Slovenská poézia

Image
Príbeh (ja) na mladom snehu - Anna Ondrejková
7,60 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Stíšená a intímna poézia A. Ondrejkovej pozostáva z neopakovateľných (imaginatívnych) záznamov s ambíciou na malom priestore, minimalisticky sprostredkovať dramatickú vnútornú situáciu ženského lyrického subjektu. Jej obraznosť v sebe nesie surrealistickú auru, postupy však smerujú k introspektívnej, hĺbavej reflexii. Táto kognitívna básnická mapa má svoje vyostrené existenciálne kontúry zvýraznené autorkiným zmyslom pre efektívnu a presnú integráciu zón ticha a mlčania.
Mŕtva kaviareň - Martin Melicherčík
9,41 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Vo svojom oficiálnom debute Mŕtva kaviareň sa Martin Melicherčík predstavuje ako vyzretý autor s nápaditou a ľahko rozpoznateľnou poetikou. Básne zahŕňajú mnohé aktuálne aj staršie popkultúrne vplyvy, prirodzene prepájajú jazyk dnešného mestského života s poetickým videním a cítením. Kniha je špecificky vtipná a nebojí sa súčasné spoločenské dianie a život jednotlivca v urbanizovanom svete komentovať hravou ľahkosťou, z ktorej však pri hlbokom ponore preniká na povrch hĺbavá melanchólia. Mŕtva kaviareň je napokon práve taká, ako napovedá jej názov: retro a živá zároveň, tichá a predsa plná ruchov; miesto živelných stretnutí, ale aj nepovšimnutého osamenia uprostred davu.
Odsúdená na lásku - Dana Janebová
9,50 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Autorka otvára svoj vnútorný svet a hovorí, že pocity ľudí sú si veľmi podobné, keď prežívajú vo svojich vzťahoch chvíle lásky, krízy a rozchodov. Stotožnenie sa s autorkinými básňami môže pomôcť pozornému čitateľovi pochopiť pocity iných a i samého seba.
Nezvratné básne - Martin Gerboc
8,55 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Martin Gerboc (1971), významný maliar s celým zástupom aktivít najmä na slovenskej a českej výtvarnej scéne. Doteraz publikované knihy filozofických esejí a textov o súčasnej maľbe: Myslením ku kríze. Nihilizmus je pragmatizmus (1998), Dôverovať unavuje (2001), Kvapky krvi. Štruktúry sadomasochizmu (2005), Maľba ako politický akt neototalizmu! (2006 a 2007), Saatchiho předsíň. Texty o současnosti v malbě (2010, spoluautor), Tohle není poesie! Zhroucení citů (2016) a Alexander Tinei (2018). Nezvratné básne sú jeho poetickým debutom, drsným, odkrývajúcim bizarné vzťahy a operujúcim s kvílivými slovami provizórií. "Must read" titul! Finančná injekcia tohto zväzku: Visions Books.
Prenajmime si tento deň - Elena Šimkaninová
6,18 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Na prvý pohľad je to útla a skromná zbieročka voľnoveršových básní, ktoré sú však na prasknutie naplnené mohutným obsahom a hĺbkou myšlienky, podčiarknutej nečakanou pointou. To svedčí aj o autorkinej schopnosti obrazného videnia a nachádzania prekvapujúcich sklíčok metafor. (Z doslovu Jaroslava Rezníka.)
Kráľ hlad - Ján Gavura
9,41 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Ján Gavura, nositeľ Ceny Ivana Kraska za najlepší debut v slovenčine (Pálenie včiel, 2001), sa po piatich rokoch vracia na literárnu scénu štvrtou básnickou zbierkou Kráľ hlad (2017). Autor v nej pohľadom na situáciu muža a mužský princíp vo svete nadväzuje na predošlé knihy Každým ránom si (2006) a predovšetkým Besa (2012, prémia Ceny Literárneho fondu), zároveň však stupňuje zobrazenie protichodného stavu človeka, v ktorom je podľa Gavuru čosi zo vznešenosti anjelov, ale aj prízemnosti poľnej zveri. Zákon hladu, ktorý sa ako leitmotív vinie zbierkou, vyžaduje od človeka voľbu, neraz neľútostnú až absurdnú. Prírodný a ľudský svet sa v knihe prelínajú ako súhrn básnických sond a podobenstiev o krutosti a kráse a ústia do otázky, či je vykúpenie stále možné. Doslov pod názvom Mužská mytológia Jána Gavuru napísal James Sutherland-Smith. Knihu sprevádzajú básnikove fotografie.
Básnik mora a hôr - Eugen Vesnin,Natália Petranská-Rolková
5,61 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Ak je niekto zo Slovákov žijúci v cudzine dobre známy medzi krajanmi v Amerike, Kanade, Argentíne, Austrálii, v Nemecku a inde, tak je to bez pochyby Ignác Zelenka, básnickým pseudonymom Eugen Vesnin (1913 – 1983). Poznajú ho nielen Slováci, ale vďaka jeho vedeckému a básnickému dielu aj mnohí cudzinci. Jeho básne boli preložené do viacerých jazykov, pričom odborná kritika ich prijala pochvalne. Žiaľ, takmer neznámy alebo málo známy je doma, na Slovensku. A prečo? Všetky jeho diela vyšli v zahraničí a sú už len ťažko dostupné. Ako napísal autor František Michalovič (editor) „... táto kniha vychádza na počesť 100. výročia narodenia a 30. výročia smrti básnika, prekladateľa, redaktora a renomovaného knihovníka-bibliografa... Ako prvý pokus priblížiť Vesnina slovenskej verejnosti. Je to výber z jeho poézie, ktorý ho predstavuje ako básnika, ale najmä ako človeka... človeka, ktorý z tohto sveta odišiel ako muž bez občianstva, pretože česko-slovenského sa po vojne zriekol a o talianske, hoci žil na Apeninskom polostrove polstoročie, nikdy nepožiadal...“
Všetci ste v mojom srdci prítomní - Mikuláš Kováč,Stanislav Balko,Štefan Cifra
4,66 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Básne znamenitého Mikuláša Kováča sú malebnými plátnami harmonického sveta, v akom túžime žiť, hoci dnes akoby už zapadal za horizont, stráca sa nám z dohľadu a postupne i z pamäte. Nálady a situácie autor vykresľuje so zmyslom pre výtvarný detail. Zbierka Všetci ste v mojom srdci prítomní (vydal Spolok slovenských spisovateľov) je súborom veršov z autorovej pozostalosti (obsahuje aj neuverejnené typicky kováčovské básnické skvosty). Je to skúsená poézia obsahom i formou, ku ktorej autor v tvorivom živote dozrel – košatá, presvetlená, voňavá. Sprostredkováva priamy zážitok, priamy kontakt s témou veršov. Čitateľa akoby prenášala do iného sveta a umožňovala mu chvíľu si v ňom požiť a prijať od poeta jeho skúsenosť. Kováčove verše prinášajú do neľudského sveta ľudskosť, klasický hodnotový systém predchádzajúcich generácií, kontakt s prírodou, zmysel pre duchovno. Svoje miesto si tu nachádza i svedomitá práca ako klasická hodnota i ľudská múdrosť prostého statočného človeka. Mnohé z veršov v zbierke patria k vrcholom autorovej tvorby. Na margo zbierky básnik a publicista Š. Cifra napísal: V Kováčových básňach sú „imanentne prítomné opozitá: na jednej strane hodnoty ľudskosti, kresťanského humanizmu, etickej sily umenia, poznania a vnímania prírody ako integrálnej súčasti existencie človeka, vrátane zvierat ako živých bytostí, na strane druhej sklony ľudí k egoizmu, hmotárskemu vzťahu k svetu a negatívne dôsledky necitlivého pôsobenia človeka, ľudskej civilizácie na živú prírodu... “ Posolstvo zbierky si zaslúži dostať sa k svojim adresátom – milovníkom kvalitnej slovenskej poézie.
Jar v raji - Emil Babín
1,90 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Sólo pre 9 hlasov - Kolektív autorov
6,56 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
V tejto knižke debutuje deväť (v tejto chvíli ešte) predovšetkým neznámych básnikov a poetiek. Viacerí vzbudzujú nádej, že to nebudú iba chvíľkoví návštevníci v krajine poézie, ktorá, našťastie, nezaniká a obrodzuje sa každým talentom, ktorý prichádza na literárnu scénu. Dnes sú ešte zoradení na rovnakej štartovnej čiare. Nachádzajú sa v štádiu prvotného hľadania sa a hľadania zmyslu toho hľadania. Sú presne tam, kde majú byť básnici v ich veku. Zisťujú rimbaudovské – ja je niekto iný. Sympatické na nich je, že nepodľahli (aspoň sa snažia nepodľahnúť) trendu snobskej a intelektuálsky tváriacej sa poézie, ktorá žije uzavretá v začarovanom kruhu svojich vykladačov na piesku nečitateľných časopisov. A ešte sympatickejšie sa mi zdá, že u viacerých pozorujem návrat k bohatej obraznosti, pretože obraznosť je šťavou poézie, ona vytvára jej krásu, pôsobivosť a jedinečnosť... Kamil Peteraj
Nadir - Martin Kočiš
8,55 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
NADIR je druhý diel pripravovanej poslednej textovej trilógie: textové toky zavedú čitateľa do odľahlých končín & tajomných zákutí textových teritórií: bude svedkom podivných rituálov & obradov no stretne sa aj s explicitnými absurdnosťami & monštruóznosťami bežnej každodennosti: isté je jedno veľmi pravdepodobne na tomto rozľahlom území (kde vždy budú existovať nezmapované biele miesta) zablúdi: len vedomie existencie vlastného NADIRu môže pomôcť pri hľadaní cesty i pri samotnom strácaní sa: tvoj NADIR je tvoj tieň / bod uchopiteľný výlučne tvojím vlastným (ne)vedomím / miesto pod znamenajúce nádej na objavenie skutočného tajomstva: nie však automaticky predpoklad jeho odhalenia
Spev - Peter Repka
7,60 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Poézia Petra Repku, ako ju poznáme z posledného obdobia, smeruje i pri zachovaní niektorých osamelobežeckých postupov k zvláštnej básnickej kontemplácii. Preusporiadanie obraznosti k spevavosti ducha má v predkladanom texte štruktúru ruženca. Toto rozjímanie sa má udiať v čase ako rozličné podoby hudby. Neurčitosť významu v hudbe môže mať svoju istú paralelu v textovej ambigiute. Repkova poézia však inklinuje ku konštitúcii významu, ktorý má podobu niekedy radostného, inokedy tragického spevu. Celkové vyznenie Repkovho opusu je takmer slávnostné, povznášajúce a majestátne, ale bez akejkoľvek falošnej kvetnatosti či patetickosti. Garantom primeranej majestátnosti je v Repkovom texte teleológia umelecky a esteticky zvládnutej modlitby (pokora), gnómickosť, istý tvarový minimalizmus, ale paradoxne aj stopy zložitého a nelineárneho tvarovania. Súčasťou knihy sú fotografie Petra Župníka.
Život vrazený do chrbta - Peter Prokopec
7,32 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Život vrazený do chrbta je druhou básnická zbierkou Petra Prokopca, ktorý bol za svoj básnický debut Nullae (2014) ocenený prémiou Ceny Ivana Kraska. Autor vyštudoval na STU v Bratislave aplikovanú matematiku a táto jeho dispozícia pre exaktné skúmanie a popisovanie skutočnosti sa istým spôsobom odráža aj v jeho poézii. Ide o premýšľavého autora, ktorý pomerne nenápadnou a mierne eliptickou formou výpovede uvažuje o základných otázkach života a sveta. O veľkých témach však premýšľa malými, jednoduchými slovami. Volí si úsporný, takmer vecný jazyk a opiera sa o silu jasnej, no v prekvapivých súvislostiach nasvietenej myšlienky alebo niekedy len faktickej konštatácie. Svojím objavným, často skeptickým pohľadom na svet dokáže narušiť zabehané stereotypy vnímania a myslenia a podnietiť tak k hlbšiemu prežívaniu každodennej skutočnosti.
Platforma - Karol Chmel
6,65 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Najevidentnejším posunom v poézii, ktorá sa konfrontovala nielen s vývojom osobnostného zrenia autora, so skúsenosťami vo vzťahu so svetom, ale aj s literárnou tradíciou, resp. fascináciou možnými interpretáciami sveta, je v novej Chmelovej zbierke istý odklon od poetiky paradoxu, koincidencie; dá sa povedať, že akoby na jej úkor narástla nostalgia, došlo k prehĺbeniu emocionálnych polôh, aké sa podistým usiluje vybalansovať v objektivizovaných konceptuálne ladených textoch či správach z aktuálneho sociálneho zázemia súčasníkov, pričom charakteristickou črtou v kontexte tvorby zostáva intertextualita, dialogické odvolávanie sa na tvorivé iniciatívy domácich i cudzích autorov. Nad Chmelovými textami sa vznáša všadeprítomný duch irónie, ktorý nedovoľuje zbaviť sa odstupu vo vzťahu ku skutočnosti, skutočnosti predmetov či myšlienok. Markantná zostáva spojitosť s estetikou dekonštrukcie, vo fragmentoch rozkúskovaného sveta sa tu ponúkajú rozmanité propozície a možnosti vo chvíľach náhleho, prekvapujúceho pochopenia, porozumenia, zjavenia doteraz ignorovaných súvislostí. Zbierka je ilustrovaná sklenenými obrazmi Pala Macha.
Chaotikon - Tomáš Záborský
4,37 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Čítate poéziu? Alebo je pravda, že je u nás viac básnikov ako tých, čo básne z vnútorného popudu čítajú, preciťujú ich, čo ich porebujú pre obnovovanie samého seba ? Autor Tomáš Záborský, vnuk milovníka poézie a slávneho recitátora Viliama Záborského, sám ešte pomerne mladý, sa svojou tvorbou orientuje na mladých - mladých duchom. Preto si ako formu zvolil to, čo je duchu mladosti blízke. Piesňovú formu. Avšak nie tupých textov typu: nemôžeš ma vymeniť ako rúž, som tvoj muž... alebo: ...raz mi odpustíš, potom si nájdem tajnú skrýš... ktoré hučia z médií a banalitou rozpúšťajú v mnohých i tú trošku náklonnosti k dobrej poézii. Záborského piesnenie nie je bez srdca, no jeho verše sú nepovoľnou, drsnou a prenikavou poéziou diania dneška: jednak videním a hodnotením sveta, jednak výrazovými prostriedkami: ...vyprahnutá zem duševných púští/ hominidi v sakách žerú suši / vymýšľajú pre nás hrôzy nočných správ / štatistici smrtí odnikiaľ... //&// ... chaotikon - všetky srdcia naruby / utajené priedomia a pohľadnice z Aruby / chaotikon – šelmám brúsky na zuby / anestéza svedomia a ovciam zámky na huby... //&// ...drahý môj priateľu, rýchle sú naše životy / nevycítim z knihy tvárí, či si to naozaj ty / drahý amicenko príď k nám na staré miesto aspoň na chvíľu / príď tam sám pešo bez notbuku a mobilu... //&// drahý môj priateľu, príď prosím ako v tie dávne dni / keď hlavou, srdcom, dušou, telom analógovo sme boli prítomní / príď na to tajné miestu bez signálu GPS / kde nám amicenko bolo krásne aj keď tam už zdochol pes... Pred pár rokmi som vydala knihu Piesne a iné texty Milana Lasicu, Záborského verše mi ich v tom najlepšom zmysle slova pripomínajú.
Bazová duša - Ján Buzássy
9,50 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Básnická skladba Jána Buzássyho Bazová duša bola napísaná roku 1978 ako výsledok hľadania čistých priestorov pre život človeka. Desať rokov po násilnom narušení reformného úsilia spoločnosti ostala nedotknutá už iba príroda a hudba, ktoré básnik tematizuje vo všetkých knihách toho obdobia Rozprávka (1975), Znelec (1976), Rok (1976) či Ľubovník (1979). Skladba Bazová duša má v tejto postupnosti osobité miesto, pretože sa podujíma nájsť odpoveď na otázku, ako vzniká báseň, z akých neviditeľných prameňov sa napája túžba a potreba vyjaviť svoje pocity a vyplniť prázdno, ktoré osamelého človeka dokáže obklopiť. Buzássyho intuícia preniká aj tam, kde ako ľudia nemáme prístup, a básnikova metafora nečakane nadobúda poznávaciu platnosť. Z nenápadnej bibliofílie, ktorá vznikla pri príležitosti Hviezdoslavovho Kubína ‘78, sa stal malý manifest slobody tvorby s nadčasovým umeleckým odkazom. Knihu ilustrovala slovenská výtvarníčka Alena Adamíková.
Bol si vždy jediný - František Piljar
9,50 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Bol si vždy jediný
Muž na peróne - Igor Hochel
7,32 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Igor Hochel predstavuje neprehliadnuteľný hlas súčasnej slovenskej lyrickej tvorby. Po ôsmich rokoch prichádza so svojou novou, v poradí šiestou samostatnou zbierkou básní. Jeho poézia je často charakterizovaná ako reflexívna s intelektuálnym úsilím o postihnutie skutočnosti. Nechýba jej vynachádzavosť a dôvtip, hlavne v pointách. V zbierke Muž na peróne sa Hochelova poézia vyčírila takmer až do „vecných zvukov / pred večnosťou“. Jeho básne pôsobia čisto nielen vizuálnou podobou zápisu (krátke verše a strofy), ale aj úsporným výrazom a neskaleným videním sveta. Igor Hochel (1953) je autorom zbierok básní Strom pred domom (1979), Svetlá na hladine (1986), Uprostred je mlčanie (1993), Kôra nežne praská (1997) a Utkané z vlasov (2005). V roku 2009 vyšiel výber z jeho poézie K mojim ústam nahá (žena) doplnený cyklom básní Šelest netopierích krídel. Spolu s grafikom Igorom Bencom vydal bibliofíliu Pátrači v krajine nezvestných (1995). Knižne mu vyšla tiež zbierka poviedok Muchy (v treťom roku okupácie) (2013) a viaceré literárnovedné práce. Venuje sa aj prekladu poézie a prózy z bulharčiny a macedónčiny. Žije v Nitre, kde pedagogicky pôsobí na Univerzite Konštantína Filozofa.
Čiernidlo - Zuzana Szatmáry
9,50 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Básnická zbierka. Zuzana Szatmáry: Pôvodným povolaním vychovávateľka v polepšovni a technická prekladateľka, publicistka, redaktorka; venuje sa ochrane ľudských práv.
Sonáta pre Zem - Katarína Mikolášová
9,41 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Je autorkou piatich knižiek V roku 2014 udelila porota hlavnú cenu – Cenu dieťaťa v súťaži o pôvodnú poviedku pre deti vydavateľstva Perfekt – jej poviedke Ovečky v čerešňovom sade. Za knižku pre deti Bojnickí búbeli získala Prémiu Literárneho fondu za rok 2015 v kategórii detská literatúra. Katarína Mikolášová je aj etablovanou poetkou. Vo svojej piatej zbierke sa nám prihovára s neobyčajnou osobnou silou a pálčivou výpoveďou. Básne tematicky vytvárajú dva brehy – prvý tvoria básne intímnej a prírodnej lyriky, kde autorka skúma svoj vnútorný svet a vzťah k blízkemu okoliu a prírode až po básne spoločenskej lyriky, ktoré predstavujú druhý breh – dianie vo svete. Prostredníctvom postupného gradovania emotívneho náboja asociácií sledujeme jej vnútornú transformáciu, na ktorú nás od začiatku v náznakoch, no občas aj explicitne pripravuje. Zrelá zbierka ponúka uchu lahodiace verše, často minimalistické, avšak s maximálnym uchopením cieľovej emócie. Čitateľský zážitok umocňujú ilustrácie Petra Uchnára.
Uprostred noci sa chcem ísť prejsť - Jana Bodnárová
4,18 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Kniha prozaičky a poetky Jany Bodnárovej Uprostred noci sa chcem ísť prejsť dopĺňa súčasnú poéziu o novú senzibilitu, ktorá spája vnútorné reakcie autorky na spoločenské pohyby s hlboko intímnym cítením osobného života po tragickej osobnej skúsenosti. Z nej nachádza cesty von cez groteskné momenty, presvetľujúce tienisté stránky ľudskej existencie. "Exteriérovo" sa časť básní spája s Prahou, kde autorka istý čas žila a túto zbierku i tvorila. Kniha je nádherne doplnená ilustráciami slovenského výtvarníka a manžela Juraja Bartusza. Jeho modrobiele indigá vnášajú do knihy ďalšiu dimenziu.
Hraj (sa so mnou) - Zuzana Kuglerová
5,70 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Zbierka ľúbostno-erotickej poézie. Zuzanu Kuglerovú poznajú čitatelia predovšetkým ako autorku historických románov,ˇzberateľku rozprávok a ľudových povestí. V časoch svojich študentských rokoch však debutovala ako poetka, zbierkou poézie Madona v hmlách, za ktorou v dvojročnom odstupe vyšla druhá zbierka - Opakovaný záber. Po viac ako tridsiatich rokoch sa autorka vracia znovu k poézii výberom ľúbostných, až erotických veršov, v ktorých mapuje svoj "príbeh lásky" od jeho začiatku až po koniec. Je to zbierka plná vášne, ale aj smútku za stratenými snami zaľúbeného mladého dievčaťa, vzkriesenie sebadôvery a vlastnej dôstojnosti po odhalení zničujúcej nevery. Každý, kto bol raz zamilovaný, by mal mať túto zbierku v svojej knižnici.
En Chant - Denisa Stanislavová
6,27 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Poézia.
Ty, ktorý žiješ - Jaroslav Čierny
11,35 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Básnická zbierka Ty, ktorý žiješ predstavuje emotívne a s hlbokým citom podanú cestu ľudským životom. Básne sú koncipované i zoradené tak, že každá z nich predstavuje kamienok, z ktorého sa skladá postupná púť človeka od narodenia až po dôstojný skon, pričom človek stretáva svoje lásky, prežíva strasti i radosti a prácou zveľaďuje svoje žitie. Na vyjadrenie týchto obsahov autor siaha najmä po metaforách a prirovnaniach týkajúcich sa toho najprirodzenejšieho prostredia – prírody. Aj samotné názvy básní symbolizujú jednotlivé kamienky na ľudskej púti: narodenie, detstvo, mladosť, jeseň života i odchod. V týchto básňach sa nájde každý človek, vidí v nich svoj vlastný život, a preto veríme, že si aj táto zbierka nájde svoj okruh čitateľov.
Lucent - Zuzana Husárová
6,65 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Husárovej predošlý projekt liminal bol rázne rafinovaným a inovatívnym ženským vkročením na pole slovenského experimentu, ktorý okrem iného obohatil o zahraničné inšpiračné okruhy. Lucent autorkinu pozíciu potvrdzuje. Obe knihy vytvárajú premyslený časopriestorový celok – od farebnej cesty časom, ktorá bola zakotvená v pevnejších tvaroch, sa dostávame do temného beztiažového priestoru, zažívame pocit bezčasia, a to nielen v zmysle virtuálnej reality. Obe knihy sú ukážkou kongeniálnej jazykovo-vizuálnej symbiózy autorky a grafičky Amalie Roxany Filip. Kniha predkladá ironicko-mrazivé trans-odkazy k hyperaktuálnej post-prítomnosti, v ktorej nemá zmysel uvažovať o anachronických dualitách typu subjektívne - objektívne, minulé – súčasné či emocionalita – racionalita, nakoľko jednotlivé zložky nie sú iba rovnocenné, ale priam totožné. Slová, syntagmy a vety, produktívne a funkčne prestúpené novotvarmi a presahmi rôzneho druhu, vrátane hravo spoločensko-kritického, sa preskupujú a trieštia nie v dôsledku toporného, falogocentrického úsilia o vynájdenie inovatívneho jazyka, ale preto, že v takej podobe tvoria prirodzenú súčasť sveta a prežívania autorskej subjektky. Že sa tak zároveň spolupodieľajú na ráznom vývinovom posune našej poézie, je vedľajším a pre ňu cenným efektom. Derek Rebro
Píseň písní - Jaroslav Seifert
6,64 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Krása veršů, která k nám doléhá ze vzdálených časů, umocněná nepřekonatelným překladem Jaroslava Seiferta, promlouvá k vnímavým srdcím dnešních čtenářů se stejnou nádherou a tajemností, jak to činí již stovky let. Svatební písně o lásce a vášni, jejichž melodie už nikdo nezná, ale jejichž třpytivý půvab neztratil na své svěžesti a barevnosti.
Skameniem - Stanislav Háber,Marta Činovská
4,07 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Skameniem je dvanásta zbierka poézie Stanislava Hábera, v ktorej nastoľuje novým spôsobom pohľady večne dobiedzajúcich tém u každého človeka. Je každý sám sebe Spasiteľom, alebo naopak, ten, čo hovorí o kruhoch svetla je v skutočnosti v tieni, len si to neuvedomuje? Máme všetci narodením uviazané šatky okolo očí, aby sme nevideli skutočné pravdy života? Hľadanie odpovedí je v skutočnosti väčším dobrodružstvom, ako iba suché konštatovania, či definície. Zároveň v zbierke Skameniem pokračuje Stanislav Háber v diskusii s najväčšou silou v živote ľudí a všetkých živých, ale aj neživých entít tvoriacich náš svet – s láskou.
Na palete slová - Marián Hlavatý
11,39 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Napísať báseň bolo pre mňa kedysi nočné dýchanie. Sedela som na posteli, všetci spali a ja som písala, čo cítim. Mala som dvadsať. Písala som na notový papier, lebo môj milý hral na husle a ja som túžila byť romantickým rytierom a zložiť mu k nohám ódu na lásku, ibaže v notách som sa až tak nevyznala. Odkrývam práve kúsok zo mňa, lebo presne taká je povaha poézie. Odkrývanie, odhaľovanie toho najtajnejšieho a najintímnejšieho, čo v sebe nosí aj Marián Hlavatý. Jeho básne popierajú stereotyp silného muža, ktorý si stráži svoje emócie z princípu, lebo je skrátka muž. Potešte svoju dušu paletou jeho slov, lebo tak ako je maľovanie podľa Da Vinciho poézia, ktorá je videná ale nepočutá, tak je poézia maliarstvom počutým, ale nevideným. Marián vám dáva šancu zastaviť dnešný zrýchlený svet a zhlboka sa nadýchnuť. Vaša duša to potrebuje. Vo svete je totiž príliš veľa nenávisti, hnevu a strachu. Zúfalo potrebujeme viac lásky, umenia a poézie. V tomto absolútne súhlasím s Melody Lee. Barbora Kardošová
@nebojmesahovorit - Marcela Betková
11,40 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
O čom je táto zbierka týchto poskladaných slov? Táto zbierka kratších ale aj dlhších je o slovách šťastných aj tých menej šťastných. Tieto slová vás prinútia usmiať sa, zamyslieť sa aj uvedomiť si hodnotu samého seba a hodnotu vášho života. Sú to slová, ktoré vám dokážu pomôcť a rozjasniť váš deň. Tieto slová vám majú dodať odvahu nebáť sa ísť za tým, čo milujete. Tieto slová vám pomôžu necítiť sa bezmocne, všímať si maličkosti, ktoré veľakrát nevidíme a taktiež vás naučia nebáť sa hovoriť. A ak budete týmto slovám veriť tak pocítite silu. Silu, ktorá vám chýba vo vašom v živote. Tieto slová sú pre každého a verím, že aspoň v jednom z textov sa nájdete. Pretože slovo nie je len niečo. Je to silná energia, ktorá dokáže veľmi veľa.. Nezáleží na tom, či je slovo písané alebo nie. Ide o hĺbku pocitu, ktorý budete prežívať, keď túto zbierku poskladaných slov budete čítať. Nech táto kniha vám vždy dá vnútornú pozitívnu iskru, keď budete mať zlý deň, zle obdobie alebo len budete potrebovať podstrčiť vašim životom.
Tisíckrát dopichaná ihličím mäkko kreslí úbočia - Viera Prokešová
3,32 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Knihou Tisíckrát dopichaná ihličím mäkko kreslí úbočia si Ústav svetovej literatúry SAV a vydavateľstvo MilaniuM pripomínajú osobnosť a dielo poprednej slovenskej poetky Viery Prokešovej, ktorá zomrela v posledný deň roku 2008. Okrem článkov A. Bžocha a M. Richtera a štúdie J. Zambora kniha prináša neuzavretý cyklus básní z Prokešovej pozostalosti (Eva) a personálnu bibliografiu, vypracovanú V. Čejkovou.
Poézia naživo - Výber z Tvorby Egona Tomajka - Egon Tomajko
19,00 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Poézia naživo - Výber z Tvorby Egona Tomajka. Kniha obsahuje CD prílohu.
Rastlina za ohradou sna - Mila Haugová
9,69 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Mila Haugová je autorkou viacerých básnických zbierok, z ktorých sama zostavila tento výber poézie o láske. Vlastne nezáleží na tom, z ktorých kníh sú básne vybraté, lebo jej tvorba je súvislá a kompaktná, zaoberá sa rastlinami, záhradami, zvieratami a hlavne ľuďmi: vzťahmi medzi mužom a ženou: medzi matkou a dcérou: medzi sebou a svetom: tým, čo je podstatným medzipriestorom bytia. Poetka tvorí svoje básne ako amalgám, sú zložené z viacerých vrstiev, ktoré sú navzájom nerozdeliteľné. Nie je ľahké ich čítať, ale pozorní čitatelia si nájdu červenú niť v jej labyrinte slov. Jazyk jej básní je vysoko kultivovaný, jej štýl rozoznateľný po prečítaní niekoľkých veršov. Pohybuje sa po horizontále aj vertikále života, po pomalej nahor stúpajúcej špirále tvorivosti, ktorá miestami celkom splýva s jej životom. Mila Haugová bola za svoju tvorbu ocenená viacerými štipendiami a rezidenčnými pobytmi. V roku 2014 dostala prestížnu cenu Dominika Tatarku za básnickú zbierku Cetónia aurata a autobiografickú prózu Tvrdé drevo detstva. Žije a tvorí striedavo v Bratislave a v Zajačej doline pri Leviciach.

Vitajte na našom webe zameranom na slovenskú poéziu! Táto podkategória patrí do širšej kategórie Odborná a populárno-náučná literatúra a ponúka širokú paletu informácií o slovenských básnických dielach a ich autoroch. Na tejto stránke nájdete prehľadnú a dobre štruktúrovanú zbierku slovenskej poézie od najstarších až po súčasných autorov. Zoznámite sa s najvýznamnejšími básnickými dielami od významných autorov, ako napríklad Pavol Országh Hviezdoslav, Ján Hollý, Andrej Sládkovič, Ivan Krasko, Ján Smrek, Dobroslav Chrobák a mnoho ďalších. Pre každého autora sa venujeme jeho životu, tvorbe a významu v slovenskej literatúre. Okrem toho poskytujeme aj pohľad na súčasnú slovenskú poéziu. Predstavujeme mladých talentovaných básnikov, ktorých diela často reflektujú aktuálne spoločenské problémy a emócie. Na stránkach vám poskytneme aj niekoľko ukážok z básnických diel, aby ste si mohli vytvoriť predstavu o ich štýle a emocionálnom posolstve. Každá básňa je doplnená kontextom a vysvetlením podmanivej kompozície básnickej formy. Cieľom našej webovej stránky je popularizovať slovenskú poéziu a informovať čitateľov o bohatom dedičstve, ktoré táto literárna forma ponúka. Veríme, že vám naše stránky poskytnú príjemné a vzdelávacie prostredie pre objavovanie a hlbšie pochopenie významu a krásy slovenskej poézie. Pripojte sa k nám a poďte na zbierku dojemných, vzrušujúcich a inšpiratívnych básní, ktoré vás prenesú do rozmanitého sveta slovenských citov a myšlienok.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Zľava 19%
5-dielny obraz zbierka starých listov
67,20 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Přírodopis 7 s nadhledem - Ivana Pelikánová
5,40 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
It’s Time For Music 1 - Nuno Figueiredo
15,68 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Dášenka čiže život šteniatka - Karel Čapek
3,99 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Time Travellers Wife - Audrey Niffenegger, Vintage Publishing
13,25 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Životopis ticha - D´Ors Pablo
10,39 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Jak si dělat chytré poznámky - Sönke Ahrens
18,76 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
New Motorcycle Yearbook - autor neuvedený
70,96 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
500 Hidden Secrets of Lisbon (Judice Miguel)
17,72 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Blood and Honey (Hurley Graham)
11,64 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
George Facer's A Level Chemistry Student Book 2 (Facer George)
44,36 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Spanish Civil War 1936-39 (1) (De Quesada Alejandro)
12,00 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Wordcrime (Olsson John)
20,92 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Church in the Shadow of the Mosque (Griffith Sidney H.)
32,00 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Five Go Gluten-Free (Vincent Bruno)
8,00 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Snow Globe (Ure Jean)
6,52 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
A ráno přijdou Rusové - Iulian Ciocan
13,08 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Az elrejtett gyermek - Louise Fein
14,72 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Mr. Mulliner meséi - Pelham Grenville Wodehouse
8,04 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile