Medicína

Image
Volnomyšlenkář. Osudy a postoje molekulárního genetika JIřího Svobody
12,87 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc., (1934) je vědec mezinárodní úrovně, jehož výsledky jsou dalekosáhle využívány v medicíně.
Dětské infekce
23,80 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Monografie zahrnuje infekce všech systémů u dětí. Jedná se jak o infekce časté, dobře známé, tak i o vzácnější či importované.
Neurosurgery
18,04 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Anglická učebnice Neurosurgery je základním materiálem pro výuku oboru na lékařských fakultách pro studenty v anglickém studijním programu. Společně s přednáškami a praktickými cvičeními tvoří souhrn informací pro přípravu na zkoušku z neurochirurgie.
Ošetřovatelství v interně I
14,10 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Učebnice je doporučena pro frekventanty vyššího typu studia (např. VOŠZ, bakalářské a magisterské studium ošetřovatelství, specializační studium) v předmětu Ošetřovatelství v klinických oborech.
Pediatria pre zvedavých rodičov
18,92 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
PEDIATRIA pre zvedavých rodičov je kniha od slovenskej pediatričky MUDr. Kataríny Legrand, mamy dvoch malých detí, ktorá kombinuje svoje vedomosti a skúsenosti z oboch oblastí, aby pomohla rodičom zvládať najčastejšie zdravotné problémy ich detí. Autorka v knihe poskytuje užitočné tipy a rady na zdravý vývoj detí, prevenciu chorôb, rady ako zvládnuť bežné detské ochorenia i návštevy u lekára, aby rodičia získali istotu a pohodu pri starostlivosti o svoje deti.
Každé hluboké nadechnutí
26,98 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Sofistikované technologie používané na jednotkách intenzivní péče zachraňují život lidem postiženým selháváním plic, srdce, ledvin a dalších orgánů. Zatímco přístroje pracují, pacienty je většinou nutné uspat, aby necítili bolest a diskomfort.
Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi
42,40 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Hereditární nádorová onemocnění tvoří významnou část maligních onemocnění. U některých nádorů jsou hereditární příčiny vzácné, ale například u nádorů ovarií mohou být dědičné příčiny zjištěny až u 20 % procent pacientek.
Spiritualita lékaře a bioetika
9,59 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Kniha Spiritualita lékaře a bioetika není pouhou syntézou již známých bioetických nauk, ale přináší novou metodu v uvažování o osobnosti lékaře a jeho práci. Na českém knižním trhu podobná publikace není.
Ultrazvuk v otorinolaryngologii
44,85 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Monografie Ultrazvuk v otorinolaryngologii shrnuje současný stav aplikace ultrazvukových technologií i v oblasti hlavy a krku. Kniha by měla sloužit jako základní edukační text jak pro přípravu na specializační vzdělávání v relevantních oborech (otorinolaryngologie, maxilofaciální chirurgie, endokrinologie aj.), tak pro běžnou klinickou praxi.
Perioperační ošetřovatelská péče
6,64 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Práce ošetřovatelky je obvykle nezaslouženě poněkud anonymní. V průběhuperioperační fáze přitom sestra na operačním sále chrání pacienta před veškerým poškozením, tělesným i psychickým, sleduje jeho stav a vede odbornou dokumentaci.
Transkatétrová implantace chlopní v instruktivních kazuistikách
40,34 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Transkatétrová implantace chlopní (TVI) je minimálně invazivní výkon umožňující náhradu poškozené srdeční chlopně – aortální nebo mitrální. Preferuje se zejména u pacientů s vysokým rizikem komplikací chirurgického výkonu na otevřeném srdci.
Sestra a akutní stavy od A do Z
16,13 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Kniha je napsána a koncipována podobně jako před několika lety úspěšná stejnojmenná odborná publikace, které bylo vydáno více než 23 tisíc výtisků. V knize je abecedně seřazena řada akutních stavů, které mohou u nemocných nastat.
Trombóza a malignita
18,95 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Kniha vznikla pod edičním vedením docentky Jany Hirmerové z Interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty v Plzni. Jde o první komplexní pohled na závažnou problematiku žilního tromboembolismu u pacientů s malignitou.
Selhání střeva u dětí
13,45 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Na jednodenním tematickém semináři, konaném ve Fakultní nemocnici Motol v Praze, se sešli specialisté z různých medicínských oborů, aby přednesli nejnovější odborné poznatky a vyměnili si vzájemné zkušenosti z léčby selhání střeva u dětí a moderního managementu této emergentní situace. Hlavními tématy byla minulost a současnost parenterální výživy, chirurgická terapie selhání střeva, možnosti transplantace střeva i kombinované transplantace intraabdominálních orgánů, medikamentózní léčba dětí se syndromem krátkého střeva přípravkem teduglutid (syntetický analog glukagon-like peptidu 2) a v neposlední řadě také problematika transplantace kmenových buněk krvetvorby.
Výživa v medicíně a dietetika
57,81 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Komplexně pojatá didaktická publikace, která na domácím knižním trhu zcela chybí. Je určena jak lékařům – dietologům, gastroenterologům a internistům –, tak dietologům nelékařům a studentům zejména těchto oborů.
Klinická radiobiologie
13,40 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Publikace přináší ucelený pohled na celý obor – od nejnovějších poznatků vlivu ionizujícího záření na subcelulární úrovni před důsledky poškození na tkáňové úrovni po klinické následky (nemoc z ozáření). Zabývá se problematikou ozářených, respektive kontaminovaných osob, diagnostikou a specializovanou léčbou v centrech k tomu určených. Pozornost je věnována rovněž možnostem využití radioprotektivních látek, včetně jejich nežádoucích účinků.
Onkologie v klinické praxi
39,71 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Monografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších standardních přístupech v léčbě vybraných zhoubných nádorů a umožnit tak rychlou orientaci při rozhodování o dalším postupu protinádorové terapie. V textu jsou tudíž zohledněny mj. informace publikované na mezinárodních sjezdech a konferencích v posledních letech.
Ošetřovatelství v geriatrii
12,18 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Nástroje hodnocení kognice, interakce, sebepéče, výživy, bolesti, soběstačnosti a podpora smysluplnosti jsou hlavními tématy publikace, která se věnuje problematice péče v geriatrii z hlediska posuzování stavu geriatrických pacientů a klientů v nemocnicích a v zařízeních sociální péče (např. v domovech důchodců). Přehled jednotlivých hodnoticích technik v geriatrii u nás ještě nebyl takto komplexně publikován. Bude sloužit nejen studentům ošetřovatelství, ale také sestrám a pracovníkům v zařízení sociální péče k posouzení stavu svých klientů.
Klinické vyšetření - moderní propedeutika
44,77 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Překlad skvělé publikace Oxford Handbook of Clinical Examination and Practical Skills. Praktická, didaktická, obsahově i obrazově vyvážená kniha.
Patomorfologie chorob kostí a kloubů
130,63 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Úctyhodná monografie shrnuje osobní zkušenosti a komplexní výsledky celoživotní systematické práce prof. MUDr. Ctibora Povýšila, DrSc., v oblasti patomorfologie chorob lokomočního systému, doplněné o nálezy a obrazovou dokumentaci jeho spolupracovníků.
Léčba kardiovaskulárních onemocnění
16,13 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Aktualizovaná monografie Léčba kardiovaskulárních onemocnění navazuje na 1. vydání z roku 2018. Přináší léčebné postupy u nejčastějších nebo nejdůležitějších kardiovaskulárních onemocnění.
Mohou neurovědci číst naše myšlenky?
11,88 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Kniha přináší srozumitelně tlumočený souhrn aktuálních poznatků v řadě oblastí, které z oblasti neurovědeckého výzkumu pronikly do společenské diskuse. To, že se indický soud zabýval posuzováním důkazu založeného na neurologické metodě detekování lži, proběhlo před pár lety snad všemi českými médii.
Urgentní gastroenterologie
44,77 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Publikace je stručným a přehledným průvodcem pro zvládání urgentních stavů v gastroenterologii a komplikací endoskopických výkonů. Kniha by měla být k dispozici na všech odděleních emergency, endoskopie, interních a chirurgických příjmových odděleních a odděleních urgentní medicíny.
Latinská lékařská terminologie
16,24 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Publikace je určena studentům všeobecného lékařství pro práci v praktických cvičeních i pro domácí přípravu. Cílem je seznámit uživatele se základy gramatických a lexikálních jevů potřebných jak pro obory teoretické a preklinické, tak pro samotné obory klinické – jde zvláště o gramatiku latinských substantiv a adjektiv, výklad základních jevů latinské a řecké slovotvorby či uvedení do latinské receptury.
Pediatrická propedeutika
18,47 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Cieľom výučby pediatrickej propedeutiky je, aby študenti pochopili význam a postavenie tohto odboru v rámci súčasnej klinickej medicíny, aby získali možnosť osvojiť si základné vyšetrovacie postupy u novorodencov, dojčiat a detí a aby ovládli dôležitejšie príznaky a klinické prejavy chorôb počas včasných vývojových etáp života jedinca. Zvláštny dôraz sa kladie na komplexný prístup k zdravému, či chorému dieťaťu, ktorý integruje také zložky, ako je empatické počúvanie, schopnosť získať anamnestické údaje od detí a ich rodičov, resp. vychovávateľov a zvoliť si a vykonať špeciálne veku primerané vyšetrovacie postupy.
Filosofie medicíny v českých zemích
10,25 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Tato kniha tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech. Autoři v ní odborně a zároveň čtenářsky přístupně zprostředkovávají výsledky rozsáhlého a interdisciplinárního zkoumání medicíny a jejích hraničních oblastí a zároveň načrtávají základní dimenze budoucího výzkumu.
Farmakognozie
16,73 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Učební text poskytuje studijní materiál pro předmět farmakognozie, specifické farmaceutické disciplíny, která studuje léčiva a pomocné látky přírodního původu. Přináší komplexní pohled na přírodní léčiva, zaměřuje se na původ drog, jejich obsahové látky, účinky a využití drog v terapii.
Aktuality v gastroenterológii 2015
10,67 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
OBSAH: Novinky v patogenéze nešpecifických črevných zápalov (IBD) (Marian Bátovský) Preventívne kolonoskopie na Slovensku v rokoch 2012 – 2014 (Rudolf Hrčka, Marian Bátovský, Ľubomír Jurgoš) Súčasný stav diagnostiky a liečby neuroendokrinných neoplázií tráviaceho traktu (Ján Kovács)
Diagnostika a terapie duševních poruch
31,32 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice, syndromologii a nozologii duševních poruch. Když přijde pacient do psychiatrické ordinace, je snahou psychiatra rozpoznat, zda a jakou psychickou poruchou trpí.
Nemoci žlučníku a žlučových cest. Dieta a rady lékaře
7,05 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Postižení žlučníku a žlučových cestpatří mezi nejčastější choroby. Kameny žlučníku jsou klasickým onemocněním, kde je dodržovánní dietních předpisů významnou součástí léčby, a to i přes pokroky v medikamentózní a chirurgické léčbě.
Paliativní medicína pro praxi
44,69 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Monografie Paliativní medicína pro praxi se již po prvním vydání v roce 2007 stala oblíbenou a nepostradatelnou základní učebnicí oboru. Po patnácti letech se pořadatelé rozhodli pro podstatně přepracované vydání třetí, aktualizované a s ohledem na potřeby oboru i rozšířené na téměř dvojnásobný rozsah.
Komplexní léčba popáleninového traumatu
19,43 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Komplexná liečba popálenín.

Vitajte na našej webovej stránke venovanej medicínskej fotografii! Medicína a fotografia sú dve fascinujúce oblasti, ktoré sa skvele dopĺňajú. Na tejto stránke sa s vami podelíme o jedinečné medicínske fotografie, ktoré zachytávajú zaujímavé momenty a aspekty z medicínskeho prostredia. Naše fotografie prinášajú pohľad na medicínu z nevšedného uhla. Zameriavame sa na rôzne tematické oblasti, vrátane vizuálnych odkazov na ľudské telo, chirurgické zákroky, pokročilé technológie a mnoho ďalších. Naším cieľom je prinášať vám informácie o medicíne prostredníctvom silného vizuálneho zážitku. Prehliadajte naše albumy s témami ako anatómia, 3D vizualizácia orgánov, medicínske nástroje a vybavenie, časozberné zábery z pôrodu a mnoho ďalších. Naši odborní fotografi vedia zachytiť detaily, ktoré sú pre medicínu dôležité, ale zároveň poskytujú estetické vizuálne zážitky. Okrem toho, ponúkame aj exkluzívny obsah, ako rozhovory so zdravotníckymi profesionálmi a fotografovateľmi, ktorí vám priblížia ich skúsenosti a techniky v oblasti medicínskej fotografie. Veríme, že takto môžeme posilniť vaše poznatky o medicíne aj z fotografického hľadiska. Naša stránka je určená nielen odborníkom v oblasti medicíny a fotografie, ale aj širokej verejnosti. Veríme, že medicína môže byť zaujímavá aj pre tých, ktorí sa zatiaľ k nej nedostali. Otvárame dvere do fascinujúceho sveta medicíny prostredníctvom jedinečných a pôsobivých fotografií. Pripojte sa k nám a objavujte krásu a význam medicíny skrz objektív kamery. Nechajte sa vtiahnuť do sveta, kde sa stretáva umenie a veda. Spoznajte medicínu novým spôsobom a vychutnajte si krásu, ktorú ponúka. Tešíme sa na vašu návštevu a dúfame, že naša webová stránka vám prináša nové poznatky a inšpiráciu v oblasti medicínskej fotografie.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Product Images
Zľava 18%
Plagát s paspartou chutné variácie müsli
21,87 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Moje první tvary - autor neuvedený
10,39 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Milan Kňažko Hráč - Ľubica Krénová
13,54 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Súprava obrazov EAT & BAKE 100 x 40 cm 3 kusy
18,78 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Flight or Fright - Stephen King, Bev Vincent, Hodder & Stoughton
22,75 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Beyond The Surface - Nicolas Andre, Nobrow Ltd
16,10 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Tajomstvá mladého Bajzu - Eva Maliti Fraňová
13,25 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Malý Mikuláš a nový školský rok (9.) - René Goscinny
9,80 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Zloději řek
20,25 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Možno si zatancujeme na druhom svete
14,16 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Hľadanie slobody
4,66 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Ježko Jožko nechce jesť
7,22 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Numismatika a notafilie
18,99 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Konzervativní ročenka 2012
8,94 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Až delfín promluví
13,37 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Guirca Pánsky kostým - Upír Veľkosť - dospelý: M
38,99 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Daně, účetnictví, vzory a případy - autor neuvedený
20,02 €
Uvedená cena je platná k 25.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile