Psychiatria a psychológia

Image
Demence - Lenka Šáteková,Kolektív autorov
8,04 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Použití hodnoticích nástrojů v komplexní péči o pacienty s demencí má několik významů. Napomáhají nejen k diagnostice onemocnění, ale také k identifikování limitací, rizik, potřeb a priorit každého jednotlivého pacienta. Hodnoticí nástroje a techniky (stupnice, škály) pomáhají identifikovat, kategorizovat rizikové pacienty, objektivně posoudit jejich funkční stav, specifické potřeby a hodnotit účinnost poskytované ošetřovatelské péče. Měřicí nástroje vyplňují mezeru mezi údaji získanými klasickým klinickým vyšetřením (anamnéza, fyzikální vyšetření) a paraklinickým vyšetřením. Cílem této monografie je v ucelené podobě zpracovat problematiku měřicích nástrojů pro vybrané domény u pacientů s demencí – výživu, bolest, funkční stav, riziko vzniku dekubitů, bezpečnost, kognitivní funkce, delirium, poruchy chování a nálady a kvalitu života. Poslední část je věnována posuzování zátěže pečujícího o pacienta s demencí. Kniha je svým zaměřením na konkrétní skupinu pacientů jedinečná. Zároveň se věnuje nejaktuálnějším problémům, které jsou u těchto pacientů dominantní. Monografie poskytuje přehled psychometrických charakteristik jednotlivých měřicích nástrojů, jejich popis a možnosti použití. Může být užitečným zdrojem informací pro zdravotnické profesionály, především všeobecné sestry pracující ve zdravotnictví i v zařízeních sociálních služeb a také pro studenty zdravotnických věd.
Proces změny v dynamické psychoterapii a psychoanalýze - Jan Poněšický
13,54 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Rukopis mapuje proces dynamické psychoterapie a autor je si nepochybně vědom jak tradice, tak pestrosti současné praxe. Má opravdu bohaté literární znalosti, z druhé strany je schopen podpořit svá tvrzení důkazy neuropsychologie či imunologie a dalšími argumenty z ryze somatické a pozitivistické oblasti. Odhalené skutečnosti, platné pravdy ani vlastní zkušenost nebrání autorovi, aby v podtextu připomínal, že poznání našich smyslů je velmi nejisté a převedení těchto poznatků do slov nemusí být přesné; že je třeba se stále ujišťovat o specifickém kontaktu dvou jedinečných bytostí, které mají a někdy nemají společný cíl; a co dělat v případě, že se cíle rozejdou. Text je mnohovrstevný sám o sobě a skrývá v sobě navíc jakési metaposelství, které vnímavému čtenáři odhalí a nabídne porci čehosi mnohem podstatnějšího, než je psychoterapie. Je vyčerpávající encyklopedií nejrůznějších terapeutických situací, včetně střízlivého pohledu na genderovou problematiku, na nejrůznější úskalí protipřenosu, přenosu a empatie, na terapie u pacientů s různou diagnostickou nálepkou a také různou osobnostní a psychopatologickou problematikou, na etické mantinely a další aspekty každodenní práce terapeuta. Je však především moudrým a laskavým pohledem na celý proces, je studnicí optimismu pro začínající, kompasem pro všechny.
Diagnostika a terapie ADHD - Michal Miovský,Kolektív autorov
16,99 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál. Kniha vychází z výsledků jednoho z největších klinických projektů v Evropě, který se zaměřil na dospělé klienty léčící se v terapeutických komunitách pro závislé. Shrnuje současné znalosti epidemiologie, etiologie a klinického obrazu ADHD. Současně představuje dostupné nástroje pro diagnostiku (poprvé mimo jiné pojednává také o nástroji DIVA 2.0 v českém jazyce), zkušenosti z léčby a zvládání této duální diagnózy v léčebných adiktologických programech. Významným přínosem publikace je zmapování ADHD z mnoha pohledů: • rozvoj a vývoj ADHD z pohledu vývoje osobnosti • genderové odlišnosti • ADHD a jednotlivé návykové látky • ADHD a závislosti (kouření, gambling, patologické stravovací návyky aj.) • ADHD a jiné duševní poruchy onemocnění • diagnostika, farmakoterapie, psychoterapie • léčba v terapeutické komunitě Kniha je cenná pro odborníky v psychiatrii nebo psychologii, ale i v ošetřovatelství a pomáhajících profesích. Poskytuje významný soubor informací o diagnostické kombinaci, se kterou se budeme setkávat stále častěji.
Psychická útočiště - John Steiner
17,20 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
V edici Psychoanalytická knihovna České psychoanalytické společnosti vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Triton jako 3. svazek kniha Johna Steinera Psychická útočiště: Patologické organizace u psychotických, neurotických a hraničních pacientů. Tento text se stal jakýmsi „bestselerem“ psychoanalytické literatury a byl přeložen do řady jazyků. Kniha dokázala přinést nejen nový pohled na teorii a techniku psychoanalytické práce, ale především pochopení pro obtíže, jež zažívají v terapiích pacienti, kteří se spolu se svými terapeuty vydávají na obtížnou cestu k psychické změně. Koncepty obsažené v knize se již staly nedílnou součástí psychoanalytické teorie, která odráží současnou klinickou praxi – práci s lidmi se závažnějšími osobnostními problémy (hraniční organizace osobnosti, narcistní poruchy, as if osobnosti). Terapeut se tu potkává s projekcemi hlubokých raných, často velmi destruktivních aspektů pacienta a musí zvládat velkou míru úzkosti, protipřenosových zmatků a odehrání. V textu je uvedena i řada klinických ukázek. Steiner navazuje na práci svých učitelů a kolegů: Herberta Rosenfelda, Wilfreda Biona, Hanny Segalové a Betty Josephové. Kniha, jak věříme, osloví nejen psychoanalyticky orientované terapeuty, ale i psychiatry, psychology, sociální pracovníky a psychiatrické sestry, jakož i studenty těchto oborů, kterým není cizí dynamický pohled nebo se chtějí dozvědět něco více o moderním psychoanalytickém způsobu uvažování a klinické práce. John Steiner je tréninkovým a supervizním analytikem Britské psychoanalytické společnosti a nositelem Sigourney Award za rok 2016. Narodil se v Praze a je čestným členem České psychoanalytické společnosti.
Hraniční porucha osobnosti a její léčba - Petra Kasalová,Aleš Grambal,Ján Praško
18,17 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Publikace se věnuje jedné z nejčastějších poruch osobnosti, která výrazně zhoršuje kvalitu života zejména mladým lidem – brání jim ve studiu, v práci i v kontaktu s vrstevníky, v navazování a udržování partnerských vztahů. Porucha se vyznačuje vysokou sebevražedností, labilními vztahy s blízkými lidmi, problémy s udržením zaměstnání a také vysokou psychiatrickou komorbiditou, tj. častým souběžným výskytem dalších psychických potíží. Monografie se zabývá diagnostikou, etiopatogenezí a léčbou této závažné poruchy. Důraz je kladen také na popis komorbidity, diferenciální diagnostiky a na sociální aspekty včetně stigmatizace a sebestigmatizace. Významná část je věnována psychoterapeutickým přístupům k lidem trpícím hraniční poruchou osobnosti a farmakologické léčbě včetně současných algoritmů. Odborné popisy jsou doplněny četnými kazuistickými příběhy, které názorně ilustrují jak problémy lidí s touto poruchou osobnosti, tak principy psychoterapeutické intervence. Kniha je určena klinickým pracovníkům, zejména psychiatrům a klinickým psychologům, ale také poradenským pracovníkům, kteří se lidem s hraniční poruchou osobnosti věnují diagnosticky, terapeuticky nebo poradensky.
Pořadí narození - Kris Radish
9,85 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Zcela nový pohled na psychologii osobnosti! Americký pastor a následně terapeut seřadil dosavadní, v různých pramenech roztroušené poznatky o vlivu pořadí narození na osobnost člověka do nového systému, jejž s úspěchem používá při svém terapeutickém působení. Dozvíte se, s jakými skutečnostmi se musíte vyrovnávat, pokud jste narození jako Jedináčci, pokud se z vás příchodem sourozence stane prvorozený, následně jak bude svou roli prožívat druhorozený, třetí narozený a čtvrtý narozený. Analýza jednotlivých typů osobností je vyčerpávající a dlužno dodat, že se jedná o vskutku netradiční, neotřelý a velmi funkční systém třídění osobností.
Chlapec, kterého chovali jako psa - Bruce W. Perry
20,85 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Dětský psychiatr Bruce Perry měl v terapii děti, které zažily nepředstavitelné hrůzy: přežily genocidu, byly svědky násilných činů, dospělí je zavírali do skříní či klecí, byly oběťmi násilí v rodině. Perry vypráví jejich příběhy a mluví o traumatech, která utrpěly, i o tom, jak se z nich dokázaly zotavit. V knize najdeme příběh dětí ze sekty Davidiánů nebo příběh satanské paniky, která zachvátila Spojené státy v 80. letech minulého století a která se řadí k moderním pověstem, do stejné skupiny fenoménů, kam patří například falešné vzpomínky na sexuální zneužívání. Bruce D. Perry je americký psychiatr, specializuje se na dětské duševní zdraví a neurovědu. Maia Szalavitz je americká reportérka, autorka specializující se na oblast vědy, politiky a léčby závislostí.
Biopsychosociálny prístup - manuál - William H. Campbell,Robert M. Rohrbaugh
11,90 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Doktori Campbell a Rohrbaugh napísali jasnú, praktickú, vyváženú, duchaplnú a užitočnú príručku biopsychosociálnej konceptualizácie. Isté je, že sa stane jednou z klasických v oblasti vzdelávania v klinickej psychiatrii. Dr. Anthony Rostain, M.D., M.A., riaditeľ vzdelávania, Psychiatrické oddelenie Pensilvánskej Univerzity, U.S.A. Na základe modelu Georga Engela pomáha Biopsychosociálna konceptualizácia lekárom, psychiatrom a študentom efektívne zbierať a triediť údaje od pacienta, aby v limitovanom časovom rámci získali ucelenú históriu týkajúcu sa duševného zdravia. Zatiaľčo vačšina súčasných modelov berie do úvahy len jeden faktor, Campbell a Rohrbaugh zdôrazňujú a berú do úvahy tri dôležité komponenty (biologický, sociálny a psychologický). Detailne je vysvetlený proces identifikovania príslušných dát v každej oblasti biopsychosociálneho modelu. Zvláštna kapitola je venovaná využitiu biopsychosociálnej konceptualizácie na vypracovanie terapeutických odporúčaní. Autori ponúkajú schémy uľahčujúce prehľadné usporiadanie údajov a zistení. Biopsychosociálny model a konceptualizácia prípadu má praktickú hodnotu nielen pre lekárov, psychiatrov, ale aj pre ďalších profesionálov v starostlivosti o zdravie, napr. klinických psychológov, psychoterapeutov, zdravotné sestry, sociálnych pracovníkov. William H. Campbell, M.S., MBA, je profesorom psychiatrie na Case Western Reserve University School of Medicine a riaditeľ doškolovacieho programu a klinických služieb oddelenia psychiatrie v univerzitnej nemocnici Clevelandu. Robert M. Rohrbaugh, M.D., je profesorom psychiatrie,riaditeľ doškolovacieho programu na oddelení psychiatrie Yale University.
Psychoterapia - Leonhard Schlegel
18,99 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Jedna z uznávaných komplexných definícií pochádza od Hansa Strotzku a hovorí, že je to vedomý a plánovaný interakčný proces za účelom ovplyvnenia porúch správania a stavov utrpenia, o ktorých je konsenzus (napr. medzi lekárom/psychoterapeutom a pacientom), že si vyžadujú liečbu pomocou psychologických prostriedkov (komunikáciou) so zameraním na určitý definovaný cieľ (napr. minimalizovanie symptómu) prostredníctvom naučiteľných techník, na báze určitej teórie normálneho a patologického správania. Psychoterapeutické metódy sa dajú využiť na rozvoj ľudského potenciálu, komplexnej empatie, sebapoznávania a uvoľneného vedomia aj u zdravých ľudí. Leonhard Schlegel sa podujal na sprehľadnenie psychoterapeutických smerov a metód, ktoré pokladá za historicky a aktuálne významné. Takýchto stručný a obsažný prehľad bol schopný urobiť vďaka svojej bohatej klinickej, supervíznej a školiteľskej praxi kombinovanej s dôkladným štúdiom a nevšednou poznávacou kapacitou. Poukazuje na integračný potenciál transakčnej analýzy. Za svoje práce získal medzinárodnú cenu Erika Berneho. L. Schlegel bol v živom ľudskom a odbornom kontakte s veľkými postavami zurišskej psychiatrie a psychoterapie, napr. C. G. Jungom, M. Bleulerom, M. Bossom. V slovenčine dosiaľ vyšli jeho Základy hlbinnej psychológie I-III, IV a Transakčná analýza. - See more at: http://vydavatel.sk/kniha/psychoterapia#sthash.MjP0XlzF.dpuf
Psychiatrické vyšetrenie - Hans Kind
10,43 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Praktický návod k plánovaniu a vykonávaniu psychiatrického vyšetrenie a doplňujúcich diagnostických postupov. Kniha obsahuje úplne konkrétne návody, ako sa pýtať na psychopatologické symptómy a psychodynamické súvislosti. Okrem toho sa zohľadňujú špeciálne situácie pri vyšetrení, ktoré sa vyskytujú pri konziliárnej činnosti a naliehavých situáciách. Kniha je určená lekárom-psychiatrom.

Vitajte na našej webovej stránke zameranej na psychiatriu a psychológiu. Táto sekcia patrí do kategórie medicíny a je určená pre všetkých záujemcov o mentálne zdravie a psychické stavy. Naše webové stránky sú navrhnuté tak, aby poskytovali aktuálne a spoľahlivé informácie o psychiatrických a psychologických témach. Snažíme sa zvýšiť povedomie o duševnom zdraví a odstrániť spoločenskú stigmu súvisiacu s psychickými poruchami. V rámci tejto podkategórie nájdete bohaté zdroje v podobe článkov, blogov a diskusných fór, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť rôznym psychickým stavom a chorobám, ako aj diagnostickej a terapeutickej praxi v psychiatrii a psychológii. Informácie na našej stránke sú zhromažďované a pripravované skúsenými odborníkmi v oblasti duševného zdravia. Pokrývame širokú škálu tém, ako napríklad depresia, úzkosť, poruchy spánku, poruchy osobnosti, posttraumatická stresová porucha a mnoho ďalších. Okrem poskytovania informácií o duševných poruchách a ich liečbe sa snažíme tiež informovať o dostupných zdrojoch pomocou odporúčaní na knihy, terapeutov a orgánizácie, ktoré môžu poskytnúť podporu a liečbu. Našim cieľom je nielen informovať, ale aj osvietiť a odstrániť mýtusy a predsudky spájané s mentálnym zdravím. Veríme, že každý si zaslúži zdravie a pohodu, nielen fyzickú, ale aj duševnú. Ak sa zaujímate o psychiatriu a psychológiu, ste na správnom mieste. Prehľadávajte našu stránku s dôverou a získajte vzdelávanie, nádej a podporu, ktorú potrebujete. V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre vás a tešíme sa, že sa stávate súčasťou našej komunity zameranej na duševné zdravie a blahobyt.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 25%
Plagát s paspartou rastlinná bublina
19,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Amscan Latexové balóny mix - červená, zelená, žltá 6 ks
2,59 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Guardians - autor neuvedený
26,07 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Eva - Bruggen Carry van
11,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
DEKORAČNÁ sada HB pastelová
5,67 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Placka Bride to be 5 ks
4,18 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Božidara - Veronika Hurdová
26,91 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Popelka - prostorové leporelo s pohádkou - autor neuvedený
13,53 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
Jiří Příhoda - Christopher Long, Jiří Příhoda
41,28 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Tanec je vášeň - Škápíková Jitka
20,84 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Hlavou proti zdi - Hurwitz Gregg
19,60 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Flash 2: Rychlost temnoty (brož.) - Joshua Williamson
15,62 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mediocre - Ijeoma Oluo, Hodder & Stoughton
13,78 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Man of Good Hope (Steinberg Jonny)
11,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mountains and Lowlands (Collins Paul)
16,80 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
A Titoktündér - A Tündérek Kalendáriuma - Andrea Beck
9,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Václav Klaus - David Klimeš
13,35 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99