Stomatológia

Image
Základy evoluční teorie pro stomatology - Jiří Šedý
15,68 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Pochopení principů evoluční teorie má pro stomatologii fundamentální význam, ostatně jako pro všechny přírodní, a tedy i medicínské vědy. Znalost evoluční historie našeho těla nám totiž mimo jiné pomáhá vyhodnotit, proč naše tělo takto vypadá, jak funguje, proč jsme onemocněli, a dále proč jsme sociálně žijící, mocensky hierarchizovaný, teritoriální druh, soutěžící všemi prostředky o zdroje. Naše těla mají evoluční příběh, od kterého se většina jevů probíhajících v organismu odvíjí. Evoluce je dynamický proces, který neustále pokračuje dále. Je jevem se složkou biologickou i kulturní - ta je nyní nejmocnější silou změn na planetě s významným vlivem na proměnu lidského těla. OBSAH: Předmluva* 1. Úvod * 2. Vývoj chápání evoluce * 3. Základní pojmy evoluční teorie * 4. Pilíře evoluce * 5. Přehled vzniku a vývoje člověka * 6. Adaptace u lidí * 7. Evoluční medicína * 8. Slepé uličky chápání evoluce * Literatura * Souhrn / Summary * Rejstřík
Mikroskopická anatómia pre odbor zubného lekárstva - Iveta Domoráková
14,73 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Prvé vydanie nových učebných textov Mikroskopická anatómia pre odbor zubného lekárstva - Vybrané kapitoly, je určené pre štúdium pregraduálnych a postgraduálnych študentov zubného lekárstva so zameraním na štruktúry hlavovej oblasti s dôrazom na najnovšie mikroskopické poznatky o štruktúre zuba na úrovni svetelnej a elektrónovej mikroskopie. Veríme, že kapitoly zamerané na ústnu dutinu, vývoj kostí lebky, štruktúru a vývoj temporomandibulárneho kĺbu, vývoj zuba, vývojové malformácie zubov a klinické poznámky zaujmú aj širší okruh odbornej verejnosti. Súčasťou jednotlivých kapitol sú v texte zreteľne vyznačené krátke klinické poznámky, ktorými autori chcú motivovať začínajúcich študentov medicíny k pochopeniu významu štúdia základnej štruktúry tkanív a orgánov, pre ďalšie odbory ako je patologická anatómia, fyziológia a odborné klinické predmety. Veľkú pozornosť autori venovali detailnej mikroskopickej štruktúre centrálneho a periférneho nervového systému, ktorá v dostupnej odbornej literatúre v súčasnosti chýba. V logicky členených kapitolách čitateľ nájde vyše dvesto obrázkov, ktoré sú nevyhnutným pomocníkom pri štúdiu morfologických disciplín. Každá kapitola je ukončená jednoduchými kontrolnými otázkami a prehľadom použitej literatúry, ktorý umožní študentom v prípade hlbšieho záujmu rozšíriť si svoje vedomosti.
Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů - Jiří Mazánek,Kolektív autorov
10,38 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Celobarevná publikace klade hlavní důraz na onemocnění a stavy, se kterými se ve své praxi setkává lékař – nestomatolog. Sepsal ji zkušený autorský kolektiv, který byl veden legendou české stomatologie, prof. MUDr. J. Mazánkem, DrSc. Kniha je doplněna bohatou a názornou originální obrazovou dokumentací. Poučení v knize najdou ale i praktiční lékaři a specialisté, kteří s různými podobory stomatologie spolupracují. V rozsahu nutném pro výkony léčebně preventivní péče jsou přehledným způsobem zpracovány základy stomatologie i s pokroky v tomto lékařském oboru. V jednotlivých kapitolách se čtenář seznamuje s historií a vývojem oboru stomatologie, stručně jsou popsány základy anatomie a fyziologie ortognátního systému. Se snahou vyzvednout vzájemné souvislosti chorob orofaciální soustavy s onemocněními celého organizmu je zpracována odborná problematika jednotlivých stomatologických subdisciplín – konzervační stomatologie, zubní protetiky, orální a maxilofaciální chirurgie, parodontologie a onemocnění ústních sliznic, pedostomatologie a zobrazovacích metod, kterých stomatologie využívá k diagnostice chorob. Přehledně jsou popsány rovněž náhlé příhody, které se mohou ve stomatologické praxi vyskytnout, a to včetně základů kardiopulmonální resuscitace a poskytování neodkladné první pomoci. V kapitole Projevy systémových onemocnění v ústní dutině jsou shrnuty symptomy různých chorob, které by měly při běžném vyšetření ústní dutiny upozornit lékaře na možná závažná onemocnění v jiných anatomických oblastech lidského organizmu. Kapitola pojednávající o posudkové činnosti lékařů může posloužit začínajícím odborníkům.
Protetika III - Jörg Rudolf Strub
37,96 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
V každém ze tří dílů najde čtenář 46 kapitol, které popisují obor a jeho problematiku opravdu od A do Z. Dvojbarevné publikace jsou bohatě obrazově dokumentovány – všechny díly obsahují celkem na 1000 schematických didaktických obrázků a množství tabulek. Knihu po didaktické stránce vybrali a přeložili odborníci z 1. LF UK Praha pod vedením prof. MUDr. Jarmily Procházkové, CSc. Jedná se o moderní aktuální učebnici, která bude učebním podkladem nejen pro pregraduální výuku na lékařských fakultách, ale také pro profesní zkoušky a atestační zkoušky z klinické stomatologie. Přehledný a německy důkladný systém sdělování informací usnadní přípravu na zkoušky v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělání. Lékařské a technické postupy při zhotovování zubních protetických náhrad pomohou v řešení případů ve stomatologických praxích a laboratořích. Ve třetím díle najde čtenář např.: Úvod do snímatelné protetiky Konstrukce a technické zásady při zhotovování částečných snímatelných náhrad Protetika litých konstrukcí Částečně snímatelné náhrady s litými konstrukčními prvky: klinické a laboratorní postupy Protetika snímatelných náhrad, kotvených nesponovými kotevními prvky Částečně snímatelné náhrady s nesponovými kotevními prvky: úvod do kotevních prvků s využitím teleskopických korunek Částečně snímatelné náhrady s nesponovým kotvením Úvod do protetiky hybridních zubních náhrad Protetika hybridních náhrad – klinické a laboratorní postupy Úvod do protetiky celkových zubních náhrad Celkové zubní náhrady – klinické a laboratorní postupy Úvod do dentální implantologie Materiály používané pro implantáty a jejich biokompatibilita Implantologie – klinické a laboratorní postupy Příčiny a léčba periimplantační destrukce tkáně Následná péče v protetice Spokojenost pacienta a kvalita života Dvojbarevná publikace obsahuje 232 obrázků a 26 tabulek. Ve stručnosti obsah dalších dílů: 1. díl – historie, základy a osnova, koncepce oboru a ošetření, příprava 2. díl – artikulátory, estetika, nauka o materiálech, stálá protetika
Tretie moláre (M3) - Vladimír Machoň,Dušan Hirjak
28,41 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Predložená odborná monografia sa zaoberá témou tretie moláre z viacerých pohľadov a má ambíciu podať komplexný pohľad na tento medicínsky problém. Je určená v prvom rade pre študentov a absolventov medicíny odboru zubné lekárstvo. Môže byť zaujímavým zdrojom informácií pre všeobecných lekárov a lekárov príbuzných odborov. Publikácia nemá plniť úlohu jednoduchého terapeutického návodu. Má snahu byť zdrojom a podnetom na komplexné a medicínske chápanie celej problematiky. Súčasne má byť podnetom na preventívny pohľad a možnosti predchádzať vážnym celkovým, predovšetkým zápalovým komplikáciám.
Stomatologie pro dentální hygienistky a zubní instrumentářky - Jiří Mazánek,Kolektív autorov
18,17 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Stomatologie či zubní lékařství je v pojetí současné medicíny velmi rozsáhlou vědní disciplínou. Patří k základním medicínským oborům a je nedílnou součástí celkové zdravotní péče, která je populaci poskytována. Předložený učební text je studijní pomůckou, která by měla posloužit k odbornému výcviku a studiu zdravotnických pracovníků v profesi dentální hygienistka, zubní instrumentářka, příp. hygienista. V jednotlivých kapitolách textu učebnice se mohou studující postupně seznamovat s historií oboru stomatologie, velmi stručně jsou zde shrnuty a popsány základy anatomie a fyziologie tkání a orgánů ústní dutiny, pravidla hygienického režimu. Čtenář zde najde kapitoly o stomatologickém vyšetření nemocného, o zubním instrumentáriu a zařízení ordinace, o zobrazovacích metodách, anestezii. Publikace zmiňuje základy záchovného zubního lékařství, protetiky, ústní chirurgie, ortodoncie, parodontologie, onemocnění dutiny ústní a nevynechává ani zvláštnosti práce s dětským pa cientem. Součástí publikace je dále základní problematika preventivní stomatologie a jsou popsány základní způsoby provádění orální hygieny. Přehledným způsobem je zpracována současná zdravotnická legislativa, uvedená je i kapitola kardiopulmonální resuscitace a poskytování neodkladné první pomoci při náhlých příhodách, které vznikají v ordinacích.
Zubní kaz raného dětství - Eva Míšová
26,13 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Kaz raného dětství je pro svůj vysoký výskyt a vliv na kvalitu života pravděpodobně jednou z nejzávažnějších a nejnákladnějších zdravotních poruch u malých dětí. Dočasný chrup je sice v dutině ústní jen po omezenou dobu, ale je velmi důležitý pro harmonický vývoj orofaciální soustavy a ovlivňuje i celkový zdravotní stav dítěte. Monografie Zubní kaz raného dětství poskytuje ucelené informace o tomto tématu a zachycuje celou problematiku kazu na dočasných zubech od jejich vývoje přes odlišnosti v morfologii dočasných a stálých zubů, prevenci a terapii kazu až po endodontické ošetření a náhrady ztracených zubů při rehabilitaci chrupu. OBSAH: Zkratky * Poděkování * Předmluva * Vývoj a význam dočasné dentice (Vývoj zubů * Význam dočasného chrupu a vztah mezi dočasnou a stálou denticí) * Prevence, dietetika a hygiena (Prevence * Dietetika * Dentální hygiena u dětí) * Kaz raného dětství (Definice a terminologie * Epidemiologie * Klinický obraz * Etiologické faktory * Komplikace kazu raného dětství) * Terapie kazu raného dětství (Nerestorativní / interceptivní terapie * Restorativní / výplňová terapie * Endodoncie * Chirurgická terapie) * Premedikace, sedace a celková anestezie (Premedikace * Sedace * Celková anestezie) * Protetika v dočasné dentici (Ochranné korunky * Dětské snímatelné náhrady * Fixní a snímatelné mezerníky) * Dopady kazu raného dětství na vývoj chrupu (Předčasná ztráta dočasných zubů a její příčiny * Mezerníky po ztrátě dočasných zubů) * Výsledky výzkumu z disertační práce (Klinická část dva soubory pacientů, jeden s kazivým a druhý s intaktním chrupem * Příloha / Dotazník o kazu raného dětství) * Literatura * Souhrn * Summary * Rejstřík

Vitajte na našom webe, ktorý sa zameriava na knihy z oblasti stomatológie. Stomatológia je odvetvie medicíny, ktoré sa zaoberá diagnózou, liečbou a prevenciou chorôb ústnej dutiny, zubov a ďasná. Naša podkategória Stomatológia poskytuje široký výber kníh, ktoré sú určené pre študentov stomatológie, praktických stomatológov, zubných hygienistov a všetkých, ktorí majú záujem o túto oblasť. Naša knižná ponuka zahŕňa všetky dôležité aspekty stomatológie. Nájdete tu učebnice, príručky, odborné publikácie a výskumné práce, ktoré sa zaoberajú jednotlivými disciplínami stomatológie, ako sú endodoncia, ortodoncia, chirurgia a implantológia, estetická stomatológia, parodontológia, detská stomatológia a mnoho ďalších. Naši autori sú renomovaní odborníci a vydavatelia, ktorí majú bohaté skúsenosti v stomatológii a sú považovaní za lídrov vo svojej oblasti. Ich knihy sú písané s cieľom poskytnúť čitateľom najnovšie poznatky, postupy a techniky v stomatológii, ako aj rady pre zlepšenie zručností a odbornosti. V našej knižnej ponuke sa nájdu nielen knihy pre odborníkov, ale aj pre pacientov. Máme knihy, ktoré pomáhajú pacientom porozumieť ich zdravotným problémom ústnej dutiny a lepšie sa postarať o svoje zuby a ďasná. Tieto prístupné a informatívne knihy sú vhodné pre všetky vekové kategórie a základné úrovne znalostí. V našej ponuke nájdete aj knihy s prehľadnými ilustráciami, fotografiami a kresbami, ktoré pomáhajú čitateľovi lepšie porozumieť jednotlivým postupom a technikám stomatológie. Informácie sú podané prehľadne a jednoducho, aby aj menej skúsení čitatelia mohli využiť knihy na zlepšenie svojich vedomostí. Využite našu podkategóriu Stomatológia a objavte zaujímavé knihy, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše znalosti, odbornosť alebo poskytnúť nápady a rady o ústnej hygieny. Ponúkame prehľadnú a kvalitnú selekciu, ktorá uspokojí nielen odborníkov, ale aj širokú verejnosť zaujímajúcu sa o stomatológiu.

Image
Produkty

Populárne produkty

Obraz na stenu PANORÁMA FENG SHUI
24,90 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Ručne maľovaný POP Art obraz Pulp Fiction
84,90 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Nevädnúce dedičstvo - Vancák Peter
6,56 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Balónik fóliový číslo 8 samostatne stojaci Jungle 41 cm
1,77 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Irresistible Blueberry Bakeshop and Cafe (Simses Mary)
10,36 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
I Never Knew That About London (Winn Christopher)
24,92 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Alphabetical Africa (Abish Walter)
15,32 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Miss Lonelyhearts & the Day of the Locust (West Nathanael)
12,88 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Connectomics (Calder Alison)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Halálos együttérzés - András Nagy
15,30 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Cestující - Ulrich Alexandr Boschwitz
15,58 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Gyilkos tudatosság - Karsten Dusse
14,10 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile