Ošetrovateľstvo, opatrovateľstvo

Image
Péče o rány - Soňa Brabcová
13,81 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace pojednává o ranách jako takových a hlavně o současných doporučených postupech v oblasti prevence, léčby a péče vztahujících se k hojení chronických ran. A nejen to - erudovaná sestra pečující o pacienty s nehojící se ránou, ale i sestra, která se teprve připravuje, musí mít povědomí i o metodice prevalenčního sledování rizika a výskytu dekubitů, resortních bezpečnostních cílech a v neposlední řadě o požadavcích pro zavedení interního systému hodnocení kvality.
Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I. - Mária Kožuchová
13,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Predkladaná monografia integruje najnovšie a aktualizované poznatky týkajúce sa manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zároveň reaguje na trendy vývoja tejto formy starostlivosti. Vychádzajúc zo súčasných poznatkov danej problematiky získaných štúdiom a praxou, je v monografii spracovaný manažment starostlivosti o pacienta v jeho prirodzenom sociálnom prostredí, so zameraním sa na vybrané aspekty a problémy súvisiace s poskytovaním domácej ošetrovateľskej starostlivosti v kontexte manažmentu domácej ošetrovateľskej starostlivosti ako celku. Monografia rešpektuje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vytvárajú podmienky na optimálne fungovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Cieľom monografie je prispieť svojím obsahom k rozšíreniu a prehĺbeniu poznania domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Monografia je určená predovšetkým odborníkom v oblasti komunitného ošetrovateľstva, ale aj ostatnej odbornej verejnosti.
Riziko pádu v ošetřovatelské praxi - Michaela Miertová
3,92 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Monografie integruje známé a nové odborné informace z dané problematiky a uvádí dokonce témata dosud nepublikovaná, čímž přináší nové poznatky pro klinickou ošetřovatelskou praxi. Publikace spojuje teoretické informace k problematice rizikových situací nejen v neurologii. Uvádí typy pádů a jejich následky, rizikové faktory, neurologická onemocnění spojená s rizikem pádu a intervence minimalizující tato rizika. Pád nehrozí jen chodícím pacientům, jsou jím ohroženi také nemocní upoutaní na lůžko nebo na pojízdné křeslo, kteří si mohou ve stavu zmatenosti ublížit a spadnout z lůžka nebo křesla. Kniha je určena odborné veřejnosti v pomáhajících profesích, pedagogickým pracovníkům podílejícím se na jejich vzdělávání a studentům v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání. Zajímavá témata v ní najdou také pečovatelé a pečující, kteří se starají o pacienty nebo rodinné příslušníky.
Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči - Olga Suková,Zdeňka Knechtová
27,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace je určena pro studenty navazujícího magisterského oboru Intenzivní péče. Svým zaměřením mohou skripta oslovit také sestry z praxe i širší odbornou veřejnost. Obsahem je péče o pacienty s akutním selháním ledvin. kteří jsou hospitalizování na pracovištích intenzivní medicíny. Dále zde čtenář může dohledat sjednocené ošetřovatelské postupy dle aktuálních doporučení medicíny založené na důkazech, týkající se např. katetrizace močového měchýře, péče o urostomie atd. Cílem publikace je poskytnout nejdůležitější informace vycházející z nejnovějších doporučení vedoucích ke zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče.
Ošetřovatelství II - 2. přepracované a doplněné vydání - Kolektív autorov
6,69 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
2. vydání české učebnice ošetřovatelství, v níž jsou soustředěny potřebné informace uceleně a v aktuálním znění. Na rozdíl od této knihy je většina knih na téma ošetřovatelství specifická svým zaměřením, tzn. věnují se pouze jedné nebo dvěma oblastem. Tato publikace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků – od historie ošetřovatelství až po role sester a jejich profesní organizace. Učebnice je určena pro studenty Bc. a Mgr. oboru všeobecná sestra, porodní asistentka a všeobecné lékařství a dále pro studenty zdravotnických oborů, kde je součástí studia předmět ošetřovatelství.
Management chronických ran - Edita Hlinková,Jana Nemcová,Edward Huľo,Kolektív autorov
11,93 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace komplexně zpracovává management ošetřování ran. Je určená pro zdravotnické profesionály, kteří ošetřují pacienty s nehojícími se ranami v klinické praxi nemocnic, v domácí péči, v zařízeních sociálních služeb a v hospicích. Problematika je zpracována od příčin, souvisejících faktorů, diagnostiky, terapie až po konkrétní typy ran, jejich průběžné posuzování a následný management péče. Konkrétní nehojící se rány, které jsou v monografii zahrnuty, jsou dekubity, ulcus cruris, syndrom diabetické nohy, maligní a sororigenní (způsobené sestrou) rány. Informace k nehojícím se ranám nereflektují jen tělesné projevy ran, ale i dopad na bolest, psychické prožívání a sociální fungování pacienta a jeho rodiny. Významnou oblastí u vybraných typů ran je výběr vhodných intervencí, s využíváním nejmodernějších ošetřovatelských postupů a terapie. Autoři vycházeli převážně ze zahraniční odborné literatury, praxe založené na důkazech a z vlastních zkušeností.
Základy ošetřovatelství a ošetřovatelských postupů pro zdravotnické záchranáře - Martina Dingová Šliková,Lucia Vrabelová,Lucie Lidická
7,88 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Studium ošetřovatelství je nedílnou součástí přípravy na profesi zdravotnického záchranáře. V České republice legislativa umožňuje záchranářům pracovat jak v terénní péči, tak i na urgentních příjmech či anesteziologicko-resuscitačních odděleních, event. v celém spektru zdravotnických zařízení na pozici zdravotnického asistenta, uvažuje se i o jednotkách intenzivní péče. Ucelených textů zabývajících se ošetřovatelskou problematikou a určených zdravotnickým záchranářům je však v České republice minimum. Kniha proto obsahuje informace, postupy a nové trendy z oboru ošetřovatelství cíleně zaměřené na profesní přípravu zdravotnických záchranářů. Text by měl sloužit i jako orientační pomůcka v některých nových trendech frekventantům celoživotního vzdělávání či odborníkům z profese. Vzhledem k tomu, že autorky působí na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, mají k současnému technickému vývoji velmi blízko. Všechny tři autorky vyučují ošetřovatelské předměty, ale mají i dlouholetou zkušenost s poskytováním ošetřovatelské péče v praxi a s mentoringem.
Doprovázení v ošetřovatelství I - Lenka Špirudová
4,34 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V předkládané publikaci naleznou české zdravotní sestry klíčové dovednosti, které potřebují k tomu, aby mohly správně poskytovat kvalitní péči, podporu a doprovázení pacientů. Kniha také obsahuje metody a techniky, jejichž smyslem je zlepšení a efektivita doprovázení pacienta sestrou, podpora nemocného, rozvoj a ochrana jedince při poskytování aktivní ošetřovatelské péče.
Péče o dítě s postižením sluchu - Martina Muknšnáblová
3,55 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha přináší potřebné informace pro poskytnutí kvalitní péče dítěti se sluchovým postižením jak zdravotníky, tak i pedagogy. Autorka popisuje nejčastější problémy související s péčí o dítě se sluchovým postižením – základní druhy sluchového postižení, jeho příčiny, projevy, prevence, diagnostika i způsoby terapie, respektive rehabilitace sluchových vad, ale především potřeby dětí a odlišnosti uspokojování jejich základních potřeb. Dále se kniha zabývá dopadem omezení sluchu na psychomotorický vývoj dítěte v jednotlivých věkových obdobích.
Sprevádzanie chorých a zomierajúcich - Mária Hatoková
14,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha je určená pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov, psychológov, duchovných, sociálnych pracovníkov,dobrovoľníkov,a v neposlednom rade pre príbuzných a priateľov ťažko chorých a zomierajúcich. Jej cieľom je ponúknuť základné informácie o fyzických, psychických, sociálnych a duchovných charakteristikách ťažko chorých a zomierajúcich a o spôsobe, ako sa stať ich sprevádzjúcim.
Ošetřovatelský proces v chirurgii II - Ľubica Libová,Kolektív autorov
9,06 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha představuje moderně a prakticky zpracovanou publikaci poskytující náhled do ošetřovatelství v chirurgii a do péče o pacienta po operačních výkonech v ortopedii, traumatologii a gynekologii. Zahrnuje vyšetření pacienta, ošetřovatelskou péči v perioperačním období a možné pooperační komplikace. Ve speciální části je hlavní doménou praktické uplatnění ošetřovatelského procesu u vybraných lékařských diagnóz v různých oblastech chirurgie. Popsaná je miniinvazivní chirurgie a roboticky asistovaná chirurgie – v dnešní době velmi progresivní metoda. Hlavním benefitem je vzájemné propojení více částí ošetřovatelského procesu – posuzování, diagnostika a plánování ošetřovatelské péče u vybraných chirurgických onemocnění. Kniha je určena především pregraduálním studentům ošetřovatelství, avšak některé její části mohou výrazně přispět k rozšíření poznatků sester v dalším vzdělávání. Cílem autorů bylo přiblížit čtenáři informace praktickým způsobem tak, aby porozuměl ošetřovatelskému procesu v kontextu a aplikoval ho v praxi s cílem zajistit kvalitní a efektivní ošetřovatelskou péči pacientům s chirurgickými onemocněními.
Postupy v ošetřovatelské péči 1 - Ilona Plevová,Miroslava Kachlová
10,65 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
První ze série publikací zabývajících se poskytováním ošetřovatelské péče v rámci témat vyučovaných na školách se zdravotnickým zaměřením. Jednotlivé samostatné monografie budou cílit vždy na konkrétní téma péče poskytované všeobecnou sestrou, praktickou sestrou, porodní asistentkou, zdravotnickým záchranářem či zástupci dalších nelékařských odborností. Budou členěny od úvodní vstupní části až po konkrétní ošetřovatelské činnosti. Knihy z této série poslouží studentům, pedagogům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se dané problematice věnují. V této knize se čtenáři mohou informovat o tématech poslech, pohmat, pohled, poklep; vědomí, puls, dech, tlak, tělesná teplota, a to ve struktuře: definice, faktory, hodnocení stavu, indikace, příprava pacienta, pomůcky, provedení, sledování, vyhodnocení.
Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. - Kolektív autorov
15,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství je koncipována podle stěžejních požadavků předmětu ošetřovatelství. Po jejím prostudování získají studenti všechny potřebné znalosti a informace, které jim tak pomohou úspěšně absolvovat tento předmět. Druhý díl zpracovává problematiku péče o nemocné se zaměřením na následující okruhy: sledování fyziologických funkcí, péče o dýchací cesty a dýchání, vyprazdňování a inkontinence, ošetřování nemocného se stomií, enterální výživa, odběry biologického materiálu a péče o umírajícího člověka a péče o tělo zemřelého. Problematika je předkládána srozumitelnou, názornou a poutavou formou - kapitoly jsou doplněny bohatým obrazovým materiálem, kazuistikami, zajímavostmi i odkazy na další literaturu.

Vitajte na našom webe v podkategórii Ošetrovateľstvo, opatrovateľstvo, ktorá sa nachádza v kategórii Šport. Tu nájdete širokú škálu informácií a zdrojov týkajúcich sa starostlivosti o zdravie a bezpečnosť športovcov. Ak sa zaujímate o ošetrovateľstvo a opatrovateľstvo vo svete športu, ste na správnom mieste. Naša stránka ponúka podrobné články, príručky a návody, ako efektívne spravovať starostlivosť o športovcov v rôznych športových disciplínach. Bez ohľadu na to, či sa zaujímate o tímy profesionálnych futbalistov alebo amatérskych cyklistov, tu nájdete užitočné informácie. Naši skúsení odborníci prinášajú najnovšie informácie o metódach rehabilitácie, prevencii zranení a ošetrovateľských postupoch. Ponúka sa tu vysvetlenie rôznych cvičení a techník, ktoré pomôžu športovcom udržiavať si kondíciu a zlepšovať výkonnosť. Okrem toho, na našej stránke nájdete aj tipy pre ošetrovateľov a opatrovateľov, aby boli pripravení na rôzne situácie, ktoré v športe môžu nastať. Venujeme sa aj duševnému zdraviu športovcov a rôznym technikám, ako pomôcť zvládať stres a tlak, s ktorými sa mnohí športovci stretávajú. Sme presvedčení, že starostlivosť a ošetrovateľstvo sú neodmysliteľnou súčasťou akéhokoľvek športového tímu. Na našej stránke sa usilujeme prinášať príležitosti pre športovcov, trénerov a ošetrovateľov, aby získali odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre optimálnu starostlivosť o zdravie a výkonnosť. Takže, neváhajte a prehliadnite si našu rozsiahlu ponuku zdrojov a informácií v podkategórii Ošetrovateľstvo, opatrovateľstvo. Dúfame, že naša stránka Vám pomôže lepšie porozumieť a zvládať výzvy v ošetrovateľstve a opatrovateľstve vo svete športu.

Image
Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile