Medicína - ostatné

Image
Atlas elektroencefalografie dospělých - 2. díl, 2.vydání - Kolektív autorov,Vojtěch Zdeněk
116,04 €
Uvedená cena je platná k 02.04.2024
Tato kniha je doplňkem publikace EEG v epileptologii dospělých. Ukázky z denní praxe poskytují co největší objem vybraných normálních i abnormních nálezů. Grafy jsou zařazeny neupravené tak, jak jsou vidět na obrazovce systému, tedy včetně cejchu a časové mřížky, v zapojeních, ve kterých jsou vzorce nejvíce zřejmé. Pro elektroencefalografistu je totiž přehlednější tento v klinické elektroencefalografii obvyklý způsob, nikoli výběry několika málo svodů, v nichž je daný vzorec patrný, s pominutím svodů ostatních. V případě, že i jiné zapojení může přinést nový pohled, jsou uvedeny reformátované úseky téhož grafu. Slovní komentář je rozdělen na nadpis, doplňující klinické informace a zajímavé detaily ukázky. Tam, kde to je pro elektroklinickou korelaci ilustrativní, jsou zařazeny i výsledky neurozobrazovacích vyšetření, jakkoli to není v EEG atlasech obvyklé.
Paliativní medicína pro všeobecné praktické lékaře - Pavel Svoboda
25,08 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Počet starších ľudí stúpa a tým rastie aj zodpovednosť všeobecných lekárov v starostlivosti o týchto ľudí v posledných fázach ich života. Všeobecní lekári nájdu v tejto brožúre riešenia problémov v terminálnych stavoch, ako sú napríklad dýchavičnosť, zvracanie, nepokoj a dozvedia sa hlavne dôležité informácie o liečbe bolesti. Nakoľko sa seniori sťažujú na bolesti veľmi často, musia lekári ovládať jej liečbu veľmi dobre. Z toho dôvodu je problematika liečby bolesti v brožúre rozpracovaná podrobne.
Operace hrtanu
2,14 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
V České republice přibývá každý rok asi 400 nových onemocnění rakovinou hrtanu. Přibližně jedna třetina pacientů je léčena totální laryngektomií – úplným odstraněním hrtanu. To znamená ročně kolem jednoho sta nových pacientů přicházejících o hlas v důsledku této léčby. Publikace pojednává o výskytu, příčinách vzniku, příznacích i možnostech léčby nádorů hrtanu a polykacích cest. Zabývá se problematikou operačních následků a náhrady funkce ztraceného hrtanu, zmiňuje i možnosti následné lékařské péče a sociálně právní pomoci, uvádí důležité kontaktní adresy pro pacienty.
Vybrané kapitoly z klinické výživy I. Svazek II - Zuzana Šerclová,Pavel Kohout,Zdeněk Rušavý
12,07 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha Vybrané kapitoly z klinické výživy I. vychází z Kurzu klinické výživy, který slouží jako základní podmínka k získání Osvědčení o způsobilosti k provádění nutriční péče (licence F016). Jednotlivé kapitoly jsou odvozené z přednášek probíhajících na tomto kurzu. Hlavní témata pojednávají o diabetu mellitu, péči u pneumologických pacientů, výživě u celiakie či při idiopatických střevních zánětech, výživě u pacientů nefrologických a pacientů s jaterní encefalopatií a jaterním selháním. Poprvé je v širokém rozsahu přidána kapitola o perioperační výživě, která se zabývá i zrychlenou přípravou a rekonvalescencí (fast track). Přidány jsou i kapitoly o měření energetického výdeje a lékárenské přípravě vaků all in one.
Základy klinické onkologie - Pavel Klener
7,84 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Publikace Základy klinické onkologie byla napsána s cílem podat stručný přehled diagnostických a léčebných metod v onkologii, včetně aktuálních poznatků. Je určena především pro pregraduální studium, ale poskytne bazální informace i lékařům nejrůznějších specializací, kteří se ve své praxi setkávají s onkologickými pacienty a potřebují se rychle zorientovat, aniž by základní informace museli vyhledávat v obsáhlých monografiích. Více než dvacetiletá zkušenost autora při zkoušení atestací z klinické onkologie ukázala, že mnohdy se i onkologové při přípravě k atestaci soustřeďují na méně podstatné detaily a základní poznatky jim unikají. V tomto smyslu může i pro ně být stručná monografie užitečná.
Roztroušená skleróza pro praxi (2. vydání) - Martin Vališ,Zbyšek Pavelek,Kolektív autorov
22,11 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Druhé vydání velmi úspěšné knížky věnované jednomu z nejzávažnějších onemocnění současné medicíny. Prevalence roztroušené sklerózy stoupá a postihuje zejména osoby v mladším věku mezi 20. a 40. rokem života. Onemocnění je spojeno se sníženou kvalitou života a vysokým socioekonomickým dopadem. Intenzivní farmaceutický výzkum a vývoj přinesl v posledních patnácti letech zcela nové látky, z nichž mnohé se již dostaly do každodenní neurologické praxe, jiné zatím čekají, až jim lékaři začnou věřit. Pokrok v této oblasti zásadně změnil prognózu velké většiny pacientů u této dříve prakticky neléčitelné diagnózy. První vydání bylo nadšeně přijato lékařskou veřejností, jako kniha zaměřená skutečně na potřeby široké neurologické komunity včetně ambulantních neurologů. Těžištěm knihy je podrobný a zasvěcený výklad léčebných postupů, ale také další aspekty, které neurolog denně se svými nemocnými řeší gravidita či menopauza, očkování, rehabilitace, psychosociální aspekty či pacientské organizace. Druhé vydání odráží rychlý vývoj této problematiky, včetně nově zaváděných farmak.
Lékařská protozoologie - Jindřich Jíra
47,03 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
V české literatuře v této formě dosud nepublikovaná monografie o protozoálních nemocech, které v globálním měřítku představují jednu z nejrozšířenějších příčin ohrožení zdraví světové populace. Jsou tu podrobně popsány protozoózy vyskytující se geopolitně v pásmu mírného klimatu, jako je kryptosporidióza nebo toxoplazmóza, rozšířené převážně v tropických a subtropických oblastech, jako je malárie nebo amébóza, i nákazy postihující nemocné s infekcí HIV, jako jsou mikrosporidiózy aj. Kapitoly popisující jednotlivé nozologické jednotky představují syntézu aspektů biologických i klinických, zahrnují popis původce, imunobiologii, epidemiologii a prevalenci, patobiologii, klinický obraz, diagnózu, terapii a preventivní opatření. Textovou část doplňuje obsáhlý výběr časopisecké a monografické literatury, tabelární přehledy a černobílé i barevné ilustrace. Je tu vzat zřetel na nové poznatky v oblasti taxonomie parazitických protozoí, molekulární biologie a imunologie, na novější diagnostické možnosti včetně laboratorního vybavení i na nová antiparazitární léčiva. Monografie je určena jako základní oborová příručka lékařům teoretických a klinických oborů, zejména zaměřeným na biologii, mikrobiologii, epidemiologii, patologii, imunologii a laboratorní diagnostiku, infekční a vnitřní lékařství, gastroenterologii i na geografickou a cestovní medicínu a na další obory. Dále je určena biologům a zoologům, pracujícím ve zdravotnictví.
Onemocnění slinivky břišní - Zdeněk Krška
31,21 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
První komplexní monografie Albertovy sbírky je věnována onemocněním slinivky břišní. Zahrnuje anatomii, fyziologii, patologickou fyziologii, patologii tohoto orgánu; dále zobrazovací metody a interdisciplinární pohled na hlavní onemocnění (záněty, nádory, úrazy). Kapitoly připravili přední odborníci z ČR a jednu i zahraniční centrum. Kniha je určena lékařům napříč obory. Kromě nejmodernějších poznatků, klasifikací a guidelines jsou zdůrazněny výstupy nejen pro praxi, ze kterých profitují lékaři ve své každodenní praxi, ale i pro vědecké bádání.
Základy medicínskej a farmaceutickej chémie (3.vydanie) - Milan Remko
17,10 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Po priaznivom prijatí vo viacerých častiach novo koncipovaného druhého vydania bola kniha pre tretie vydanie zásadne prepracovaná a aktualizovaná. Kniha je rozdelená do desiatich kapitol v ktorých sa objasňujú základné princípy medicínskej chémie. Zvláštna pozornosť sa venuje vývoju liečiv, miestam účinku liečiv, receptorom, receptorovým teóriám, molekulovým mechanizmom pôsobenia liečiv a stratégii výskumu a vývoja liečiv. Zdôrazňuje sa aj narastajúci význam nových technológií, ktoré vychádzajú z farmakogenetiky, farmakogenomiky a hromadného využívania bioinformatiky pri výskume liečiv. Ďalej sa opisujú vzťahy štruktúra aktivita, fyzikálnochemické metódy štúdia liečiv (acidita a bázicita, lipofilita, priestorová štruktúra a ADME vlastnosti liečiv), problémy spojené s farmaceutickým a chemickým zložením liečiv (rozpustnosť, solitvornosť, stabilita a solubilizácia, polymorfia), základné biotransformačné reakcie liečiv, pričom osobitná pozornosť sa venuje vývoju predliečiv. Objasňujú sa aj základné aspekty výroby liečiv a liekov. Popri zdrojoch a surovinách, ktoré sa používajú na výrobu liečiv sa opisujú aj základné chemické postupy výroby liečiv a liekov, správna laboratórna prax, ekonomické a sociálne otázky. Objasňuje sa aj rastúca úloha biologických liečiv v liečbe chorôb u ľudí. Dielo je určené študentom magisterského a bakalárskeho štúdia chemických a farmaceutických vedných odborov, doktorandom PhD štúdia, študentom v rámci rigorózneho štúdia, vedeckým pracovníkom z oblasti výskumu a vývoja nových liečiv a ostatným záujemcom z príbuzných biologických a medicínskych vedných odborov.
Chronická tromboembolická plicní hypertenze - Jaroslav Lindner,Pavel Jansa
26,56 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je relativně vzácné onemocnění, které vzniká zpravidla u nemocných po opakovaných plicních embolizacích, u nichž nedojde z různých příčin ke kompletní lýze tromboembolu a následně vzniká perifern í vaskulopatie, podobně jako u jiných forem chronické plicních hypertenze. Bez léčby je CTEPH onemocněním s velmi špatnou prognózou. Klíčovým prognostickým ukazatelem je závažnost plicní hypertenze. Chirurgická léčba, endarterektomie plicnice (PEA), představuje pro velkou část nemocných kurativní metodu léčby, která je od roku 2004 dostupná také v České republice. Kniha shrnuje současné poznatky o CTEPH a o možnostech její léčby se zvláštním zaměřením na léčbu chirurgickou. V úvodních kapitolách je diskutována problematika epidemiologie, prognózy, patofyziologie a diagnostiky CTEPH. Dále je zevrubně probrána PEA, včetně indikace, techniky operace, komplikací, zvláštností perioperační a pooperační péče. Pozornost je rovněž věnována dalším te rapeutickým možnostem u CTEPH, zejména farmakoterapii. Zvláštní kapitola je věnována programu PEA v České republice. Autoři publikace stáli u zrodu komplexní péče o nemocné s CTEPH v Kardiocentru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ve spolupráci s Centrem pro plicní hypertenzi této nemocnice byla zde v září 2004 provedena první úspěšná PEA a v následujících třech letech bylo operováno více než 50 nemocných z České republiky a Slovenska s výsledky srovnatelnými s renomovanými zahraničními praco višti.
Nos neschováš - Jan,Kolektív autorov
8,73 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Víte, proč máme vůbec nos a jakou roli sehrála tato část těla v dějinách lidstva? A co třeba nos ve výtvarném umění nebo sexu? Pokud se chcete dozvědět víc, pak je tato kniha určena právě vám! Doc. MUDr. Jan Válka se léta věnuje estetické a plastické chirurgii nosu na špičkové úrovni. Tento jeho celoživotní koníček ho natolik uchvátil, že shromáždil tým odborníků z různých oborů, kteří svůj pohled na lidský nos v historii lidstva sepsali do této krásné, bohatě ilustrované a obsahově atraktivní publikace. Seznámíte se tak s názory historika umění, lékaře, psychologa, sexuologa, ale i muzikanta, vinaře nebo výrobce parfémů.
Výživa a rakovina - Ondřej Šeda
0,89 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Autor, sám lékař, shrnuje velmi přístupnou formou současné poznatky světové vědy o vztahu výživy a nádorových onemocnění; nenařizuje, nezakazuje, nepožaduje víru či odříkání, a i tehdy, budete-li se důsledně řídit jeho doporučeními, může být Váš jíde lníček velmi bohatý.
Endokrinologie traumatu - Kolektív autorov,Rajko Doleček
22,10 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Aktuální kniha nestora české endokrinologie prof. MUDr. Rajka Dolečka, DrSc., věnovaná hormonálním změnám vyvolaným různými typy traumatu. Humorální odpověď, tj. změny hladin hormonů a cytokinů, spolurozhoduje u těžkých traumat o šanci přežití a uzdravení. Těžištěm knihy je sledování pacientů po těžkých polytraumatech a popáleninách, sledováni byli také nemocni s traumaty oka či po elektivních operacích. Unikátní publikace je výsledkem 60 let kontinuálně probíhajícího výzkumu ve Fakultní nemocnici Ostrava, která je tradičně jedním z předních center úrazové medicíny v České republice.
Anatomie zla - Tajemství nacistických válečných zločinců - Joel E. Dimsdale
17,72 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Pokud může Hyde číhat v Jekyllovi, může číhat v kterémkoli člověku. Kdokoli – každý z nás – se může stát válečným zločincem, pokud k tomu dostane příležitost v podobě série shod okolností… V době, kdy Spojenci soudili nacistické válečné zločince na mezinárodním tribunálu v Norimberku, se američtí odborníci, psychiatr Douglas Kelley a psycholog Gustave Gilbert, pokoušeli proniknout do psychiky nacistických pohlavárů s pomocí obsáhlých rozhovorů, zjišťování IQ a Rorschachových testů osobnosti. Gustave Gilbert se domníval, že zlo v mysli válečných zločinců pramenilo z patologicky zvrácené psychiky. Douglas Kelley naopak považoval nacisty za obyčejné lidi, s jakými se lze běžně setkávat na ulicích a jejichž povahu utvářelo prostředí. Kdo z nich měl pravdu? Autor knihy, psychiatr Joel E. Dimsdale, je přesvědčen, že pravdu měl Kelley i Gilbert. Sám měl příležitost čerpat z odstupu šedesáti let a z výsledků rozvoje moderní psychiatrie, psychologie a neurovědy, a tak se ujal úkolu rozebrat z nového pohledu a podrobně povahu čtyř válečných zločinců: Roberta Leye, Hermanna Göringa, Julia Streichera a Rudolfa Hesse. Rudolf Hess se choval dostatečně bizarně, aby byl podezřelý z vážného duševního onemocnění. V anamnéze Hermanna Göringa nechyběla hospitalizace na psychiatrickém oddělení a závislost na drogách. Julius Streicher se mohl „pochlubit“ četnými policejními záznamy a jeho zvrácenost byla sebedestruktivní. Alkoholismus a poranění mozku vedly u Roberta Leye k těžkým depresím a aberantnímu chování…
Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I. - Kolektív autorov,Pavel Petrovický
27,45 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Třísvazková učebnice je určena studujícím medicíny i lékařům. Obsahově je rozdělena do 3 dílu: Pohybové ústrojí, Orgány a cévy, Nervový systém. Do textu jsou v odpovídajících místech vloženy samostatné kapitoly kompletní topografické anatomie.
Dorastové lekárstvo - Kolektív autorov,Jaroslav Kresánek
9,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Učebnica spracúva podľa jednotlivých medicínskych odborov (kardiológia, imunológia, onkológia, pneumológia, nefrológia, gastroenterológia, gynekológia, neurológia, psychiatria, dermatovenerológia a i.) problematiku etiológie, diagnostiky a liečebno-preventívnej starostlivosti o adolescentov. Je určená predovšetkým lekárom prvého kontaku a lekárom detských oddelení a príbuzných odborov, ale aj študentom medicíny a lekárom na postgraduálne štúdium.
Štandardy v pôrodnej asistencii - Mária Záčeková
4,73 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Pôrodná asistencia je odbor, ktorý sa zaoberá zdravotnou starostlivosťou o matku a dieťa a o reprodukčné zdravie ženskej populácie. V systéme zdravotnej starostlivosti má pôrodná asistencia svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom publikácie je dať pôrodným asistentkám jásný návod, ako správne postupovať pri jednotlivých výkonoch v pôrodnej asistencii, aby sa dodržala požadovaná kvalita. Legislatívne úpravy a prijatie historicky prvej koncepcie pôrodnej asistencie, ktorá vstúpila do platnosti 1. apríla 2006, poskytujú pôrodným asistentkám veľký priestor pri autonómii rozhodovania a samostatne poskytovanej praxi pôrodnou asistentkou. Zároveň sa kladie veľký dôraz za následky prijatých rozhodnutí. Preto pôrodná asistentka musí mať na zreteli povinnosť poskytovať starostlivosť v pôrodnej asistencii v garantovanej kvalite, čomu by autori chceli pomôcť touto publikáciou.
Zdravotně–kompenzační cvičení - Andrea Levitová,Blanka Hošková
9,06 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Zdravotně-kompenzační neboli zdravotně-vyrovnávací cvičení definujeme jako soubor cviků, kterými se zaměřujeme na jednotlivé oblasti pohybového systému (klouby, vazy, šlachy, svaly), a tím cíleně působíme na zlepšení zdravotního stavu jedince, především na stav pohybového systému. Zdravotně-kompenzační cvičení má nezastupitelnou úlohu v primární i sekundární prevenci funkčních poruch pohybového systému, proto je zařazujeme u všech věkových kategorií. Cílem knihy je vytvořit představu o tvorbě zdravotně-kompenzačních programů týkajících se konkrétních zdravotních oslabení pohybového systému. Jednotlivé segmenty a oblasti pohybového systému spolu funkčně souvisejí, přesto uvádíme konkrétní oblasti páteře a kloubů samostatně. Kniha navzájem propojuje dvě hlavní části – část teoretickou a část praktickou, ve které najdete příklady jednotlivých cviků (od nejjednodušších až po středně a velmi obtížné) použitelných i pro tvorbu individuálních pohybových programů. Zařazením zdravotně-kompenzačního cvičení vytvoříme základní předpoklad nejen k dosažení vyšší výkonnosti ve škole, v práci, ve sportu, ale také přispějeme ke zdravému životnímu stylu. K vysoké didaktické hodnotě a praktičnosti publikace přispívá 127 instruktivních kreseb. Kniha je určena odborné veřejnosti. Cílem je uvést do problematiky nejen trenéry, cvičitele ve fitness centrech, učitele tělesné a zdravotní tělesné výchovy, ale i sportovce. Je vhodná jako výukový materiál pro oblast škol a center zaměřených na vzdělávání zdravotnické i pedagogické populace. Pro oblast fyzioterapie je text informativní. Autorky mají s tematikou bohaté zkušenosti, které uplatňují nejen na FTVS, ale i na dalších vysokoškolských pracovištích.
Systémový lupus erythematosus u mužov - Jozef Rovenský
9,69 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Systémový lupus erythematosus je chronické autoimunitné ochorenie s rozmanitým klinickým obrazom a premenlivým priebehom. Epidemiologické údaje udávané v literatúre majú pomerne široké rozpätie.
Domáca parenterálna výživa - Mária Voleková
16,25 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
1 Klinická výživa 2 Tráviaci trakt 3 Domáca parenterálna výživa (DPV) 4 Chirurgická liečba B. DPV – vlastné skúsenosti 1 Začatie a vývoj programu DPV 2 Pracoviská 3 Pacienti zaradení do programu DPV 5 KVALITA ŽIVOTA 6 NÁKLADY NA DPV 7 PROGRAM DPV NA SLOVENSKU
Dětská otolaryngologie - Zdeňka Kuchynková,Kolektív autorov
4,34 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kolektiv autorů vybral ke zpracování nejběžnější situace, s nimiž se setkali v ambulantní péči o děti s onemocněním uší, nosu a krku, jako je zánět středouší, faryngitida, rinosinusitida, adenoidektomie, tonzilektomie, vyšetření sluchu a infekční onemocnění. Dvě kapitoly se týkají nových informací o poruchách dýchání ve spánku a extraezofageálním refluxu. Témata jsou zpracována na základě aktuálních poznatků a důkazů. Na rozdíl od systematických učebnic autorů z klinik vznikla tato kniha z praktické potřeby lékaře v ambulanci a snaží se odpovědět na konkrétní otázky (indikace k operaci, k vyšetření, kdy léčit antibiotiky, kdy dítě pouze sledovat apod.). Publikace, která na našem knižním odborném trhu dosud chybí, je určena ambulantním otolaryngologům s dětskými pacienty, ale bude též přínosná jako doplňková učebnice k přípravě na atestaci z ORL a zajímavá i pro praktické pediatry.
Dušnost - Vladimír Vondra
18,75 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Monografie poskytuje komplexní mezioborový pohled na dušnost u akutních, chronických a exacerbovaných stadií různých onemocnění. V úvodních kapitolách se autoři zabývají fyziologickými a patofyziologickými mechanismy dušnosti, jejími příčinami a hodn ocením včetně anamnestických rozborů a diferenciálně diagnostických algoritmů. Dušnost u dětí má řadu odlišných i společných rysů s dušností dospělých a souhrnně je zpracována v samostatné kapitole. Speciální kapitoly se týkají problematiky akutní du šnosti, dušnosti u chorob oběhového ústrojí a u nemocí dýchacích cest, při obezitě a na metabolické jednotce, u endokrinních onemocnění a dušnosti z pohledu hematologického konziliáře. Vnímání pocitu dušnosti a jeho závažný dopad na psychiku nemocných výstižně dokumentuje psychiatr. Poslední část publikace řeší obecný vliv fyzioterapie na dušnost a její specifický účinek u jednotlivých skupin nemocí.
Kazuistiky zo všeobecného lekárstva
29,45 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kazuistiky sa stávajú čoraz vyhľadávanejším zdrojom a tešia sa veľkej obľube odbornej verejnosti. Publikácia obsahuje množstvo zaujímavých prípadov, ktoré predstavujú veľký prínos pre prax všeobecných lekárov pre dospelých. Brožúra pozostáva zo súboru 13 kazuistík zo všeobecného lekárstva, ktorých autormi sú samotní všeobecní lekári. Čo sa obsahového i knižného zamerania týka, je bezkonkurenčná, a to predovšetkým preto, že priamo pre všeobecných lekárov titul tohto druhu na trhu chýbal.
Urológia - Hanuš Tomáš,Petr Macek
18,53 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
V publikácii sú uvedené najčastejšie problémy, s ktorými sa VPL stretáva vo svojej praxi.
500 klinických studií v diabetologii - Tomáš Edelsberger
31,03 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Lékaři v posledních letech žijí pod „diktátem“ medicíny založené na důkazech (evidence based medicine – EBM) a obor diabetologie není v tomto směru výjimkou. Odborné časopisy nezadržitelně chrlí celou řadu nových důkazů, pravd a hypotéz, které prohlubují míru našich znalostí, a které slouží k podpoře či naopak k vyvrácení určitých léčebných postupů a strategií. Kniha by měla sloužit jako kompendium základních kamenů v podobě klinických studií, o které se opírá současná diabetologie a s ní související obory. Autor prošel velké množství dostupné literatury s cílem nevynechat žádnou velkou nebo významnou klinickou studii, která zásadním způsobem ovlivnila současné preventivní, diagnostické a léčebné strategie v péči o pacienty s diabetem a přidruženými chorobami.
Nepočujúce dieťa - Anton Uherík
9,41 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Autor sa okrem iného venuje definícii nepočujúceho dieťaťa, klasifikuje poruchy sluchu, porovnáva vzdelávanie nepočujúcich detí v minulosti a dnes. V publikácii nechýbajú ani vlastné skúsenosti autora, ktorý sa už takmer 50 rokov zaberá problematikou nepočujúcich.Kniha poukazuje na problematické stránky a nedostatky v rámci vzdelávania nepočujúcich detí u nás. Hoci na Slovensku existuje zákon o posunkovej reči ešte z roku 1995 na ktorom participoval aj autor publikácie do dnes neexistujú potrebné vykonávacie predpisy.Uherík v knihe upozorňuje aj na to, že nepočujúce dieťa je postihnuté iba sluchovým defektom a v podstate je porovnateľné s počujúcim dieťaťom toho istého veku. Kniha je určená všetkým, ktorí sa s podobným diťeťom stretávajú a chcú ho pochopiť.
Diabetes mellitus a deprese, demence - Pavel Mohr,Jindřiška Perušičová
10,19 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
U osob s diabetem je nápadně vysoká prevalence řady onemocnění spadajících do kompetence psychiatrie. Nejnápadnější je tato kumulace u demencí na jedné straně a u depresivních stavů na straně druhé. Přestože etiopatogenetické souvislosti jsou zatím předmětem výzkumu, z hlediska klinické praxe se tyto komorbidity dostávají v řadě vyspělých zemí do centra pozornosti, a to jak z hlediska diabetologie, tak psychiatrie. Nová publikace z edice Současná diabetologie je zaměřena právě na tuto styčnou plochu mezi oběma obory, a to jak z pohledu diagnostiky, tak farmakoterapie.
Hepatologie - 4. vydání 2022 - Petr Urbánek,Radan Brůha,Kolektív autorov
79,13 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Další, zcela přepracované vydání celobarevné publikace, kterou garantuje výbor odborné společnosti a která vychází v pravidelných čtyřletých intervalech. Publikace představuje svým způsobem „guidelines“ diagnostiky a léčby oboru na další období. Kniha patří na stůl nejen každého hepatologa, ale je určena i lékařům souvisejících oborů. První vydání Hepatologie vyšlo v roce 2010. Oba editoři vydání 2022 se při přípravě publikace snažili respektovat veškerý pokrok a změny, které hepatologie za více než dvě desetiletí nového století učinila. I proto byla přizvána ke spolupráci celá řada nových autorů, některé kapitoly byly zařazeny zcela nově, některé obsažené v minulých vydáních byly naopak vypuštěny. Velmi důležitou roli v hepatologii hrají v současné době zobrazovací techniky a histologické hodnocení jaterní biopsie. Proto bylo do knihy doplněno mnoho zobrazovací dokumentace a celá řada ilustrativních histologických nálezů.
Průvodce cévními chorobami pro pacienty - Vladimír Čížek
12,81 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Cévní onemocnění patří k hlavním příčinám úmrtí a pracovní neschopnosti. Postihují přitom stále častěji i jedince v produktivním věku, jejich časná stadia - často ještě reverzibilní - jsou přitom snadno přehlédnutelná. Informací o cévních nemocích pro širokou veřejnost je v dnešní době spíše nadbytek, velkým problémem je však jejich malá srozumitelnost na jedné straně a jejich neodbornost a nespolehlivost na straně druhé. Autor připravované knihy, MUDr. Vladimír Čížek, zkušený odborník v angiologii, se pokusil srozumitelným jazykem provést laiky (pacienty i zdravé lidi) džunglí nejčastějších cévních onemocnění. Postupuje přitom přehledně a systematicky od příznaků, přes metody vyšetření, až po možnosti léčby. Kniha je rozdělena na onemocnění žil (nechybějí křečové žíly, záněty žil a trombózy), tepen (postižení podle jednotlivých orgánů, od mozkové mrtvice přes bolesti nohou, poruchy erekce, až po cévní postižení v oblasti hrudníku nebo břicha) a nemoci mízních cév (lymfedém). Autor přidává cenné zkušenosti a rady z dlouholeté praxe. Publikace je doplněna četnými obrázky, schématy a tabulkami.
Preventivní medicína - Kolektív autorov
51,99 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Druhé vydání mimořádně úspěšné publikace, která jako první v ČR přináší prakticky aplikovatelné poznatky o možnosti prevence v moderní medicíně v celé její šíři. V knize je zdůrazněna role praktického lékaře, který může být klíčovým zprostředkovatelem masově individualizované prevence a podpory zdraví. Je k tomu předurčen svými vědomostmi, znalostí pacienta a jeho rodiny, znalostí anamnézy a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a schopností posoudit hodnoty a preference pacienta. Totéž platí i pro praktického lékaře pediatra. Kniha přináší rovněž přehled současných programů primární a sekundárni prevence v jednotlivých oborech, a to jak interních, tak v gynekologii, onkologii, ortopedii, psychiatrii a v mnoha dalších oblastech.
Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti - Eva Červeňanová,Gabriela Opršalová
3,80 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Ošetrovateľský štandard podľa Kontrovej a spol. predstavuje dohodnutú profesijnú úroveň kvality, určuje záväznú normu pre kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť a umožňuje objektívne hodnotenie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Publikácia „Štandardy v ošetrovateľstve“ je základným dokumentom pre sestry vo všetkých klinických odboroch. Publikácia „Ošetrovateľské štandardy v intenzívnej starostlivosti“ poukazuje na prínos ošetrovateľských štandardov aj na konkrétnom a veľmi náročnom klinickom pracovisku a prezentuje používanie štandardov v ošetrovateľskej praxi.
Prvá pomoc v praxi 2 - Miriama Pištejová,Dušan Kraus
33,25 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Druhé vydanie knihy je jasným znakom že o knihu bol záujem. Bola beznádejne vypredaná a stále bol o ňu záujem, čo hovorí samo za seba. Prvá pomoc v praxi 2 je pokračovaním úspešnej knihy Prvá pomoc v praxi. Je spracovaná podľa najnovších odporúčaní Európskej resuscitačnej rady, ktoré vyšli v roku 2021. V knihe nájdete nové aj rozšírené kapitoly, 15 schém pre jednoduchšie pochopenie postupov a viac ako 90 obrázkov a fotiek. Novinkou, ktorú nenájdete nikde inde sú videá. Konkrétne 14 QR kódov cez, ktoré si pozriete edukačné videá pri rôznych stavoch. Kniha je písaná očami záchranárov ktorý sa denne stretávajú s ľuďmi v tiesni a tak z prvej ruky poznajú najčastejšie chyby, ktoré sa stávajú pri poskytovaní prvej pomoci. Preto sú v knihe aj zaujímavosti, príklady a rady z praxe. Naša kniha je určená všetkým, ktorí chcú vedieť prakticky poskytnúť pomoc na čo najvyššej úrovni, predovšetkým študentom stredných zdravotníckych škôl, first responderom, nádejným budúcim záchranárom, študentom všetkých zdravotníckych odborov a je vhodná aj pre zdravotníkov v praxi, ktorí sa problematike urgentnej medicíny nevenujú.

Táto podkategória sa zameriava na prepojenie matematiky a logiky s inými oblasťami medicíny, ktoré nezapadajú do špecifických podkategórií tejto kategórie. Medicína je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom ľudského tela, chorôb a liečby. Matematika a logika sa v medicíne uplatňujú viac, než by sme si možno mysleli. V medicíne je veľmi dôležité správne pochopenie a interpretácia dát. Matematické modely a štatistické analýzy sa používajú na identifikáciu vzorcov, tendencií a predikciu rizík v závislosti od rôznych faktorov. Napríklad pri štúdiách účinnosti liekov alebo epidemiologických analýzach matematické modelovanie a logika pomáhajú určiť, aký vplyv má daný faktor na výsledky. V oblasti bioinformatiky, ktorá je spojením biológie a informatiky, matematika a logika majú zásadný význam. Tu sa využívajú algoritmy a matematické modely na analýzu DNA sekvencií, predikciu proteinového skladania a identifikáciu genetických faktorov v rôznych ochoreniach. Taktiež sa využívajú logické operácie na analýzu vzťahov medzi rôznymi biomolekulami. V matematike sa používajú geometrické a algebraické modely na navrhovanie a tvorbu špecifických implantátov alebo protéz. Napríklad pri tvorbe 3D tlačených protéz sa matematika a logika aplikujú na vytvorenie komplexných dizajnov, ktoré zapadajú do unikátnych tvarov pacientových orgánov. V tejto podkategórii sa bude tiež skúmať spojenie medicínskych vied s teóriou informácie a komplexnosťou systémov. Používanie matematických a logických modelov tu pomáha pri vývoji nových diagnostických metód a terapeutických prístupov. Celkovo je táto podkategória zameraná na štúdium prepojenia medzi medicínou a matematikou/logikou a ich vzájomný vplyv na zlepšenie diagnostiky, liečby a predikcie v medicínskych disciplínach, ktoré nezapadajú do špecifikácií iných podkategórií. Tým pádom prispieva ku znalosti a porozumeniu týchto disciplín a ich vzájomnej spolupráci.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 25%
Plagát s paspartou rastlinná bublina
19,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Amscan Latexové balóny mix - červená, zelená, žltá 6 ks
2,59 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Guardians - autor neuvedený
26,07 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Eva - Bruggen Carry van
11,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
DEKORAČNÁ sada HB pastelová
5,67 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Placka Bride to be 5 ks
4,18 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Božidara - Veronika Hurdová
26,91 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Popelka - prostorové leporelo s pohádkou - autor neuvedený
13,53 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
Jiří Příhoda - Christopher Long, Jiří Příhoda
41,28 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Tanec je vášeň - Škápíková Jitka
20,84 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Hlavou proti zdi - Hurwitz Gregg
19,60 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Flash 2: Rychlost temnoty (brož.) - Joshua Williamson
15,62 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mediocre - Ijeoma Oluo, Hodder & Stoughton
13,78 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Man of Good Hope (Steinberg Jonny)
11,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mountains and Lowlands (Collins Paul)
16,80 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
A Titoktündér - A Tündérek Kalendáriuma - Andrea Beck
9,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Václav Klaus - David Klimeš
13,35 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99