Filozofia

Image
Svět jako živý stroj - Jacgues Joseph,Jakub Hlaváček
15,54 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Pozice, kterou Henry More (1614-1687) v dějinách filosofie zaujímá, je dosti specifická a rozhodně si zaslouží pozornost a to navzdory tomu, že jej standardní výklady většinou spíše opomíjejí. Jako by totiž stál jednou nohou v tradici renesančního platonismu a druhou v novověké přírodní filosofii, jak ji formovali Descartes, Hobbes a později Newton. Tato prostřední pozice mezi dvěma obrazy světa je pro Mora zdrojem jistého napětí, zároveň mu však poskytuje prostředky, jak toto napětí zajímavým způsobem řešit. Právě z tohoto důvodu může mít zkoumání Morovy filosofie obecnější a nikoli pouze historický význam: potýká se totiž s otázkami, které byly formativní pro zrod moderní vědy, jak ji známe dnes. Prostřednictvím analýzy několika vybraných tematických okruhů (světová duše, imaginace, magie, entuziasmus) se tato studie pokouší nabídnout komplexní vhled do Morova filosofického systému. Svět je v něm uchopován jako systém mechanicky se srážejících částic spravovaných matematicky vyjádřitelnými přírodními zákony, ale zároveň jako cosi živoucího a disponujícího duší, jež prostřednictvím sympatetických vztahů propojuje veškerenstvo do jednoho harmonického a organického celku: Svět jako živoucí stroj.
Kapitoly rabiho Eliezera - Efraim Sidon Karol
11,39 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kapitoly rabiho Eliezera (Pirke derabi Eliezer), zvané též Barajta rabiho Eliezera, patří mezi nejpozoruhodnější díla v midrašické tradici a jeden z nejčastěji citovaných midrašů v rabínské a midrašické literatuře (cituje ho často např. Raši nebo Nachmanides). Autor zůstává v anonymitě a jednotlivé proslovy klade do úst legendárním nebo imaginárním rabínům. Za místo vzniku se považuje Itálie, někteří historici podle odkazů na islám umisťují vznik Kapitol do Palestiny, podle jiných by se dalo usuzovat i na byzantský původ. V židovské tradici se za zdroj textu sepsaného v 8.-9. století považuje učení rabína Eliezera ben Hyrkana. Předmětem Kapitol jsou první dvě knihy Mojžíšovy (Genesis a Exodus) a svitek Ester. Autor se ponejvíce inspiroval Mišnou, Jeruzalémským Talmudem a starými midraši (Midraš Raba), ale i pobiblickou a apokryfní literaturou. Midraš vykládá a tvůrčím způsobem rozvíjí, komentuje a často mysticky interpretuje Tóru a rozehrává spletitou hru nových významů.
Anaximandros z Mílétu - Radim Kočandrle
17,37 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Anaximandros z Mílétu je autorem jednoho z prvních řeckých spisů s tématem přírody. Stojí tak u zrodu iónského "zkoumání přírody" a zároveň na samém počátku filosofie. Ačkoli se z jeho spisu dodnes zachovala patrně pouze některá slova, zlomek DK 12 B 1 je považován za první filosofický text. Ve svém spise vyložil vznik světa a popsal univerzum, které postrádá nebeskou klenbu. Společně s výkladem nebeských těles vylíčil meteorologické jevy a odvodil vznik života a člověka. V obecném povědomí je ovšem nejvíce znám údajným tvrzením, že počátkem všeho je to apeiron, "bezmezno". Studie přináší překlad hlavní části Anaximandrovy textové pozůstalosti a provází tématy spojenými s jeho myšlením a působením. Předkládá interpretace termínu to apeiron ve smyslu "bezmezné přirozenosti" na pozadí myšlení protikladů a zlomku DK 12 B 1 vyjadřujícího cykly řádu světa. Zároveň ukazuje charakter iónského myšlení s východisky v oblastech astronomie a meteorologie za uplatnění geometrie a v souladu s řečí náboženství.
Logika mýtu - Jakov Golosovker
14,58 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Výbor z Golosovkerova díla otevírá práce Imaginativní absolutno, která obsahuje jádro autorovy filosofie. Absolutno zde není představeno jako metafyzická, statická entita, nýbrž jako proces imaginativní tvorby, která je věčným základem lidské existence. Další dva eseje věnované obrazotvornosti antického mýtu odrážejí myšlenkovou strukturu úvodní studie a jsou praktickým vyjádřením autorova filosofického názoru na ontologickou funkci obrazotvornosti. Tyto eseje jsou příkladnou ukázkou živé interpretace, která nespoléhá na umrtvující systematizační nástroje klasické filologie, ale snaží se představit antický mýtus jako prostor specifického rozvíjení smyslu. Ten není čistě historicky definovatelný, ale vztahuje se k životní problematice starověkého Řeka stejně jako dnešního člověka.
Filosofické zkoumání svobody - Friedrich W.J. Schelling,Miroslav Petříček
12,88 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Výbor ze Schellingových spisů z let 1809–1834 představuje jak texty, v nichž tento významný německý myslitel přehodnocuje základy německé klasické filosofie včetně svého vlastního pojetí identity myšlení a bytí, tak i ty, které naznačují cestu k jeho pozdnímu myšlení, zasvěcenému pozitivní filosofii. Oba typy patří v celku jeho díla k nejzajímavějším právě proto, že se v nich uskutečňuje přechod od klasické filosofie vědomí k pohegelovskému myšlení, v němž F. W. J. Schelling zaujímá zcela specifické postavení právě důrazem na meze čistě reflexivní filosofie.
Politické myšlení Karla Jasperse - Martin Bojda
29,02 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha přináší u příležitosti 50. výročí úmrtí Karla Jasperse syntetický výklad jeho myšlení a působení prostřednictvím jeho političnosti. Jaspers se stal jedním z nejvlivnějších moderních německých filozofů nejprve jako zakladatel filozofie existence, po druhé světové válce jako iniciátor jejího obratu k historické a politické rovině lidského bytí, která se nově ukázala jako nevytěsnitelná. Předložená publikace přináší první českou monografii o Jaspersovi a jednu z nejrozsáhlejších v mezinárodním měřítku a pracuje s dosud nezúročeným množstvím archivních materiálů z Jaspersovy pozůstalosti i korespondence.
Klíčem je klid - Ryan Holiday
13,29 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
RYAN HOLIDAY dokázal nadchnout pro moudrost starověku již mnoho čtenářů. Všichni velcí myslitelé, umělci, sportovci a vizionáři mají jednu nepopíratelnou společnou vlastnost. Je jí schopnost nepodléhat náladám; schopnost nenechat se rozptýlit a vidět tak věci podstatné a na první pohled skryté. Autor načrtává cestu, jak tohoto starodávného, a přece dnes tak naléhavě potřebného způsobu života dosáhnout. Uvádí řadu velkých myslitelů a zajímavých osobností (Konfucius, Seneca, Marcus Aurelius, Sadaharu Oh, Churchill, Anne Franková...) a na jejich příkladu ukazuje, že vnitřní klid není pouhou nečinností, ale branou k sebeovládání, sebe-mistrovství, sebekázni a soustředění.
Filozofia H. Bergsona v kontexte filozofie života a evolučnej ontológie - Renáta Kišoňová
9,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Bergsonov vplyv na kultúru najmä v prvej tretine 20. storocia bol rozsiahly. Nadchol literárnych modernistov, odvolávali sa nan talianski futuristi, surrealisti, pragmatisti, kriticky sa s ním vyrovnával Einstein a súdobá fyzika, rovnako neskorší fenomenológovia Merleau–Ponty, P.Ricoeur, postštrukturalista J. Deleuze a mnohí další. A i napriek tomu, že nevznikla žiadna filozofická škola, ktorá by niesla jeho meno, Bergsonove myslenie je citelne prítomné v prácach W. Jamesa, G. Santayana, A.N. Whiteheada, alebo japonského filozofa Nishida Kitaro. Velký vplyv zanechal na tvorbu belgického básnika Van Lerbergha a francúzskeho spisovatela M. Prousta. Niektoré jeho myšlienky s narastajúcimi výsledkami zastarali (najmä skúmania evolúcie), väcšina však zostala aktuálna pre dnešných filozofov náboženstva, antropológie, fenomenológov, estetikov. Bez prítomnosti Bergsonových originálnych myšlienok by mala filozofia života celkom inú tvár a vyvíjala by sa pravdepodobne iba smerom k hermeneutike a historizmu. Vdaka Bergsonovi mala zastúpenie i na poli evolucionizmu.
Perzské listy - Charles de Secondat Montesquieu,Anton Vantuch,Natália Petranská-Rolková,Viera Švenková
7,86 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Keď mladý, dovtedy takmer neznámy predseda Kráľovského súdu v Bordeaux vydal v roku 1721 Perzské listy, ukázalo sa, že dielo napísal ozajstný majster. Parížania rozchytali niekoľko vydaní a podnikaví vydavatelia pridali ešte zopár napochytro vyrobených napodobenín. A hoci Montesquieu svoj „preklad z perzštiny“ vydal anonymne, stal sa hneď slávnym. Obdobie, v ktorom autor žil, naskrze nebolo také, že by na ňom nebolo čo kritizovať. Lenže útočiť vždy nemožno alebo neradno priamo: musíte hovoriť vážne, a pritom žartovať, váš bič môže šľahať, nie však vážne zraniť. Túto ťažkú úlohu brali na seba cudzokrajní návštevníci, ktorí prišli do Francúzska a opisovali, čo tu videli. Cudzinec si mohol dovoliť povedať všetko, aj to, čo si sami Francúzi len tajne mysleli – a pritom ho nemuseli brať vážne. Tak sa stal orientálny cestovateľ obdobou stredovekých múdrych šašov na kráľovskom dvore. Túto novú formu neobjavil Montesquieu. Mal veľa predchodcov. Forma tu bola, lenže nedokonalá. Montesquieu jej dal švih, ľahkosť a rafinovane presné dávkovanie vážnych úvah a šteklivých poviedok, žánrových obrázkov a háremových dobrodružstiev, vážnych kritík i nenáročných anekdot.
Imigyen szóla Laozi - Charles Q Wu
9,17 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Mikor az Ég alatt a szépet mind szépnek ismerik, Megjelenik a rút is. Mikor a jót mind jónak ismerik, Megjelenik a rossz is.
Kontradikce / Contradictions 1-2/2018 - Joseph Grim Feinberg
14,73 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Ročenka pro kritické myšlení / A Journal for Critical Thought. Dvojjazyčná ročenka je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o postkomunistické situaci v dalších částech světa, které ovlivnil pád vlád komunistických stran. Vychází druhý ročník s texty N. Pepperellové o Lukácsovi, D. Swaina o rawlsovských teoriích spravedlnosti, P. Steinera o Havlovi, N. Nesbitta o Deleuzovi a hudbě, V. Effenbergera o poezii, H. Marcuseho o estetice a A. Badioua o komunismu.
Historie šílenství v době klasicismu - Michel Foucault
29,00 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Foucaultova disertační práce Historie šílenství je prvním z jeho velkých archeologických spisů. Jejím tématem je způsob, jakým byl v moderních evropských dějinách pojímán fenomén šílenství. Foucault zde analyzuje počínaje tím, co označuje jako velké uvěznění několik historických konstelací, které v nejrůznějších kontextech charakterizovaly vztah západní kultury k postavě šílence. Šílenství je zde spíše než jako biologický či medicínský fakt analyzováno jako kulturní jev, jehož tvářnost se v moderní době pozoruhodně proměňovala od epochy k epoše. Foucault se sice od tohoto textu později do jisté míry distancoval, pro nás je ovšem podstatné, že Historie šílenství nese všechny charakteristické rysy Foucaultova raného myšlení: diskontinuitní pojetí dějin, tendenci uvažovat o dějinách spíše se zřetelem k prostoru než k času, a také jistý estetizující rozměr, zcela zjevně patrný zvláště na posledních stránkách knihy, kde Foucault uvádí šílenství do vztahu k literatuře s pomocí pojmu absence díla. Nezkrácené původní vydání, které je zde v českém překladu publikováno poprvé, rovněž obsahuje pasáž o Descartesovi a o vztahu mezi myslícím subjektem a možností šílenství. Právě tato pasáž díky pozdější reakci z pera Jacquese Derridy (a následné ostré Foucaultově odpovědi) zavdala podnět k jedné z nejslavnějších filosofických polemik 20. století.
Erő kontra erő - David R. Hawkins
10,15 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Vajon milyen lenne egy olyan világban élni, ahol nem érdemes hazudni? Nem érdemes, mert bárki ellenőrizheti, hogy az adott állítás igaz-e vagy sem. Könyvével a világhírű, megvilágosodott, amerikai orvos pontosan erre ad lehetőséget! Mostantól kezdve tehát - a történelemben először - bármely állításról kideríthető, hogy az igaz-e vagy sem, és lemérhető bármely személy, szervezet vagy eszme valódi értéke. (Parlamenti választások idején nélkülözhetetlen segítség...) Nem véletlen hát, hogy dr. David Hawkins művét világszerte történelmi sarokkőnek tekintik
Praxe v Horev - Klubu I - Lasenic de Pierre
14,29 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha Praxe Horev-klubu I poprvé zpřístupňuje čtenářské obci praktické učební texty, vypracované žáky nejvýznamnějšího českého hermetika Pierra de Lasenic (19001944) a jím samotným. Otevírá tak badatelům přístup k duchovnímu pokladu, plynoucímu z praktického uchopení živlů, polarity a univerzální harmonie. Obsahem prvního základního svazku jsou texty elementární a magické iniciace, doprovázející nejdůležitější Lasenicův text tohoto druhu, Knihu prací, která tvoří vítanou pomůcku na cestu poznání i cestu srdce. Text této publikace objasňuje řadu jinak temných míst legendárních Hovorů s Lasenicem, zapsaných Vladislavem Kuželem.
Co je nového ve filozofii - Miroslav Petříček
12,54 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Pohyby současného myšlení. Myšlení, filozofické nevyjímaje, je aktuální, to jest nějak nové, jen tehdy, pokud se pokouší překračovat své vlastní hranice. Své době odpovídá tím, že se mění. Kniha Co je nového ve filozofii chce sledovat právě tento pohyb transformace v posledních desetiletích.
Nová Astrea - Pavla Doležalová
9,78 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Jak název napovídá, v tomto svazku nenajdeme jen Novou Astreu s příslovečným Seladonem. Původní d’Urfého cyklus i jeho adaptace jsou zkoumány a porovnávány z několika hledisek – hermeneutický pohled na překládaný text chápe překlad jako výklad, odhalují se literárněvědné souvislosti, hledá se pravý autor či autorka, zvažuje se možnost nebo nemožnost modernizovat pastýřskou idylu… Jednotící myšlenkou je takové čtení, které odkrývá všechny vrstvy textu a celou jeho texturu; čtení, které nepovažuje případný barokní převlek za masku, ale za nápovědu.
Proti Kelsovi I-II - Órigenész
28,94 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Křesťanský theolog a biblický exegeta, který působil v Alexandrii jako představitel tamější katechetické školy. Vedle spisu O počátcích, v němž pojednal o základech křesťanské theologie, výkladu O modlitbě a Výzvy k mučednictví napsal celou řadu homilií a komentářů k biblickým knihám, v nichž uplatňoval techniku alegorického výkladu. Některé z jeho textů se dochovaly v kappadocké antologii nazvané Filokalia nebo v latinských překladech. Jeho filologický zájem se projevil v nedochovaném kompendiu Hexapla, v němž srovnával hebrejský text Starého zákona se zněním Septuaginty a dalších řeckých překladů. Ve spisu Proti Kelsovi reaguje Órigenés na kritiku křesťanství z pera platónského filosofa působícího v polovině 2. stol. po Kr., který v šíření nové víry rozeznal reálné ohrožení dosavadního kulturního a náboženského řádu. V prvních dvou knihách obhajuje Órigenés obraz Ježíše před Kelsovým nařčením, že se nejedná o Božího Syna zrozeného z panny, který vstal z mrtvých, ale o jednoho z mnoha potulných náboženských šarlatánů, kteří si opatřují živobytí provozováním kouzelnických představení.
Scientologie Nový pohled na život - L. Ron Hubbard
23,23 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Materiály Scientologie obsahují ten nejrozsáhlejší souhrn informací, jaký kdy byl shromážděn o mysli, duchu a životě. Ve více než stovce knih a publikací, v tisících dalších článků a pojednání a ve více než 3 000 nahraných přednáškách zahrnují díla L. Rona Huubarda praktick ykaždou stránku života. A toto je Scientologie: Nový pohled na život, kniha, která obsahuje nadčasový výběrRonových objevůshromážděných z celé šíře jeho psaných děl a každá kapitola představuje široký, přesto však úplný přehled Scientologie aplikované na konkrétní stránky existence - a společně pak ukazují panoramatický pohled na celý život. Je možné být šťastný? Osobní integrita Pátrání Člověka po jeho duši O naší snaze dosáhnout nesmrtelnosti Osm dynamik, které zahrnují samotný život Trojúhelník afinity, reality a komunikace, který ukazuje jednotlivé části, které tvoří mezilidské vztahy Manželství Jak žít s dětmi Co je to velikost? Dvě pravidla pro šťastný život Antisociální a sociální osobnost Zákon třetí strany, který odhaluje příčiinu konfliktů Poctivost a etika Má filozofie, Ronova osobní výpověď o tom, co motivovalo jeho celoživotní práci a hledání Scientologie Zde tedy najdete základy života, skutečná řešení, která fungují teď a tady, pravdy, k nimž se můžete stále znovu a znovu vracet.
Mezi náboženstvím a politikou - Kolektív autorov
16,72 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kolektiv autorů sestávající ze sociologů, filosofů, historiků a politologů v knize zkoumá vztahy mezi náboženstvím a politikou z rozmanitých teoretických, metodologických a disciplinárních hledisek. V teoreticky zaměřených kapitolách pojednávají J. Sokol, J. P. Arnason a J. Homolka o složitých souvislostech vztahů mezi náboženstvím a modernitou a pokaždé z jiného zorného úhlu téma začleňují do širších perspektiv antropologických, filosofických a historicko-sociologických. M. Šimsa, P. Barša a M. Hanyš se dotýkají aktuálních diskuzí o nábožensko-politických vztazích a pojednávají o problematice islámu a demokracie, roli náboženství v liberálně-demokratickém diskursu a vztahu mezi monoteismem a násilím. Kapitoly psané P. Kratochvílem, T. Doležalem, Z. R. Nešporem, K. Černým a M. Jaluškou analyzují vybrané historické i současné případy nábožensko-politických konfigurací (EU, česká společnost, arabské jaro, středověká Galicie) a na konkrétním materiálu ukazují jejich rozmanitost a dynamičnost.
Brána smrti - Viliam Poltikovič
23,78 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha rozvíjí stejnojmenný seriál České televize a dané téma zachycuje ve větší ploše. Jednotlivé poznatky a zkušenosti tu jsou v nezkráceném působivějším vyznění a nabízejí jiný pohled na smrt, než je běžné. Mezi stovkou osobností je i R. Moody, S. Grof, M. Stingl, F. A. Wolf, 14. dalajlama… Většina lidí má ze smrti strach, je to pro ni téma depresivní a schovává se před ní. Zde však poznáme, že lidé napříč historií i kulturami většinou pojímají život a smrt jako proměny našeho věčného bytí. K pokračování života po smrti se hlásí i mnozí moderní vědci a odborníci – zjišťují, že po smrti je to vlastně mnohem zajímavější… Zároveň v knize najdeme inspiraci, jak se vypořádat s odchodem blízkých, jak se připravit na vlastní smrt i jak vlastně žít.
Co s Carlem Schmittem? - J.-F. Kervégan
17,14 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Od smrti Carla Schmitta v roce 1985 se rozeběhla vlna zájmu o jeho dílo: jeho texty vycházejí v nových edicích i překladech, vrší se komentáře a interpretace. Schmitt je – řečeno slovy, která ještě nedávno působila jako provokace – nejmladším klasikem politického myšlení. V důsledku toho ale též nabývá na naléhavosti problém jeho prominentního nacistického angažmá. Kervéganova kniha z roku 2011 Schmittovu osobní zkompromitovanost na rozdíl od mnoha jiných interpretů nepopírá ani neomlouvá, bere ji jako nezvratný fakt. Lze dnes i přesto produktivně využívat Schmittových úvah a argumentů? Řečeno slovy názvu původního francouzského vydání Kervéganovy knihy: co si vlastně počít s Carlem Schmittem? Nebo jinak: jak vyjít od Carla Schmitta, jak z něj učinit myšlenkové východisko, od jehož omezení jsme zároveň schopni se odpoutat? Kervéganova odpověď se dělí na kapitoly o theologii (tedy otázku, zda je Schmitt „politickým theologem“, nebo naopak právním teoretikem), normativitě (předmět Schmittovy polemiky s H. Kelsenem), legitimitě (ohnisko Schmittova sporu s liberalismem a parlamentarismem), političnu a jednotě světa.
Postpříběh, příležitostné eseje a rekapitulace - Egon Bondy
17,14 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Závěrečný svazek obsahuje Postpříběh (2004) ad. nepublikované texty z let 2002-7, též autorovy „filosofické rekapitulace“, příležitostné eseje a marginálie. Edičně připravil Martin Machovec. V prvním oddílu závěrečného svazku Bondyho filosofických textů jsou soustředěny eseje, které byly napsány po Příběhu o příběhu, tedy v posledních letech autorova života. Jde zejména o esej Postpříběh (2004), v němž je dále rozpracována většina témat obsažených v předešlé práci i v dalších textech v tomto oddílu: universum jakožto „proces“, jako „stálá přítomnost“, možnost „kompenzace utrpení“, návrat k holistické interpretaci universa, konfrontace na Západě stále málo známých taoistických a buddhistických koncepcí s nejposlednějšími poznatky astrofyziky, informatiky atd. Všechny čtyři texty z prvního oddílu vycházejí poprvé. Druhý oddíl tvoří paralipomena Bondyho filosofického díla, tedy texty, které z různých důvodů autor nezařadil do předchozích svazků: první dva byly dříve vydány jen samizdatově a dva zbylé eseje jsou zde publikovány úplně poprvé. O textu Prozatímní bilance se autor častěji zmiňuje v Příběhu o příběhu jakožto o „fatálním eseji“: jeho zveřejnění tedy přispívá k pochopení širších souvislostí Bondyho filosofického díla z posledního období. Do třetího oddílu byly zařazeny Bondyho „filosofické rekapitulace“, tj. popularizační texty, v nichž v různých obdobích shrnul své předchozí filosofické úvahy. Z těchto textů byly dříve vydány Knížka o tom, jak se mi filosofovalo (samizdatově) a Kritika nesubstančního modelu (samizdatově i tiskem). Anglicky psaný esej Why I Am Still a Marxist: The Question of Ontology, jenž tvoří čtvrtý oddíl svazku, vznikl na základě Bondyho spolupráce s prof. Benjaminem B. Pagem (Quinnipiac University, Connecticut), lze číst jako svého druhu popularizační resumé autorovy filosofie. Tento esej nemá žádnou českou předlohu a byl dříve vydán tiskem jen v USA. Edičně připravil Martin Machovec.
Epikuros I
17,58 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Narodil sa na Same, študoval v Aténach u Theofrasta v Lykeiu spoločne s priateľom Menandrom, s ktorým slúžil i na vojne. Počas lamijskej vojny sa presťahoval s rodičmi do Kolofónu. Filozofiu začal vyučovať najskôr v Mytiléne, potom v Lampsaku a neskôr sa presťahoval do Atén, kde si kúpil dom s nádhernou záhradou, v ktorom pôsobil až do smrti. Podľa tejto záhrady bola pomenovaná i jeho škola.V starobe ho trápila ťažká, nepríjemná choroba. Epikuros bol údajne príjemnej, šľachetnej povahy, veľmi tvorivý filozof, ktorý napísal veľké množstvo spisov, z ktorých sa niektoré zachovali v úplnosti a z niektorých početné zlomky. Epikurovo filozofické učenie má materialistický základ a Epikuros ho rozdelil na kanoniku, fyziku a etiku. Pokračoval v Demokritovom atomizme, ktorý dopĺňa a upravuje. Epikurov materializmus má však mravný základ, keď hovorí, že poznatky o fyzikálnom svete majú slúžiť etike. Majú byť využité na to, aby sa človek nebál neznámeho a snažil sa priblížiť šťastiu, aké zažívajú bohovia, ktorí podľa Epikura sú jedinými dokonale šťastnými bytosťami. Človek sa má podľa Epikura snažiť o stav takého bytia, aby necítil ani bolesť, ani nepokoj, a jeho cieľom má byť dosiahnutie trvalej slasti. Zastával tiež názor, že človek by sa nemal príliš púšťať do politického života, pretože je to v protiklade s tým, aby mohol pokojne žiť.Naše vydanie Epikurovho filozofického učenia je rozdelené do dvoch častí. Prvá kniha obsahuje všetky zachované Epikurove diela, zlomky z iných Epikurových kníh a fragmenty z jeho filozofie o kanonike a fyzike. Kniha je doplnená dvoma štúdiami Miloslava Okála Atómy a prázdny priestor a Predkozmický pohyb atómov, ktoré sa zaoberajú atomistickým filozofickým učením.
Plato's Statesman
15,57 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kolektivní monografie ze 8. mezinárodního pražského platónského symposia, konaného v Praze ve dnech 10.–12. listopadu 2011.
Filozofie pro každého - Karel Pezidr
13,02 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Věda poskytuje vědění spolehlivé, ale oborově omezené. Filosofie oborovou omezenost překonává, avšak její spolehlivost trpí nejednotností filosofických přístupů a stanovisek. Publikací Filosofie pro každého se otevírá především pohled na příčiny této nejednotnosti. Ty spočívají ve vlastnostech lidského psychiky, které se nutně promítají i do jedné z klíčových filosofických otázek - do otázky poznání. Kniha není pouze od bornou filosofickou studií. Je psána tak, aby byla přístupná širokému okruhu čtenářů. Umožňuje proniknout do jádra filosofických problémů, a to obecně schůdnou, odborně nenáročnou cestou.
Tajemství jednoduché cesty - Mabel Katz
14,90 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha Tajemství jednoduché cesty byla pro Mabel Katz výchozím bodem. Po jejím vydání začala moderovat vlastní rozhlasové a televizní pořady. V současné době vede úspěšné a žádané kurzy a semináře po celém světě. Strávila dvanáct let intenzivním učením u mistra Ihaleakalá Hew Lena a dnes je Mabel Katz považována za přední autoritu na učení ho´oponopono. Její jednoduchý a vytříbený styl přesahuje jazykovou bariéru.
Morální filosofie Bernarda Williamse - Šimon Haikl Koukal
10,72 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Britský filosof Bernard Williams (1929-2003) je na poli morální filosofie znám především coby skeptik. V souladu s tím je jeho přínos nezřídka vnímán jako destruktivní pro etiku, přinejmenším ve smyslu teoretické disciplíny. Tato monografie si klade za cíl ukázat, že ačkoli mnohá jeho stanoviska skutečně vyjadřují pochyby o roli rozumu v kontextu našeho jednání, jeho pohnutkou není možnost etiky popřít. Williamsovi jde spíše o představení mezí rozumu v praktickém kontextu. Usiluje o takové pojetí etiky, které respektuje podmínky lidské existence, zejména určenost lidského života nahodilostí a nejistotou. Úlohou této etiky primárně není stanovit obecný význam správného a špatného, a ve světle toho hodnotit naše jednotlivé skutky, nýbrž přispět k utváření života hodného žití – etického života. Etika ve Williamsově pojetí tedy není věda, ale kultivovaný způsob tázání se po tom, co vlastně chceme a potažmo kým vůbec jsme.
Bekyně a kazatelé - Jana Grollová,Daniela Rywiková
21,88 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha vychází z nového interpretačního pohledu na ženská laická hnutí v českých zemích ve středověku a v odmítnutí jednoduchého výkladu v tradiční osnově řád/hereze se snaží přispět k vykreslení různého přístupu, a to jak ve vizích o realizaci apoštolských ideálů, tak v popisu organizačních struktur komunit, pastoračních vztazích a sítích vztahů mezi laiky a jejich kazateli. Na základě analýzy písemných pramenů pak ve snaze popsat dobovou praxi vypovídá odlišný příběh popisující živou, neustále se proměňující kulturu ženské religiozity, která je nejen nespoutaná ale neustále inspiruje následující generace věřících. S výše řečeným souvisí rovněž pozdně středověká vizuální kultura bekyní, či v širším pojetí laických žen žijících ve společných náboženských komunitách. Na základě analogií zejména s franko-vlámským bekyňským prostředím lze i v Čechách nalézt několik příkladů, jež díky idiosynkratické ikonografii i kulturně-sociálnímu kontextu můžeme s ženským kvazi-monastickým prostředím přímo spojit.
Filozófia - Michael Picard,László Sepsi
15,99 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
A Filozófia – Az etikától a metafizikáig szélesíti a látókörünket, felpörgeti az agyunkat, és alapjaiban kérdőjelezi meg nézeteinket és mindazt, amit a tudásról eddig gondoltunk. Ráébreszt, hogy még az érzékszerveinkben sem bízhatunk, habár csak rájuk számíthatunk. A gyönyörű kötet tele van filozófiai feladványokkal, amelyek a legnagyobb elméket is gondolkodóba ejtették, kérdésekkel, amelyek leleplezik gondolkodásunk következetlenségeit, megoldhatatlan logikai paradoxonokkal és morális dilemmákkal, amelyek rákényszerítenek bennünket, hogy szembenézzünk elképzeléseink következményeivel. A Filozófia minden percében élvezetes agytornát kínál.
Hmota a paměť - Henri Bergson
14,00 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Tato kniha patří mezi Bergsonovy filosoficky nejvýznamnější práce, v níž rozpracoval originální koncepci vnímání. Vychází z rozlišení vnímání jakožto sounáležení člověka s hmotou a pamětí, díky níž se vnímání stává rozpoznáváním a přestává být pouze působením jedné části hmoty na jinou. Na základě rozlišení vnímání a paměti Bergson buduje svou verzi dualismu, v níž odlišnost těla a ducha není odlišností prostorovou, nýbrž časovou. Kniha měla nezanedbatelný vliv na celou řadu dalších francouzských filosofů (Merleau-Ponty, Hyppolite, Deleuze aj.).
Sloboda od poznaného - Jiddu Krishnamurti
14,63 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Téma, ku ktorej sa Krishnamurti stále vracia, je sloboda človeka. Pod pojmom sloboda však nemá na mysli niečo, čo je možné si vydobyť alebo vlastniť, dokonca tvrdí, že slobodu nie je možné dosiahnuť ani vzburou, bojom alebo nejakým úsilím. Sloboda, táto preberačná a nepodplatiteľná dáma vstúpi len tam, kde nastalo porozumenie povahy mysle človeka, kde bolo odmietnuté všetko, čo z rnás robí človeka z druhej ruky. Sloboda sa človeku otvorí iba sebapoznaním. Krishnamurti o slobode a s ňou súvisiacich veciach hovorí zvláštne jednoduchým jazykom. Nie je to jazyk ťažkej filozofie, napriek tomu núti k zamysleniu a hľadaniu vlastných odpovedí na podstatu slobodného bytia. Autor skôr pozýva k hľadaniu odpovedí a k uvažovaniu, akoby sa s čitateľom rozprával o povahe sveta človeka,o tom, čo to vlastne znamená byť slobodným človekom. Sloboda na nás nečaká niekde v nekonečnom duchovnom blúdení, ale je na samom začiatku a každému na dosah.
Dějiny filosofie - Pavel Hlavinka
26,08 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Dějiny filosofie jasně a stručně ve svém druhém, výrazně rozšířeném vydání přinášejí oproti prvnímu vydání v r. 2008 znatelně obsahově obohacené kapitoly týkající se indické, antické a křesťanské filosofie. Mnoho podrobných informací je věnováno filosofickým koncepcím s ohledem na jejich spirituální kontext a záměr. Tento zasvěcený, ale nikoli přehnaně komplikovaný průvodce dějinami myšlení s charakteristikami a mnohdy zajímavými osudy významných osobností je doplněn rozsáhlými citáty i z méně známých textů, jež mohou k pochopení složitého vývoje úvah o člověku a obklopujícím ho světě nesporně přispět a zaujmout i ty, kteří podobné publikace příliš nevyhledávají. Součástí textu jsou na konci každé kapitoly i stručné metodické pokyny pro studenty či čtenáře, které by mohly zainteresovaným napomoci k jisté sebereflexi, koneckonců jsou tak i zřetelně koncipovány.

Sme veľmi radi, že vám môžeme predstaviť našu podkategóriu Filozofia, ktorá sa nachádza v rámci kategórie Príroda. Táto podkategória je určená pre všetkých filozofických nadšencov, ktorí sa zaujímajú o hlboké myšlienky a otázky ohľadom našej existencie a vzťahu k prírode. Na našom webe nájdete bohatú zbierku článkov, esejí a diskusií od renomovaných filozofov a výskumníkov z celého sveta. Snažíme sa prinášať nové perspektívy a pohľady na rôzne témy, ako je napríklad vzťah medzi človekom a prírodou, etické otázky v súvislosti s environmentálnou ochranou alebo zmysel života. Okrem informácií a analýz ponúkame aj navrhované riešenia na rôzne problémy, s ktorými sa stretávame v súčasnom svete. Naším cieľom je vytvoriť otvorený priestor pre diskusiu a výmenu názorov. Umožňujeme našim čitateľom zapojiť sa do interaktívnych fór, kde môžu komunikovať so sebou aj so známymi filozofmi a výskumníkmi, aby si vymieňali myšlienky a zážitky. Veríme, že filozofia má veľký potenciál prinášať pozitívne zmeny do sveta. Pomáha nám lepšie porozumieť nášmu miestu v univerze, ako aj našej povinnosti voči prírode. V tomto rýchlom a technologicky orientovanom svete je dôležité nezabudnúť na naše spojenie s prírodou a našu zodpovednosť za jej ochranu. Nezáleží na tom, či ste študentom filozofie, vedeckým pracovníkom alebo iba zvedavým jednotlivcom, naša podkategória Filozofia je určená pre každého, kto sa chce hlbšie zamyslieť nad otázkami prírody, ľudstva a sveta. Tešíme sa na vás v našej online komunite a na vaše príspevky do diskusií.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 25%
Plagát s paspartou rastlinná bublina
19,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Amscan Latexové balóny mix - červená, zelená, žltá 6 ks
2,59 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Guardians - autor neuvedený
26,07 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Eva - Bruggen Carry van
11,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
DEKORAČNÁ sada HB pastelová
5,67 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Placka Bride to be 5 ks
4,18 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Božidara - Veronika Hurdová
26,91 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Popelka - prostorové leporelo s pohádkou - autor neuvedený
13,53 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
Jiří Příhoda - Christopher Long, Jiří Příhoda
41,28 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Tanec je vášeň - Škápíková Jitka
20,84 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Hlavou proti zdi - Hurwitz Gregg
19,60 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Flash 2: Rychlost temnoty (brož.) - Joshua Williamson
15,62 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mediocre - Ijeoma Oluo, Hodder & Stoughton
13,78 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Man of Good Hope (Steinberg Jonny)
11,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mountains and Lowlands (Collins Paul)
16,80 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
A Titoktündér - A Tündérek Kalendáriuma - Andrea Beck
9,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Václav Klaus - David Klimeš
13,35 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99