Právo

Image
Zákony 2021 II aktualizácia II 9 - Trestný zákon - Kolektív autorov
3,71 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Vzhľadom na zmeny zákona o ochrane osobných údajov sa zaviedli obdobné zmeny aj v zákone o slobode informácii. Ide o zúžený okruh dôvodov z hľadiska účelu, na ktorý možno osobné údaje sprístupniť, keďže sprístupňovať treba obvykle údaje osôb, ktoré sú verejnosti menej známe a teda nie je žiaduca výnimka pre umeleckú činnosť, tlačové spravodajstvo, rozhlasové a televízne vysielanie. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – po novele zákonom č. 373/2021 Z. z. (prvá novela) Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon – po novele zákonom č. 357/2021 Z. z. (prvá novela) Cieľom novely Trestného zákona bolo odstrániť najzávažnejší problém v postihovaní neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom (LAHU), sprísniť a rozšíriť postihovanie neoprávneného zaobchádzania s LAHU za spáchanie vyššie uvedených trestných činov s cieľom posilniť prevenciu a ochranu obyvateľov pred závažnou trestnou činnosťou. Zámerom novely zákona bolo zníženie náročnosti preukazovania trestnej činnosti týkajúcej sa neoprávneného zaobchádzania s LAHU, ktorá pri doterajšom znení ustanovení § 176 Trestného zákona neakceptovateľne komplikovala trestnoprávne postihovanie tejto závažnej trestnej činnosti. V zmysle ustanovení § 176 Trestného zákona bolo potrebné určiť, v akom rozsahu boli zneužité tieto látky, s ktorými páchateľ neoprávnene zaobchádzal. Bolo preto treba zistiť ich zloženie a následne aj cenu, čo vzhľadom na skutočnosť, že sa jednalo o látky z rôznych presne nezistiteľných zahraničných zdrojov, bolo veľmi komplikované. Rovnako nedostatočne prísne bolo v doterajšom ustanovení § 176 Trestného zákona ustanovené, že na prekročenie hranice trestnosti bolo v tomto prípade potrebné, aby hodnota LAHU presahovala 2 660 EUR, čo zjavne nedostatočne odzrkadľovalo nebezpečenstvo neoprávneného zaobchádzania s LAHU. Sprísnenie hranice trestnosti protiprávneho konania a postihu za takéto konanie bude mať pozitívny účinok ako z pohľadu individuálnej, tak aj generálnej prevencie pri trestnej činnosti spojenej s neoprávneným zaobchádzaním s LAHU.
Když běžné postupy selhávají - Hynek Jůn
8,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Co máme dělat, když nás bije? Kdyby tady nebyl, všem by se ulevilo! Sahá na mě, mám si to nechat líbit? Je nás málo, jak se jim máme věnovat individuálně? Kdyby měl někoho jenom pro sebe, tak by to s ním šlo, ale takhle to nejde! Nechce jíst! Jí až moc! Štvou mě kolegové, kdyby mu to nedovolili, tak je v pohodě! Štvou mě kolegyně, kdyby mu to dovolily, tak je v pohodě! Za všechno můžou rodiče, nenastavili mu pořádný hranice! Podobné otázky a stížnosti můžeme často slyšet od pracovníků v sociálních službách, kteří mají na starost klienty se souběhem mentálního handicapu a těžšího problémového chování. V České republice prozatím chybí ucelený model sociálních služeb pro lidi s takovýmto typem handicapu, kteří potřebují vyšší míru podpory. Publikace toto téma otevírá, nemá však ambici představit ucelený model práce s lidmi s chováním náročným na péči. Zabývá se hlavně otázkou systémového rozpoznání klienta s vyšší mírou podpory a metodikou práce s lidmi s těžším problémovým chováním pro pečující personál. Autor vychází z osobních zkušeností s klienty a ze supervizí v různých zařízeních. Na konkrétních příkladech ukazuje, jak lze o klientech uvažovat a co s nimi dělat.
Hospodářská kriminalita
20,70 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe, si klade za cíl seznámit čtenáře se zpracovávanou problematikou takovým způsobem, aby dané téma bylo z hlediska obsahu a kvantity poskytnutých informací srozumitelné pro širší neprávnickou veřejnost, které je tato určena. Základem publikace jsou kapitoly věnující se hospodářské kriminalitě z hlediska hmotněprávního, procesněprávního, kriminalistického a kriminologického. Doplňkem jsou základní statistické údaje související s hospodářs kou kriminalitou, vzorové otázky k vypracování odborných vyjádření a znaleckých posudků v oboru ekonomika, seznam použitých právních předpisů, se kterými je třeba v rámci rozboru jednotlivých skutkových podstat spadajících do hospodářské kriminality pracovat a seznam použité literatury.
Obligační právo 1-3 - Jaromír Sedláček
53,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Zákoník práce 2011 - Jiří Kocourek
12,83 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Připojené judikáty byly vybrány s cílem umožnit orientaci v případech, kdy nová právní úprava se obsahově neliší od úpravy předchozí a lze tedy předpokládat, že v tomto duchu se bude vykládat i tento nový právní předpis. Publikace je doplněna i vybranými prováděcími předpisy. Dále jsou u jednotlivých ustanovení uvedeny odkazy na případné souvislosti s jinými ustanoveními zákoníku. Publikace je doplněna i aktualizovaným zněním příslušných nařízení vlády, která tento zákoník provádí a seznamem vybraných souvisejících předpisů. Předkládaná publikace nepochybně přispěje k orientaci ve složité problematice pracovního práva a zvýší přehlednost zákoníku práce i po přijatých novelách. Věříme, že Vám umožní včasné seznámení se s novou úpravou pracovněprávních vztahů a zvolená koncepce Vám toto seznámení zjednoduší.
Občanský soudní řád - Komentář 2. vydání - Kolektív autorov
88,85 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Druhé vydání velmi úspěšného komentáře reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu majetku nacházejícího se ve společném jmění manželů a majetku manžela povinného. Komentář samozřejmě zohledňuje též vývoj judikatury za poslední čtyři roky – například přelomová rozhodnutí Ústavního soudu, která nově vykládají podstatu poučovací povinnosti soudu o hrozícím neúspěchu ve sporu.
Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu - Vladimír Balcar
12,95 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace se zaměřuje zejména na problematiku zajišťovacích příkazů. Ačkoliv jde o téma, které se těší mimořádnému mediálnímu zájmu, po odborné stránce bylo dosud prozkoumáno minimálně. Autor k dané problematice přináší komplexní přehled právní úpravy, judikatury i aplikační praxe prováděné orgány Finanční správy ČR a doplňuje jej o praktické poznatky. Kniha obsahuje detailní analýzu institutu zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň, a to v různých stádiích tohoto procesu, tj. od okamžiku, kdy správce daně pojme důvodnou obavu o budoucí dobytnost daně, přes vydání zajišťovacího příkazu, průběh zajišťovací exekuce a uplatňování opravných prostředků, až po možnosti daňového subjektu, jak se domáhat kompenzace škody způsobené zajišťovacím příkazem. Pozornost je věnována i souvisejícím nástrojům jako jsou ručení za DPH, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba a překvapivě i zajištění majetku podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Monografie představuje dosud jediné komplexní zpracování daného tématu a je určena nejen pro daňové poradce a advokáty, ale i pro pracovníky Finanční správy ČR a pro všechny, kdo se v praxi se zajišťovacím příkazem setkají.
Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby - Kolektív autorov
7,41 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje ekologickejší a zároveň ekonomicky výhodnejší spôsob výroby energie, a preto jeho podiel na celkovej konečnej spotrebe energie má rásť. Legislatívnym nástrojom na podporu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v Slovenskej republike je zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Publikácia „Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby – praktický komentár“ obsahuje podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona. Zachytáva nielen súčasný stav k 1. januáru 2020, ale poukazuje aj na vývoj právnej úpravy za posledných 10 rokov, uvádza dôvody prípadných zmien, ako aj možný vývoj jednotlivých inštitútov do budúcna. Komentár je prínosný a určený pre každého, kto podniká alebo sa chystá podnikať v oblasti energetiky. Nepochybne však osloví aj súkromné osoby, ktoré využívajú, resp. chcú využívať energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov.
Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář, Kniha IV. - § 201 - 250t občanského soudního řádu - Jaromír Jirsa,Kolektív autorov
22,35 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. Autorský kolektiv tvoří především soudci všech stupňů soudní soustavy, jejichž pohled je obohacen pohledem advokátů. Komentář si získal oblibu především díky praktickému výkladu, který se opírá o dlouholetou každodenní aplikaci o. s. ř. a o výběr více než 2000 judikátů. Přehlednosti výkladu napomáhá řada grafů, tabulek, příkladů a vzorových dokumentů. Čtvrtá kniha obsahuje výklad § 201 až 250t o. s. ř., tedy výklad části čtvrté – opravné prostředky a části páté – řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem.
Základy právnej komunikácie - Eva Abrahámová
9,50 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikácia je schválená Edičnou komisiou a vedením Právnickej fakulty Univerzity Komenského ako učebné texty pre študentov PraF UK v Bratislave.
Sociální právo EU - Kristina Koldinská,Igor Tomeš,Filip Křepelka
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Autoři monografie se snaží postihnout velice široký fenomén sociálního práva Evropské unie, tedy oblasti představující jednu ze stěžejních dimenzí Evropské unie a jejího práva. Kniha provede čtenáře filozofickými, historickými a mezinárodními souvislostmi současného sociálního práva Evropské unie. Zvláštní část knihy pak postupně osvětluje jednotlivé oblasti sociálního práva EU, nejdříve z pohledu rovnosti a svobody jako základních principů, na kterých stojí většina norem sociálního práva EU. Specificky je také pojednáno o dvou důležitých aspektech sociálního práva EU, a sice o zakotvení práva na vzdělání a práva na zdraví. Celou knihu pak uzavírá pojednání o sociálních politikách EU v oblastech, kterým se dosud nedostalo závazné právní úpravy, přesto jsou ale pro EU jako celek velmi důležité, tedy například o politice zaměstnanosti, o sociální integraci Romů či občanů třetích států a dalších důležitých otázkách. Pro lepší pochopení předmětné problematiky a její správný výklad se celou knihou prolíná rozhodování Soudního dvora Evropské unie, ale např. i Evropského soudu pro lidská práva. Autorský kolektiv se tématu sociálního práva EU věnuje celý svůj profesní život a do knihy se promítají více než bohaté zkušenosti autorů z této oblasti. Autoři přednášejí na vysokých školách a konferencích jak v České republice, tak v zahraničí. Totéž platí pro jejich publikační činnost – autoři o sociálním právu EU publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Zákon o ochraně ovzduší. Komentář - Pavla Bejčková
24,22 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím dýchacího ústrojí a ke zvýšené nemocnosti u dětí. Hlavním nástrojem regulace znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší v České republice je zákon o ochraně ovzduší. Komentář od doktorky Pavly Bejčkové je detailním průvodcem národní úpravou ochrany ovzduší, který zároveň zohledňuje mezinárodní a evropskou právní úpravu a rovněž čtenáře seznamuje s relevantní judikaturou. Komentář je určen zejména úředníkům vykonávajícím státní správu na úseku ochrany životního prostředí a na úseku stavebního řádu, podnikovým ekologům a další odborné právní i neprávní veřejnosti, jejíž činnost se dotýká ochrany ovzduší.
Novelizovaný zákon o obetiach trestných činov 21/2017
1,62 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Zákon o obetiach trestných činov s aktualizovanou dôvodovou správou. ZÁKON č. 274/2017 Z. z. z 12. októbra 2017 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon o dobrovoľných dražbách - Komentár 3. vydanie - Katarína Valová,Kolektív autorov
65,55 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Tretie vydanie tejto úspešnej publikácie ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v systémových väzbách a súvislostiach. Tretie, aktualizované vydanie komentára k Zákonu o dobrovoľných dražbách je doplnené o nové súdne rozhodnutia a autori zohľadnili v novom vydaní komentára taktiež vývoj názorov súdnej praxe i právnej vedy v danej oblasti. Rovnako ako prvé a druhé vydanie, obsahuje tretie vydanie množstvo konkrétnych praktických príkladov a 19 aktualizovaných a doplnených vzorov najčastejšie používaných listín pri dobrovoľných dražbách. Kolektiv autorů Martin Aksamit, Ladislav Duditš, Mária Hucíková
Praktikum z teórie práva - Michal Mrva,Martin Turčan,Nadežda Vaculíková
6,94 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Praktikum z teórie práva predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt a tiež iných odborov, v rámci ktorých sa vyučuje teória práva. Cieľom publikácie je pomôcť študentom lepšie si predstaviť teoretické koncepty a ich prepojenie s praxou. Praktikum je plné príkladov, na ktorých si študenti môžu precvičiť a zopakovať svoje doterajšie vedomosti a azda tiež naučiť sa niečo nové.
Aktualizácia III/4 2023 - Úprava životného minima
4,28 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Cieľom novely zákona o sociálnom poistení je vytvorenie legislatívneho rámca pre zabezpečenie lepšej informovanosti a zrozumiteľnosti poskytovaných informácií o budúcich dôchodkových nárokoch z povinného dôchodkového systému. Zlepšiť informovanosť občanov o predpokladanej výške ich dôchodku prostredníctvom pravidelne zasielanej komplexnej informácie. Snahou je postupne integrovať dostupné informácie od všetkých poskytovateľov dôchodkového poistenia alebo sporenia a komunikovať tak jednotnú prognózu dôchodku. Zavedenie komplexnej informácie je prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa, v ďalších rokoch bude potrebné smerovať aktivity k vytvoreniu aplikácie integrujúcej informácie z I. piliera ako aj informácie od správcov v II. a III. pilieri. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 220/2023 Z. z. o úprave súm životného minima – nové opatrenie ruší opatrenie č. 227/2022 Z. z. - Zákony III B NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 243/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024 - nové opatrenie ruší opatrenie č. 234/2023 Z. z. - Zákony III B NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 232/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie - nové opatrenie ruší opatrenie č. 213/2023 Z. z. - Zákony III B Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - po novele zákonom č. 263/2023 Z. z. (druhá novela), po novele zákonom č. 273/2023 Z. z. (tretia novela) a po novele zákonom č. 295/2023 Z. z. (tretia novela)- Zákony III B UPOZORNENIE NA ZMENU! Zákon 311/2001 Z. z Zákonník práce – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (tretia novela) – Zákony III A Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení – po novele zákonom č. 273/2023 Z. z. (šiesta novela), po novele zákonom č. 274/2023 Z. z. (siedma novela) a po novele zákonom č. 275/2023 Z. z. (ôsma novela) – Zákony III B Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení – po novele zákonom č. 274/2023 Z. z. (druhá novela) a po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (tretia novela) – Zákony III B Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení – po novele zákonom č. 309/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony III B Zákon č. 417/2013 Z. Z. o pomoci v hmotnej núdzi – po novele zákonom č. 275/2023 Z. z. (druhá novela) – Zákony III B V súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení sa novelizuje aj zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, a to z dôvodu predĺženia obdobia na zasielanie každoročných výpisov z II. a III. piliera z konca januára, resp. februára, na koniec marca. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa zosúlaďuje s ustálenou judikatúrou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci posudzovania nároku na dôchodok poistencov, ktorí získali obdobie výkonu služby policajta a vojaka v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a ktorí súčasne získali obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia. V záujme dodržania zásady rovnakého zaobchádzania sa primerane upravil spôsob výpočtu starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov nad rámec ustálenej judikatúry.
Aktualizácia IV/1 2023 - Stavebný zákon, bývanie
3,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Návrh zákona posilňuje postavenie verejnosti prostredníctvom zástupcu verejnosti, ktorý bude zastupovať verejnosť na prerokovaní spoločnej pripomienky verejnosti pred orgánom územného plánovania, ktorý prerokúva návrh územnoplánovacej dokumentácie... Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: – Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav. (stavebný zákon) – Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania – Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb – Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách – Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania Upozornenie na zmenu – Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike – Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov – Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde – Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení – Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatr. na usporiadanie vlastníctva k pozemkom – Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností – Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav. (stavebný zákon) Už v súčasnosti zákony z oblasti samosprávy priznávajú poslancom zastupiteľstiev predkladať návrhy na rokovanie zastupiteľstva a zastupiteľstvám schvaľovať aj zmeny a doplnenia návrhov všeobecne záväzných nariadení, ktoré poslanci uplatnia priamo na rokovaní zastupiteľstva. Jedinou výnimkou sú návrhy všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa schvaľuje územný plán obce, mesta alebo samosprávneho kraja alebo jeho zmeny a doplnky, a to z dôvodu, že stavebný zákon v procese schvaľovania neumožňuje meniť a dopĺňať územnoplánovací podklad po ukončení pripomienkového konania k nemu. Takéto obmedzenie právomoci zastupiteľstiev je sporné, návrhom zákona však v tejto otázke nedochádza k zmene. Komunálne zastupiteľstva sú však v súčasnosti v oblasti územného plánovania obmedzované aj ďalšou praxou, ktorá zo zákona priamo nevyplýva, a to, že ak zastupiteľstvo schváli uznesenie o obstaraní nového územného plánu alebo, čo býva častejšie, o zmene a doplnení územného plánu a obstaraní takýchto zmien a doplnkov, a to aj vo verejnom záujme, takéto uznesenie zastupiteľstva sa neplní, pretože orgán, ktorý by ho plniť mal, t.j. župný, obecný alebo mestský úrad (magistrát) to odmietne, napr. s odôvodnením, že na danom pozemku uprednostňuje iný verejný záujem (napr. športovú halu pred škôlkou a pod.). Takáto prax je však v príkrom rozpore s povahou zastupiteľskej demokracie a dokonca aj platnými zákonmi, keď uvedené úrady sú jednak povinné plniť uznesenia zastupiteľstva bez výnimky a ak pri uplatnení sistačného práva predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu dôjde k prelomeniu ich veta, sú povinné rešpektovať, že výkon takto schváleného uznesenia nemožno pozastaviť. Napriek tomu sa tak deje a návrhom zákona by sa mala táto prax odstrániť... Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení Návrh zákona zavádza definíciu domácnosti, ktorú tvoria manžel a manželka a ich deti. Zvýhodnenie takýchto rodín spočíva v zohľadnení príjmu celej rodiny t. j. všetkých stavebných sporiteľov v takejto rodine, ktorí vyhlásili svoje zmluvy s nárokom na štátnu prémiu. Zároveň sa pri manželoch zdvojnásobuje hranica priemerného mesačného príjmu určeného zákonom pre plnoletého sporiteľa a za každé maloleté dieťa sa zvyšuje o 0,65-násobok priemernej mzdy. Navrhuje sa tiež zmena, aby na získanie štátnej prémie pre rodiny postačovalo nasporiť najmenej 50 % sumy potrebnej na „štandardnú štátnu prémiu“, čo zabezpečí získanie prémie aj pre rodiny s nižším príjmom a malými deťmi. Pre rodiny sa takisto zavádza výhoda 50 % zľavy z úhrady poplatkov, náhrady nákladov alebo inej odplaty za vedenie účtu stavebného sporenia počas prvého roka od dňa poskytnutia štátnej prémie...
Zákon o ochrane osobných údajov, komentár - Zuzana Valková
28,50 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov nie je vždy jednoduché. Kniha približuje dôležitosť tejto problematiky a jej uvedenie do praxe správnym smerom. Komentár od autorov nového zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predstavuje ucelený výklad k jednotlivým ustanoveniam tohto predpisu a jeho praktické uplatnenie pri spracúvaní osobných údajov. V závere knihy sú doplnené aj vyhlášky:Vyhláška č 164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení. Vyhláška č.165/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby.
Drogové trestné činy - Jozef Čentéš,Denisa Hamranová
36,27 €
Uvedená cena je platná k 10.05.2024
Autori publikácie prinášajú v tejto jedinečnej monografii dôkladný pohľad na problematiku drogových trestných činov z teoretického, ako aj praktického pohľadu a tiež z hľadiska vnútroštátnej, ako aj medzinárodnej právnej úpravy. Kniha neopomína ani prínos v podobe úvah de lege ferenda a je obohatená o vybrané aktuálne súdne rozhodnutia. Monografia analyzuje mimoriadne aktuálnu problematiku a vypĺňa doterajšiu absenciu komplexného spracovania témy drogových trestných činov.
Zmluvy o prevode vlastníctva (kúpna a... - Denisa Dulaková,Kolektív autorov
52,25 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Druhé vydanie komentára k ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim scudzovacie zmluvy prináša aktualizáciu tém spracovaných v prvom vydaní, ako aj doplnenie poznatkov autorov získaných ich vlastnou činnosťou autorov a tak isto aj aktualizáciu judikatúry. Autori obohatili komentár o nové úvahy de lege ferenda majúce podporu v najnovších informáciách o prácach na pripravovanom novom Občianskom zákonníku. Okrem podrobného výkladu vybraných ustanovení Občianskeho zákonníka ponúka aj druhé vydanie teoretické časti k spracovanej téme v prehľadnej štruktúre čo robí z publikácie komentár netradičného typu, ktorý bude isto užitočnou pomôckou pri Vašej každodennej práci.
Sociální politika, 7. vydání - Jan Mertl
35,10 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace nabízí odborný pohled na sociální politiku, tedy disciplínu, která se dotýká důležitých sfér lidského života a jejíž nastavení podstatně ovlivňuje sociálně-ekonomický rozvoj. Zabývá se jak teoretickými aspekty sociální politiky, tak i dílčími politikami ovlivňujícími fungování významných sociálních systémů a jejich prvků (zejména sociálního zabezpečení, trhu práce, školství, zdravotnictví, rodiny a bydlení). Představuje sociální politiku jako způsob pochopení reality a zacházení s ní, který integruje a rozvíjí poznatky z řady souvisejících oborů, a současně definuje robustní teoretický rámec pro sociálněpolitická opatření. Kniha zohledňuje hlavní vývojové tendence v české sociální politice a obsahuje relevantní teoretické přístupy podané přehlednou a srozumitelnou formou. Umožňuje tak vysvětlit a pochopit řadu problémů, které vidíme kolem sebe a které jsou často předmětem diskusí (např. důchodová reforma, sociální vyloučení, efektivita sociálních dávek, úroveň porodnosti, dostupnost zdravotní péče). Sedmé vydání této tradiční české knihy o sociální politice přináší zásadní inovaci zpracovaných témat i složení autorského kolektivu. Oslovuje tedy i ty čtenáře, kteří už znají nebo mají doma některé z předchozích vydání. Současně zachovává kontinuitu kvality a stylu zpracování. Kniha je tak určena především pro studenty, kteří se s tématy sociální politiky setkají ve svých studijních programech. Může však posloužit k lepší orientaci i lidem, kteří se profesně zabývají sociálněpolitickou problematikou v praxi, a všem těm, kteří se o sociální politiku zajímají a chtějí jí porozumět.
Exekuční řád - Komentář - Kolektív autorov
144,88 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Komentář exekučního řádu psaný soudními exekutory jste doposud v knihkupectvích hledali marně, ačkoliv více než 50krát novelizovaný předpis, je už více než dvě desítky let součástí platného právního řádu. S přihlédnutím k tomu, jaké vášně problematika exekucí bez ustání vzbuzuje u veřejnosti, je opravdu s podivem, že až nyní touto prací se kompenzuje zmíněný deficit. S čestnou (a váženou) výjimkou profesora a soudce Nejvyššího správního soudu jsou spolutvůrci jen soudní exekutoři a pracovníci Exekutorské Komory. Některé pasáže autoři zpracovali v polemickém duchu, jak mezi sebou, tak a i s argumentací proti převažujícím judikaturním směrům. Jakkoliv je Exekuční řád kodexem značně kusým, pokusili se tímto komentářem podat komplexnější výklad, tak aby uživatel nemusel mít neustále po ruce poznámky k dalším právním předpisům, občanským soudním řádem počínaje, přes zákon o střetu exekucí a konče třeba zákonem „o Milostivém létu-2“.
Krizové řízení v ČR na počátku 21.století - Jan Fus,Josef Vilášek
15,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Monografie se soustředí na oblast krizového řízení, která je v České republice legislativně ukotvena; vychází z potřeby přípravy obyvatelstva České republiky jak na nevojenské, tak i na vojenské krizové situace. Ukazuje, jaký je současný stav krizové legislativy, případně jaké jsou další záměry jejího zdokonalování na počátku 21. století.
Evropský veřejný žalobce - Alexander Sotolář,Miroslav Růžička
88,85 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace Evropský veřejný žalobce je komentář k nařízení o Úřadu evropského veřejného žalobce, nařízení rady (EU) č. 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, předpisy souvisejícími, zvláště pak směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1371 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím zájmy Evropské unie, ale i jednací řád Úřadu evropského veřejného žalobce, případně příslušné části českých trestněprávních předpisů (zvláště TrŘ, TrZ a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob). Komentář vedle odborného výkladu odkazuje na judikaturu vztahující se k dané problematice ať už procesněprávní nebo hmotněprávní, vychází jak z rozhodovací praxe vnitrostátních soudů ČR, tak z rozhodovací praxe Soudního dvora EU. Komentář je určen především subjektům působícím v trestních řízeních, tedy soudcům, státním zástupcům, policistům, obviněným a jejich obhájcům, též zúčastněným osobám, poškozeným a jejich zmocněncům. Zájem o dílo mohou mít i další osoby, neboť se týká matérie, která obecně vyvolává v různých souvislostech pozornost širší veřejnosti, ať už odborné nebo laické.
Příběh československé ústavy 1920 II. - Jan Kuklík ml.
28,74 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ústavní listina z 29. února 1920 je základním ústavním dokumentem samostatného československého státu. Jan Kuklík sleduje příběh jejího vzniku i její osudy až do roku 1948, kdy byla nahrazena tzv. ústavou 9. května. První československá ústava je spojena se vznikem samostatného státu, ale i s osudovými okamžiky ohrožujícími samostatnou československou státnost v letech 1938/1939 a s nadějí na její obnovu v letech druhé světové války a po jejím skončení. Ústavní listina z roku 1920 posloužila i jako jeden z inspiračních zdrojů při přípravě nové české ústavy v roce 1992.
Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Úzz, 7. vydanie, 2022
3,14 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Právny stav k 1. septembru 2022 a s účinnosťou od 1. januára 2023
Zákon o verejnom obstarávaní Úzz, 5. vydanie, 6/2022
7,51 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní so zmenami poslednej novelizácie: - zákona č. 395/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. augusta 2022 a od 31. marca 2024; - zákona č. 64/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2023; - zákona č. 86/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. apríla 2022; - zákona č. 121/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. júla 2022 a - zákona č. 151/2022 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2023.
Pracovní právo v kontextu občanského práva - Martin Štefko
11,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha představuje komplexní pojednání o vztahu pracovního a občanského, analyzuje nejdůležitější teoretické aspekty a zohledňuje také významné historické a komparativní souvislosti. Zejména se však zaměřuje na praktické problémy, např. vlivu smrti zaměstnavatele na pokračování pracovněprávního vztahu, počítání lhůt, odstoupení od konkurenční doložky, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, ochranu odborových funkcionářů a mnoho dalších. Zásadní přínos představuje kniha především v pojednání o limitech podpůrné působnosti obecného občanského práva v právu pracovním, o základních zásadách pracovního práva a o metodě delegace. Legislativě, soudům i aplikační veřejnosti se tak po dlouhé době dostává pomůcky, která zaplňuje mezeru ve zkoumání obou těchto oborů.
Novelizovaný zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
4,47 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Novelizovaný zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení. ZÁKON Č. 97/1963 ZB. ZO 4. DECEMBRA 1963 O MEDZINÁRODNOM PRÁVE SÚKROMNOM A PROCESNOM V ZNENÍ ZÁKONA Č. 158/1969 ZB., ZÁKONA Č. 234/1992 ZB., ZÁKONA Č. 264/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 48/1996 Z.Z., ZÁKONA Č. 510/2002 Z.Z., ZÁKONA Č. 589/2003 Z.Z., ZÁKONA Č. 382/2004 Z.Z., ZÁKONA Č. 36/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 336/2005 Z.Z., ZÁKONA Č. 273/2007 Z.Z., ZÁKONA Č. 384/2008 Z.Z., ZÁKONA Č. 388/2011 Z.Z., ZÁKONA Č. 102/2014 Z.Z., ZÁKONA Č. 267/2015 Z.Z., ZÁKONA Č. 125/2016 Z.Z. A ZÁKONA Č. 108/2022 Z.Z.
Trestný poriadok - Veľký komentár - Jozef Čentéš,Kolektív autorov
76,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V porovnaní s predchádzajúcim 4. vydaním diela sú v 5. aktualizovanom vydaní zapracované všetky zmeny a aktualizované aj uvádzané súvisiace predpisy tak, aby zodpovedali právnemu stavu k 15. 8. 2021. Veľký komentár je doplnený o novú judikatúru, čím stúpa jeho informačná hodnota pre čitateľa. Pokiaľ ide o systematiku spracovania komentára, k jednotlivým ustanoveniam zákona sa uvádzajú súvisiace medzinárodné zmluvy a predpisy EÚ, súvisiace právne predpisy SR, súvisiace ustanovenia, vzťah k iným ustanoveniam; komentáre; judikatúra. Dielo má všetky predpoklady stať sa publikáciou, ktorá bude obohatením trestnoprávnej teórie i praxe orgánov činných v trestnom konaní a justície.
Zákon o advokácii. Komentár - RNDr. Marián Olejár
56,05 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Komentár k zákonu o advokácii je prvým sivým komentárom svojho druhu na Slovensku. Vychádza z právneho stavu k 1. januáru 2013 a reaguje na novelu zákona prijatú zákonom č. 335/2012 Z. z. Čitateľom ponúka komentár výklad jednotlivých ustanovení zákona o advokácii, doplnený o dôvodové správy a relevantnú judikatúru ako aj rozhodnutia slovenskej a českej advokátskej komory. Prílohou komentára sú stavovské predpisy týkajúce sa výkonu advokácie. Charakter a spôsob spracovania komentovaného textu zákona má slúžiť najmä advokátom a advokátskym koncipientom, ktorí by v ňom mali hľadať odpovede na otázky o zmysle svojej profesie, o jej obsahu, o etických a odborných pravidlách jej výkonu vo vzťahu ku klientovi a iným zúčastneným osobám a úradom, s ktorými sa kontaktujú pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov svojho klienta. Komentár môže slúžiť zároveň aj klientom advokátov, ktorým poskytuje v zrozumiteľnej podo­be čo najširší prehľad o rozsahu a pravidlách realizácie ob­sahu právneho vzťahu medzi ním a advokátom, ktorý prevzal zastupovanie jeho záujmov.
Právo v informačních technologiích - Bohumír Štědroň
12,02 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
"Právo v informačních technologiích" je naprosto ojedinělým titulem na českém knižním trhu. Jako jedna z mála publikací na trhu přináší odborný pohled na oblast informačních technologií z pohledu českého práva. V publikaci se dozvíte odpovědi na typické otázky, které si jistě kladou IT manažeři, zaměstnanci nebo vedoucí IT středisek či IT pracovních kolektivů. Dozvíte se zde odpovědi například na tyto otázky: Je možné prohlížet firemní e-mail zaměstnancům? Je možné sledovat zaměstnance kamerovým systémem? Co je a již není obchodní sdělení (z hlediska antispamového zákona)? Jsou legální reklamní patičky u e-mailů? Je z pohledu ochrany osobních údajů rozdíl mezi firemní obecnou a adresnou e-mailovou schránkou? Jak je v ČR regulován homeworking (práce doma)? ... a mnoho dalších.

Image
Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile