Pracovné právo

Image
Práce a mzdy 12 2021 - Ukončenie roka v mzdovej učtárni - Kolektív autorov
6,56 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Minimálna mzda a mzdové príplatky, Zmeny v asignácii dane Ukončenie roka v mzdovej učtárni Zamestnávateľ, ktorý vypláca príjmy zo závislej činnosti je v kontexte so zákonom o dani z príjmov viazaný viacerými povinnosťami v súvislosti s uzatváraním zdaňovacieho obdobia. Predovšetkým ide o mzdové listy, výplatné listiny, doklade o vykonanom ročnom zúčtovaní, potvrdení o zaplatení dane, prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, hlásení o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti. Zmeny v asignácii dane V júli 2021 schválila Národná rada SR dve novely právnych predpisov, ktoré sa týkajú podielu zaplatenej dane z príjmov. Pre prijímateľov podielu zaplatenej dane obdržanej v roku 2020 sa predlžuje lehota na použitie prijatých prostriedkov, ako aj lehota na zverejnenie špecifikácie použitia prijatých prostriedkov. S cieľom zníženia administratívnej náročnosti sa vypúšťajú niektoré údaje z vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane a povinnosti prijímateľov. V aktuálnom čísle PAM 12/2021 nájdete nasledujúce témy: • Ukončenie roka v mzdovej učtárni • Minimálna mzda a mzdové príplatky v roku 2022 • Zmeny v asignácii dane • Hromadné prepúšťanie • Okamžité skončenie pracovného pomeru • Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov • Domácka práca a telepráca – aktuálne zmeny • Špecifická úprava pracovného času • Dobrovoľné nemocenské poistenie • Príspevok na stravovanie zamestnancov • Príjmy, ktoré sú predmetom dane • Modrá karta EÚ • Materská a rodičovská dovolenka • Oznámenie o protispoločenskej činnosti • Neplatné skončenie pracovného pomeru • Poskytnutie vozidla zamestnancovi na súkromné účely • Štipendiá a dotácie v školskom roku 2021/2022 • Komunálny odpad • Spoločný obecný úrad – vnútorné predpisy • Talent a jeho rozvoj • Boľavý tunel v zápästí • Spokojnosť manažéra v práci Minimálna mzda a mzdové príplatky Od 1. 1. 2022 bude minimálna mzda v nasledovnej výške: suma mesačnej minimálnej mzdy sa zvýši z 623 € na 646 € [57 % z 1 133 €] a suma hodinovej minimálnej mzdy, ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca 40 hodín, sa zvýši z 3,580 na 3,713 €. Suma minimálneho mzdového nároku predstavuje "najnižšiu možnú" celkovú mzdu zamestnanca, ktorej výška je závislá od zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti vykonávanej práce, t.j. od stupňa náročnosti práce. V závislosti od toho, aký stupeň náročnosti má pracovné miesto zamestnanca, prináleží zamestnancovi mzda najmenej vo výške príslušnej sumy minimálneho mzdového nároku. Pracovné miesta, a tým aj minimálne mzdové nároky sú v Zákonníku práce odstupňované podľa zložitosti, namáhavosti a zodpovednosti práce do 6. stupňov náročnosti práce a súčasne do 6. koeficientov minimálnej mzdy. V súlade so Zákonníkom práce je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi mzdové zvýhodnenie na prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za prácu v noci a mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce.
Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie - Helena Barancová
29,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorá článkom 6 začlenila do svojho obsahu Chartu základných práv EÚ a všetky členské štáty sú tak viazané aj Dohovorom Rady Európy o ľudských právach a základných slobodách. V období ostatných rokov sa osobitne dynamicky rozvíjala najmä rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie, ktorá má tiež podstatný právny význam najmä pri právnej interpretácii právnych prameňov práva Európskej únie, v oblasti pracovného práva a osobitne smerníc. Judikatúra Súdneho dvora EÚ prešla v ostatných desaťročiach dynamickým vývojom ešte predtým, ako sa Slovenská republika stala členom Európskej únie. Je rozsiahla, komplikovaná a podľa nej by sa mala spravovať legislatívna prax, súdna prax, ale aj podnikateľská prax. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ majú postupovať súdy Slovenskej republiky rozhodujúce v právnych sporoch. Predkladané dielo predstavuje pracovné právo Európskej únie z pohľadu de lege lata, ako aj z pohľadu existujúcej právnej teórie a súdnej praxe Súdneho dvora EÚ. Ašpiráciou autorky bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov pracovného práva EÚ tak, aby širokej odbornej verejnosti bližšie priblížila podstatu pracovného práva EÚ, jeho súvislosti s pracovnoprávnymi inštitútmi slovenského pracovného práva. Kniha je určená do pozornosti sudcom, advokátom, legislatívnym pracovníkom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt, ako aj študentom iných fakúlt zameraných na medzinárodné a európske právo.
Odborová organizácia - Marek Švec,Kolektív autorov
17,29 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Turbulentné zmeny trhu práce za posledné desaťročie výrazne ovplyvnili vzťahy medzi zamestnávateľmi, zamestnancami a odborovou organizáciou. Progresívny vývoj kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov však naráža na ich (takmer) nezmenenú právnu úpravu, ale aj na nedostatočnú úpravu podmienok vnútorného fungovania odborovej organizácie. Vágna právna úprava v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, ktorá nereflektuje požiadavky zmeneného pracovnoprávneho prostredia, vyústila do účelových výkladov právnych noriem, dokonca nemožnosti ich aplikácie na niektoré situácie. Monografia Odborová organizácia – Postavenie a pracovnoprávne nároky po rokoch absencie vydávania publikácií monotematicky zameraných na oblasť kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov je prvou publikáciou svojho druhu na slovenskom knižnom trhu. Fundovaný autorský kolektív na základe vlastných skúseností s realizáciou kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov sa neobmedzil len na analýzu a komentovanie právnych predpisov, ale hľadá aj východiská ich praktickej použiteľnosti, rešpektujúc pritom účel ich prijatia do právneho poriadku SR. Šesť precízne spracovaných kapitol prináša čitateľovi napríklad informácie o vzniku a začiatku pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa, o činnosti zástupcov zamestnancov, ich nároku na pracovné voľno, zodpovednosti odborovej organizácie za škodu, ale aj o možnostiach odstúpenia a vypovedania kolektívnej zmluvy. Odborné spracovanie publikácie, ktoré je zároveň zrozumiteľné a určené na praktické použitie, ju predurčuje stať sa významnou pomôckou pre subjekty kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.
Zdraví a nemoc zaměstnance - Jakub Tomšej
5,79 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Jaké jsou zdravotní aspekty pracovního poměru? Získáváte veškeré informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí i odpovědi na často kladené otázky. Autor přibližuje danou oblast pomocí praktických příkladů. Výklad obsažený v publikaci jde nad rámec opakování zákonné úpravy a poskytnout čtenáři jasné řešení konkrétních praktických problémů.
Práce a Mzdy 11-12 2019 - Zákon o e-Governmente, Starobné dôchodkové sporenie, Novela zákona o prídavku na dieťa
11,72 €
Uvedená cena je platná k 17.05.2024
Mesačník je určený podnikateľom, zamestnávateľom, personalistom, mzdovým účtovníkom, ekonómom, manažérom, pracovníkom vo verejnej správe, školám, príspevkovým a neziskovým organizáciám. Obsahuje aktuálne príspevky doplnené o príklady z praxe. Je rozdelený na rubriky: Aktuálne, Pracovné právo, Mzdy a odvody, Chyby, omyly, pokuty, Bezpečnosť na pracovisku, Pracovná cesta, Verejná správa a Vedúci pracovník. V roku 2019 je výška prídavku na dieťa 24,34 eur. Uvedená suma sa zvýšila o 100 eur za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. V dôsledku poslednej novely zákona o prídavku na dieťa sa rozšíril účel, za ktorý sa poskytuje prídavok na dieťa. Zvýšenie prídavku zároveň finančne odbremení rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa do základnej školy. Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení zavádza zásady poskytovania informácií dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná poskytovať informácie podľa zákona záujemcovi o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a sporiteľovi tak, aby boli aktuálne, zrozumiteľné a ľahko čitateľné. Podpora, ochrana a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím si vyžaduje špecifický prístup zodpovedajúci potrebám, možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k osobám so zdravotným postihnutím. Zamestnávateľ preto musí zamestnancom so zdravotným postihnutím zabezpečiť pracovné podmienky umožňujúce uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav. Mesačník Pam 11-12/19 obsah tieto témy: " Pravidlá pri vykonávaní domáckej práce " Zdaňovanie spoločných príjmov manželov " Vzdelávanie zamestnancov " Pracovná disciplína a skončenie pracovného pomeru " Dotácie v rezorte školstva " Delené pracovné miesto " Zamestnávanie zdravotne postihnutých " Ako skončiť pracovný pomer " Náhrada za použitie súkromného vozidla
Vzory zmlúv a podaní Ochrana osobných údajov (GDPR) - Veronika Hrušovská,Simona Mertinková,Zuzana Rosinová
17,29 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Na tému novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov bolo už napísaných niekoľko publikácií, ktoré sa prioritne zamerali na vysvetlenie tohto nového konceptu ochrany práva na súkromie. Publikácia „Vzory zmlúv a podaní – ochrana osobných údajov (GDPR)“ je svojím zameraním iná. Obsahuje praktické vzorové dokumenty, ktoré zosúlaďujú postupy pri spracúvaní osobných údajov s požiadavkami novej právnej úpravy spracúvania a ochrany osobných údajov. Predkladané vzorové dokumenty sú koncipované všeobecne v snahe zabezpečiť ich čo najširšie využitie v praxi. Čitateľ ocení predovšetkým prehľadnú štruktúru publikácie, v ktorej sú jednotlivé vzory zmlúv a podaní doplnené stručným komentárom objasňujúcim príslušné základné pojmy, špecifiká, náležitosti, formu a vzťah ku konkrétnym právnym predpisom. Veľký výber vzorových dokumentov, ktoré dôkladne reflektujú požiadavky novej právnej úpravy ochrany osobných údajov, ako aj precíznosť ich spracovania fundovanými autorkami sú zárukou ich širokého využitia v praxi. Publikácia je určená pre každého, kto s osobnými údajmi a ich spracúvaním prichádza do kontaktu, pre zamestnávateľov, personalistov, podnikateľov, veľké i malé spoločnosti, ale aj pre širokú verejnosť.
Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov - Kolektív autorov
6,21 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Sloboda poskytovania služieb ako jedno zo základných práv Európskej únie je veľmi úzko spätá s vysielaním zamestnancov, pričom vzniká potreba dočasné poskytovanie služieb regulovať. Jedným z regulačných nástrojov je zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Kolektív autorov dôsledne splnil svoj cieľ pripraviť k uvedenému zákonu komplexný komentár a v ňom čitateľovi objektívne vyložiť a popísať jednotlivé ustanovenia a zároveň poskytnúť domácim, ale aj zahraničným zamestnávateľom návod na splnenie povinností, ktoré im zákon ukladá. Komentár je vhodne doplnený praktickými príkladmi, na ktorých autori ilustrujú konkrétne situácie, aby čitateľ ľahšie pochopil, kedy ide o vyslanie a aké povinnosti z neho pre zamestnávateľa vyplývajú. Odkazy na kontaktné orgány pre oblasť vysielania zamestnancov v zahraničí čitateľom umožnia preveriť si pracovné podmienky v tom-ktorom štáte Európskej únie. Komentár je určený predovšetkým podnikateľom, zamestnávateľom, konateľom spoločností a personalistom. Prínosom však môže byť aj pre širšiu odbornú verejnosť.
Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel - Katarína Kokodičová,Elena Závadská
27,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
„Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia, ako aj z oblasti sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Obsahuje precízne vybraté rozhodnutia, ktoré sa týkajú napríklad doby dôchodkového poistenia v tuzemsku a v zahraničí, dávok v starobe, pozostalostných dávok, úrazových dávok, dávok v nezamestnanosti, dávok garančného poistenia, ako aj výšky dávok či vymeriavacieho základu. Štruktúra spracovania publikácie, ako aj jej rozsah boli prispôsobené tomu, aby čo najlepšie odzrkadlili širokú škálu právnych problémov v sociálnej oblasti. Cieľom autoriek bolo priniesť na knižný trh dielo, ktoré by uľahčilo orientáciu v zložitej problematike sociálneho poistenia a zabezpečenia a v ostatných oblastiach sociálnych vecí. Vzhľadom na široký záber danej problematiky je výber spracovaný formou dvojdielnej publikácie. Zostavený výber obsahuje predovšetkým rozhodnutia a stanoviská schválené správnym kolégiom NS SR uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR, a to od roku 2005, kedy začali byť uverejňované prvé rozhodnutia týkajúce sa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. Vo výbere sú obsiahnuté tiež zásadné časti nálezov Ústavného súdu SR, ktoré sa významným spôsobom prejavili v rozhodovacej činnosti súdov v dôchodkovej a sociálnej oblasti. Publikácia je určená nielen orgánom verejnej správy, najmä Sociálnej poisťovni a jej pobočkám, špecializovaným orgánom verejnej správy, obciam, advokátom, ale aj občanom. Môže zároveň poslúžiť aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a možno aj Ministerstvu zdravotníctva, aby získali rozsiahlejší pohľad na problémy adresátov právnych noriem a prípadne využili takéto poznatky vo svojej legislatívnej práci.
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. júna 2017 - Kolektív autorov
11,88 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
ZÁKONNÍK PRÁCE z dielne vydavateľstva Nová práca spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie zákona, ale i rozsiahly komentár, ktorý podrobne vysvetľuje všetky paragrafy Zákonníka práce, upozorňuje na zmeny a vedie čitateľa zrozumiteľným jazykom celou problematikou pracovného práva. Jednotlivé paragrafy sú doplnené nielen podrobným komentárom ale aj vyčerpávajúcou judikatúrou. Kniha komplexne zachytáva právny stav, ktorý bude v oblasti pracovného práva platiť od 1. júna 2017. Posledná novela bola vykonaná zákonom NR SR č. 95/2017 Z. z.
Zákonník práce-komentár - Kolektív autorov
59,85 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Vydavateľstvo Wolters Kluwer rozširuje svoju edíciu komentárov o ďalšiu publikáciu – Zákonník práce – komentár. Komentár k Zákonníku práce obsahuje systematický výklad vzájomných systémových väzieb jednotlivých ustanovení Zákonníka práce navzájom, spolu s odkazmi na relevantné pracovnoprávne predpisy a ostatné právne predpisy jednotlivých právnych odvetví. Súčasťou techniky komentovania sú aj odkazy na postoje zákonodarcu, vyplývajúce z predchádzajúcich novelizácií Zákonníka práce (napríklad rozsiahla novelizácia Zákonníka práce uskutočnená zákonom č. 361/2012 Z. z.). Publikácia obsahuje aj citovanie relevantných a rozhodujúcich súdnych rozhodnutí tak európskych súdov, ako aj judikatúru slovenských súdov a českej súdnej praxe. Autori v prílohe predkladajú vybrané právne pramene Medzinárodnej organizácie práce a Európskej únie, ktoré môžu byť využité v právnej praxi pri tvorbe aktov aplikácie pracovného práva, pri tvorbe relevantných právnych úkonov a komplexne v jurisprudencii. Zákonník práce - komentár je určený tak širokej právnickej verejnosti, ako aj všetkým zamestnávateľom a zamestnancom. Komentár k Zákonníku práce vychádza zo stavu právnej úpravy pracovného práva Slovenskej republiky k 30. júnu 2014.
Softwarové právo - aktualizované a rozšířené vydání - Lukáš Jansa,Petr Otevřel
15,67 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Víte, jak formulovat smlouvu o implementaci softwaru nebo jakou uzavřít smlouvu s programátory, abyste se vyhnuli právním rizikům? Zorientovat se ve složité oblasti softwarového práva vám pomůže tento praktický průvodce právní problematikou v IT. Zkušení advokáti se v knize věnují oblasti IT práva zaměřujícího se na tvorbu, dodávky a servis softwaru. Výklad srozumitelný i neprávníkům doplňují konkrétní příklady z praxe a ukázkové formulace smluv ve všech důležitých oblastech softwarového práva.
Práce a Mzdy 3-4 2023 - Zdravotné poistenie – zmeny - Kolektív autorov
13,11 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Od 1. januára 2023 nadobudli účinnosť viaceré zmeny zákonov, ktoré boli koncom roka schválené NRSR, medzi nimi aj zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmov a Zákonník práce. Aké zmeny priniesli? Zdravotné poistenie - zmeny S účinnosťou od 1. januára 2023 sa pri platení poistného a preddavkov na poistné uplatňuje inštitút tzv. minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca. Odvodové zaťaženie zamestnávateľa sa nemení. Prípadný doplatok do sumy minimálneho preddavku a minimálneho poistného uhrádza v plnej výške zamestnanec. Zmeny zákona o dani z príjmov Pre daňové subjekty bola upravená v zákone o dani z príjmov registračná povinnosť a zaviedli sa nové opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom a nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov. Cieľom zavedenia pravidla je zamedzenie možnosti zníženia základu dane na vnútornom trhu v SR a presunu zisku do zahraničia u najväčších daňovníkov. Zákonník práce po novele Novela mení od 1. júna 2023 odmeňovanie zamestnancov, ktorí vykonávajú závislú prácu. Dochádza ku zmenám v odmeňovaní za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, mení sa odmeňovanie cez úpravu mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu a za sťažený výkon práce. Plnenie povinného podielu občanov so ZP Za rok 2022 bude zamestnávateľ povinný preukázať plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím príslušnému úradu najneskôr do 31. marca 2023. Zamestnávateľ je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak ÚPSVaR v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím. Povinný podiel predstavuje 3,2 % z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa.
Práce a Mzdy 1 2023 - Zvýšenie minimálnej mzdy – ekonomický dopad - Kolektív autorov
8,74 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V roku 2022 sa dospelo medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov k dohode na minimálnej mzde, ktorá bude platiť od 1. januára 2023. Minimálna mesačná mzda ovplyvňuje okrem samotných zamestnancov aj zamestnávateľov, pre ktorých každé jej zvýšenie znamená aj vyššiu cenu práce. V zmysle Oznámenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 300/2002 Z. z. suma minimálnej mzdy na rok 2023 je 700 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 4,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Zmeny v sociálnom poistení Od 1. 1. 2023 sa zavádza nový typ "výnimky" z platenia poistného z príjmu plynúceho z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s názvom "Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce", ide o tzv. odvodovú odpočítateľnú položku pre sezónne práce. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ len na žiadosť zamestnanca, ktorú je zamestnanec povinný podpísať a podať zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára 2023. Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý mu počas zdaňovacieho obdobia roku 2022 vyplácal zdaniteľnú mzdu. Novela Zákonníka práce Cieľom novely Zákonníka práce bolo doplniť a spresniť ustanovenia, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Novela zavádza zmeny ako napríklad doplnenie vybraných ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa pracovnej zmluvy a poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ustanovenie práva zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania, ustanovenie poskytovania informácií aj v elektronickej podobe a pod. Minimálne a maximálne odvody živnostníkov Pre SZČO, ktoré platia sociálne poistenie platí v roku 2023 minimálny vymeriavací základ v sume 605,50 eur a minimálne poistné na sociálne poistenie SZČO predstavuje sumu 200,72 eur. Maximálnym vymeriavacím základom je suma 8 477 eur a maximálne poistné na sociálne poistenie predstavuje sumu 2 810,12 eur. SZČO je povinná platiť odvody na zdravotné poistenie minimálne v sume 84,77 eur mesačne.
Zákonník práce-Komentár - Miroslav Mačuha,Mária Rybárová,Anna Vojnárová
23,28 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Časté zmeny zákonníka práce vyvolávajú neprehľadnosť jeho právnej úpravy. Autori komentára (špecialisti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR) preto spracovali úplné znenie základného pracovného kódexu so zmenami účinnými od 1.1.2013 (po zmene zákonom č.361/2012 Z.z.) a pripravili podrobný odborný komentár s dôrazom na uskutočnené zmeny v zákonníku práce a so zameraním na aplikáciu v praxi (formou konkrétnych príkladov).
Zaměstnanci v objektivu kamer - Jan Vidrna,Zdeněk Koudelka
23,51 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V důsledku nejrůznějších společensko-ekonomických vlivů dochází k rostoucímu tlaku na výkonnost zaměstnanců. Kontrola zaměstnanců je přirozeným nástrojem, jak řídit a hodnotit jejich pracovní výkonnost a výsledky. Novým impulsem pro zintenzivnění kontrolní činnosti zaměstnavatelů nad zaměstnanci je zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zaměstnanci nyní mohou být pro svého zaměstnavatele vnitřním trestněprávním rizikem. Technické prostředky kontroly nabízejí širokou škálu možností sledování: aplikace kamerových systémů, fotopastí, GPS, tvorba audio záznamů, monitoring používání výpočetní techniky (např. e-maily, webové stránky) nebo telefonů (čísla volaných a volajících či samotný obsah hovorů). Přístup zaměstnavatelů je velmi diferencovaný. Možný střet se zákonem hrozí, pokud je nesprávně chápána přiměřenost takových opatření ve vztahu k deklarovaným důvodům jejich aplikace, není definován účel této aplikace tak, aby byl vůbec způsobilý ji legalizovat, či nejsou splněny stanovené informační povinnosti. Tato publikace si proto klade za cíl podat všem zaměstnavatelům i zaměstnancům maximálně názornou a srozumitelnou formou všechny potřebné informace a návody, jak předejít protiprávnímu jednání a jak se mu případně také bránit.
Zákon o podpore v čase skrátenej práce - komentár - Jana Žuľová,Marek Švec
13,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Skúsený autorský kolektív ponúka odborný výklad k jednej z najaktuálnejších problematík zo sveta práce, a to k zákonu č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predkladaná publikácia nie je len teoretickým výkladom jednotlivých ustanovení uvedeného zákona, ale skôr praktickým komentárom, ktorý zamestnávateľa a zástupcov zamestnancov prevedie celým administratívnym procesom – od jeho záujmu využiť tento podporný nástroj až po podanie žiadosti a získanie podpory v čase skrátenej práce. Pridanou hodnotou komentára nie je len zohľadnenie aktuálnych metodických výstupov poskytovateľa podpory a iných orgánov verejnej moci zapojených do prípravy a aplikácie zákona o podpore v čase skrátenej práce, ale aj uvedenie množstva postrehov a situácií, s ktorými sa autori stretli počas uzatvárania dohôd so sociálnymi partnermi i zamestnancami pri využívaní tohto nástroja udržania zamestnanosti. Komentár k zákonu o podpore v čase skrátenej práce je určený primárne zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov a zamestnancom, ktorí budú konfrontovaní s potrebou využitia tohto podporného nástroja.
Právo v informačních technologiích - Bohumír Štědroň
12,02 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
"Právo v informačních technologiích" je naprosto ojedinělým titulem na českém knižním trhu. Jako jedna z mála publikací na trhu přináší odborný pohled na oblast informačních technologií z pohledu českého práva. V publikaci se dozvíte odpovědi na typické otázky, které si jistě kladou IT manažeři, zaměstnanci nebo vedoucí IT středisek či IT pracovních kolektivů. Dozvíte se zde odpovědi například na tyto otázky: Je možné prohlížet firemní e-mail zaměstnancům? Je možné sledovat zaměstnance kamerovým systémem? Co je a již není obchodní sdělení (z hlediska antispamového zákona)? Jsou legální reklamní patičky u e-mailů? Je z pohledu ochrany osobních údajů rozdíl mezi firemní obecnou a adresnou e-mailovou schránkou? Jak je v ČR regulován homeworking (práce doma)? ... a mnoho dalších.

Vitajte na našom webovom rozhraní, kde sa dozviete zaujímavé informácie o pracovnom práve pre malé deti. Naša rozprávka pre deti je určená pre rodičov a učiteľov, ktorí chcú svojich najmenších oboznámiť s témou pracovných práv. Naša rozprávka začína príbehom o malom chlapcovi Mikovi, ktorý si veľmi praje prácu. Mika fascinuje, keď vidí, ako dospelí pracujú a snažia sa dosiahnuť svoje ciele. No jeho rodičia mu hovoria, že práca nie je pre deti a že by sa mal najprv venovať škole a hram. Miko sa však nevzdáva a jedného dňa stretne zaujímavú bytosť – Pracovníka správy pracovného práva. Pracovník ho vezme na zaujímavú cestu do sveta práce, kde spoznáva dôležité pojmy ako pracovný čas, mzda, oddychový čas a pracovné podmienky. Pracovník mu porozpráva o právach a povinnostiach pracovníkov a o tom, ako je dôležité, aby bola práca bezpečná a zdravá. Mikov príbeh nás zavedie aj do rôznych povolaní a ukáže, že každá práca je dôležitá a môže byť zábavná. S pomocou rozmanitých postáv sa deti dozvedia, že napríklad lekári liečia, učitelia učia, hasiči chránia, a mnoho ďalších. Na webovej stránke sú dostupné aj praktické návody pre rodičov a učiteľov, ako deti učiť o pracovných právach v bezpečnom a zrozumiteľnom prostredí. Tieto návody poskytujú rôzne aktivity a herné metódy, ktoré pomáhajú vytvoriť záujem a rozvíjať deti v oblasti pracovného práva. Naša rozprávka o pracovnom práve pre malé deti je vynikajúcim nástrojom na vytvorenie povedomia o práci a právach od najmladších vekov. Vďaka tejto rozprávke budú deti lepšie rozumieť svetu dospelých a budú mať väčší rešpekt k práci. Neváhajte a naše webové rozhranie navštívte, naplno sa ponořte do sveta pracovného práva a pomôžte svojim deťom objaviť radosť a zodpovednosť spojenú s prácou.

Image
Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile