Teória práva

Image
Softwarové právo - Petr Otevřel,Lukáš Jansa
15,67 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Zkušení advokáti se v knize věnují oblasti IT práva zaměřujícího se na tvorbu, dodávky a servis softwaru. Výklad srozumitelný i neprávníkům doplňují konkrétní příklady z praxe a ukázkové formulace smluv ve všech důležitých oblastech softwarového práv a. Autoři se věnují také popisům možných rizik a tomu, jak se s nimi vyrovnat. Kniha je určena IT manažerům, programátorům i zákazníkům a právníkům IT firem.
Právo vnějších vztahů EU po Lisabonské smlouvě - Pavel Svoboda
25,00 €
Uvedená cena je platná k 13.05.2024
Evropská unie je jedním z největších hybatelů mezinárodního života, zejména v oblasti obchodní politiky nebo rozvojové spolupráce. Napětí mezi členskými státy EU a jejich ústavním vztahem k EU je zjevné především na mezinárodním poli, kde si státy chtějí zachovat svůj status plných subjektů mezinárodního práva. Právě v oblasti mezinárodních vztahů a jejich právní úpravy na sebe narážejí dva koncepty. Zaprvé, EU je jedinečná entita na pomezí mezinárodní organizace a státního útvaru (konfederace, federace), již nelze jednoduše vtěsnat do ústavní či mezinárodního práva. Zadruhé, sama zahraniční politika se často vymyká poslušnosti vůči právu, jež za ní často jen pokulhává a právním jazykem popisuje její reliéf. Proto se občas zpochybňuje i právní povaha mezinárodního práva. EU a její vnější vztahy jsou často příkladem toho, že za dodržování práva (zejména práv lidských) se platí efektivitou politiky. Právo vnějších vztahů EU je běžnou vědní disciplínou a podoborem evropského práva, jemuž se věnuje přiměřená pozornost po celé EU, podoborem oscilujícím mezi evropským a mezinárodním právem. Smyslem předkládané publikace je nejen připravit příručku pro studium oboru práva vnějších vztahů EU, ale též umožnit pochopení širšího právního rámce a praxe EU. V platnost vstoupila Lisabonská smlouva. Podstatně se změnil právní pohled na mezinárodněprávní subjektivitu EU. Ani zbytek světa nezůstal stejný. Rozmach terorismu či energetická závislost EU na Rusku začaly akcentovat nové priority, jež vedly k reformulaci některých evropských politik i jejich právní úpravy. Kniha umožňuje prohloubení obecných znalostí nejen evropského práva, ale i práva mezinárodního. Poslouží tak nejen jako učebnice pro studenty a vyučující na právnických fakultách, ale rovněž všem zájemcům o vnější vztahy EU, a tudíž i našeho státu, z řad odborné i laické veřejnosti.
Základy právnej komunikácie - Eva Abrahámová
9,50 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikácia je schválená Edičnou komisiou a vedením Právnickej fakulty Univerzity Komenského ako učebné texty pre študentov PraF UK v Bratislave.
Teorie finančního práva a finanční vědy - Kolektív autorov
23,62 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha zahrnuje teoretické informace ze všech oborů finančního práva a představuje základní zdroj informací studentů předmětu finanční právo a dalších souvisejících předmětů na právnických fakultách. Monografie je rozčleněna na tři části. První z nich se zabývá základy finančního práva a finanční vědy včetně dozoru, kontroly a dohledu. Druhá část se věnuje základům podoborů finančního práva, jako je například rozpočtové a daňové právo, bankovní právo, pojišťovací právo nebo právo kapitálového trhu. Třetí část je pak zaměřena na základy specifických oblastí se vztahem k finančnímu právu – úvěrové, účetní, herní, cenové a mzdové právo či také právo a veřejných zakázek a proti praní špinavých peněz. Ačkoliv je kniha primárně určena pro posluchače právnických fakult při studiu finančního práva, může také nepochybně posloužit jako pomůcka pro zaměstnance veřejného a soukromého sektoru, kteří se ve své práci zabývají touto oblastí českého právního řádu.
Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov - Hana Magurová,Kolektív autorov
4,05 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikácia čitateľom ponúka prehľad základných poznatkov z problematiky práva v cestovnom ruchu, so zameraním sa na domáci cestovný ruch. Cestovný ruch je interdisciplinárnym a medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do sféry hospodárstva, priemyslu, obchodu, služieb, financií, dopravy, regionálneho rozvoja, kultúry, zdravotníctva, vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia, lesného a vodného hospodárstva, pôdohospodárstva, zamestnanosti a pôsobnosti samosprávy. Pre cestovný ruch je typické, že spája rôzne (nielen právne) odvetvia na horizontálnej úrovni.Právo v cestovnom ruchu je súbor právnych noriem verejnoprávnej aj súkromnoprávnej povahy, ktoré upravujú podmienky poskytovania a užívania služieb cestovného ruchu, podnikania v oblasti cestovného ruchu a pracovnoprávne vzťahy v cestovnom ruchu. Právo v cestovnom ruchu vychádza z prameňov medzinárodnej, ako aj európskej povahy.Cieľom autorského kolektívu je zvýšiť právne povedomie o práve v cestovnom ruchu u študentov, pretože sa domnieva, že znalosti z oblasti práva v cestovnom ruchu všeobecne dopĺňajú znalosti, ktorými by mal absolvent ekonomických smerov disponovať. Publikácia však nie je určená len pre poslucháčov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj tým, ktorí majú záujem o prehľadné a zrozumiteľné informácie z oblasti práva v cestovnom ruchu.
Teorie práva - František Weyr
32,71 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Jako další z řady klasických právnických děl vychází Teorie práva od prof. Františka Weyra z roku 1936. Osobnost a dílo Františka Weyra jsou neodmyslitelně spjaty s meziválečným Brnem. František Weyr se významně zasloužil o založení Masarykovy univerzity v Brně a v jejím rámci zejména o založení a rozvoj právnické fakulty, na níž přednášel ústavní právo a teorii práva a jejímž prvním děkanem se stal. Význam jeho osobnosti a díla však Brno dalece překročil. Nejenže se zásadně podílel na sepsání první československé ústavy, ale především svými myšlenkami založil tzv. brněnskou školu právní teorie a soustředil kolem sebe řadu žáků a pokračovatelů. Brněnská škola právní teorie ve své době silně rezonovala s tzv. ryzí naukou právní vídeňského profesora Hanse Kelsena, s nímž Weyra pojilo také osobní přátelství. Dílo Teorie práva z roku 1936 je syntézou Weyrových teoretických úvah o právu a plynule tak navazuje na předchozí svazek řady Klasických právnických děl nejen přízní, ale i oborovou spojitostí s dílem Hanse Kelsena.
Praktikum z teórie práva - Michal Mrva,Martin Turčan,Nadežda Vaculíková
6,94 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Praktikum z teórie práva predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt a tiež iných odborov, v rámci ktorých sa vyučuje teória práva. Cieľom publikácie je pomôcť študentom lepšie si predstaviť teoretické koncepty a ich prepojenie s praxou. Praktikum je plné príkladov, na ktorých si študenti môžu precvičiť a zopakovať svoje doterajšie vedomosti a azda tiež naučiť sa niečo nové.
Vybrané kapitoly z práva EU - Linda Janků,Martin Janků
22,31 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Študijný text zaoberajúci sa problematikou práva EÚ. Objasňuje pojmy a inštitúty danej oblasti práva ako sú pramene práva EÚ, inštitúcie EÚ, legislatívny proces či súdna kontrola v EÚ. Kniha zohľadňuje reformné zmeny súvisiace s Lisabonskou zmluvou, ktorá sa priamo dotýka i právneho postavenia jednotlivcov, ich výhod, ale i záväzkov plynúcich z členstva štátov v tejto významnej nadnárodnej organizácii.
Repetitórium teórie práva - Dominik Šoltys
18,05 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Cieľom zostavenia tejto publikácie bolo vytvoriť učebný text, ktorý ponúka študentom práva v sústredenej forme vymedzené tradičné okruhy teórie práva s obsahom, ktorý sa vo viac či menej ustálenej podobe vyučuje na všetkých právnických fakultách na Slovensku. Repetitórium pomáha pochopiť kľúčové pojmy, vzťahy, definície a vnútornú štruktúru základných pojmov teórie práva. Prehľadne pomocou usporiadania textu ozrejmuje systematiku a logickú nadväznosť jednotlivých pojmov a okruhov teórie práva. Heslovitá podoba textu, zvýraznené časti textu a štrukturálne usporiadanie jednotlivých okruhov z teórie práva majú pomôcť rýchlemu a pochopiteľnému prístupu k základným pojmom a kategóriám teórie práva. Repetitórium je vhodnou pomôckou pre študentov, ktorých zámerom je účinne si zopakovať zvolené okruhy otázok pred záverečným hodnotením, a to časovo nenáročným spôsobom. Zároveň môže študentom pomôcť pri príprave pred štátnymi záverečnými skúškami z teórie práva.

Vítajte na našom webe zameranom na kategóriu kníh s podnázvom Teória práva! Tu sa dozviete o najdôležitejších myšlienkach, teóriách a konceptoch, ktoré sa týkajú práva a jeho filozofie. V tejto podkategórii nájdete recenzie, analýzy a hodnotenia kníh, ktoré sa zameriavajú na teoretické aspekty práva. Naši skúsení recenzenti prečítali a preštudovali pre vás tieto knihy a s radosťou sa s vami podelia o svoje názory, dojmy a odporúčania. Všetky recenzie sú objektívne a založené na odbornom poznaní, aby sme vám pomohli vybrať si tú správnu knihu pre vaše záujmy. Na našom webe tiež nájdete ukážky z týchto kníh, aby ste si mohli urobiť predstavu o ich obsahu a štýle písania autorov. Veríme, že táto možnosť vám pomôže rozhodnúť sa, či je daná kniha pre vás vhodná. Zameriavame sa na knihy, ktoré sú relevantné pre študentov práva, právnikov, akademikov a ďalších odborníkov, ktorí majú záujem o hlbšie pochopenie teoretických základov práva. Nech už hľadáte právo v kontexte právnej filozofie, právnej etiky, teórie spravodlivosti alebo príbuzných tém, u nás nájdete tie najlepšie knihy, ktoré vám pomôžu rozmýšľať a diskutovať o týchto tématoch. Pri nákupe kníh na našom webe môžete mať istotu kvality. Spolupracujeme s renomovanými vydavateľstvami a autormi, ktorí sú známi svojím odborným prístupom a kvalitným obsahom. Máme tiež výborné hodnotenia od našich zákazníkov, ktorí sa vracajú znova kvôli našej spoľahlivosti, rýchlom doručení a výbornej zákazníckej podpore. Či už ste študent práva, právnik, akademik alebo jednoducho človek so záujmom o právne myšlienky a teórie, naše webové stránky sú miestom, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Prečítajte si naše recenzie, prelistujte si ukážky a rozhodnite sa, ktorá kniha vám pomôže posunúť sa v predstave o právu a jeho teórii.

Image
Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile