Dane, účtovníctvo

Image
Daňovníctvo - Zbierka riešených a neriešených príkladov - Jana Kušnírová,Juraj Válek
11,78 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prvé vydanie zbierky predstavuje základný študijný materiál o vybraných problémoch z oblasti daňovej sústavy platnej v Slovenskej republike v podobe riešených a neriešených príkladov. Autori zbierku rozdelili na kapitoly podľa jednotlivých druhov daní. Obsahom každej kapitoly sú teoretické otázky a vzorové i neriešené praktické príklady. V závere každej kapitoly sú uvedené výsledky riešenia príkladov s prípadným komentárom a vysvetlením, ako aj testové otázky z uvedenej problematiky. Zbierka nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu A. Schultzová a kol.: Daňovníctvo. Je určená predovšetkým študentom fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, poslúžiť však môže aj pracovníkom podnikovej sféry.
Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2020 - Dušan Dobšovič
13,02 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Obľúbená príručka v praktickom vreckovom formáte prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva, zdravotného a sociálneho poistenia, pracovnoprávnych vzťahov, financií, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tabuľky a dalšie prehľady sú určené všetkým, ktorí potrebujú jednoduchý a rýchly prístup k dôležitým údajom, predovšetkým účtovníkom, daňovým poradcom, audítorom a podnikateľským subjektom. Výnimočnosť a obľúbenosť publikácie preveril čas a v portfóliu vydavateľstva Wolters Kluwer sa právom zaradila medzi najpredávanejšie tituly. V 15. vydaní príručky napríklad nájdete: • lehoty v daňovom konaní, platenie preddavkov na daň z príjmov, • odpočítateľné a neodpočítateľné položky od základu dane, • odpisové skupiny, • nezdaniteľné časti základu dane, • registračnú povinnosť k DPH, určenie miesta zdaniteľného obchodu, • sadzby stravného pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách, • náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovnej ceste, • účtovú osnovu pre podnikateľov, • minimálnu mzdu a minimálne mzdové tarify, • prehľad poistných odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, • nemocenské a sociálne dávky, dôchodky, • mnoho ďalších dôležitých informácií.
Daňové zákony 2021 - úplná znění k 1. 1. 2021 (CZ) - Hana Marková
4,71 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Nejprodávanější daňová publikace v ČR! Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2021 včetně všech čísel zákonů. Pozor - zapracovány jsou i všechny změny nově schváleného daňového balíčku. Různým typem písma jsou přehledně odlišeny změny zákonů účinné k lednu 2021 a pozdější. Změny účinné od roku 2022 a později pak nejsou z důvodu přehlednosti do textu zapracovány. Soubor obsahuje zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani silniční, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, vybraná ustanovení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, upravující tři energetické daně , zákon o dani z hazardních her a daňový řád.
DPH 2021 - zákon s přehledy - Jiří Dušek
11,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V 18. vydání praktické, osvědčené publikaci autor na 168 přehledech názorně „zobrazuje“ zákon o DPH ve znění platné k 1. 1. 2021. Tyto přehledy jsou vždy doplněny paragrafy zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují např.: novelu pronájmů nemovitých věcí, poukazy, kontrolní hlášení, kompletní přehledy druhů a úprav odpočtů, řetězové obchody, odpočet při krádeži zásob, podmínky ručení za nezaplacenou daň, kdo je nespolehlivá osoba, zjednodušený režim „call-off stock“, kdy a jak zálohový koeficient, opravy DPH, jak se změnou meziroční sazby daně, přenesení daňové povinnosti v tuzemsku, zdanění služeb v EU, poskytnutí služeb z EU a třetích zemí, změny režimu při registraci či zrušení a další. V několika přehledech uvádí připravovanou zásadní změnu v zasílání zboží, které je nahrazeno novým termínem prodej na dálku. V příloze jsou uvedeny formuláře k DPH a seznam elektronicky poskytovaných služeb.
Odvody poistného od 1. 1. 2021 - Dušan Dobšovič
5,23 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikácia obsahuje prehľad odvodov poistného pre základné kategórie poistencov od 1. 1. 2021, povinnosti zamestnávateľa, vzory. Od 1. 1. 2021 sa opäť upravujú sumy poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne. Mení sa najmä výška minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a tým aj výška minimálnych a maximálnych poistných odvodov. Nový minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie, t. j. 546 eur. Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2021 bude 7 644 eur. Minimálna mzda pre rok 2021 je ustanovená na 623 eur. Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca nie je upravený, avšak zamestnávateľ má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde zamestnanca. Titul obsahuje nasledujúce témy: • Pracovnoprávny vzťah na základe pracovnej zmluvy • Pracovnoprávny vzťah na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo PP • Samostatne zárobkovo činné osoby • Spoločníci, konatelia, členovia štatutárnych a iných orgánov právnických osôb Čo sa týka zdravotného poistenia, od 1. januára 2021 bude platiť mesačný preddavok najmenej 76,44 eura. Osoby so zdravotným postihnutím budú platiť najmenej polovicu z tejto sumy, čiže minimálne 38,22 eura. V porovnaní s rokom 2020, výška minimálnych preddavkov do zdravotnej poisťovne v roku 2021 tak vzrastie o 5,53 eur mesačne. V ďalšej časti publikácie prinášame aj prehľad povinností zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch, v ktorom sú zapracované už aj pripravované zmeny v Zákonníku práce.
Daňové a nedaňové náklady 2021 - Miloslav Hnátek
13,42 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky. Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se mohou poplatníci setkat. Text je vhodně doprovázen řadou konkrétních příkladů správného uplatnění dané problematiky. Je určena podnikatelům, účetním a ekonomům podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob.
Manažerské účetnictví 4. vydání - Bohumil Král
37,91 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Reedice vynikající domácí monografie nepopisuje pouze tradiční účetní metody a postupy, dokumentuje také vývoj ve využití progresivních metod řízení výnosnosti kapitálu, finanční pozice a peněžních toků. Přibližuje vztah manažerského účetnictví a systému řízení na bázi controllingu – vývoje controllingu a využití jeho principů v systému podnikového řízení a rovněž nové vývojové tendence manažerského účetnictví.
Účtovné predpisy na rok 2018
10,26 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Mať k dispozícii aktuálne účtovné predpisy je nevyhnutnosťou pre každého, kto ich využíva pri svojej práci. Ak sa navyše všetky potrebné predpisy nachádzajú v jednej praktickej publikácii, nejde iba o obyčajnú knihu, ale doslova o efektívnu pracovnú pomôcku. Uvedené tvrdenie potvrdili aj pozitívne ohlasy odbornej verejnosti na predchádzajúce vydanie publikácie a sú hlavným dôvodom jej nového aktualizovaného vydania. Obsahuje úplné znenie nasledujúcich účtovných predpisov v aktuálnom znení na rok 2018, pričom novely účinné od 1. januára 2018 sú zvýraznené: Zákon o účtovníctve Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve Opatrenie k účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky Opatrenie k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky Opatrenie k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu Postupy účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC Postupy účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. Publikáciu ocenia predovšetkým účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, podnikatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, ako aj obce, príspevkové a rozpočtové organizácie, VÚC a neziskové organizácie.
IFRS/Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - Lenka Krupová
78,33 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace pokrývá problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z interpretačního a aplikačního pohledu. Obsahuje množství řešených příkladů a případových studií, které vysvětlují požadavky IFRS a jejich aplikaci IFRS v podnikové praxi. Je členěna do tří logických celků: První část se komplexně zabývá problematikou účetní závěrky podle IFRS. Jsou zde uvedeny požadavky jednotlivých standardů na vykazování a oceňování položek účetních výkazů. Druhá část knihy se týká podnikových kombinací a konsolidované účetní závěrky. Tato část obsahuje také problematiku reportingu pro účely konsolidované účetní závěrky. Třetí část zahrnuje oblast prvního přechodu na IFRS z národní účetní legislativy.
Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) 10/2020 - Životné minimum a daň z príjmov FO, Príjmy a výdavky v období pandémie, Mzdy a dôchodky – zrážky od 1. 7. 2020, Štátne dávky a príspevky po
6,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime definuje pojem "životné minimum" ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov FO, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Životné minimum je považované za určitý materiálny súhrn, ktoré potrebuje spoločne hospodáriaca domácnosť určitej veľkosti a zloženia na uspokojovanie svojich životných potrieb považovaných v danom období za nevyhnutné na zaradenie sa do bežného života. V mesačníku DUO reagujeme na aktuálnu zmenu životného minima z pohľadu dane z príjmov FO, zrážok zo mzdy ako aj poskytovania štátnych dávok a príspevkov... Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania a zdaňovania miezd a odvodov. - Životné minimum a daň z príjmov FO - Príjmy a výdavky v období pandémie - Skončenie podnikania FO - daňové hľadisko - Preddavky na daň z príjmov PO a príklady z praxe - Dodanie tovaru v rámci spoločenstva oslobodenie od DPH - Servisné organizácie ERP - ukončenie činnosti - Správa daní - aktuálne zmeny - Skončenie podnikania FO - účtovné hľadisko - Opravné položky a príklady z praxe - Prerušenie alebo ukončenie podnikania - z pohľadu dane z MV - Ročná sadzba dane z MV - príklady z praxe - Autoremedúra - rozhodovanie správcu dane - Preukazovanie daňových výdavkov podnikateľa FO a príklady z praxe - Mzdy a dôchodky zrážky od 1. 7. 2020 - Životné minimum zvýšenie od 1. 7. 2020 - Štátne dávky a príspevky po zvýšení životného minima - Ako prežiť leto v aute - Opáliť, ale nespáliť Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, a to na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Pri valorizácii sa zohľadňuje nižší koeficient. S účinnosťou od 1. júla 2017 sa za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 zákona o životnom minime spoločne, považuje v dôsledku nadobudnutia účinnosti zákona č. 174/2020 Z. z. suma alebo úhrn súm 214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 149,87 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 98,08 eura mesačne, ak ide - o zaopatrené neplnoleté dieťa, - o nezaopatrené dieťa. Projekt "Prvá pomoc" na podporu udržania zamestnanosti pre podnikateľov a živnostníkov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov bol schválený uznesením vlády č. 178 zo dňa 31. marca 2020. Realizuje sa prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zákona č. 63/2020 Z. z. Cieľom projektu je poskytnúť zamestnávateľom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania finančného príspevku zamestnávateľovi, ktorý udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov, na základe ktorých na prechodné obdobie prerušil alebo obmedzil svoju prevádzkovú činnosť. Príspevok pozostáva z príspevku zo štátneho rozpočtu SR (vo výške 15 %) a z príspevku Európskeho sociálneho fondu (vo výške 85 %).
Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2019 - Kolektív autorov
7,60 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Vydavateľstvo Epos každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení MF SR upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov [opatrenie MF SR upravujúce postupy účtovania a podrobnosti o účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré bolo koncom roka 2018 výrazne novelizované (18 noveliza.ných bodov), opatrenie MF SR o prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníca (a naopak), opatrenie MF SR o prechode z evidencie vedenej na účely paušálnej dane do sústavy jednoduchého účtovníctva], ktoré tvoria prvú časť publikácie „Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2019“. Do druhej časti sú zaradené úplné znenia novelizovaných zákonov o účtovníctve a DPH spolu s dôvodovými správami k príslušným novelám. Dopĺňajú ich metodické predpisy MF SR a vyhláška č. 323/2010 Z.z., pod.a ktorej sa odpisujú stavby.
Daňová evidence podnikatelů 2019 - Jiří Dušek,Jaroslav Sedláček
7,42 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2018 i 2019. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí mj. přehled podmínek, kdy musí fyzická osoba podat daňové přiznání, informace ke sdružení od roku 2019, přehled o virtuální měně a o tom, co je to bytová potřeba nebo přehled uplatnění výdajů u spolupracujících osob. Obsahuje základní přehled nejčastějších chyb v daňové evidenci a přehled uzávěrkových operací. Je vhodná pro zaběhlé podnikatele a živnostníky, ale také pro začínající podnikatele, kteří mají značné výdaje v souvislosti s rozjezdem firmy. Po ruce tak budete mít ke každodennímu využití přehledné minimum daňové optimalizace vhodné pro každého podnikatele. Poslední kapitolou je komplexní příklad a vyplněné vzorové nové daňové přiznání fyzických osob za rok 2018. Knihu oceňují rovněž podnikatelé, účetní a studenti.
Vnitropodnikové směrnice v účetnictví + CD - 7. vydání - František Louša
8,29 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké směrnice mohou, ale nemusí být vyhlášeny. Nedílnou součástí publikace je elektronická příloha se souborem praktických vzorů směrnic na CD-ROMu. Zpracované vzory vám všem umožní snadný přenos do vlastního počítače a usnadní práci při přípravě a vypracování jednotlivých směrnic v jakémkoliv textovém formátu. Pomoc naleznete například při zpracování odpovědnostního řádu (též nazývaného oběh dokladů), odpisového plánu, směrnice pro tvorbu a čerpání rezerv, pro časové rozlišování, pro účtování zásob, kursových rozdílů, upravující vedení pokladní agendy, provedení inventarizace, k účetní závěrce apod.
Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn
4,42 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2018, např. nová částka daňového zvýhodnění na prvé dítě. Legislativní změny pro rok 2018 Součástí v knize předkládaného výkladu jsou také parametrické změny pro rok 2018 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Aktuální znění legislativy s ohledem na veškeré změny v dotčených předpisech Oproti poslednímu vydání daňových předpisů účinných k 1. 7. 2017 kniha zachycuje a komentuje všechny další legislativní změny, ke kterým došlo během druhého pololetí roku 2017. Vzhledem k tomu, že některé změny v zákoně o daních z příjmů se použijí již pro období roku 2017, jsou komentovány nejen změny k 1. 1. 2018, ale i změny pro sestavení daňového přiznání za rok 2017. Naopak, většina změn v zákoně o daních z příjmů účinných od 1. 7. 2017 se použije až pro rok 2018 – proto jsou komentovány i tyto změny pro období roku 2018. Další obsažené předpisy Kniha obsahuje nejen daňové zákony, ale např. i prováděcí nařízení vlády č. 361/2014 Sb. v aktuálním znění, na jehož základě se uplatňuje u DPH režim přenesení daňové povinnosti. V neposlední řadě se v publikaci nachází také zákon o evidenci tržeb, nařízení vlády vylučující některé tržby z evidence tržeb a metodika k evidenci tržeb.
Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance 2018 - Zdeněk Schmied,Marta Ženíšková
12,01 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Náhrada mzdy v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Změny v nemocenském pojištění ohledně nemocenského nebo pojistného na nemocenské pojištění se proto zpravidla přímo odráží i v problematice náhrady mzdy. Zohledňuje aktuální legislativní stav Autoři této publikace předkládají proto především mzdovým účetním, personalistům a všem, které zajímá problematika zabezpečení zaměstnanců v době jejich dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény tuto praktickou a přehlednou odbornou příručku reflektující aktuální změny právní úpravy, k nimž na tomto úseku dochází k 1. 1. 2018, a současně upozorňují čtenáře i na schválené legislativní změny, jejichž účinnost nastane v průběhu roku 2018. Kniha šitá na míru pro praxi Cílem publikace není zatěžovat komentář teoretickými úvahami nad platnou právní úpravou či návrhy do budoucna, nýbrž přispět k její správné aplikaci a vyhovět tak aktuálním potřebám praxe. Stručnou a srozumitelnou formou s využitím praktických příkladů se autoři publikace snaží čtenářům přiblížit aktuální problematiku náhrady mzdy a nemocenského v širším kontextu pracovněprávní úpravy a úpravy nemocenského pojištění.
Dane Účtovníctvo Odvody 3-4 2018
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikácia obsahuje: Novela zákona o DPH ERP - novela Priznanie k dani z nehnuteľnosti a jeho podanie na rok 2018 Spotrebné dane - tabakové výrobky Práca s pohľadávkami v JÚ Majetok využívaný aj na súkromné účely Odpisovanie automobilu Odvodová odpočítateľná položka po novom Viac o knihe: Dvojčíslo periodickej publikácie prináša odborné články z oblasti dane z príjmov, DPH, účtovníctva, automobilu v podnikaní, správy daní, pracovného práva, odvodov a miezd. Rýchlo reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve. Vysvetľuje danú problematiku pomocou praktických príkladov a zároveň upozorňuje na sankcie, ktoré hrozia pri porušení povinností. Uverejňuje citácie aktuálnych znení zákonov. Radí zamestnancom aj zamestnávateľom ako riešiť medziľudské vzťahy.
IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP - Robert Mládek
30,81 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Jak již z názvu vyplývá, IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) se zabývají především výstupem, nikoli účetním postupem. Podobně ani US GAAP (Americké obecně uznávané účetní zásady) nedefinují přesné účetní postupy, které se mají při jejich aplikaci používat. Účetním zvyklým na účetní standardy, které naopak definují vzorovou účtovou osnovu, upravují postupy účtování a přesně definují obsah účetní závěrky, se standardy jako IFRS a US GAAP často zdají být těžko aplikovatelné v praxi. Jako by jim chyběl návod k použití. Proto tato příručka místo dlouhých výkladů ukazuje jak aplikovat standardy IFRS a US GAAP v každodenní praxi, pomocí toho, co každý účetní zná a miluje: má dáti/dal. Inspiraci pro příklady čerpá autor především z vlastní praxe a zkušeností ze školení, která pravidelně pořádá už od roku 1995. Navíc kniha obsahuje příklady aplikace nových standardů, které zatím nevstoupily v platnost a není k nim proto žádná zavedená praxe. Publikace, která obsahuje pouze příklady, samozřejmě nenahradí IFRS a US GAAP, je však cenným průvodcem pro všechny, kteří chtějí tyto standardy aplikovat jednoduše. Všechen text je uváděn dvojjazyčně.
Účtovníctvo vlastníckych transakcií - Kolektív autorov,Katarína Máziková
15,58 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Učebnica rieši problematiku obchodných spoločností z účtovného hľadiska. Je rozdelená do siedmich kapitol.V jednotlivých kapitolách nájdete charakteristiku účtovných jednotiek v súvislosti s povinnosťou viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku, ďalej sa rieši problematika založenia a vzniku obchodných spoločností a špecifiká v jednotlivých typoch obchodných spoločností. Autori sa takisto zameriavajú na aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku od roku 2015, ktoré súvisia aj s vedením účtovníctva a na jednotlivé typy vlastníckych transakcií z pohľadu účtovníctva. V závere knihy je spracovaná problematika európskej akciovej spoločnosti a transferového oceňovania. Všetky kapitoly sú navyše doplnené o praktické schémy, ktoré znázorňujú účtovné zobrazenie jednotlivých rozoberaných oblastí. Učebnica je určená predovšetkým študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave a je tiež vhodná ako študijný materiál pre rôzne formy vzdelávania v oblasti účtovníctva.
Jak číst účetní výkazy - 2. vydání - Karel Šteker,Milana Otrusinová
11,93 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné od roku 2016. Výrazné změny se týkají například účetní závěrky, účetních výkazů nebo účtování zásob. Nově zde najdeme kapitolu věnující se účetnictví bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek. Kniha je určena manažerům, kteří se potřebují rychle zorientovat v účetních výkazech dané společnosti a chtějí se seznámit se základními principy českého účetnictví. Dále ji využijí analytici, pracovníci controllingových oddělení a interního auditu a studenti vysokých škol. Jednotlivá témata jsou v knize vysvětlena způsobem, který umožňuje danou problematiku snadno pochopit. Text obsahuje množství názorných příkladů a praktických ukázek interpretací účetních výkazů. Účetní případy přitom nejsou vysvětlovány přímo pomocí směrné účtové osnovy, ale je zachycena podstata konkrétní operace a její zobrazení do účetních výkazů.
Praktický průvodce podnikatele - Dagmar Halabrinová
17,81 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace slouží především jako výukový materiál. Je psaná srozumitelnou formou a jednotlivá témata jsou vysvětlena na praktických příkladech. Kniha zároveň obsahuje řešení úkolů. Je určena především pro začátečníky v této oblasti. Čtenář se dozví, jaké druhy příjmů mohou mít podnikatelé fyzické osoby a jak jsou tyto příjmy zdaňovány. Převážná část knihy se zaměřuje na zdanění příjmů z podnikání a vedení daňové evidence. Součástí knihy je komplexní praktický příklad, který je zpracován v účetním software Pohoda. Kniha je vhodná pro studenty, účetní a podnikatele, kteří chtějí tento software používat.
Podnikové účetnictví - Martin Landa
19,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Materská 2023 - Jozef Mihál
27,62 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha "MATERSKÁ 2023" je v poradí deviate vydanie knihy Jozefa Mihála počnúc rokom 2017, s podrobným komentárom k dávkam nemocenského poistenia "materské" a "tehotenské". Najdôležitejšími novinkami v zákone o sociálnom poistení je predĺženie ochrannej lehoty tehotných žien a zavedenie otcovskej dovolenky, s možnosťou poberania materského v rozsahu 2 týždňov v období 6 týždňov po pôrode. Každoročne sa zvyšuje maximálny možný denný vymeriavací základ, a tak v roku 2023 môžete na materskej dostávať až 1851,40 € v mesiaci, ktorý má 31 dní. Pri nástupe na materské v roku 2024 môžete dokonca dostať až 1993,60 € v mesiaci, ktorý má 31 dní. Mať na materskej temer 2000 € mesačne v čistom, nad tým sa už oplatí zamyslieť. A v tom vám pomôže táto kniha. Nájdete v nej aj rozsiahly komentár k rodičovským príspevkom a k možnostiam čerpania dávok v nezamestnanosti po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky. Jednotlivé životné situácie sú vysvetlené na množstve príkladov, aby pomerne komplikovaná problematika bola zrozumiteľná aj laikom. Predchádzajúce vydania knihy pomohli získať vysoké materské tisíckam rodín na Slovensku. Vôbec nemusíte pochybovať, že vám k tomu pomôže aj aktuálna knižka.
Poradca 11/2023 - Daňový poriadok (s komentárom) - Daniela Ivanaková
9,50 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Titul Daňový poriadok obsahuje novelizované úplné znenie zákona s komentárom. Daňový poriadok priniesol pre rok 2023 nasledujúce novely, ktoré Vám zrozumiteľne vysvetlíme; zaviedla sa úprava registrácie z úradnej moci, vzhľadom na nedostatočnú kvalitu dát zdrojového registra tak, že od 1. 1. 2023 sa budú registrovať z úradnej moci daňové subjekty, ktoré sú do tohto registra zapísané z obchodného a živnostenského registra a z ostatných registrov, podľa oznámenia, ktoré bude zverejnené na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR. Ďalej sa pri ukladaní pokút zaviedol systém tzv. „druhej šance“, podľa ktorého správca dane pokutu, ktorú je možné určiť v rámci intervalového rozpätia, neuloží, ale vyzve na splnenie povinnosti s upozornením, že pri ďalšom porušení už bude uložená pokuta. Zároveň sa skrátila lehota na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku tak, že úrok bude možné uložiť do jedného roka od konca roka, v ktorom bol nedoplatok uhradený.
Dane účtovníctvo odvody 3-4 2023 - Daňová povinnosť fyzickej osoby - Kolektív autorov
18,24 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Blíži sa obdobie, kedy v podnikateľskom prostredí čoraz viac rezonuje otázka daňovej povinnosti. Ako sa na jej splnenie pripraviť poradíme v príspevkoch Daňová povinnosť fyzickej osoby, Daň z príjmov PO – aktuálne problémy, Optimalizácia základu dane z príjmov FO, Ročné zúčtovanie dane – povinnosti zamestnávateľa alebo Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie a DP, Účtovanie o odloženej dani z príjmov... • Daňová povinnosť fyzickej osoby Po skončení zdaňovacieho obdobia roka 2022 si fyzická osoba musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť k dani z príjmov, ak dosahovala zdaniteľné príjmy. Toto môže byť vykonané dvomi spôsobmi a to ak dosahovala • výlučne príjmy zo závislej činnosti a splnila ďalšie zákonom vymedzené podmienky môže jej daňovú povinnosť vysporiadať zamestnávateľ prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, • aj iné druhy zdaniteľných príjmov ako len príjmy zo závislej činnosti napr. z podnikania, z autorských honorárov, z kapitálového majetku zo zdrojov v zahraničí, z predaja nehnuteľností a pod., potom musí dôjsť k vysporiadaniu daňovej povinnosti daňovníka prostredníctvom daňového priznania... • Daň z príjmov PO – aktuálne problémy Právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 ZDP, je naďalej povinná v súlade s § 49a ods. 3 ZDP v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Registračná povinnosť sa nevzťahuje na právnickú osobu, ktorá nesplní žiadnu z podmienok pre registráciu a má len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17 ZDP... • Účtovanie o odloženej dani z príjmov Odložená daň z príjmov teda môže mať charakter odloženého daňového záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávky. Odložená daň bude uplatnená v nasledujúcich účtovných obdobiach. Zmyslom odloženej dane je doplniť výšku splatnej dane v bežnom účtovnom období o daň (kladnú alebo zápornú), ktorá pripadá na celkovú sumu dočasných rozdielov, t.j. takých položiek, ktoré v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, dočasne zvyšujú alebo znižujú základ splatnej dane z príjmov a ktoré sa vysporiadajú v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach s opačným vplyvom na základ splatnej dane z príjmov...
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA za rok 2022 - Ivana Hudecová
6,27 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Titul obsahuje: • 1. Účtovná závierka v PÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2022 • 2. Účtovná závierka v JÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2022 Do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky. Priebežná účtovná závierka sa zostavuje v prípade konkurzu alebo likvidácie účtovnej jednotky. To, či sa bude účtovná závierka zostavovať k 31. 12. kalendárneho roka alebo k inému dátumu, záleží od skutočnosti, či účtovná jednotka má účtovné obdobie kalendárny rok, alebo nie. Ak má účtovné obdobie kalendárny rok, zostavovať bude účtovnú závierku k 31. 12. kalendárneho roka. Ak má účtovné obdobie hospodársky rok, teda iné obdobie po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov ako kalendárny rok, zostavovať bude účtovnú závierku k inému dňu, než k 31. 12., napr. k 30. 6. Bez ohľadu na dátum, ku ktorému bude účtovná jednotka zostavovať účtovnú závierku, môže pri jej zostavovaní postupovať podľa tohto príspevku, aj keď je zameraný na zostavenie účtovnej závierky k 31. 12. kalendárneho roka, pretože pri zostavovaní účtovnej závierky za hospodársky rok platia rovnaké princípy a pravidlá.
1000 riešení 1-2 2023 - Koniec roka v účtovníctve
8,36 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kalendárny rok sa v mzdovej učtárni považuje aj za zdaňovacie obdobie, ktoré je potrebné uzatvoriť a otvoriť nové obdobie so zohľadnením výstupov z predchádzajúceho kalendárneho roka. V tejto súvislosti majú zamestnanci ako daňovníci s príjmami zo závislej činnosti a zamestnávatelia ako platitelia týchto príjmov povinnosť sa daňovo vysporiadať s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím a pripraviť sa na nové zdaňovacie obdobie. Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam: Aktuálna téma Ukončenie účtovného obdobia Zamestnávanie a koniec roka Dane v praxi Zákon o dani z príjmov (ZDP) Daň z pridanej hodnoty (DPH) Automobil Daňové výdavky Účtovníctvo Podvojné účtovníctvo (PÚ) Jednoduché účtovníctvo (JÚ) Personalistika a mzdy Zamestnávanie Mzdy a odvody Stravné a cestovné náhrady Právo Verejná správa Verejný sektor Stavebné právo Dlhá anotácia: Pri uzatváraní kalendárneho roka je zamestnávateľ povinný v oblasti mzdového účtovníctva každoročne vykonať úkony smerujúce k príprave ročnej mzdovej uzávierky a k príprave ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ide predovšetkým o doplnenie zákonom predpísaných evidencií a zabezpečenie, archivácia dokumentov a vystavenie potvrdení pre zamestnancov, ktoré obsahujú údaje o poskytnutom príjme zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach potrebných pre vysporiadanie ich celoročnej daňovej povinnosti. Aké povinnosti má zamestnanec voči zamestnancov v súvislosti s koncom roka a je povinný vykonať zúčtovanie dane všetkým zamestnancom? Odpovede na všetky otázky tákajúce sa ukončenie účtovného obdobia sa dočítate v tomto dvojčísle mesačníka.
Základy účtovníctva pre manažérov - Katarína Zimermanová,Jana Janičková
15,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Cieľom odbornej publikácie Základy účtovníctva pre manažérov je ponúknuť jej čitateľom a študentom ucelený pohľad na problematiku účtovníctva v podmienkach Slovenskej republiky. Zrozumiteľne predstavuje podstatu podvojného účtovníctva tak, aby študenti získali nie len vedomosť a zručnosť správne viesť podvojné účtovníctvo, ale aby chápali účtovníctvo ako významný nástroj riadenia podnikových procesov a zdroj podstatných informácií o hospodárení podniku. Študijný text je členený do piatich tematických celkov. V prvej časti sú uvedené vybrané právne normy, ktoré upravujú účtovníctvo, predmet a funkcie účtovníctva a základné odborné pojmy používané v účtovníctve. Druhá časť obsahuje charakteristiku majetku podniku a zdrojov jeho krytia v kontexte bilančnej rovnováhy, ďalej sa text venuje praktickej stránke účtovania na účtoch, podvojnosti účtovných zápisov, účtovnej dokumentácii a vo štvrtej časti je praktický pohľad na účtovanie na účtoch podľa účtových tried. Nasleduje problematika výpočtu a účtovania výsledku hospodárenia a účtovná závierka. Prínos publikácie spočíva v naplnení jej cieľa, v možnosti získať vedomosti o význame a užitočnosti účtovníctva pre riadenie podnikových procesov a zručnosti vo vedení základnej účtovnej evidencie klasickým spôsobom bez elektronickej podpory, ktorý výrazne napomôže porozumeniu ekonomických vzťahov a súvislostí a chápaniu zápisov v elektronickej účtovnej evidencii, ako aj výstupov z nej – napríklad pri hodnotení finančného zdravia podniku. Základy účtovníctva pre manažérov sú vhodným študijným materiálom nie len pre študentov ekonómie a manažmentu, ale aj pre účtovníkov v praxi, ktorí si potrebujú doplniť niektoré odborné poznatky a súvislosti.
Leasing v praxi, 5. aktualizované vydání - Petr Valouch
8,51 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Leasing je vysvětlen z pohledu nájemce i pronajímatele, z hlediska právního, účetního i daňového. Čtenář si může porovnat výhody úvěrového a leasingového financování, dozví se podle jakých kritérií si má vybrat leasingovou společnost, jaké náležitosti má obsahovat leasingová smlouva i předčasné ukončení leasingu. Vysvětleny jsou zá-kladní pojmy – akontace, časové rozlišení splátek, splátkový kalendář, tuzemský pronájem a pronájem přes hranice, nepeněžní plnění nájemného apod. Na konkrétních příkladech je znázorněn způsob účtování základních leasingo-vých operací v podvojném účetnictví i při vedení daňové evidence (např. při změně osoby nájemce nebo pronajíma-tele, při předčasném ukončení smlouvy s následnou koupí a při užití předmětu zčásti pro podnikání a zčásti pro osobní účely). Publikace je praktickou příručkou, kterou oceňují nejen zaměstnanci leasingových společností a účetní, ale i každý, kdo si již nějaký předmět na leasing pořídil nebo o tom uvažuje.
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I, 3. vydanie - Katarína Máziková,Martina Mateášová,Lucia Ondrušová
14,82 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
3., doplnené a prepracované vydanie Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov, vlastného imania až po účtovanie výsledku hospodárenia. Každá kapitola sa skladá z riešeného príkladu, riešenia čiastkových príkladov a na záver je uvedený komplexný príklad určený na samostatné riešenie. Zbierka je určená predovšetkým študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj pre študentov iných vysokých škôl ekonomického zamerania.
100 otázok o odpovedí - ZDP, DPH 2022 - Kolektív autorov
8,46 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikácia je členená do kapitol – Zákon o dani z príjmov po novelách a Zákon o DPH po novelách. Prostredníctvom názorných príkladov rozoberáme ostatné novely zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2022 v podkapitolách Fyzická osoba, Právnická osoba, Registrácia a obchod, Daňová povinnosť, Odpočítanie dane. Titul obsahuje: Zákon o dani z príjmov po novelách – Fyzická osoba – Právnická osoba Zákon o DPH po novelách – Registrácia a obchod – Daňová povinnosť – Odpočítanie dane Zákon o dani z príjmov po novelách – Daňovníci s vysokým indexom daňovej spoľahlivosti budú platiť len polovičnú výšku poplatku za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania. – Kategória Iný majetok sa rozširuje o technické zhodnotenie neodpísaného vybraného hmotného majetku, na ktorého odpis sa uplatňuje odpočet nákladov na investície podľa § 30e. – Pri realizácii investičného plánu si môže PO alebo FO odpočítať od základu dane zníženého o daňovú stratu určité percento nákladov z odpisu z investície, ktoré závisí od plánovej výšky percenta preinvestovania priemernej hodnoty investícií a od hodnoty preinvestovania tejto plánovanej hodnoty investícií v investičnom pláne. – V prípade, že zamestnávateľ nepodal prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, daňový úrad mu neuloží pokutu, ak si dodatočne splní svoje povinnosti v lehote najneskôr 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty na podanie prehľadu. – Znižuje sa tzv. superodpočet. Daňovníci realizujúci projekt výskumu a vývoja si môžu odpočítať od základu dane náklady súvisiace s projektom vo výške 100 %. Zákon o DPH po novelách Zavádza sa povinnosť platiteľov dane oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR všetky bankové účty, ktoré používajú alebo budú používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa zákona o DPH. Táto povinnosť vo vzťahu k existujúcim účtom vznikla už 15. 11. 2021 a následne vždy po zriadení nového účtu, resp. v prípade zmeny využitia existujúceho účtu. Ak po 1. 1. 2022 uhradia protihodnotu na iný účet, ako oznámený účet svojho dodávateľa, ktorý bol zverejnený, vystavujú sa tak riziku, že v prípade, že dodávateľ z plnenia nezaplatí daň, budú za dodávateľa ručiť a daňový úrad im uloží povinnosť túto daň zaplatiť...
Daňové priznania za rok 2021 + vyplnené vzory a tlačivá - Jana Bielená,Ing. M. Vidová,Ing. Z. Kajanovičová,Ing. M. Brnová
8,46 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikácia, ktorá každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA obsahuje vysvetlenia pojmov a postupov, názorné príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2021. Tiež Vám odpovie na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania, postupov a pravidiel, ktoré musia byť dodržané, obsahuje záväzné termíny podania daňového priznania a dočítate so, kto aký typ daňového priznania podáva. Titul obsahuje príspevky: • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 + prílohy - tlačivá • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 + prílohy - tlačivá • Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2021 + prílohy - tlačivá • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 + prílohy - tlačivá
1000 riešení 1 2024 – Účtovná závierka v PÚ a v JÚ - Kolektív autorov
16,15 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Táto povinnosť jej vyplýva zo zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná zostavovať riadnu, mimoriadnu, priebežnú alebo konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá sa zostavuje za skupinu účtovných jednotiek (konsolidovaný celok). Účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, zostavujú účtovnú závierku vždy k 31. 12. kalendárneho roka, z dôvodu, že fyzické osoby podnikatelia nemôžu uplatniť účtovné obdobie hospodársky rok. Požiadavky na zostavenie účtovnej závierky sú ustanovené v opatrení pre vedenie JÚ. Súčasťou opatrenia sú aj účtovné výkazy, ktoré účtovné jednotky musia zostaviť. Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve Daň z príjmov Aktuálne sadzby dane z príjmov Vysporiadanie dane z príjmov Preddavky na daň z príjmov PO Zmeny ZDP týkajúce sa FO

Vitajte na našom webe v kategórii Knihy, špecifickom oddelení zameranom na dane a účtovníctvo. Táto podkategória je určená pre všetkých, ktorí majú záujem o pochopenie a zvládnutie zložitej témy daní a účtovníctva. Naša knižnica ponúka široký výber kníh, ktoré sa zaoberajú všetkými aspektmi dane a účtovníctva. Od základových princípov, cez právne záležitosti až po pokročilé metódy a techniky. Máme v ponuke diela, ktoré vám pomôžu získať základné vedomosti a porozumenie dane a účtovníctva, a tiež knihy, ktoré vám pomôžu uspokojiť vašu túžbu po hlbšom štúdiu tejto problematiky. Naše knihy sú napísané odborníkmi s bohatými skúsenosťami v oblasti dane a účtovníctva. Zameriavajú sa na praktické príklady, štúdie prípadov a zrozumiteľné vysvetlenia, aby ste mohli ľahko pochopiť a implementovať informácie obsiahnuté v knihách. Bez ohľadu na vaše predchádzajúce skúsenosti s danou a účtovníctvom, naše knihy vám poskytnú potrebné nástroje na to, aby ste sa stali skúsenejšími a kompetentnejšími. Začnime s oblasťou dane. Naše knihy vám poskytnú informácie o aktuálnych zákonoch a predpisoch týkajúcich sa dane a pomôžu vám porozumieť rôznym druhom daní, ako je príjemová daň, DPH, a daň z pridanej hodnoty. Budete mať možnosť naučiť sa, ako efektívne plánovať svoje zdaňovanie a využívať daňové úľavy a výnimky. Prejdime teraz k účtovníctvu. Naše knihy vám poskytnú základné zásady a postupy účtovníctva, vrátane zostavovania finančných výkazov, správy aktív a pasív, a správneho záznamu o všetkých finančných transakciách. Ak ste podnikateľ, naše knihy vám poskytnú tiež informácie o podnikovom účtovníctve a riadení nákladov, aby ste mali úplný prehľad o finančnej situácii vášho podniku. Všetky naše knihy sú aktualizované a založené na najnovších trendoch, pretože daná a účtovníctvo sú oblasti, ktoré sa neustále vyvíjajú. Dôkladne sme vybrali len tie najinformačnejšie a najpoužiteľnejšie knihy, ktoré vám pomôžu rozvíjať vaše vedomosti a zručnosti v dane a účtovníctve. Neváhajte a prehľadajte našu ponuku kníh v podkategórii Dane, účtovníctvo. Bez ohľadu na to, či ste začiatočník alebo pokročilý študent dane a účtovníctva, naše knihy vám pomôžu posunúť sa na ďalšiu úroveň a dosiahnuť lepšie výsledky v tejto oblasti.

Image
Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile