Ľudové tradície, zvyky, folklór

Image
Slovenské rodinné tradície na fotografiách - Katarína Nádaská,Martin Habánek
32,46 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ľudský život sa odohráva v cykloch, ktoré sú oddávna, ba od vekov nemenné: narodenie, detstvo, mládenectvo a dievoctvo, svadba a napokon skon. V našom prostredí sa takýto kolobeh odohrával v rodine, kde žijú rodičia, vyrastajú deti, vnuci a dožívajú starí rodičia. Aby sa človeku ľahšie žilo, aby tieto zlomové okamihy i všedný deň rodina ľahšie zvládla a aby ich človek prekonával dôstojne, na to sa sformovali rituály, ktoré podčiarkujú slávnostný, zábavný i smútočný akt. Okrem písaného slova, kde sú vysvetlené základné zvyky a rituály našich predkov viažuce sa k rodinnému životu, radosť z knihy umocnia i fotografie Martina Habánka. Text spolu s vizualizáciou každej životnej situácie je názornou ukážkou toho, ako sme žili v minulosti. Autentický ľudový odev, pracovný i slávnostný, je zachytený na fotografiách v jeho prirodzenom prostredí. Môžeme vidieť, ako sa obliekala nevesta na sobáš, ako sa upevňovala na hlavu svadobná parta, ako prebiehalo snímanie party a nasadenie prvého čepca po sobáši a množstvo ďalších životných situácií od narodenia človeka až po smrť.
Čím žila slovenská rodina - Katarína Nádaská
33,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Rodinné zvyky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre. Narodíme sa do rodiny.Vyrastáme v rodine. Svadbou zakladáme novú rodinu. Rodina nás sprevádza starnutím a uchová si nás v pamäti, keď navždy odídeme. Napriek tomu, že slovenská rodina za posledných sedemdesiat rokov prekonala nemalé zmeny, neprestala byť trvalou hodnotou dnešného človeka. Postavenie rodiny v súčasnom myslení nadväzuje na miesto, ktoré zastávala v sústave hodnôt našich predkov. Plní, tak ako plnila kedysi, všetky základné funkcie. A podobne ako platilo v minulosti, platí aj dnes – a nepochybne bude platiť vždy –, že láska, súdržnosť a pomoc, také potrebné v akomkoľvek ľudskom spoločenstve, sú o to potrebnejšie v rodine, kde vzniká a rozvíja sa nový život. Každá rodina v tradičnej spoločnosti mala vlastný, neopakovateľný príbeh, pričom všetky tieto príbehy spájalo niečo, čo bolo dané kolobehom ľudského života a písanými aj nepísanými zásadami morálky. Najčistejšie sa to odzrkadľovalo v rodinnom zvykosloví, ktorým sa zaoberá táto kniha.Autorka súčasníkom približuje, čím žila tradičná slovenská rodina, s akými zvykmi a obradmi sa spájali jednotlivé etapy v rodinnom živote. Usiluje sa o ich začlenenie do širšieho historického aj etnologického rámca a text obohacuje ukážkami z pokladnice slovenskej ľudovej kultúry.
Ľudový odev na Kysuciach - Mária Hušťavová
19,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikácia Ľudový odev na Kysuciach vznikla za účelom zhmotnenia a priblíženia ľudového odevu v regióne Kysuce.
Vánoční Betlém - neuvedený,Robert Navrátil
3,79 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Umocněte tajemnou atmosféru Vánoc a prožijte nejkrásnější svátky v roce naplno: Stavěním betlému nejen necháte ožít půvabný lidový zvyk, ale také zažijete nejcennější společné chvíle s rodinou. Sestavování této krásné a nenáročné vystřihovánky se mohou účastnit všichni od nejmladších po nejstarší: děti si smysluplně ukrátí chvíle čekání na Ježíška a dospělí prožijí radost z tradiční výzdoby bytu i možnosti předat znalosti svým ratolestem či zavzpomínat.
Tradičný odev Turca - Mojmír Benža
19,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikácia Tradičný odev Turca vznikla na základe odborného spracovania zbierkového fondu a dokumentačných fondov Slovenského národného múzea v Martine. Predstavuje významný prínos pre poznanie časti tradičnej kultúry Turca a je tiež prínosom pre doplnenie obrazu tradičného odevu celého Slovenska.
Vianoce na Slovensku
6,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Pokoj, láska, porozumenie, modlitba i spomienky na tradície a to, čo z nich pretrvalo do súčasnosti. Spoznávanie vlastných koreňov cez zvyky, vinše a koledy predvianočného i vianočného obdobia.
Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku - František Šmahel,Martin Nodl
36,47 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Obsáhlá a obrazově bohatá monografie mapuje slavnosti, ceremonie a rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého království v období pozdního středověku. Autorský kolektiv předních českých medievistů v ní na základě širokého spektra dochovaných pramenů, písemné i obrazové povahy, kreslí mnohovrstevnatý obraz slavností, ceremonií a festivit, jež došly uplatnění v různých sociálních prostředích 14. a 15. století. Hlavní důraz je přitom v knize kladen na panovnické dvory, v nichž se rituály, jež povětšinou nabývaly sakrální podoby, uplatňovaly v největší míře. Kapitoly z pera Františka Šmahela o královských pohřbech, Václava Žůrka, jenž z nového úhlu pojednává o královských korunovacích, či Martina Nodla, jenž se věnuje opomíjené problematice zásnub a sňatků, ukazují, že v prostředí panovnického dvora rituální jednání nabývalo slavnostní, ceremoniální podoby. Na lucemburském dvoře vznikaly normy a předpisy, jež měly ovlivňovat zvyklosti ceremoniální povahy pro bezprostřední potomky a příští generace. České prameny sice autorům neumožnily odpovědět na všechny otázky, jež nastolilo dynamicky se rozvíjející západoevropské bádání, soustavný důraz na komparaci s prostředím německým, francouzským, anglickým, polským a uherským však v této monografi i vede k závěru, že především díky dvorskému prostředí císaře Karla IV. došlo v českých zemích k rozvinutí pestré škály dvorských slavností a ceremoniálů, jež ve starším období nacházely jen chabý ohlas.
Drotárska odysea - Ján Čomaj
10,36 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Majster literatúry faktu podáva strhujúci epos o jedinečnom slovenskom fenoméne – drotárstve. O obžive, remesle, kumšte a umení. Ale aj o spôsobe života a životnej filozofii ľudí z najchudobnejších krajov Slovenska – z Kysúc a zo Spiša. O častom trápení, občasných radostiach, podnikateľských úspechoch i pádoch drotárov, ktorí pracovitosťou, podnikavosťou a nadaním ukázali svetu, že v krajine pod Tatrami žijú ľudia hodní povšimnutia a úcty. Z prácne poskladanej mozaiky informácií poskladal príbehy drotárov, ktorí s krošňou pochodili svet, založili v zahraničí často úspešné fabriky, i ich nasledovníkov, umeleckých drotárov. „Ide o dielo nielen dokumentárne, ale aj literárne, umelecké, čítavé, pútavé a presvedčivé...“ Ladislav Ťažký
Ľudový odev na južnom úpätí Vysokých Tatier - Jan Olejník,Ján Levocký
23,66 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Celoživotné dielo etnografa Jána Olejníka knihu neodieva do krásy nových fotografií, ale ponúka punc kvality zachytený objektívom Karola PLICKU a ďalších fotografov z minulého storočia. Presne zmapovanie tradícií ľudového odievania na južnom úpätí Vysokých Tatier a ďalších zvykov siaha až ku koreňom a predovšetkým uchováva takmer zabudnuté fakty pre ďalšie generácie. Slovenský ľud si aj v ťažkej minulosti vedel vytvoriť krásu, ktorá sa prejavuje v ľudovom umení. Tak ako sa vytrácajú kroje, tak pomaly miznú aj iné prejavy ľudovej tvorby. A preto je táto publikácia akýmsi vstupom k záchrane a oživeniu ľudových tradícií a krojov v Batizoviciach, Gerlachove, Mengusoviciach a Štôle, aby sme nestratili kontakt s bohatou minulosťou našich predkov, a tak upevnili náš vzťah k rodným dedinám.
Slovenský rok - Katarína Nádaská
37,91 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo dievčatá na sviatok Lucie búchali varechami na kurín? Prečo gazda na jar vkladal do prvej brázdy škrupinky z vajca? Prečo sa na svätého Jána nemalo vynášať z domu mlieko? Komu z rodiny patrilo stehno z martinskej pečenej husi? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v knihe Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch, ktorá na jednej strane ponúka zasvätený súhrn základných informácií o ľudovom zvykosloví, na druhej až nečakane pútavé a zábavné čítanie. Najmä vďaka bohatému výberu ukážok ľudovej slovesnosti či úryvkov z literárnych diel na túto tému, ale v neposlednom rade aj zásluhou pôvabných ilustrácií. Je to kniha určená pre celú rodinu. Jej text sa člení na štyri kapitoly podľa štyroch ročných období, zoradené však v súlade s priebehom cirkevného roka, o ktorý sa po stáročia opieral svet zvykov, obradov a sviatkov našich predkov.
Krpce - Petra Jarošová,Nora Čechmánková
15,20 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ústredie ľudovej umeleckej výroby prichádza s novou publikáciou Krpce autoriek Petry Jarošovej a Nory Čechmánkovej. Publikácia vychádza v edícii Pramene, ktorá je doplnkovou literatúrou k praktickým príručkám z edície Škola tradičnej výroby a remesiel. Autorky vďaka prepojeniu teórie, výskumov, ale aj praxi práce s kožou prinášajú ucelený pohľad na históriu nosenia tohto druhu obuvi a poukazujú na rozmanitosť tvarov i regionálnych typov krpcov nosených na území Slovenska. Publikácia s anglickým resumé môže slúžiť ako podklad pre štúdium tejto časti tradičného odievania alebo ako zdroj informácií pre ďalšie výskumy.
Ornament a predmet_and object - Oľga Danglová
62,70 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikácia prináša obraz o osobitej oblasti výtvarnej tradície na Slovensku označovanej ako ľudové umenie. Tradície, ktorej gro bolo ukotvené predovšetkým v roľnícko-pastierskej kultúre, ale vzťahovala sa aj k vidieckemu prostrediu malých mestečiek. Jej charakteristickou črtou bola dekoratívnosť, vychádzajúca z hlboko zakorenenej potreby prostých ľudí po skrášľovaní vecí, ktorými sa obklopovali. Príznačnú črtu ľudového štýlu inklináciu k ornamentalizácii približuje autorka cez predmety vyhotovené z rôznych materiálov. Sleduje ich v tkáčskom a výšivkovom umení, v dekore predmetov z dreva, kovu, nachádza v keramike a maľovanej výzdobe. Východiskovým prameňom je pritom muzeálny materiál, odkrývanie bohatstva zbierok v početných slovenských i zahraničných múzeách. Bohatú ilustračnú časť doplňuje zrozumiteľný výklad, v ktorom sa spája autorkino dôsledné poznanie s láskou k prejavom ľudovej kreativity. Kniha môže byť inšpiratívna pre súčasnú živú tvorbu v oblasti dizajnu, ale aj populárnej kultúry.

Ľudové tradície, zvyky a folklór sú fascinujúcim súborom kultúrnych prejavov ľudí, ktorý sa prenášajú z generácie na generáciu. Táto podkategória v rámci kategórie Prírodné vedy sa zaoberá skúmaním týchto tradícií a zvykov a ich vplyvom na životy ľudí. Ľudové tradície sú historicky viazané na prírodu a jej cykly. Sledujú pravidelné zmeny v počasí, oblečení, potravinách a iných činnostiach ľudí. Tieto tradície sú často spojené s rôznymi sviatkami a oslavami, ktoré odrážajú duchovnú a kultúrnu hodnotu daného regiónu. Zvyky a tradície, ktoré sa spájajú s ľudovým folklórom, často zahŕňajú piesne, tance a príbehy, ktoré sú prenášané ústne alebo prostredníctvom hudobných nástrojov. Tieto prejavy kultúry majú zvyčajne špecifický odkaz, ktorý sa snaží vziať do úvahy vzťah človeka k prírode, spojenie s predkami alebo sociálnymi a rodinnými väzbami. Vedci a antropológovia sa zaoberajú skúmaním tohto zaujímavého druhu kultúrneho dedičstva. Snažia sa pochopiť ich pôvod, význam a vplyv na spoločnosť. V tejto podkategórii web prezentuje rôzne štúdie a výskumy zaoberajúce sa témou ľudových tradícií, zvykov a folklóru. Navštívnici webovej stránky tu nájdu širokú škálu informácií o rôznych tradičných oslavách a rituáloch, ktoré rôzne kultúry praktizujú. Sú tu uvedené aj príklady piesní, tancov a príbehov, ktoré ilustrujú tieto tradície. Webová stránka tiež poskytuje priestor pre komunitu, aby sa podelila o svoje vlastné skúsenosti a príbehy o ľudovom folklóre. Cieľom tejto podkategórie je prezentovať, zachovávať a rozvíjať kultúrnu dedičinu, ktorú nám zanechali naši predkovia. Skrz výskum a štúdium týchto tradícií sa snažíme lepšie pochopiť našu minulosť a zároveň si uvedomovať, že tieto tradície majú aj dnes svoje miesto a dôležitosť v našich životoch. Ak túžite spoznať a preniknúť do sveta ľudových tradícií, zvykov a folklóru, táto podkategória vám ponúka bohaté zdroje a informácie, ktoré vám umožnia objaviť a oceniť toto jedinečné a dôležité dedičstvo kultúry. Stále živý a dynamický, ľudový folklór je svedkom trvania a premeny našej spoločnosti.

Image
Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile