Matematika

Image
Matematika 6 - Učebnica - Zuzana Berová
8,08 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na Slovensku ojedinelý súbor učebníc a pracovných zošitov od jedného autorského kolektívu pre prvú až deviatu triedu spracovaný v modernej grafickej úprave. Učebnice aj pracovné zošity sú spracované podľa inovovaného ŠVP platného od septembra 2015. Tieto texty podporujú riadené aktívne učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a pri ktorom je učiteľ inšpirátorom a organizátorom diania v triede (metóda R.A.U.) tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí. Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme úlohy od najjednoduchších až po veľmi zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Je v nich veľmi veľa projektov, či už čisto matematických, alebo začleňujúcich do vyučovania matematiky prierezové témy. Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.
Calculus Infinitesimalis. Pars Prima
6,64 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Odmítnuti Newtonova a Leibnizova pojetí infinitesimálního kalkulu matematiky 19. a 20. stol. – vyvolané ať již jejich neochotou či neschopnosti domyslet a dotvořit základni pojmy, o něž se původní pojetí tohoto kalkulu opíralo – bylo jedním z největších omylů nejen matematiky, ale evropské vědy vůbec.
Průzkumníkova cesta
17,38 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Edgar Mitchell, jeden z dvanácti mužů, kteří stanuli na Měsící, popisuje v této autobiograficky laděné knize nejen obdivuhodné dobrodružství poutě vesmírem, ale i cestu stejně objevitelskou – zkoumání nevýslovného tajemství lidského bytí a vědomí. Byl předevší astronaut-inženýr, vybavený komplexním vzděláním v matematice, kvantové fyzice, astrofyzice.
Kniha geometrických kouzel
13,45 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Autor bere čtenáře na poutavý výlet po historii geometrie od starého Řecka po současnost. Důraz klade na elegantní dedukce a ukazuje, že geometrie může být nejsnazší cestou k osvojení ducha matematiky.
Sbírka úloh z matematiky
9,92 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Čtvrté vydání sbírky úloh z matematiky je určeno zahraničním studentům připravujícím se ke studiu na vysokých školách v České republice. Svým rozsahem pokrývá středoškolské učivo matematiky s výjimkou diferenciálního a integrálního počtu, přičemž náročnost předkládaných úloh v jednotlivých tematických okruzích se pohybuje od příkladů velmi snadných až po relativně obtížné.
New Infinitary Mathematics
31,49 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Pro matematiku dvacátého století je příznačné, že její hlavní proud zkoumající a zároveň aplikující nekonečno, byť v bizarních ideálních světech, je založen na klasické Cantorově teorii nekonečných množin. Ta sama se pak opírá o problematický předpoklad existence množiny všech přirozených čísel, jehož jediné – a to navíc teologické – odůvodnění bývá zamlčováno a vytlačováno do kolektivního nevědomí.
Príbeh matematiky v 24 rovniciach
17,91 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Ľudské a často prekvapujúce príbehy o pozadí vynálezov a objavov rovníc doplnené starovekými rukopismi, farebnými fotografiami, mapami a grafmi. Príbeh matematiky rozpráva históriu 24 veľkých a výnimočných rovníc, ktoré formovali matematiku, vedu a spoločnosť, od jednoduchých (1 + 1 = 2) až po sofistikované (Blackova-Scholesova rovnica pre finančné deriváty), od slávnych (E = mc2) po tajomné (Hamiltonove kvaternióny). Autor prehľadne vysvetľuje, čo ktorá rovnica znamená, kto a ako ju objavil a ako vplýva na naše životy.
Juraj Bosák (1933-1987)
5,82 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Kniha pripomína život a dielo RNDr. Juraja Bosáka DrSc. (1933 - 1987), vzácneho človeka a vynikajúceho slovenského matematika. Patril medzi významné osobnosti vedy 20. storočia (prispel napr. k vyriešeniu problému farbenia grafov známy ako Problém štyroch farieb). Talent pre matematiku sa u Juraja Bosáka prejavil už počas štúdia na gymnáziu, kedy sa stal absolútnym víťazom celoštátneho kola 1. ročníka československej matematickej olympiády.
Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť
15,42 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Kurz obsiahnutý v tejto knihe pokrýva analytickú geometriu v rovine. Nájdete v ňom fyzikálne aj geometrické aplikácie, štandardné školské úlohy aj exkurziu medzi tie náročnejšie.
Láska a matematika
15,42 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Láska a matematika je mezinárodní bestseller, ve kterém se rusko-americký matematik Edward Frenkel zpovídá ze své nezřízené lásky k matematice a myšlení vůbec. Kniha však současně poslouží i jako podrobný úvod k Langlandsovu programu, který je asi největším a nejambicióznějším hnutím v celé moderní matematice.
Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní
16,15 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Tato publikace je určena studentům oborů bez zaměření na matematiku. Přístupně pojednává základy vysokoškolské matematiky, logiky, množin, Booleovy algebry a teorie pravděpodobnosti.
Vězeň to má spočítané
9,92 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Vyplatí se být solidární, nebo zrazovat? Dokážete ze společného talíře jíst jen do polosyta?
Tajemné Pí
13,37 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Tři celé čtrnáct, patnáct, devadesát dva… víte, jak je to dál? Snad žádné jiné číslo v historii matematiky nevyvolalo tolik rozruchu jako poměr obvodu kruhu a jeho průměru.
Je matematika věda?
9,43 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Otázku, zda matematika je či není věda, si dnes nikdo vážně neklade. Tato velice abstraktní disciplína pronikla úspěšně nejenom do většiny přírodovědeckých oborů, ale ovlivňuje skrze nejrůznější moderní technologie a přístroje i náš běžný život.
Co je nového v logice
10,82 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Zajímá vás, kam se posunula logika od dvacátého století? Kde všude se logika uplatňuje?
Božská proporce v geometrie a v číslech
26,98 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Kniha švýcarského autora Léonarda Ribordyho Božská proporce v geometrii a v číslech podává přístupnou a čtenářsky atraktivní formou zasvěcený výklad pythagorejské filozofie čísel v hlubších symbolických souvislostech. Autor rozprostírá před čtenářem fascinující cestu poznání, jež zahrnuje nejnovější vědecké poznatky, které se týkají vzniku vesmíru a života.
Základy náhodných procesů II
9,51 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Učební text pro posluchače Matematicko-fyzikální fakulty UK. Navazuje na publikaci Z. Práškové a P. Lachouta Základy náhodných procesů I. Obsah: stacionarita, procesy s konečnými druhými momenty, spektrální rozklad autokovarianční funkce, stochastický integrál, spektrální rozklad náhodného procesu, lineární modely časových řad, vybrané limitní věty pro stacionární posloupnosti, predikce, filtrace signálu a šumu, odhady průměru a autokorelační funkce, odhady parametrů v modelech ARMA, periodogram a odhady spektrální hustoty.
Nová infinitní matematika II
5,49 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Neexistencí množiny všech přirozených čísel infinitní matematika nekončí. Množství nových hodnotných podnětů jí nabízí reálný svět a nemusí je tedy hledat v nějakém bájném absolutním nekonečnu ani v Boží mysli.
Nová infinitní matematika IV
6,64 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Newtonův a Leibnizův objev infinitezimálního kalkulu je dodnes považován za jeden z největších výdobytků lidského ducha. Klasická množinová infinitní matematika však nekonečně malé veličiny zatracovala a snažila se je z matematiky odstranit.
Počítáme s vitaminy
13,49 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Učební materiál, který v souladu s moderními pedagogickými požadavky podporuje mezipředmětové vazby. Knihu tvoří 53 medailonků různých plodin.
Matematika pro studenty ekonomie
14,46 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Publikace srozumitelně vysvětluje základní matematické pojmy a metody, jejichž znalost je nezbytná při studiu ekonomických fakult vysokých škol. Oproti prvnímu vydání kniha nabízí více příkladů na procvičení a některé pasáže jsou upraveny tak, aby lépe navazovaly na současné znalosti středoškolské matematiky studentů.
Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960
13,45 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Nekonečno, prostor a dimenze zdánlivě patří do matematiky od samého jejího počátku. Přesto se jich matematika chopila až na konci 19. století a teprve od 20. století jim věnuje samostatnou disciplínu – obecnou (množinovou) topologii.
Základy aritmetiky / Algorismus Prosaycus
14,92 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Sv. III: Edici latinského textu Algorismus prosaycus s českým překladem, českou a německou úvodní studií a poznámkami připravila Z. Silagiová. Autor (14.–15. stol.), mistr pražské university, sepsal své dílo pro výuku matematiky na artistické fakultě.
Základy. Knihy I-IV
11,56 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Prvé knihy Základov geometrie a matematiky, ktoré sa zaoberajú len tými geometrickými objektmi, ktoré je možné umiestniťdo zorného poľa geometrov.
Řecké matematické texty
30,78 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Antologie vybraných textů představuje reprezentativní průřez tisíciletými dějinami řecké matematiky v jejích nejdůležitějších disciplínách. Obsahuje mj. podstatný výbor z Eukleidových Základů a ze spisů Archimédových, ukázky z Apollóniových Kuželoseček, z Ptolemaiova Almagestu či z Diofantovy Aritmetiky.
Pravděpodobnost a matematická statistika
5,49 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Příběhy matematiky
22,47 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Srozumitelně psaná historie matematiky není určena historikům vědy, nýbrž širokému okruhu čtenářů (jimž při četbě knihy stačí znalost středoškolské matematiky). Milan Mareš sleduje příběhy a cesty významných matematických objevů, konceptů a myšlenek, které rozšiřovaly a formovaly intelektuální obzory člověka a následně podmiňovaly vývoj civilizace. Do tohoto rámce pak zasazuje také portréty velkých matematiků, kteří se o nové objevy zasloužili, a poutavě líčí jejich spletité a zajímavé osudy.
Matematický čert
15,33 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Dvanáctiletý Robert nesnáší svého učitele matematiky, protože ten nechává své žáky řešit nudné úlohy a ještěke všemu jim zakazuje používat kalkulačku. Ale potom Robert potká ve snu Číselného čerta, který jako zázrakem vzbudí jeho zájem o tento předmět.
Kniha kódů a šifer
15,42 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Téma tajemných kódů a šifer – „nekonečný souboj mezi tvůrci a luštiteli“ – láká od nejstarších dob. V politice a válečnictví hrála utajená komunikace často klíčovou roli, její význam v informačním věku ještě stoupá a dotýká se zájmů skutečně každého jednotlivce a to zejména ve svobodné společnosti.
Historie čísla Pí
13,28 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Pokusy o přesné určení poměru obvodu kruhu k jeho poloměru či o přesné stanovení plochy kruhu (kvadratura kruhu) provázely lidskou kulturu a civilizaci od samých jejích počátků. Autor knihy zasazuje jednotlivé etapy vývoje znalostí o tomto problému jak do kontextu vývoje celého matematického myšlení, tak do obecného kulturního a politického rámce příslušné doby.
Co je logika? Studie k chápání logiky v Principia Mathematica Bertranda Russella
8,61 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Studie k chápání logiky v Principia Mathematica Bertranda Russella a Alfreda N. Whiteheada. Studie seznamuje čtenáře s moderní logikou z pohledu sto let starého (vzatého ze spisu Principia Mathematica). Jejím cílem je, kromě představení klasického analytického postupu a myšlenky důkazu, nabídnout vlastní odpovědi na některé otázky, které dnes studium moderní logiky provázejí: Z čeho v logice vycházíme?
Divoká mysl
17,96 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Matematici bývají vykreslováni jako podivíni, se kterými se člověk moc nepobaví, protože žijí ve vlastním myšlenkovém světě. Amir Aczel tuto veskrze mylnou představu vyvrací.

Vitajte na našej webovej stránke zameranej na matematiku v kontexte fitnessu, cvičenia a kulturistiky! Na tejto podkategórii nájdete širokú škálu matematických konceptov aplikovaných v týchto oblastiach. Nauka matematiky je kľúčová pre každého, kto sa zaujíma o fitness a cvičenie. Na tejto stránke vám poskytneme užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť a využiť matematiku v týchto oblastiach. Jednou z najdôležitejších oblastí, kde sa matematika uplatňuje, je plánovanie a sledovanie pokroku vo vašom cvičebnom režime. Na tejto stránke vám poskytneme návody a vzorce na výpočet optimálnej množstva opakovaní, váh a sérií pre dosiahnutie vašich cieľov. Pomocou matematiky si môžete vytvoriť efektívny plán tréningu a sledovať svoj pokrok prostredníctvom číselných údajov a štatistík. Okrem toho, matematika hrá veľkú úlohu aj v oblasti výživy a diét. Na tejto stránke sa dozviete o rôznych výpočtoch, ktoré vám pomôžu určiť vaše energetické potreby, ideálne množstvo makronutrientov a vyrovnávače doplnkov. Matematické princípy nám pomáhajú vziať do úvahy individuálne parametre a vytvoriť presný a vyvážený plán stravovania. Nielen to, matematika má tiež významný vplyv na kulturistiku a športový výkon. Počas tréningových cvičení je potrebné správne počítať s odporom váhy, vykonávať výpočty s množstvom sérií a objemu tréningu. Na tejto stránke sa dočítate o rôznych matematických metódach používaných pre dosiahnutie maximálnej sily a objemu svalov. Veríme, že táto podkategória matematiky v rámci fitnessu, cvičenia a kulturistiky vám poskytne užitočné informácie a návody na využitie matematických princípov pre dosahovanie vašich fitnessových cieľov. Ak sa chcete dozvedieť viac, prehľadajte našu stránku a nájdite matematické nástroje a techniky, ktoré vám môžu pomôcť zlepšiť vaše výsledky a dosiahnuť optimálny rozvoj tela. Pripojte sa k nám a objavte, ako matematika môže zvýšiť vašu efektivitu a úspech vo svete fitnessu, cvičenia a kulturistiky!

Image
Produkty

Populárne produkty

Lahoda - Monica Sanchezová, Rob Dunn
20,84 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Umenie pretekať v daždi - Stein Garth
13,21 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Terezka & Praha - Potužníková Ema
7,13 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Čierna zem - Timothy Snyder
18,95 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Moje túžby, tvoje túžby - 2. vydanie - Harley Willard F.
10,36 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Taniere papierové karibská modrá 23 cm, 8 ks
3,25 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
KOSTÝM detský Santoro Ladybird
11,35 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Křížovky kvízové 1/2023 - autor neuvedený
2,56 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Krvavé skládanky - Matheson Nadine
20,84 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Veršíky o zvieratkách - Ondrej Nagaj
7,51 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Cesta tigra - Bernhard Moestl
12,54 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Dangerous Games - Danielle Steel, Pan Books
9,98 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Aspergerka - Rudy Simone
18,76 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Neverend
17,30 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Lyrika (1975-1988)
8,53 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Velikonoční hymny
13,45 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Hilda a parádní slavnost
11,56 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Jednota života
11,16 €
Uvedená cena je platná k 16.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile