Matematika

Image
Desetiminutovky. Násobilka - Andrea Brázdová
6,64 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Nebaví vás násobení a dělení? Máte strach z písemek a zkoušení? Pak se rychle pusťte do řešení příkladů z Desetiminutovek. Každý správně vypočítaný příklad vám zvedne sebevědomí a po čase zjistíte, že násobilka už vám jde jak po másle. V Desetiminutovkách na vás čeká spousta materiálu na procvičení násobilky. A tak berte jeden list po druhém, anebo na přeskáčku, nebo jeden prostě vytrhněte a vyplňte třeba v tramvaji. Deset minut. A hotovo.
Jeden-dva-TRI!, 2. vydanie - Martina Totkovičová
18,24 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Kartová hra Jeden-dva-TRI! s jednoduchými pravidlami. Obsahuje matematické úlohy a hlavolamy. Hra rozvíja schopnosť logického uvažovania, precvičovanie pozornosti, využívanie pravej aj ľavej hemisféry. Každá karta v balíčku je jedinečná, charakterizujú ju TRI vlastnosti. Správnosť výsledku si vieme okamžite overiť otočením karty. Možnosti použitia hracích kariet na rôzne hry. Slovenský výrobok.
Matematika pre 1. ročník ZŠ: Pracovný zošit na precvičovanie učiva - Eva Dienerová
4,84 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Táto publikácia vám pomôže zistiť, ako váš prváčik zvládol učivo z matematiky a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete v nej testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka. Sú to uzavreté úlohy s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností. Sú primerané veku, adekvátne nasýtené matematickými pojmami a zamerané na základné vedomosti potrebné na úspešné pokračovanie v druhej triede. Žiak je pri práci s nimi nútený premýšľať, experimentovať a rozvíjať predstavivosť, čím si prehĺbi matematické zručnosti a návyky. Svoje odpovede si overí v kľúči správnosti na konci knižky. Pracovný zošit je vynikajúcim doplnkom k školskému učivu pre dieťa, no poslúži aj učiteľom ako inšpirácia pri zadávaní úloh či testov. Jeho obsah korešponduje s požiadavkami ISCED I na matematiku a zodpovedá novému Štátnemu vzdelávaciemu programu.
Matematika 1 - Pracovná učebnica 1. diel - Milan Hejný
9,12 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Hejného metóda sa vyvíja od 40. rokov 20. storočia, keď Vít Hejný vyvinul spolu so svojím synom Milanom metódu, ktorá je namiesto formálnych znalostí vzorcov zameraná na budovanie mentálnych schém. Metóda sa opiera o prepracované didaktické prostredia a rolu učiteľa ako sprievodcu a moderátora diskusií detí pri riešení úloh. V metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako poznatkové. Spoločnosť Indícia organizuje semináre, školenia, konferencie a letné školy pre učiteľov, ktorí chcú začať učiť Hejného metódou. Viac na www.ucmeradi.sk
Matematika 2 - Pracovná učebnica III. diel - Milan Hejný
4,56 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Hejného metóda sa vyvíja od 40. rokov 20. storočia, keď Vít Hejný vyvinul spolu so svojím synom Milanom metódu, ktorá je namiesto formálnych znalostí vzorcov zameraná na budovanie mentálnych schém. Metóda sa opiera o prepracované didaktické prostredia a rolu učiteľa ako sprievodcu a moderátora diskusií detí pri riešení úloh. V metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako poznatkové. Spoločnosť Indícia organizuje semináre, školenia, konferencie a letné školy pre učiteľov, ktorí chcú začať učiť Hejného metódou. Viac na www.ucmeradi.sk
Matematika 2 - Pracovná učebnica 3. diel - Milan Hejný
6,27 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Hejného metóda sa vyvíja od 40. rokov 20. storočia, keď Vít Hejný vyvinul spolu so svojím synom Milanom metódu, ktorá je namiesto formálnych znalostí vzorcov zameraná na budovanie mentálnych schém. Metóda sa opiera o prepracované didaktické prostredia a rolu učiteľa ako sprievodcu a moderátora diskusií detí pri riešení úloh. V metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako poznatkové. Spoločnosť Indícia organizuje semináre, školenia, konferencie a letné školy pre učiteľov, ktorí chcú začať učiť Hejného metódou. Viac na www.ucmeradi.sk
Hravá matematika 4 PZ 1.časť - Kolektív autorov
5,51 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Pracovný zošit Hravá matematika určený pre 4. ročník základných škôl je vypracovaný v súlade s iŠVP. Obsahuje kapitolu venovanú opakovaniu učiva z tretieho ročníka, sčítaniu a odčítaniu prirodzených čísel v obore do 10 000. V rámci nej si precvičia pamäťové i písomné sčítanie a odčítanie, ale aj počítanie s pomocou kalkulačky. Popasujú sa s jednoduchými i zloženými slovnými úlohami a zaokrúhľovaním. Posledná časť je venovaná násobeniu a deleniu prirodzených čísel 2-7.
Precvičovanie počítania 3 PZ - Kolektív autorov
5,89 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky.Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 3. ročník. Každá strana je prehľadne rozdelená do troch stĺpcov od najľahšieho po najnáročnejší. Rozširuje možnosti precvičovania látky prebratej na hodinách.
Precvičovanie počítania pre 4.ročník ZŠ - Kolektív autorov
5,89 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky. Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 4. ročník. Rozširuje možnosti precvičovania látky prebratej na hodinách.
Otestuj sa z matematiky 8 - Silvia Bodláková
10,45 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.
Nový pomocník z matematiky 6 - 1. časť Zošit pre učiteľa - Iveta Kohanová,Lucia Šimová
12,08 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Nový pomocník z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ, 1 časť, zošit pre učiteľa - metodická príručka k pracovnému zošitu.
Krátke cvičenia z matematiky pre 4. ročník ZŠ - Eva Dienerová
6,18 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Publikácia ponúka žiakom 4. ročníka ZŠ možnosť precvičiť si všetky typy matematických úloh, ktoré im robia problémy.
Krátke cvičenia z matematiky pre 3. ročník ZŠ - Eva Dienerová
6,18 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Táto publikácia ponúka žiakom 3. ročníka ZŠ príležitosť precvičiť si tie typy matematických úloh, ktoré im robia problémy. Obsahuje množstvo hravých a zaujímavých príkladov, pri ktorých si deti zautomatizujú násobenie i delenie v obore do 100, prácu s trojcifernými i so štvorcifernými číslami, zaokrúhľovanie a premeny jednotiek. Úlohy vedú dieťa k pochopeniu matematických počtových výkonov, podnecujú jeho kreativitu a motivujú ho k samostatnej práci. Žiaci sa im môžu venovať vo voľných chvíľach, doma, no dajú sa využiť aj na vyučovacích hodinách. Správnosť svojich výpočtov si môžu overiť v závere knižky, kde nájdu výsledky. Cvičenia sú usporiadané do jednotlivých celkov tak, ako sa preberajú v škole. Zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 na matematiku. Pre žiakov 3. ročníka ZŠ
Nový pomocník z matematiky 5 - 1. časť pracovná učebnica - Martina Totkovičová,Iveta Kohanová
6,92 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Nový a vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice - Nový pomocník z matematiky pre 5. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015. Vytvoril ho kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva. V Novom pomocníku z matematiky 5 okrem iného nájdete: – Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000; Základné pravidlá rysovania; Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000; Konštrukcia trojuholníka, štvorca, obdĺžnika a kružnice; Čísla väčšie ako 10 000. – Premieňanie jednotiek dĺžky; Počítanie v obore nad 10 000; Obvod a obsah útvarov; Telesá a stavby z kociek; Trochu iné čísla – rímske, desatinné – centy; Stredová a osová súmernosť; Riešenie aplikačných úloh; Zväčšovanie a zmenšovanie v štvorcovej sieti.
Testovanie 9 z matematiky - testy pre 9. ročník ZŠ - Kolektív autorov
10,23 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Pracovný zošit Testovanie 9 - príprava žiaka z matematiky pre 9. ročník svojou koncepciou, formou a typom úloh pomáha žiakom osvojiť si zručnosti testovania, ktoré využijú na celoslovenskom testovaní deviatakov – Testovaní 9. Publikácia zohľadňuje všetky tematické okruhy z matematiky, ktoré si majú žiaci osvojiť počas štúdia na ZŠ.
Testy 2010 matematika - B. Kamenská
7,59 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Modelové testy na prijímacie skúšky na stredné školy Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy. Zároveň je užitočnou zbierkou riešených príkladov z matematiky na preverenie vedomostí a schopnosti žiakov ZŠ využiť poznatky nadobudnuté počas štúdia na základnej škole.- každý test obsahuje 10 až 15 úloh- rozmanitá štruktúra úloh umožňuje dôkladne si precvičiť celé učivo, ktoré by mal absolvent 9. ročníka ZŠ ovládať- zadania úloh sú zostavené s cieľom navodiť situácie, ktoré treba riešiť v bežnom živote s využitím poznatkov z matematiky- zastúpené sú aj úlohy na počítanie v euráchPublikácia je určená žiakom 9. ročníka ZŠ, ale vybrané príklady možno využiť aj v nižších ročníkoch. Knihu môžu žiaci a učitelia využiť aj na opakovanie a precvičovanie počas celého školského roka a na prípravu na celoplošné testovanie žiakov v 9. ročníku ZŠ.
Čo má vedieť tretiak z matematiky, 2.vydanie - Adela Jureníková
3,33 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Tretí pracovný zošit zo série určenej žiakom 1. stupňa základnej školy ponúka pestré úlohy so správnymi výsledkami, pomocou ktorých si deti precvičia vedomosti z matematického učiva celého ročníka. Každá strana je vytvorená ako samostatný test so šiestimi úlohami a jednoduchým vyhodnotením uvedeným v tabuľke. Úlohy sa zameriavajú na násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, na vytváranie, sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000. Náplňou kapitoly, ktorá sa venuje geometrii, sú úsečky, kružnice, jednotky dĺžky, rysovanie v štvorcovej sieti a stavba telies. Opäť nechýbajú úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. K úlohám, za ktoré dieťa nezíska body, je potrebné sa vrátiť a učivo znova precvičiť. Pri pravidelnej práci so zošitom zvládnu tretiaci s úspechom všetko učivo. Pre žiakov 3. ročníka základných škôl
Matika pre spolužiakov: Zbierka úloh I. - Marek Liška,Tomáš Valenta,Lukáš Král,Kolektív autorov
19,95 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Prvý diel zbierky úloh obsahuje príklady zo všetkých učebníc Matiky pre spolužiakov, štandardne určených pre prvý a druhý ročník strednej školy (tzn. Základné poznatky, Rovnice a nerovnice, Planimetria, Funkcie a Goniometria). Príklady sú zoradené vzostupne podľa náročnosti. Táto zbierka ako jediná na trhu obsahuje naviac QR kódy, po ktorých načítaní sa študent dostane na webové stránky, kde sú príklady kompletne vyriešené a okomentované, tým si môže nájsť chybu, prípadne zistiť, ako dôjsť k správnemu výsledku. Zbierka spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu.
Zajko Rátajko - Pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ - Jana Bezegová
7,41 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Pracovný zošit je určený na podporu osvojovania si matematických zručností prvákov. Zošit môže slúžiť ako doplnkový materiál pri výučbe v škole, ako zošit domácich úloh či zošit na kontrolné práce. Môžu ho využiť aj rodičia pri domácej výučbe alebo pri opakovaní učiva s deťmi. Úlohy sú koncipované tak, aby deti zapisovali čísla do pripravených okienok, vďaka čomu si rýchlejšie osvoja potrebné návyky. Pri každej úlohe je uvedené odporúčanie pre učiteľa alebo rodiča na prácu s danou úlohou. Jednotlivé úlohy umožňujú aj variabilné možnosti využitia a je len na tvorivosti učiteľa či rodiča, ako danú úlohu uchopí.
Poradím si s matematikou 4. ročník - Dana Křižáková
4,19 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať a písať, sú úlohy zamerané predovšetkým na dokresľovanie a vyfarbovanie. V ďalších ročníkoch sa už obťažnosť úloh postupne zvyšuje. Cieľom všetkých dielov edície Poradím si je všestranný rozvoj dieťaťa, tréning schopností sústrediť sa a porozumieť zadaniu, deti si upevňujú vedomosti získané v škole. Publikácie sú vydávané v súlade so školskými osnovami.
Testovanie 9 do vrecka - Karol Lukáč,Alena Naďová
5,32 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Testovanie do vrecka 9 obsahuje 5 testov zo slovenského jazyka a literatúry a 5 tesov z matematiky. Na konci publikácie sú uvedené riešenia na bezproblémové overenie správnosti odpovedí.
Előírt matematika 1. osztály - Matematika gyakorlófüzet - Tiborné Forgács
2,67 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
A füzetben lévő előírt minták célja, hogy a gyerekek gyakorolják a vonalelemek és a számok írását, ezen keresztül fejlődjön íráskészségük. A kiadvány a hozzáadás/összeadás, elvétel/kivonás értelmezésére, gyakoroltatására is szolgál. A füzetben található feladatok hangsúlyozzák az összeadás tagjainak felcserélhetőségét, rávilágítanak az összefüggésekre, a relációkra a természetes számok körében 0-20-ig. Szöveges feladatokat jelenít meg tárgyi tevékenységgel, rajzzal, illetve sorozatok folytatását gyakoroltatja megadott, választott, felismert szabály alapján.
Päťminútovky matematika 3.ročník ZŠ (nov.vyd.) - Petr Šulc
3,72 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne a predovšetkým lacno precvičia preberanú látku. Úlohy sú radené podľa osnov a ich riešenie nájdete na konci knižky v kľúči.
Matematika v malíčku pre 4. triedu - Simona Špačková,Antonín Šplíchal
4,74 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Potrebujú si vaše deti precvičiť alebo zopakovať učivo z matematiky? Chcete, aby učenie vnímali ako zábavu a nenudilo ich? Ponúknite im cvičenia a aktivity, ktoré ich budú baviť! Učebná látka 4. triedy je spracovaná do tvorivých a hravých úloh, nechýbajú príklady na počitanie či doplňovačky. Cvičebnica je navrhnutá tak, aby deti pracovali samostatne a mohli ju využívať po celý školský rok alebo na opakovanie cez prázdniny. Samozrejmosťou je kľúč správnych riešení. Poďte s nami vyskúšať, že aj učenie môže byť zábava! Obsah knihy korešponduje s učivom Rámcového vzdelávacie programu pre 4. triedu ZŠ.
Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím! 2 stupeň ZŠ - Irena Budínová
6,20 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Jak na problémy s počítáním se zlomky? Jak pomoci dítěti, které např. neustále chybuje při sčítání zlomků a součet čitatelů lomí součtem jmenovatelů zlomků? Jak vysvětlit dělení zlomků? Jaký je vztah mezi zlomky, desetinnými čísly a racionálními čísly? Na tyto otázky dává odpověď druhý díl publikace „Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím“. Postupně a názorně jsou vysvětlovány procesy krácení a rozšiřování zlomků, v metodických řadách pak operace sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků. Učivo je procvičováno na příkladech i slovních úlohách. Hravou a příjemnou formou přispívá publikace k tomu, aby se děti mohly zbavit problémů při počítání se zlomky a při pochopení tohoto důležitého učiva. Pokud se dětem podaří zvládnout učivo o zlomcích, nemusí mít v budoucnu problémy při úpravách algebraických výrazů, ale i s rovnicemi a v dalším matematickém učivu, jako je např. kombinatorika nebo pravděpodobnost.
Varázslatos színező matematikából - 2. évfolyam A kötet - Andrea Simon Schädtné
2,38 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
A Varázslatos színező sorozat kötetei matematikából, anyanyelvből, angol és német nyelvből kínálnak színező feladatokat óvodás, valamint alsó tagozatos gyermekek részére. A színező feladatok nehézségi szintje differenciált, fokozatosan nehezedik, ugyanakkor alkalmazkodik az adott korosztály fejlettségéhez, a tárgyhoz és a munkafüzet tematikájához. A színezés mellett Tudod-e címmel érdekességeket tudhatnak meg, Nézz utána! címmel pedig búvárkodhatnak is a kisdiákok. A Varázslatos színező matematikából második évfolyam A kötet című munkafüzet fejleszti az önálló gondolkodást, és alkalmazásra képes, rendszerezett tudást hoz létre. A gyermekek életkorának megfelelő, játékos, tevékenységközpontú, érdeklődést felkeltő feladataival, ábráival hozzájárul a tanulási kedv felkeltéséhez, fenntartásához. Gyakorlatai jól szolgálják a gyermekek fejlesztését, formálják, gazdagítják személyiségüket, gondolkodásukat. Problémafelvetései lehetőséget adnak az önálló, aktív tanulásra, és az összefüggések felfedezésére. Feladatai alkalmasak az iskolai tananyag elmélyítésére, rendszerezésére, ismétlésre és biztos számolási készség kialakítására, az iskolában és otthon egyaránt.
Matematika v kostce pro střední školy - Zdeněk Vošický
8,54 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Doplňková učebnice pro střední školy přehledně shrnuje veškeré učivo matematiky probírané na středních školách zakončených maturitou a tím se stává výbornou pomůckou při přípravě k maturitě a před přijímacími zkouškami na vysokou školu.
Integrované slovní úlohy pro primární školu - Alena Rakoušová
7,54 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Integrovaná slovní úloha je prostředkem koordinace vzdělávacího obsahu, propojuje cíle několika vyučovacích předmětů v jeden cíl integrovaný. Autorka knihy zakládá a rozvíjí metodiku integrovaných slovních úloh od roku 1999 v praxi - ve vyučování na prvním stupni základní školy. Tvořivý učitel nalezne v této monografii ukázky integrovaných slovních úloh a seznámí se především s filozofií tohoto typu učební úlohy. Autorčiným cílem je zvýšit zájem žáků o řešení slovních úloh, najít takový typ učebních úloh, který by žáky vhodně motivoval k řešení, provokoval je k přemýšlení, ale přitom je neodrazoval nepřiměřenou náročností. Správně zvolená integrovaná slovní úloha sleduje cíle jednotlivých vyučovacích předmětů a zároveň je prostředkem učitelovy práce se vzdělávacím obsahem.
Logico Piccolo Matematika - Poznávanie čísel do 100, 1. časť
9,41 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
poznávanie čísel do 100 - počítanie po jednotkách, päťkách a po desiatkach - hra s peniazmi - dvojciferné číslo ako súčet desiatok a jednotiek - pohyb v štvorcovej sieti - pohyb v stovkovej tabuľke (vodorovne, zvisle, diagonálne) - dopĺňanie číselných radov - číselné osy s rôznymi stupnicami - logické myslenie.
Játékos szöveges matematikai feladatok 3-4. osztályosoknak - Sándor Roka
7,63 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
48 szórakoztató feladatsor megoldásokkal együtt. Kiadványunk játékos szöveges feladataival könnyedén lehet fejleszteni a matematikai készségeket. Kinek ajánljuk? - Minden kisdiáknak, aki jobb szeretne lenni matematikából. - Minden pedagógusnak, aki a tanórákon szívesen ad a gyerekeknek játékos szöveges feladatokat. - Minden szülőnek, aki otthon is gyakorolna a gyermekével. Kiadványunk hatékony és szórakoztató segítség, mert - a matematikai készséget fejleszti, - a feladatok játékosan közelítenek a tantárgyhoz, - nem lehet megunni a sokszínű feladatokat, ezért folyamatosan fenntartja a gyermekek motivációját, - életkori sajátosságokat figyelembe vevő feladatokat tartalmaz, - bármelyik tankönyvcsalád mellett használható.
Matematika pre 4. ročník ZŠ - Pracovný zošit na precvičovanie učiva - Eva Dienerová
5,61 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Práca s touto cvičebnicou vám umožní overiť si, ako vaše dieťa zvládlo učivo z matematiky vo štvrtej triede a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete tu testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka a naučí sa správne matematické pojmy. Sú to uzavreté úlohy s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností. Sú primerané veku, adekvátne nasýtené matematickými pojmami a zamerané na základné vedomosti potrebné na úspešné pokračovanie v piatom ročníku. Žiak pri práci s nimi premýšľa, objavuje, experimentuje, rozvíja svoju predstavivosť a prehlbuje si matematické zručnosti a návyky. Na konci knižky nájde kľúč správnosti. Čím viac správnych odpovedí dosiahne, tým je na tom lepšie s logickým myslením. Testové úlohy korešpondujú s požiadavkami ISCED I na matematiku a zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu, preto dobre poslúžia aj učiteľom ako inšpirácia pri zadávaní úloh alebo písomiek. Pre žiakov 4 .ročníka ZŠ
Nácvičné úlohy z matematiky pre 2. ročník ZŠ, 2. vydanie - Eva Dienerová
3,33 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Nácvičné úlohy sú zamerané na dôkladné precvičenie prebratého učiva, na aplikáciu matematických poznatkov v praxi a na zautomatizovanie počtových úkonov. Publikácia je vhodným doplnkom pracovného zošita Počítajme hravo 2.

Vitajte na našej webovej stránke zameranej na matematiku v kontexte fitnessu, cvičenia a kulturistiky! Na tejto podkategórii nájdete širokú škálu matematických konceptov aplikovaných v týchto oblastiach. Nauka matematiky je kľúčová pre každého, kto sa zaujíma o fitness a cvičenie. Na tejto stránke vám poskytneme užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť a využiť matematiku v týchto oblastiach. Jednou z najdôležitejších oblastí, kde sa matematika uplatňuje, je plánovanie a sledovanie pokroku vo vašom cvičebnom režime. Na tejto stránke vám poskytneme návody a vzorce na výpočet optimálnej množstva opakovaní, váh a sérií pre dosiahnutie vašich cieľov. Pomocou matematiky si môžete vytvoriť efektívny plán tréningu a sledovať svoj pokrok prostredníctvom číselných údajov a štatistík. Okrem toho, matematika hrá veľkú úlohu aj v oblasti výživy a diét. Na tejto stránke sa dozviete o rôznych výpočtoch, ktoré vám pomôžu určiť vaše energetické potreby, ideálne množstvo makronutrientov a vyrovnávače doplnkov. Matematické princípy nám pomáhajú vziať do úvahy individuálne parametre a vytvoriť presný a vyvážený plán stravovania. Nielen to, matematika má tiež významný vplyv na kulturistiku a športový výkon. Počas tréningových cvičení je potrebné správne počítať s odporom váhy, vykonávať výpočty s množstvom sérií a objemu tréningu. Na tejto stránke sa dočítate o rôznych matematických metódach používaných pre dosiahnutie maximálnej sily a objemu svalov. Veríme, že táto podkategória matematiky v rámci fitnessu, cvičenia a kulturistiky vám poskytne užitočné informácie a návody na využitie matematických princípov pre dosahovanie vašich fitnessových cieľov. Ak sa chcete dozvedieť viac, prehľadajte našu stránku a nájdite matematické nástroje a techniky, ktoré vám môžu pomôcť zlepšiť vaše výsledky a dosiahnuť optimálny rozvoj tela. Pripojte sa k nám a objavte, ako matematika môže zvýšiť vašu efektivitu a úspech vo svete fitnessu, cvičenia a kulturistiky!

Image
Produkty

Populárne produkty

Obraz na stenu PANORÁMA FENG SHUI
24,90 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Ručne maľovaný POP Art obraz Pulp Fiction
84,90 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Nevädnúce dedičstvo - Vancák Peter
6,56 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Balónik fóliový číslo 8 samostatne stojaci Jungle 41 cm
1,77 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Irresistible Blueberry Bakeshop and Cafe (Simses Mary)
10,36 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
I Never Knew That About London (Winn Christopher)
24,92 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Alphabetical Africa (Abish Walter)
15,32 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Miss Lonelyhearts & the Day of the Locust (West Nathanael)
12,88 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Connectomics (Calder Alison)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Halálos együttérzés - András Nagy
15,30 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Cestující - Ulrich Alexandr Boschwitz
15,58 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Gyilkos tudatosság - Karsten Dusse
14,10 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile