Pre základné školy

Image
Pravopisné chytáky, Slovenčina: Pre žiakov 3. ročníka základných škôl - Eva Dienerová
6,18 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Druhý diel série Pravopisné chytáky pomôže deťom v 3. ročníku základných škôl rýchlejšie pochopiť a precvičiť si vybrané slová a vlastné podstatné mená. Hravou formou poukazuje na najčastejšie pravopisné chyby a chytáky. Pomocou ilustrácií, rozdielov medzi slovami, ukážok správnych i nesprávnych slov, úloh na trénovanie a nácvičných diktátov naučí žiaka písať slová správne. Svojím obsahom obohacuje slovnú zásobu dieťaťa, rozvíja jeho rečové schopnosti, motivuje ho k samostatnej práci, k tvorivosti, a vzbudzuje v ňom záujem o slovenský jazyk. Publikácia je vhodná ako doplnok k učivu slovenského jazyka vo voľných chvíľach doma, v škole alebo počas prázdnin. Zodpovedá novému Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešponduje s požiadavkami pre primárny stupeň vzdelávania v 3. ročníku základnej školy. Pre žiakov 3. ročníka ZŠ
Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ - Renáta Lukačková
5,60 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Budem vedieť pravopis obsahuje rôzne typy cvičení: 62 cvičení na doplňovanie, 46 cvičení na precvičovanie, 38 nácvičných diktátov, 36 kontrolných diktátov a 56 cvičení so zámernými chybami (v ktorých žiaci majú nájsť chyby a texty prepísať správne). V závere sú uvedené správne vyplnené doplňovacie cvičenia a opravené cvičenia s chybami.
Literatúra do vrecka - Miroslava Štefancová
5,32 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Publikácia obsahuje chronologicky usporiadaný prehľad literárnych období, charakteristické znaky jednotlivých literárnych období, informácie o najvýznamnejších autoroch a ich tvorbe a minislovník teórie literatúry. Publikácia je zostavená v súlade s obsahom učiva literatúry na stredných školách a je určená na praktické a efektívne zhrnutie vedomostí nielen pre študentov.
Jegyre megy! - Német gyakorlókönyv 6. osztályos tanulóknak - Kolektív autorov,Edit Gyuris
3,56 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
"Német nyelvi és nyelvtani tananyag magyarázatokkal és feladatokkal, hogy jobb jegyed legyen! Ebben a füzetben olyan német nyelvi feladatsorokat találsz, amelyek segítségedre lesznek abban, hogy jobb eredményeket érj el a németórákon. A feladatok megoldása során felidézheted és elmélyítheted az iskolában már megtanultakat. A gyakorlófüzetben található szövegek és témakörök az általános iskolai tananyag legfontosabb részeit tartalmazzák. A bevezető szövegben találod azokat a nyelvtani szerkezeteket, amelyekkel a fejezet foglalkozik. Utána a nyelvtani magyarázatok segítségével könnyen megértheted, majd a feladatokkal begyakorolhatod az adott tananyagot. A Tudáspróba segítségével ellenőrizheted megszerzett tudásod. A feladatok segítenek az ismétlés, az összefoglalás, illetve a szóbeli vagy írásbeli számonkérésekre való önálló felkészülés során is. A fejezetekben: Szöveg - a bevezető olvasmány élvezetesen mutatja be az új nyelvtani témát Magyarázat - szemléletes példákon keresztül értheted meg könnyedén az új anyagot Feladatok - a feladatok és a hozzájuk tartozó megoldások segítenek, hogy a tanultakat elmélyítsd Teszt - a fejezetek végén található Tudáspróbával önállóan ellenőrizheted tudásod." (a Kiadó) A(z) Jegyre megy! - Német gyakorlókönyv 6. osztályos tanulóknak (Könyv) szerzője Gyuris Edit, Sárvári Tünde.
Atlas - Pavel Červinka
4,42 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Matika pre spolužiakov: Zbierka úloh I. - Marek Liška,Tomáš Valenta,Lukáš Král,Kolektív autorov
19,95 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Prvý diel zbierky úloh obsahuje príklady zo všetkých učebníc Matiky pre spolužiakov, štandardne určených pre prvý a druhý ročník strednej školy (tzn. Základné poznatky, Rovnice a nerovnice, Planimetria, Funkcie a Goniometria). Príklady sú zoradené vzostupne podľa náročnosti. Táto zbierka ako jediná na trhu obsahuje naviac QR kódy, po ktorých načítaní sa študent dostane na webové stránky, kde sú príklady kompletne vyriešené a okomentované, tým si môže nájsť chybu, prípadne zistiť, ako dôjsť k správnemu výsledku. Zbierka spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu.
Etická výchova 7 – Pracovný zošit - Hedviga Macáková
5,87 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Autorka pracovného zošita Etická výchova pre 7.ročník ZŠ je skúsenou učiteľkou Etickej výchovy na základnej škole. Pri tvorbe textov v pracovnom zošite vychádzala zo svojich praktických skúseností, preto všetky texty, úlohy a aktivity sú overené v praxi. V prvom polroku je pracovný zošit venovaný okruhom známym z predchádzajúcich ročníkov – sebapoznávanie, asertivita a prosociálnosť, v druhom polroku pribudnú nové témy – rodina, vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, empatia a porozumenie vo vzťahu k starým, chorým a postihnutým. Pracovným zošitom Etická výchova pre 7.ročník ZŠ sprevádza žiakov príbeh malého princa zo známej knihy Antoine Saint Exuperyho, ktorý v skutočnosti prežíva príbeh každého človeka – učí sa spoznávať samého seba, porozumieť ľuďom vo svojom okolí a hľadať cesty, ako robiť svet lepším. Pracovný zošit je odporúčaný MŠVVaŠ SR.
Zvládni prijímacie skúšky zo slovenského jazyka na stredné školy - Eva Cesnaková
9,21 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Zbierka úloh a cvičení zo slovenského jazyka z nevyhnutnou teóriou Obsahuje prehľadne a logicky zhrnuté učivo slovenského jazyka zo základnej školy. Pre jej ucelený obsah je jedinou úplnou pomôckou vhodnou na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy. Nájdete v nej nevyhnutnú jazykovednú teóriu potrebnú na správne osvojenie si a používanie jazyka. Teoretické poznatky si precvičíte na praktických úlohách a cvičeniach rozmanitého typu. Úroveň precvičeného učiva si zasa overíte prostredníctvom testov. Riešenie testov poslúži aj ako modelová situácia budúcich prijímacích skúšok, ktoré s touto príručkou určite zvládnete ľahšie a úspešnejšie.
Testy 2006 slovenský jazyk - Jana Pavúková
3,18 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
V knižke nájdete najnovšiu zbierku 51 autentických testov zo slovenského jazyka, diktáty, pravopisné cvičenia a otázky zo slovenského jazyka, slohu a literatúry z prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2005/2006. Publikácia obsahuje aj riešenia, čas na vypracovanie testov, bodovanie a hodnotenie úloh.
Ako sa naučiť čítať s porozumením Čitateľská gramotnosť pre 4. ročník základných škôl - Terézia Lampartová
5,23 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Čitateľská gramotnosť je zručnosť, bez ktorej sa v dnešnej spoločnosti nik nezaobíde. Aby sme dosiahli dobré výsledky, je potrebné jej rozvíjaniu venovať náležitú pozornosť už u žiakov na 1. stupni základných škôl. Tento pracovný zošit je koncipovaný tak, aby oslovil predovšetkým svojho malého čitateľa, ktorého nenútene a popritom hravo a zábavne motivuje pracovať s textom a rozvíjať logické myslenie, kreativitu a často i literárne a štylistické schopnosti. Pracovný zošit zo série Ako sa naučiť čítať s porozumením, Čitateľská gramotnosť pre 4. ročník základných škôl, je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka. Dá sa s ním pracovať doma i v škole. V jeho závere sa nachádza kľúč na overenie správneho riešenia úloh. Illustrations © 2013, 2017, 2019 by Daniela Ondreičková
Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia - pre 1. stupeň základných škôl 2. vydanie - Anna Holovačová
6,56 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia - pre 1. stupeň základných škôl
Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Helena,Mária Ganajová
21,85 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Koncepcia metodickej príručky vychádza zo všeobecne platného poznatku psychológie učenia, že žiak sa lepšie učí, ak je pri učení aktívny.
Diktáty pre 5.triedu ZŠ (nov.vyd.) - Nadežda Rusnáková
3,60 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkostispojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého stupňa ZŠ.
Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Helena
13,30 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny. Na konci každej z nich sa nachádza dvojstrana s dôležitými poznatkami. Návody na pozorovania a skúmania, ktoré sú doplnené fotografiami, umožňujú žiakom spoznávať a overovať vlastnosti vybraných prvkov a zlúčenín. Učivo dopĺňajú rozširujúce informácie a námety na získavanie nových informácií a hľadanie súvislostí. Obsah je podporený obrazovým materiálom, schémami a tabuľkami, ako aj veľkou periodickou tabuľkou prvkov na konci učebnice. Úlohy na konci každej kapitoly umožňujú upevniť si a overiť získané vedomosti. Orientáciu v učebnici podporujú jednotlivé grafické prvky, obsah učebnice aj register na jej konci.
Logico Piccolo Oko a ruka - Kombinuj a doplň
9,41 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Úlohy v súbore prispievajú k rozvoju vizuálneho vnímania, abstrakcie a analytických činností. Deti dopĺňajú chýbajúce časti skladačky. Dopĺňanie je založené na sledovaní a porovnávaní dvoch, resp. troch znakov – tvarov dielov skladačky, farieb (farebné línie alebo plochy na dieloch skladačky) a tvarov týchto farebných línií a plôch. Náročnosť úloh sa postupne zvyšuje – od jednoduchých rovných farebných línií sa prechádza k líniám oblým alebo zalomeným. - Rozlišovanie dvoch farieb a tvaru - Rozlišovanie pootočených tvarov a dvoch farieb (línia) - Dotyk dvoch farebných kruhov - Pretínanie dvoch farebných kružníc (niektoré výrezy sú pootočené) - Dotyk troch farebných kruhov - Pretínanie troch farebných kružníc (niektoré výrezy sú pootočené) - Dotyk štyroch farebných kruhov (niektoré výrezy sú pootočené) - Pretínanie štyroch farebných kružníc - Tvary zložené z piatich farebných kruhov (výrezy sú pootočené) - Ornament z farebných kružníc K súboru je potrebný rámik Logico Piccolo, ktorý sa objednáva samostatne.
Mimočítankové čítanie 4 – pre ZŠ - Dana Kovárová,Alena Kurtulíková
4,48 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne pracuje s textom, aplikuje vlastné skúsenosti, rozširuje si slovnú zásobu, precvičuje neverbálnu komunikáciu a prácu s informáciami (medzipredmetové vzťahy). Rôzne formy práce s textom (písanie, spev, pantomíma, kresba) rozvíjajú u žiaka kľúčové kompetencie. Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.
Vetné členy - Petr Kupka
1,29 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Prehľadne spracovaná a bohato ilustrovaná pomôcka pre hravé zvládnutie témy základné a rozvíjacie vetné členy v slovenčine.
Neohybné slovné druhy a citoslovcia - Ladislav Navrátil
2,85 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Cieľom knižnej monografie je podať plastický obraz nielen o jednotlivých slovných druhoch, ktorými sú jednak príslovky, jednak gramatické výrazy (predložky, spojky a častice), ale aj o citoslovciach, ktoré sú indiferentným slovným druhom, lebo nepatria ani medzi ohybné, ani medzi neohybné slovné druhy. Jadro publikácie pozostáva z piatich samostatných, no nerovnako rozsiahlych kapitol, ktoré sú venované štyrom neohybným slovným druhom (príslovky, predložky, spojky, častice) a citoslovciam. Štruktúra každej kapitoly je v zásade rovnaká. Tvorí ju charakteristika príslušného slovného druhu, jeho definícia a podrobná klasifikácia.
Ruský jazyk pre 7. ročník základných škôl - PZ - Valentína Glendová
3,80 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Pracovný zošit je výbornou učebnou pomôckou a doplnkom k učebnici. Je rozdelený do 20 lekcií, podobne ako učebnica ruštiny pre 7.ročník ZŠ a nadväzuje na učivo preberané v učebnici. Vedie žiakov k samostatnej práci, využíva rôzne formy cvičení – od doplňujúcich cez vytváranie dialógov až po samostatné úlohy. Úlohy sú doplnené rébusmi a krížovkami, aby si žiaci zábavnou formou precvičili tak gramatické javy, ako aj slovnú zásobu. Riešenie všetkých cvičení si môžu overiť v kľúči.
Matematika v kostce pro střední školy - Zdeněk Vošický
8,54 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Doplňková učebnice pro střední školy přehledně shrnuje veškeré učivo matematiky probírané na středních školách zakončených maturitou a tím se stává výbornou pomůckou při přípravě k maturitě a před přijímacími zkouškami na vysokou školu.
Logico Piccolo - Bezpečnosť a orientácia v cestnej premávke - Kolektív autorov
9,41 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Súbor 16 kariet s edukačnými cvičeniami pre deti od 9 rokov. Kombinujte s univerzálnym rámikom pre LOGICO Piccolo.
Geografia pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá PZ - Mária Nogová,Peter Tremboš
5,70 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Pracovný zošit je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a obsahovo nadväzuje na učebnicu – Slovensko, Miestna krajina.
Hravá abeceda II. pre 1.ročník - Eva Kollerová
3,99 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Držíte v rukách pracovný zošit Hravá Abeceda II., ktorý je pokračovaním pracovného zošita Hravá Abeceda I. Pracovný zošit je zameraný na prípravné obdobie pred nácvikom čítania. Nájdete v ňom veľa farebných obrázkov, ktoré pomôžu deťom pomenovať slová, rozdeliť slová na slabiky, tvoriť slová na danú hlásku. Hravá Abeceda II. je zameraná na nácvik čítania hlások, slabík, slov, analýzu a syntézu po prípravnom období. Obsahuje pracovné strany, ktoré sa venujú písaniu písmen, slabík, slov a viet. Želám Vám veľa úspechov.
Angličtina karty 1 - nepravidelná slovesa
2,19 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Karty k procvičování nepravidelných sloves včetně jejich užití ve větách. Obsahuje 44 nejužívanějších nepravidelných sloves, záložku se všemi tvary sloves a gramatickou záložku slovesných časů.
Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ - Kristína Žoldošová
19,95 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Pracovná učebnica Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy je zostavená podľa iŠVP pre oblasť Človek a príroda. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu prírodoveda.
oTestuj sa zo slovenského jazyka a literatúry 9 - Zuzana Bartošová,Libuša Bednáriková,Veronika Dobrovodská
10,45 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník osemročných gymnázií: • kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry, • zbierka testov určená na opakovanie učiva zo SJL na Testovanie 9, • v jednej publikácii nájdete profesionálne vypracované testy podľa jednotlivých tematických celkov zo SJL. Testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.
Požičaná planéta I. - Jaroslav Blaško
12,44 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Tematický okruh Odcudzenie: Publikácia Požičaná planéta I., 120 strán, 16 literárnych príbehov. Multimediálne dielo Požičaná planéta I. obsahuje tiež 4 filmy: Kráľovná Karpát, Ostrov zlých duchov, Inštinkt, Bohatí či chudobní? Publikácia s literárnymi príbehmi, ktoré bližšie približujú priebeh vzniku filmov, ale predovšetkým rozvíjajú príslušnú tému udržateľného rozvoja, ktorou sa film zaoberá. Príbehy prinášajú aj informácie, ktoré z pohľadu charakteru filmu v ňom nemohli byť uvedené a pomáhajú čitateľovi lepšie pochopiť jednotlivé témy udržateľného rozvoja.Publikácia spolu so štyrmi filmami tvorí multimediálne dielo.
Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Viera Lapitková,Václav Koubek,Milada Maťašovská
13,25 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Učebnica Fyzika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ oboznamuje žiakov s teplotou a meraním teploty, premenami skupenstiev a teplom, ktoré je jednou z foriem energie. Publikácia vychádza z praktických skúseností a pomocou pokusov objasňuje fyzikálne pojmy, fyzikálnu podstatu dejov a skutočností, ako sú: teplota, meranie teploty, topenie a tuhnutie látok, vyparovanie a var, kondenzácia, prúdenie vzduchu, slnečné žiarenie, počasie a jeho predpovedanie, predstavy o teple, výmena tepla a jeho šírenie, meranie tepla a jeho využitie. Praktické časti učebnice dávajú námety, ako môžu žiaci: merať fyzikálne veličiny, spracovať namerané údaje do tabuliek a grafov, vysvetľovať pozorované deje a nájsť odpovede na otázky, otestovať svoje vedomosti. Každá tematická časť je ukončená zhrnutím učiva. Vyhľadávanie informácií v knihe uľahčuje register. Prehľadné grafické spracovanie umožňuje žiakom lepšiu orientáciu v učebnici a podporuje ľahšie osvojenie prebraného učiva. Učebnica Fyzika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ má platnú schvaľovaciu doložku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a je zaradená do Zoznamu učebníc pre základné školy a osemročné gymnáziá
Výchova umením pre 8. ročník ZŠ - Pracovné materiály pre žiakov - Jana Schubertová
6,65 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Výchova umením pre 8. ročník základných škôl
Ochrana života a zdravia PZ pre 5. - 9. ročník ZŠ - Katarína Dutková
7,60 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Cieľom uplatňovania tejto témy je prispieť k tomu, aby žiak na 2. stupni základnej školy: Rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie; Osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane; Pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života; Vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc; Mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách; Orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode.
Ly vagy J - Diószeginé Nanszák Tímea
1,81 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
A Ly és J helyes használatát gyakorolhatják a kisiskolások.
Diktáty pre 5.ročník PZ – 2.diel - Júlia Machánová,Klára Meňhert Klausitz
6,65 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Pracovný zošit pre piatakov nielen na tréning pravopisu, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Je zameraný na upevňovanie učiva zo slovenského jazyka, na opakovanie gramatických javov a na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov 5. ročníka ZŠ.

Vitajte na našom webe, kde sa špecializujeme na literatúru pre základné školy. Ak hľadáte vhodné knihy pre vaše deti, ste na správnom mieste! Naša kategória Beletria je určená pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Tu nájdete široký výber kníh, ktoré sú nielen vzdelávajúce, ale aj zábavné. Veríme, že literatúra má veľký vplyv na rozvoj detí a pomáha im rozvíjať ich predstavivosť, jazykové schopnosti a empatiu. V tejto podkategórii ponúkame knihy, ktoré sú vhodné pre žiakov základných škôl. Každá kniha je starostlivo vybraná s dôrazom na kvalitu obsahu a jazyka. Naše knihy ponúkajú rôznorodý výber žánrov, ako sú dobrodružstvo, fantázia, histórie a mnoho ďalších. Veríme, že každé dieťa si nájde niečo, čo ho zaujme. Naši autori sú dobre známi svojimi príbehmi, ktoré okamžite prilákajú pozornosť malých čitateľov. Ich knihy sú nielen zábavné, ale aj vzdelávajúce, pretože sa venčia dôležitým témam, ako sú priateľstvo, rodina, dobro, tolerancia a mnohé ďalšie. V našom webovom obchode môžete jednoducho prehľadávať a vyberať správne knihy pre vaše deti podľa veku, úrovne čítania a záujmov. Ponúkame aj hodnotenia od našich zákazníkov, aby ste sa mali ešte jednoduchšie pri rozhodovaní. Okrem kníh pre deti tiež poskytujeme učebnice a pracovné zošity, ktoré pomáhajú žiakom pri výuce na základných školách. Naším cieľom je podporovať literárne a všestranné vzdelávanie našich mladých čitateľov. Navštívte náš web a nájdite tú správnu knihu pre vaše deti. Veríme, že naša ponuka vás nadchne a pomôže vašim deťom prekonať hranice fantázie a rozšíriť ich vhľad do sveta literatúry. Spoločne sa môžeme pustiť na úžasnú cestu cez príbehy a dobrodružstvá!

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Product Images
Zľava 19%
5-dielny obraz zbierka starých listov
67,20 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Přírodopis 7 s nadhledem - Ivana Pelikánová
5,40 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
It’s Time For Music 1 - Nuno Figueiredo
15,68 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Dášenka čiže život šteniatka - Karel Čapek
3,99 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Time Travellers Wife - Audrey Niffenegger, Vintage Publishing
13,25 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Životopis ticha - D´Ors Pablo
10,39 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Jak si dělat chytré poznámky - Sönke Ahrens
18,76 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
New Motorcycle Yearbook - autor neuvedený
70,96 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
500 Hidden Secrets of Lisbon (Judice Miguel)
17,72 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Blood and Honey (Hurley Graham)
11,64 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
George Facer's A Level Chemistry Student Book 2 (Facer George)
44,36 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Spanish Civil War 1936-39 (1) (De Quesada Alejandro)
12,00 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Wordcrime (Olsson John)
20,92 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Church in the Shadow of the Mosque (Griffith Sidney H.)
32,00 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Five Go Gluten-Free (Vincent Bruno)
8,00 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Snow Globe (Ure Jean)
6,52 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
A ráno přijdou Rusové - Iulian Ciocan
13,08 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Az elrejtett gyermek - Louise Fein
14,72 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Mr. Mulliner meséi - Pelham Grenville Wodehouse
8,04 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile