Správne právo

Image
Zákon o regulácii v sieťových odvetviach - Komentár - Peter Ikrényi,Matúš Ľahký,Roman Prekop
28,22 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Regulácia v sieťových odvetviach je súbor detailných, často pomerne technických noriem, ktorý tzv. ex ante spôsobom upravuje fungovanie podnikateľskej činnosti a pravidiel na trhu v určitom hospodárskom odvetví závislom od významnej infraštruktúry. Priebežne sa mení, aby sa adaptovala najmä na zmeny na trhu, na zmeny spoločenských pomerov a na rozvoj technológií. Regulácia sa tiež priebežne spresňuje tak, že ex post zistené porušenia alebo zneužitia „sivej oblasti“ existujúcej regulácie sa zhmotňujú do ďalších detailnejších ex ante pravidiel. Zmeny a spresnenia prichádzajú najmä zo strany Európskej únie, ale aj zo strany národných zákonodarcov a nezávislých regulátorov. V Slovenskej republike v podstate absentuje odborná právnická literatúra zameriavajúca sa na túto problematiku. Cieľom tohto komentára k zákonu o regulácii v sieťových odvetviach je preto aspoň čiastočne vyplniť existujúce vákuum v rámci odbornej literatúry a vzbudiť väčší záujem o túto problematiku. Komentár obsahuje okrem komentovaných ustanovení zákona aj teoretickú časť, rozdelenú na štyri kapitoly. V prvej kapitole autori vysvetľujú niektoré charakteristické vlastnosti sieťových odvetví odôvodňujúce potrebu ich regulácie, vznik a význam sektorového regulátora, ako aj vzťah regulácie a súťažného práva. V druhej sa venujú právnej úprave a vybraným otázkam regulácie v sieťových odvetviach Slovenskej republiky približujú základy regulácie sieťových odvetví v domácich podmienkach. V tretej kapitole sa zameriavajú na energetické odvetvia regulované právom Európskej únie. Vo štvrtej kapitole sa venujú najdiskutovanejšej oblasti regulácie, a to cenovej regulácii.Publikácia obsahuje očíslovanie jednotlivých odsekov, ktoré slúžia na jednoduchšie zorientovanie sa v texte vďaka vecnému registru. Publikácia je určená tak odbornej, ako aj laickej verejnosti.
Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví
44,20 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Cílem knihy je zmapovat správní judikaturu publikovanou ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu za prvních deset let jeho existence. Témata jsou rozdělena do tří úrovní kapitol, podkapitol a oddílů. Smyslem předkládané publikace není být úplnou učebnicí, ale spíše jakýmsi „rozcestníkem“. Autoři měli při psaní na mysli čtenáře, který si vzpomíná na konkrétní rozhodnutí, avšak neví, kde je mezi stovkami jiných rozhodnutí najít; nebo na čtenáře, který poprvé řeší případ z oblasti, která mu není úplně vlastní, a potřebuje být rychle zorientován. Nemá čas číst monografii na dané téma ani procházet judikaturu, kterou mu vygeneruje elektronický informační systém, ale rád by měl jasno v tom, jaká jsou klíčová rozhodnutí, která na dané téma byla vydána a publikována.
Škoda spôsobená pri výkone verejnej moci - Michal Krajčovič
10,36 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Úvaha o možnosti jej paušalizovanej náhrady de lege ferenda Publikácia sa venuje problematike zodpovednosti orgánov verejnej moci za zákonnosť výkonu im zverenej právomoci. Hoci sa zákonnosť výkonu verejnej moci zo strany príslušných orgánov predpokladá, občania zostanú fakticky vo svojej dôvere neraz sklamaní. Zameriava sa na kategóriu nezákonného rozhodnutia a nesprávneho úradného postupu, ktoré sú dvomi možnými príčinami rezultujúcimi vo vznik (majetkovej) škody alebo iného obdobného následku. V centre pozornosti autora je vznik škody následkom týchto skutočností a otázka jej spravodlivej kompenzácie, v duchu hlavného motta publikácie „Pamätajme si, že spravodlivosť treba zachovávať aj voči najnižšie postaveným“ (Cicero), pričom autor zvýrazňuje, že z hľadiska právnej informovanosti je občan vo vzťahu k orgánom verejnej moci v asymetrickom postavení. Za týmto účelom sa analyzujú jednotlivé inštitúty zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, pričom autor k nim pristupuje analyticko-opisným a následne kriticko-hodnotiacim prístupom. V centre úvah je snaha o zabezpečenie poskytnutia čo najprimeranejšej a najvčasnejšej náhrady škody poškodenému; autor sa zameriava na prípady vzniku malej škody (operujúc s orientačnou výškou 10-20 eur, ev. nepresahujúcej 100 eur), ktorá je pre nejedného občana bagateľnou, čím však nie je dotknuté, že k porušeniu práva zo strany orgánu verejnej moci reálne došlo. Po analýze týchto inštitútov dospieva autor k záveru, že procesný postup náhrady škody v týchto prípadoch je neprimerane prísny, nastavený v neprospech poškodených, čo ich môže demotivovať od uplatnenia nárokov na náhradu škody daným procesným postupom. Na podklade analýzy rezortnej štatistiky Ministerstva financií SR dospieva k záveru, že nároky na náhradu škody v zvolenej výške sa uplatňujú v minimálnej miere, čo autor pripisuje predovšetkým náročnosti stanoveného procesného postupu. Za týmto účelom sa zvažuje možnosť poskytovania náhrady aj v paušalizovanej výške (uplatňujúc dispozičnú zásadu pri jej poskytovaní). Autor sa zaoberá vhodnosťou a prospešnosťou tohto návrhu de lege ferenda, a to aj vo vzťahu k preventívno-výchovnému pôsobeniu na personálny substrát orgánov verejnej moci. V súvislosti so zabezpečením spravodlivej, včasnej a administratívne nenáročnej náhrady škody sa navrhuje aj zmena viacerých inštitútov tohto právneho predpisu vrátane predbežného prerokovania nároku na náhradu škody na príslušnom orgáne. Na záver autor komparuje navrhované paušalizované uhrádzanie nákladov na odstránenie následkov nezákonného rozhodnutia alebo nesprávneho úradného postupu s paušalizovanými náhradami podľa viacerých právnych predpisov, čím podporuje svoje tvrdenia o prospešnosti daného návrhu de lege ferenda.
Správní právo - Casebook - Kolektív autorov
30,59 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Učebnice představuje správní právo v České republice v ojedinělé formě. Je připravená na bázi soudních rozhodnutí, zdůrazňuje dynamičnost tvorby a aplikace práva a inspiruje tedy čtenáře svým důrazem na nehotové odpovědi, namísto odpovědí perfektních. V tomto ohledu je velmi blízká realitě správního práva. Realistický pohled totiž vede ke zjištění, že pravidla je nutné hledat souběžně v legislativě i v judikativě a že i tak se občas jednoznačného výsledku nedobereme. Casebook správního práva tedy není jen klíčem k zákonodárství a soudnictví, ale především nástrojem pro porozumění veřejné správě. Casebook je rozčleněn na 94 částí, z nichž každá je věnována některému klíčovému soudnímu rozhodnutí. Rozhodnutí předchází úvod o skutečnostech a průběhu řízení, následuje citace z odůvodnění a výroku a každá část je uzavřena komentářem autorů k příslušnému rozhodnutí.
Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR - komentár - Žaneta Surmajová,Boris Balog,Ján Svák
7,55 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Zákonná regulácia tvorby a prijímania právnych predpisov, osobitne zákonov, sa donedávna v Slovenskej republike zameriavala iba na rokovanie o návrhu zákona v parlamente a na jeho vyhlasovanie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ale nevzťahovala na prípravu návrhu právneho predpisu, na jeho obsahové náležitosti a požiadavky. Rok 2015 však priniesol pre tvorbu právnych predpisov na Slovensku zásadnú zmenu prijatím osobitného zákona, ktorý reguluje tvorbu právnych predpisov, čím na úrovni právnej sily zákona došlo k zakotveniu pravidiel pre tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov a ich vyhlasovania v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky tak predstavuje príspevok k skvalitneniu právneho poriadku Slovenskej republiky ako aj života jej občanov, podnikateľských súbjektov a ďalších osôb, ktoré na jej území pôsobia. Komentár obsahuje komplexný a ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, doplnený príkladmi a súvisiacou judikatúrou.
Novelizovaný správny súdny poriadok 10/2023
6,56 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Novelizovaný správny súdny poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami. ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 460/1992 ZB. V ZNENÍ ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 244/1998 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 9/1999 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 90/2001 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 140/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 323/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 463/2005 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 92/2006 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 210/2006 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 100/2010 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 356/2011 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 232/2012 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 161/2014 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 306/2014 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 427/2015 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 44/2017 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 71/2017 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 137/2017 Z. Z., NÁLEZU ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 40/2019 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 99/2019 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 422/2020 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 378/2022 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 24/2023 Z. Z. A ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 241/2023 Z. Z.
Správny súdny poriadok. Úzz, 7. vydanie 2023
5,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku s právnym stavom k 1. februáru 2023, a so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie: zákona č. 150/2022 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov s účinnosťou od 1. júna 2023, zákona č. 151/2022 Z.z., zákona č. 375/2022 Z.z. a zákona č. 398/2022 Z.z.
Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok s podrobným komentárom - platný od 1. marca 2023 - Kolektív autorov
23,75 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Kniha obsahuje úplné znenie zákona CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom, úplné znenie zákona CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK s podrobným komentárom a úplné znenie zákona SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK s podrobným komentárom. Spomínané tri zákony nahradili Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb., ktorý bol novelizovaný takmer 90-krát, čím sa narušila obsahová i logická nadväznosť na jeho jednotlivé časti. Čiastkovými novelami sa spravidla nepostihovali všetky ustanovenia súvisiace s novelizovaným procesným inštitútom, resp. sa postihli nedostatočne. Navyše čiastkové novely priniesli do Občianskeho súdneho poriadku množstvo tzv. lomených ustanovení, ktoré neprispievali k jeho konzistentnej vnútornej štruktúre (napr. § 175zca, § 250ja) a zneprehľadňovali tak základný procesný predpis. Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia. S uvedeným cieľom nevyhnutne súvisí aj ďalší cieľ a to zlepšiť vymožiteľnosť práva judikovaného v civilnom súdnom konaní, čo predpokladá vytvorenie efektívnych inštitútov civilného procesu. Kniha je zaktualizované a zachytáva právny stav k 1. marcu 2023.

Vitajte v sekcii Správne právo na našom webovom mieste zameranom na fotografiu! Tu sa dozviete dôležité informácie o právnych aspektoch súvisiacich s fotografiou a ochranou autorských práv. Správne právo je neoddeliteľnou súčasťou sveta fotografie. Je to právna oblasť, ktorá sa zaoberá rôznymi aspektmi fotografovania, vrátane práv a povinností fotografov a ochrany autorských práv. Na našej stránke nájdete prehľadné a informatívne články, ktoré vás budú informovať o témach ako autorské práva, komerčné použitie fotografií, zákony týkajúce sa fotografovania na verejných miestach a ďalšie. Chceme vám poskytnúť dôležité informácie a poradenstvo v súvislosti s právnymi aspektmi, ktoré môžu byť pre fotografov dôležité. Zohľadňujeme rôzne situácie, s ktorými sa fotografi môžu stretnúť, a ponúkame užitočné návody, ako sa vyhnúť právnym problémom. Naše články sú napísané jednoduchým a zrozumiteľným jazykom, aby sme vám poskytli jasné a zrozumiteľné informácie. Snažíme sa pokryť rôzne témy v oblasti Správneho práva, aby sme vám pomohli získať potrebné vedomosti a zlepšiť vaše povedomie o právnych aspektoch fotografovania. Naša stránka je určená pre všetkých fotografov, od nadšencov až po profesionálnych fotografov. Nezáleží na tom, či ste začiatočník alebo skúsený fotograf, naša sekcia Správne právo vám poskytne užitočné informácie, ktoré vám pomôžu ochrániť vaše práva a zabezpečiť správne používanie vašich fotografií. Veríme, že vám naša sekcia Správne právo poskytne potrebné nástroje na porozumenie a uplatnenie právnych aspektov súvisiacich s fotografiou. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete konkrétne poradenstvo, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na súčinnosť s vami a želáme vám príjemné prehliadanie našich článkov! Poznámka: Popis je 1144 znakov (bez medzier).

Image
Produkty

Populárne produkty

Obraz na stenu ABSTRAKT
13,90 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Zľava 25%
Obraz abstraktný les
31,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
PartyDeco Párty klobúčiky - holografické zlaté
1,59 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Čarodějova nevěsta 14 - Yamazaki Koré
11,12 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Já - Vlastní životopis - Maria Jaroslav
22,21 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Salvy pod plachtami1. díl - Námořní válk - Kovařík Jiří
20,84 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Modrobílá - Jan Picka, Lucie Mužíková
10,39 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Prvé objavy Divé zvieratá - Jenny Wren
9,41 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Balóniky latexové Happy Birthday Mermaid 30 cm, 5 ks
4,26 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Simply The Brain - autor neuvedený
12,83 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Not Working - Lisa Owens, Picador
14,73 €
Uvedená cena je platná k 11.04.2024
Christ in Celtic Christianity (Herren Michael W.)
28,16 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Piano (Harris Paul)
8,44 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Heaven Adjacent (Hyde Catherine Ryan)
9,28 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Ve spárech šelmy - Lauren Tarshisová,Eva Kadlecová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Löffler testvérek - Enikő Tolnai-Pálóczy
5,45 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Oni zakladatelé - Jakub Pachol
11,12 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Vojna okolo nás - Monica Hesseová
12,34 €
Uvedená cena je platná k 10.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99