Druhá svetová vojna

Image
Druhý život Protektorátu Čechy a Morava - Petr Koura
13,35 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Známý historik Petr Koura ve své knize popisuje, jak se československá společnost po roce 1945 vyrovnávala s nacistickou okupací, jak byly klíčové události protektorátu v jednotlivých poválečných dekádách připomínány, ale i zkreslovány a ideologicky zneužívány. S vypuknutím Pražského povstání zanikl Protektorát Čechy a Morava, neskončily však jeho dějiny. Jejich součástí je i tzv. druhý život protektorátu, který trvá až do dnešní doby. Fakticky hned v prvních hodinách po skončení bojů s nacistickými okupanty vznikají na místech, kde umírali bojovníci Květnového povstání, pomníky, které mají uctít jejich památku a připomínat jejich oběť. Hned v prvních dnech po skončení okupace se začíná hovořit o tom, kdo je a není hrdina, přičemž někteří takto označení lidé později skončí dosti tragicky. Právě tématem vzpomínání na období protektorátu a jeho připomínání ve veřejném prostoru se zabývá kniha historika Petra Koury. Formou několika esejů se snaží nahlédnout, jak bylo v průběhu uplynulých desetiletí vzpomínání na dobu okupace formováno (a deformováno) momentálně vládnoucím režimem. Kniha tak vypráví mimo jiné o tom, jak hluboce je období protektorátu v české kolektivní paměti zakořeněno dodnes.
Nyolc májusi nap - Ullrich Volker
13,76 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kezdetét vette a Harmadik Birodalom utolsó hete. Hitler halott, de a háborúnak még nincs vége. Mintha megállt volna az idő, mégis minden szakadatlan mozgásban van. Volker Ullrich napról napra leírja ezt az "időtlen időt", és feltárja olvasói előtt a drámaisággal és reménnyel, erőszakkal és félelemmel teli világot. Könyve időutazás az összeomlásba. Miközben a Dönitz-kormány Flensburgba menekül, a szövetséges haderők feltartóztathatatlanul törnek előre. Berlin kapitulál, Olaszországban a C. hadseregcsoport leteszi a fegyvert. Wernher von Braun rakétakutatót letartóztatják. Járványos méretűvé válik az öngyilkosság, tömegessé a nők elleni erőszak. Utolsó halálmenetek, erőszakos kitelepítések, náci fejesek szökése, koncentrációs táborok felszabadítása - mindez beletartozik abba, amit Erich Kästner 1945. május 7-én írt naplóbejegyzésében így fogalmazott meg: "a már nem és a még nem közötti hézag". Volker Ullrich (1943) történész és publicista. 1990-től 2009-ig a Die Zeit című tekintélyes német hetilap munkatársaként a "Politikus könyv" rovatot vezette. A közelmúltban megjelent kétkötetes Hitler-életrajza a nemzetközi piacon is nagy sikert aratott.
Národní hrdinové - židovské oběti - Peter Hallama
16,03 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Proč v Československu vyrovnání s holokaustem začalo později a postupovalo jen zdráhavě? Dodnes se tvrdošíjně udržuje představa, že za to byl zodpovědný zejména komunistický režim, který holokaust tabuizoval. Peter Hallama namísto tohoto zjednodušeného vysvětlení na základě detailního studia pramenů analyzuje podmínky a možnosti jeho připomínání v době od konce druhé světové války do konce státního socialismu. Přibližuje židovský pohled na šoa a aktivity přeživších a židovských obcí. Sleduje proměny národní paměti a ukazuje, že k marginalizaci holokaustu přispíval (a dodnes přispívá) český nacionalismus, antisemitské stereotypy a heroický obraz dějin. Napětí mezi dějinami pronásledování Židů, utrpením českého národa, komunistickým odbojem a jejich připomínáním ukazuje také na příkladu místa paměti Terezín.
Lesníci východních Čech v odboji 1939-1945 - Jitka Gruntová,František Vasek
9,45 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Tato práce ve své první části podává povšechný průřez východočeským odbojem v letech 1939–1945. V něm zaujímali významné místo lesníci, lesní dělníci a další muži i ženy, kterým byl les domovem, zdrojem obživy a láskou. Pomoc u lesníků na samotách nacházejí ti, kteří museli uprchnout před zatčením nebo před totálním nasazením v Říši, uprchlí zajatci, příslušníci posádek sestřelených letadel a od poloviny roku 1944 partyzáni – sami lesníci se stávali aktivními příslušníky partyzánských oddílů. Mnozí lesníci a jejich rodinní příslušníci se stali oběťmi nacistického teroru i boje za svobodu a demokracii. Osudy těchto lidí, jejichž život byl spjat s životem a prací v lesích východních Čech, jejich účast v boji za svobodu Československa, jejich vlastenectví i oběti připomíná druhá část knihy a uvádí životní příběhy dvanácti z nich. Závěr je věnován památce lesníků, kteří za vlast položili své životy.
The Holocaust - František Emmert
58,75 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
This book contains 30 unique facsimiles and translations of rare historical documents
Anthropoid kontra Heydrich, 2.vydání - Miloslav Jenšík
8,88 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Ani po takřka osmdesáti letech, které nás dělí od událostí, jejichž osou byl atentát na někdejšího hitlerovského místodržícího v naší zemi, esesáckého vraha Reinharda Heydricha, ani přes dlouhou řadu knih, které se zevrubně zabývají touto vrcholnou akcí odboje na půdě naší okupované země, nebo se jí více či méně dotýkají, nejsou bezezbytku zodpovězeny všechny otázky a rozpletena všechna klubka záhad a nejasností. Zkušený autor literatury faktu se v úvodním slovu vyznává z bezvýhradné úcty k lidem, kteří se nikdy nesmířili s mnichovským diktátem ani s následnou okupací zbytku zmrzačené země a z vlastního rozhodnutí se vrhli do zprvu zdánlivě beznadějného boje za znovudobytí ztracené svobody. V souvislosti s atentátem však nezastírá chyby, kterých se i ti nejstatečnější dopustili, slabostí či pochybností, jimž se neubránili – ale všestranně je konfrontuje s dobovými okolnostmi a limity. Publikace úspěšného a respektovaného autora literatury faktu vychází ve druhém, přepracovaném vydání.
Tajné operace Wehrmachtu: Útočné plány z let 1939–1945 - Gabriele Faggioni
11,18 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Německé tajné služby a ozbrojené síly spřádaly v letech 1939–1945 množství různých plánů: některé byly realistické (a také se uskutečnily), jiné vykazovaly spíše velikášské či fantastické rysy. Nacisté chystali například invazi na Island nebo do Severního Irska, přepadení Švýcarska či Gibraltaru, připravovali rozsáhlé sabotážní akce zaměřené na infrastrukturu USA a možná dokonce plánovali i únos Churchilla, Roosevelta a Stalina z konference v Teheránu v roce 1943. Tato kniha opisuje více než čtyři desítky operací, které mají jednu společnou vlastnost – nikdy k nim nedošlo. Zatímco o provedených vojenských akcích druhé světové války toho bylo napsáno mnohé, tyto (naštěstí jen plánované) už tak známé nejsou. Přesto zasluhují pozornost, protože jejich studium umožní i po letech lépe pochopit myšlení nacistických stratégů. Italský historik Gabriele Faggioni na základě archivního výzkumu, dobových fotografií a podrobných historických map představuje zapomenuté tajné vojenské akce, které měly do války zatáhnout nové státy a rozšířit ji do dalších částí světa.
Trianonban elveszett kincseink - Fucskár József Attila,Ágnes Fucskár
20,84 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
1920-ban a történelmi Magyarország addigi formájában megszűnt létezni. Június 4-én a versailles-i Nagy Trianon-kastélyban a magyar kormány két tagja aláírta az I. világháborút lezáró békeszerződést. Gazdasági-társadalmi hatásait tekintve ez lett a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele. Az átszabott Európában a Magyar Királyság területének 72, lakosságnak 64 százaléka került az új határokon kívülre. A nemzeti vagyon nagy hányada is elveszett. A kiemelkedő természeti értékeknek, a magyar történelem kultúrkincseinek, a világi és egyházi épített örökség számos remeke szintén az utódállamok területére került. Ez a fotóalbum elsősorban az új határokon kívülre került kulturális, építészeti és természeti kincseit mutatja be. Bár nem törekszik teljességre, sorra veszi az egyes utódállamok területén fellelhető hegyeket és folyókat, várakat és templomokat, népviseleteket és városképeket. A képek és a szavak közelebb hozzák azt a sok szépséget, ami sokszor oly távolinak tűnik, pedig itt van a szomszédságunkban.
Za 5 minut 12 - Petr Enc
16,47 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha je souborem vzpomínek pamětníků druhé světové války, výpisů z kronik a písemně sepsaných pamětí, doplňujících a upravujících knihu Čvančarovy deníky. Ne vše, co nám bylo předkládáno v době totalitního režimu bylo pravdivým svědectvím událostí roku 1945 a s odchodem posledních svědků bychom tomu věřili. Naštěstí se lidé nebáli psát a hovořit o těchto dějinných zvratech tak, jak je sami prožili ve svém dětství a mění tak náš pohled na dobu, kterou bychom nechtěli prožít. Válka se dotkla míst, kterým nevěnujeme pozornost, protože o nich nevíme a neuvědomujeme si, že šlapeme po místech které psaly naší historii. Snad po přečtení této knihy pochopíme, jak je důležité lidské vyprávění a naslouchání odkazům, které nám jsou předávány. Válečné dítě vnímalo smrt a krutost svým osobitým způsobem a vidělo to, co dospělý neviděl. Bylo tam, kam se jiný bál jít a slyšelo to, o čem se nesmělo hovořit. Díky jim tak můžeme spatřit válku v jiném rozměru a poopravit spisy kronikářů. Odchází nám ale příliš rychle na to, abychom se mohli vrátit a v našem psaní pokračovat.
Tisza István eszmei, politikai arca - László Tőkéczki
10,42 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Tisza István személyéről és életművéről a legutóbbi időkig a haladó kortársak és utókor kliséi élnek a köztudatban. Jellemző, hogy bár már elég sokan tudják, hogy ellenezte a háborút, közkeletű panel az, amely Tisza Istvánt mégis a háborús fanatizmussal azonosítja. Személye az ú.n. progresszív szemlélet számára még ma is mintegy a feudális Magyarország megtestesítője, holott aligha volt nála végiggondoltabban klasszikus liberális (szabadelvű) politikus. Tisza István a valóságban a szélsőséges, a radikális eszmék, a mindent ígérgető illúziós politikusok és értelmiségiek ellenfele volt - de mindig jogállami keretek közt és szenvedéllyel áthatott szellemi eszközökkel. Szenvedélyesen szerette hazáját, a történelmi Magyarországot, amelyért minden célszerű lépésre - tehát a folyamatos reálpolitikára (megalkuvás) is hajlandó volt. Egész életműve a veszélyeztetettség tudatában alakult, s az egykori kedvező dualista magyar nemzeti pozíció fenntartását szolgálta. Hívő keresztyénként a személyesen is vállalt szociális gondolat is áthatotta. Kevés nálánál őszintébb híve volt az önkormányzatiságnak.
Z nouze život, z nouze smrt? - Daniel Putík
15,41 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Tématem práce jsou osudy asi pěti tisíc osob židovského původu deportovaných od listopadu 1944 do března 1945 nacistickými okupačními orgány ze Slovenského štátu do koncentračních táborů Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen a do terezínského ghetta. Na základě obsahové a komparativní analýzy poznatků získaných studiem archivních dokumentů, na základě svědectví přeživších a v omezené míře i studiem sekundární literatury se autor snaží vysvětlit jednání pachatelů a obětí i obecnější historické souvislosti této kapitoly v dějinách válečného Slovenska. Z rozboru pramenů vyplývají i obecnější poznatky k vývoji konečného řešení židovské otázky v evropských zemích ovládaných nacistickým Německem.
Za dráty - Jiří Padevět
24,56 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Autor postupuje svojí tradiční metodou místopisného průvodce a přibližuje čtenáři místa v dnešní České republice, na kterých zřídila nacistická okupační moc nebo protektorátní úřady tábory za účelem koncentrace a izolace politických odpůrců, Židů, Romů či pracovních sil. V průvodci najdete pobočky velkých nacistických táborů, jako byly Auschwitz, Flossenbürg nebo Gross-Rosen, tábory zřizované bezprostředně po záboru pohraničí a určené především k internaci politických odpůrců z řad českých Němců, tábory určené k internaci Romů, pracovně-výchovné tábory určené pro občany protektorátu nebo poměrně neznámé tábory pro maďarské Židy, vznikající v roce 1944 především na jižní Moravě. V knize je u řady táborů uveden seznam zemřelých či zavražděných vězňů a dostupné údaje o velitelích nebo dozorcích táborů. Kniha je doplněna řadou dosud nepublikovaných fotografií.
Středoevropské aktivity Baťova koncernu za druhé světové války - Martin Marek
7,84 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Monografie mapuje baťovské podnikatelské aktivity na území střední, středovýchodní a jihovýchodní Evropy v průběhu druhé světové války. Svým širokým tematickým zaměřením a rozsáhlým teritoriálním záběrem se snaží překlenout dosavadní úzce vymezené bádání o tomto celosvětově působícím koncernu, které se věnovalo převážně Baťově zlínské metropoli v etapě meziválečného Československa. Klíčovými tématy práce jsou rekonstrukce podnikatelské strategie a integrace do válečné ekonomiky, rozbor sociálních sítí a interpersonálních vazeb a v neposlední řadě i analýza dopadů válečného podnikání na struktury koncernu. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny tematicky, přičemž výklad se pokouší pokrýt baťovské aktivity ve všech zemích širší střední Evropy. Časové ohraničení válečnou periodou je spíše orientační, do struktury jednotlivých kapitol byl zakomponován nástin aktivit zahájených a rozvíjených ještě v meziválečném období. Monografie umožňuje lépe porozumět chování světových koncernů a jejich osazenstev při mimořádné politické a ekonomické krizi, jakou bezpochyby reprezentuje i nacistická epocha.
Tí z prvej línie - Stanislav V. Chytka
19,00 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha autorskej dvojice Chytka – Vaněk sumarizuje ich dlhoročný výskum v oblasti odboja v podtatranskej oblasti. Ponúka 17 kapitol venovaných zaujímavým osudom jednotlivcov z Liptova v rokoch II. svetovej vojny, resp. sa klasicky zameriava na zachytenie jednotlivých významných fenoménov tohto regiónu v čase vojny (zbrojná a textilná výroba v kraji, partizánske hnutie, diverzie a spravodajstvo pre odboj...). Jej prínos spočíva najmä v tom, že vojnu ilustruje nie na osudoch najvyšších či známych odbojárov, ale práve naopak poukazuje na kľukaté, tŕnisté i slávne životné cesty „obyčajných“ príslušníkov odboja, ktorí sa nejakým výrazným spôsobom zapísali do dejín vojnového Liptova. Každá kapitola obsahuje vlastnú obrazovú prílohu a nechýbajú ani rôzne tabuľky, grafy či dobové dokumenty, ktoré názornejšie reprezentujú danú dobu a opisovanú problematiku.
HHhH - Laurent Binet
15,57 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Je květen 1942 a výsadkáři Jozef Gabčík a Jan Kubiš se připravují na cíl operace Antropoid: zabít Reinharda Heydricha, zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava, "pražského kata" a "blonďatou bestii". Druhého nejvyššího muže v hierarchii SS provází šeptem pronášená tajemná zkratka HHhH: Himmlers Hirn heißt Heydrich - Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich. Ne nadarmo - Heydrich totiž patří k hlavním organizátorům židovského holocaustu neboli Endlösungu... Strhující prvotina francouzského spisovatele Laurenta Bineta, který dlouho pobýval na Slovensku a v Česku, barvitě vykresluje okolnosti "nejodvážnějšího protinacistického činu v dějinách druhé světové války" a novátorsky v něm zkoumá vztah mezi realitou a fikcí. Autor za svůj román obdržel prestižní Goncourtovu cenu 2010 pro nejlepší debut.
Treblinka - Jean-Francois Steiner
11,39 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Steinerova kniha o živote, smrti a povstaní vo vyhladzovacom tábore Treblinka je strhujúca. Je možné, že u mnohých čitateľov zostane v emocionálnej pamäti celoživotne. Zanecháva nástojčivé otázky presahujúce situáciu vo vyhladzovacom tábore. Nedajú ľahko obísť. Čo je vlastne človek? Kde sa berie krutosť a vražednosť? Čo je ľudská prirodzenosť? Náchylnosť k poslušnosti voči vodcovi v totalitnom režime môže viesť až k masovému vyvražďovaniu iných ľudských bytostí? Ako možno predchádzať totalitnému zvrhnutiu spoločenstva, štátu a uhájiť slobodu a súcit? Kedy je ešte účinná asertivita? Kedy je už potrebný premyslený boj aj s rizikom smrti? V januári 1942 v čase Hitlerovho Nemecka sa vo Wannsee pri Berlíne stretli vrcholoví predstavitelia NSDAP a SS. Dohodli plány na „konečné riešenie židovskej otázky“. Rýchlo vznikali vyhladzovacie tábory, teda akési fabriky na systematické masové vyvražďovanie. V júli 1942 sa spustila prevádzka v Treblinke. V októbri už bolo v činnosti 13 plynových komôr (celková plocha cca 320 m2). Otravovali v nich ľudí kyanidom (Zyklon B). Naraz mohlo byť zavraždených ľudí z cca 20 vlakových vagónov. Denne privážali 4000-7000 ľudí určených k likvidácii. Stovky zahynuli už pri strastiplnom transporte (dehydratácia, nedostatok vzduchu). Vraždenie trvalo 16 mesiacov. Výpočty smerujú k 870 000 až 1,2 miliónov obetí. 99,5% boli židia. Medzi nimi bola pravdepodobne aj sestra Sigmunda Freuda Rosa Graf. Sinthi a Rómov zahanulo cca 2000. 2. augusta 1943 vypuklo dôkladne pripravované povstanie väzňov vykonávajúcich otrockú prácu pri udržiavaní chodu tábora. 200-250 väzňov utieklo, väčšinu chytili a popravili. Jednému organizátorovi povstania sa podarilo utiecť tak, že zanechal správu. Vyšla v 2000 kópiách a na mikrofilne sa dostala aj do Londýna. V roku 1970 sa konal súd s druhým veliteľom Treblinky Franzom Stanglom. Ako šéf sa staral o hladký chod vyvražďovania. Keď sa odvolával voči rozsudku, povedal: „Konal som iba svoju povinnosť. Moje svedomie je čisté.“ - To nie ja, to povinnosť, to rozkaz.
Druhá světová válka 2. vydání - Richard Holmes
31,21 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Nejnovější encyklopedie DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA je strhujícím svědectvím o nejničivějším a nejrozsáhlejším válečném konfliktu všech dob. Vydává se ve stopách vojenských, strategických a politických událostí po celém světě a přibližuje jednotlivá dějství války, konkrétní bitvy a válečná tažení. Podrobně se věnuje všem rozhodujícím aktérům a jejich klíčovému významu pro válku. Ohromující množství faktů spolu s tragickými osobními výpověďmi přímých účastníků kreslí pravdivý obraz toho, co se skutečně odehrálo ve válce, která změnila svět.
PzKpfw II vs 7TP - David R. Higgins
4,34 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Hitlerova blesková invaze do Polska v roce 1939 znamenala počátek 2. světové války v Evropě. Zatímco se Poláci zoufale snažili odrazit Blitzkrieg, bylo zřejmé, že se charakter bojové činnosti definitivně změnil. Na bojišti se ocitly tanky a nehodlaly je opustit. V ohnisku pozemních bojů se velký počet tanků PzKpfw II nacistického Německa střetl s lépe vyzbrojenými, ale méně početnými polskými stroji 7TP. Oba typy měly své silné a slabé stránky - na rozdíl od tanku 7TP byl PzKpfw II vždy vybaven radiostanicí, která měla pro velení a řízení v žáru bitvy zásadní význam. Německý tank měl ale slabý pancíř, který na běžnou vzdálenost bojového kontaktu nedokázal polským granátům odolat. Tato kniha s celobarevnými ilustracemi hodnotí vlastnosti a specifika těchto dvou obrněných bojových vozidel a poskytuje pohled na brutální tankovou válku z chmurné perspektivy příslušníků jejich osádek.
A Sándor-palotától a ravatalig - Gábor Nyári
13,23 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Gróf Teleki Pál 1939 és 1941 közötti második miniszterelnökségének nehéz időszakát mutatja be a kötet a kormányfő rejtélyekkel övezett haláláig. Számos, eddig kevésbé ismert vagy teljesen ismeretlen hazai és külföldi forrás felhasználásával mutatja be a szerző Teleki kül- és belpolitikáját, amelynek legfőbb célja az önállóan cselekvő, független magyar állam megőrzése és megerősítése volt. Ennek a politikának lett a következménye a békés területi revízió, a Harmadik Birodalommal szembeni kemény külpolitikai fellépés, a titkos diplomáciai csatornák kialakítása, a vitatható belpolitikai lépések, és végső soron Teleki Pál halála is.
A második világháború katonái 6. - Caballero Carlos Jurado
7,27 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
A 18 részes sorozatot élethű ólomkatona figurák, valamint a hozzájuk tartozó történelmi, had- és viselettörténeti kötetek alkotják. A kézzel festett ólomkatonák korabeli fényképek alapján készültek, precíz aprólékossággal és hiteles, korhű ábrázolással. A kísérő kötetek a megformált történelmi személyek (közkatonától a törzstisztig) harcoló alakulatának második világháborús szolgálatába, katonai feladataiba engednek betekintést. A történelmi összefoglalót részletgazdag, színes táblák követik, melyek a kiemelt katona - például magyar huszártiszt, kubáni kozák lovas felderítő, német ejtőernyős, amerikai vadászpilóta - bajtársait mutatják be. A tablószerű, színes rajzok szintén korabeli, fekete-fehér fotók felhasználásával születtek, katonai viselettörténész alapos szakmai munkáját dicsérve. A kötetekben szereplő számos katona rendfokozatának, egyenruhájának, kitüntetéseinek és fegyverzetének leíró elemzése a világháború érdekes, kevéssé ismert hadtörténetében segít elmélyedni.
Kislány a pokolban - Mária Sárdi
9,31 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
"Bár a pokol maga a mélység, nincsen alja, bugyrai azonban vannak. Auschwitz, Bergen-Belsen vagy Theresienstadt a pokol alsó bugyrai közé tartozott. Sárdi Mária édesanyja és nagymamája is elpusztult a cseh város koncentrációs táborában. 15 ezer gyerek is volt ott, de közülük talán 100 maradt életben. S tudjuk: minden gyermek halála a lehetőségek végtelen tárházától fosztja meg az emberiséget. Az idén 94 éves holokauszt túlélő kislányként került Bergen-Belsenbe. 16 évesnek mondta magát, bár nem volt annyi. Már a nagylány szemével látta, mi zajlik körülötte. Megtapasztalta és megírta, milyen a pokol - legbelül."
Nacisté a nadpřirozeno - Michael Fitzgerald,Vladimír Fuksa
15,63 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Nacisté svou nenávistnou ideologii postavili na mnoha okultních vlivech, od esoteriky přes starodávnou mystiku po, nejen germánskou, mytologii. Skrz snahu najít archu úmluvy, vypátrat Kopí osudu či spojit své germánské kořeny s předky původních obyvatel Severní Ameriky neváhali nacisté věnovat velké množství energie i finančních prostředků na to, aby se utvrdili ve své roli nadřazené rasy. Kniha Nacisté a nadpřirozeno přináší ucelený přehled tohoto úsilí a je doplněna bohatým fotografickým materiálem.
Dobyvatelé Říše - Martin Bowman,Theo Boiten
5,90 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Strhující líčení letecké ofenzívy Spojenců za 2. světové války v Evropě, zejména na území Velkoněmecké říše. Bez masivního nasazení US Air Forces by Spojenci nikdy nedosáhli vzdušné převahy na západní frontě a celkového vítězství.
Ve znamení smrtihlava (CZ) - Oldřich Sládek
18,95 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Při zpracování knihy „ZLOČINNÁ ROLE GESTAPA“ narazil autor na řadu zločinů napáchaných speciálními protipartyzánskými oddíly a na zlomky materiálu dokumentujícího jejich činnost. Tato dosud systematicky neprobádaná problematika jej zaujala natolik, že se jí po několik let věnoval. Pátrání po dochovaných archiváliích v nejrůznějších archivech a jejich kritické studium vedly nakonec k tomu, že je možno čtenářům předložit tuto autorovu souhrnnou publikaci „VE ZNAMENÍ SMRTIHLAVA“ o protipartyzánských nacistických silách a jejich působení v českých zemích.
Kruh se uzavírá - Válka v Tichomoří 1945 - Edwin P. Hoyt
14,16 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Čtenáři se do rukou dostává kniha Edwina P. Hoyta, amerického vojenského historika a novináře, věnovaná posledním šedesáti dnům druhé světové války v Pacifiku. Autor se v ní nevěnuje pouze posledním operacím 3. loďstva admirála Halseyho či bojům o Okinawu. Pozornost je věnována stále komplikovanějším politickým jednáním Spojenců v Postupimi i horečným snahám japonského generálního štábu pokusit se ubránit svou vlast před invazí, stranou pozornosti pochopitelně nezůstává ani svržení atomových pum na Hirošimu a Nagasaki. Popis výbuchu uranové pumy nad Hirošimou je převzat přímo z překladu oficiálních japonských dějin. Neméně zajímavou jsou části věnované vstupu Sovětského svazu do války proti Japonsku, aby se tak mohl podílet na kořisti. Velkou pozornost věnoval Hoyt analýze dlouho trvající neochoty japonských militaristů přijmout podmínky postupimské deklarace a kapitulovat, a to i tváří v tvář hrozbě dalších atomových pum, a zároveň i roli císaře Hirohita v zajištění mírových snah. V publikaci samozřejmě nechybí ani tragédie těžkého křižníku Indianapolisu, potopeného na konci července 1945, a pohled na tuto událost jak ze strany trosečníků z americké lodě, tak i kapitána Hašimota, velitele ponorky, která se o potopení křižníku postarala. Kniha Kruh se uzavírá – Válka v Tichomoří: 1945 je poslední částí trilogie, věnované posledním třem letům války Spojených států proti Japonsku. První díl Bouře nad Gilbertovými ostrovy – Válka ve středním Tichomoří: 1943 vyšel v Našem vojsku v roce 2019, druhý díl 1944: Válka ve středním Tichomoří – Trnitá cesta k Mariánským ostrovům v roce 2021.
Heydrich na Pražském hradě - Emil Hruška
10,22 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Reinhard Heydrich nastoupil do funkce zastupujícího říšského protektora 27. září 1941 a setrval v ní do 4. června 1942, kdy zemřel na následky atentátu spáchaného na něj parašutisty Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem o osm dní dříve. Během svého působení na Pražském hradě se Heydrich věnoval nejen krvavé represi proti odbojným Čechům a „konečnému řešení židovské otázky“, ale také problematice přestavby správního aparátu a zajištění fungování protektorátu jako „zbrojnice třetí říše“. Toho všeho, ale i jiných problémů a plánů, se týkaly jeho známé, méně známé i zcela neznámé projevy a stati, jež vznikly v Praze a které nyní poprvé vycházejí v souborném vydání v češtině. Vedle toho kniha přináší pohledy na Heydricha – formulované po jeho smrti – ze strany jiných vysoce postavených členů SS. Samostatnou kapitolu pak představuje pojednání o Nadaci Reinharda Heydricha, která až do posledních válečných dnů působila v Praze.
Mengele - A halál angyalának leleplezése - David G. Marwell
15,30 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Minden idők egyik leghírhedtebb háborús bűnöse, dr. Josef Mengele a náci rezsim gonoszságának szimbóluma lett a 2. világháború után. David G. Marwell történész új, tudományos ismeretekre és forrásokra támaszkodva vizsgálta Mengele életét és pályafutását, egyetemi tanulmányait, amelyek két PhD-fokozathoz és ígéretes tudósi karrierhez vezethettek volna. Az Auschwitzban általa alkalmazott szelekciót követően azonban százezreket gyilkoltak meg, "tudományos" törekvései pedig további ezrek traumatizálását és halálát okozták.
Hitler utolsó dobása - Jeremy Dronfield,Sayer Ian
15,32 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
„Egy amerikai katona a szövetségesek arcvonalán az egyik bokor mögül kémlelte a Brenta folyó völgyét – a hegyek fák borította lábainál szétszórt tanyák festői látványa tárult elé. A dombvidék tele volt német ejtőernyősökkel. Az ellenséges vonalak felől többen is egyenesen az amerikai közlegény felé tartottak: fél tucat partizán, fegyverrel a kezében, egy jobban öltözött, fegyvertelennek tűnő civil, valamint egy szikár alak kopott, szürkéskék egyenruhában. Mindenki, aki ébren volt az amerikai frontvonalon, árgus szemmel figyelte, ahogy ezek az emberek előbukkannak a német hadállások közül és leereszkednek a lankán a völgybe. El sem tudták képzelni, mindez mit jelenthet.” Először olvashatjuk teljes egészében annak döbbenetes történetét, hogy 1945 áprilisában a német lágerekből hogyan gyűjtötték össze és szállították az olasz Alpokba a nácik legértékesebb foglyait, hogy Hitler alku tárgyaként használhassa őket a világháború utolsó napjaiban zajló kockázatos végjáték során. Az SS-nek kiadták a parancsot: amint a katonai helyzet romlik, végezzék ki mind a százharminckilenc túszt – európai államfőket és tábornokokat, náciellenes összeesküvőket és családtagjaikat, brit titkos ügynököket, a „nagy szökés miatt” híressé vált angol tiszteket, pilótákat, időseket és gyermekeket. Feszültséggel teli dráma kezdődött. Az őrök egyre kiszámíthatatlanabbá váltak, és a rabok sorsát az SS és a Wehrmacht közti súlyos konfliktus is beárnyékolta, míg végül az amerikai hadsereg kétségbeesett mentőakciót indított a kiszabadításukra. A Hitler utolsó dobása eddig kiadatlan forrásokból merítve, regényes formában számol be erről a meghökkentő eseményről, a foglyok borzasztó hányattatásain át a szerencsés megmentésükig.
Lidice - Vladimír Konopka
14,16 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Za druhé světové války vstoupily Lidice do paměti lidstva. Zločin hromadné vraždy, který zde spáchali okupanti, vyvolal nejlidštější sympatie s touto malou hornickou vesnicí na Kladensku. V mnoha zemích vyrostly činy poctivých a mírumilovných lidí, které pomáhaly bojujícímu Československu i ostatním národům v boji proti fašismu. Až po skončení války bylo možno podrobněji vysvětlit, jak k zločinu došlo a jaký osud museli prožívat lidičtí muži, ženy a děti. O tom vypráví tato kniha. Čtenář v ní zalistuje soudními protokoly, seznámí se s dokumenty, které hovoří o přípravě i průběhu tragédie. Seznámíme se i se statečnými životy lidických horníků od jejich spolupracovníků, sledujeme těžké dny žen v koncentračních táborech. Se zvláštní pozorností a účastí přijímáme vyprávění zavlečených lidických dětí, které svými životy opsaly neuvěřitelně složité životní dráhy. Bratrská solidarita národů, válčících za svobodu, které si při vzpomínce na Lidice podávaly ruce, ať jejich jazyk nebo barva tváře byla jakákoli, to je další kapitola života Lidic, kapitola, kterou procházíme téměř všemi světadíly. O desítkách dalších Lidic, jimiž byla poseta naše okupovaná země v době druhé světové války, mluví tato kniha rovněž skutečnostmi dokumentů. Závěrečné stránky této knihy, které vyprávějí o poválečném šťastném životě svobodných Lidic, ukazují, jak živé Lidice našich dnů stále a znovu jsou symbolem míru a přátelství mezi národy. Kniha má bohatou fotografickou dokumentaci.
Kdy vypukne válka? - Piotr Maciej Majewski
30,57 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha Kdy vypukne válka nabízí detailní popis vybraných událostí roku 1938 od ledna do října, které předcházely mnichovskému diktátu. Rozhodnutí, jež tehdy byla přijata, měla dalekosáhlé důsledky. Autor se zaobírá zákulisními intrikami, podrobně rekonstruuje diplomatickou síť vazeb, charakterizuje hlavní aktéry, kteří měli větší či menší podíl na průběhu těchto událostí a přijatých rozhodnutích. Knihu lze číst jako politický thriller, přestože vůbec neztrácí svůj vědecký charakter. Autor vychází z bohatých archivních pramenů, memoárů a knih, u čtenářů vyvolává dojem, že jsou přímými svědky popisovaných situací. Kniha se v květnu 2020 dostala do užší nominace na cenu Nike, prestižní polské literární ocenění.
Burma 1943-1944: A Ladybird Expert Book - James Holland
13,78 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
BOOK 10 OF THE LADYBIRD EXPERT HISTORY OF THE SECOND WORLD WAR, FROM AWARD-WINNING HISTORIAN JAMES HOLLAND Featuring stunning illustrations from Keith Burns, bringing the story to life in vivid detail Why were British troops in Burma? What was The Defence of the Admin Box? How did the British defeat the Japanese troops? THE BURMA CAMPAIGN was one of the most prolonged campaigns in the South-East Asian theatre of war, but it was also one of the most dramatic. Against Japanese troops, and monsoon weather, the Allies finally prevailed, demonstrating to the world that the Axis powers could be defeated in the East. BRITAIN'S TURNING POINT IN THE WAR IN THE EAST Written by historian, author and broadcaster James Holland, The War in Burma is an essential, accessible introduction to Britain's triumph in the East. __________ Discover the full Ladybird Expert WW2 series: Blitzkrieg The Battle of Britain Battle of the Atlantic The Desert War The Eastern Front The Pacific War The Bomber War The War in Italy The Battle for Normandy The War in Burma Victory in Europe Victory Against Japan
Kronika 2. světové války, 1. rok 1939-1940 - Jack Holroyd
14,81 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Rozhodující okamžiky největšího konfliktu lidských dějin ve fotografiích. Monumentální šestidílná série mapuje události 2. světové války od jeho počátků až do posledních výstřelů. První část obrazové kroniky druhé světové války vás přenese do Německa 30. let, do zákeřně přepadeného Polska či do odhodlaně vzdorujícího Norska. Přiblíží tragédii západoevropských zemí i statečný boj spojeneckých stíhačů odrážejících útoky přesily Luftwaffe na Londýn. Ikonické i téměř neznámé fotografie ukazují růst napětí a neúspěšnou politiku appeasementu, načež vás vtáhnou do série tažení, která nacistickému Německu přinesla oslnivá vítězství. Po roce bojů sice stále ještě odolávala Velká Británie, ale triumf diktátorů se zdál více než pravděpodobný. Prozkoumejte společně s prvním dílem naší kroniky úvodní etapu druhé světové války! Zrození Wehrmachtu, pád Polska, podivná válka, blitzkrieg na západě, bitva o Británii. Bojiště: Polsko, Dánsko, Norsko, Lucembursko, Belgie, Nizozemí, Francie, Velká Británie a severní Afrika. Kniha z britského vydavatelství Pen & Sword od autora Jacka Holroyda byla přeložena v redakci magazínu 2. světová, obsahuje zasvěcené popisky fotografií i detailní rejstřík.

Vitajte na stránke venovanej druhej svetovej vojne, ktorá je zameraná na obrazové publikácie. Táto podkategória ponúka bohatý výber vizuálne atraktívnych kníh, albumov a časopisov, ktoré vám umožnia oživiť históriu tohto dramatického obdobia. Naša zbierka obrazových publikácií o druhej svetovej vojne je založená na zachytení najdôležitejších okamihov a udalostí tohto obdobia. Naši autori sa snažili priniesť vám pravdivý a pútavý pohľad na vojnu prostredníctvom obrázkov a ilustrácií, ktoré vás prenesú do deja samotného. Z našej ponuky si môžete vybrať napríklad bohaté ilustrované knihy, ktoré detailne dokumentujú rôzne etapy vojny, vrátane jej príčin, priebehu a následkov. Sledujte fascinujúce fotografie z frontov, podujatí a stretnutí dôležitých osobností tohto obdobia, ktoré poskytujú autentický pohľad na atmosféru a vážnosť situácie. Okrem toho môžete objaviť aj obrazové albumy zamerané na konkrétne krajiny, bojové operácie alebo vojenské jednotky. Tieto publikácie vám umožnia hlbšie preskúmať jednotlivé udalosti či konflikty a pochopiť ich dôležitosť v celkovom priebehu vojny. Naším cieľom je ponúknuť vám rozmanitú ponuku obrazových publikácií o druhej svetovej vojne, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť histórii a podnietia vašu zvedavosť. Bez ohľadu na to, či ste študent, vojnový nadšenec alebo jednoducho hľadáte vzrušenie a poznávanie minulých udalostí, na našej stránke nájdete to, čo hľadáte. Využite túto príležitosť a prechádzajte si našu bohatú zbierku obrazových publikácií o druhej svetovej vojne. Umožnite si oživiť históriu a preniknite do udalostí, ktoré zmenili svet.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 25%
Plagát s paspartou rastlinná bublina
19,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Amscan Latexové balóny mix - červená, zelená, žltá 6 ks
2,59 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Guardians - autor neuvedený
26,07 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Eva - Bruggen Carry van
11,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
DEKORAČNÁ sada HB pastelová
5,67 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Placka Bride to be 5 ks
4,18 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Božidara - Veronika Hurdová
26,91 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Popelka - prostorové leporelo s pohádkou - autor neuvedený
13,53 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
Jiří Příhoda - Christopher Long, Jiří Příhoda
41,28 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Tanec je vášeň - Škápíková Jitka
20,84 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Hlavou proti zdi - Hurwitz Gregg
19,60 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Flash 2: Rychlost temnoty (brož.) - Joshua Williamson
15,62 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mediocre - Ijeoma Oluo, Hodder & Stoughton
13,78 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Man of Good Hope (Steinberg Jonny)
11,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mountains and Lowlands (Collins Paul)
16,80 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
A Titoktündér - A Tündérek Kalendáriuma - Andrea Beck
9,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Václav Klaus - David Klimeš
13,35 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99