Svetové dejiny, dejiny štátov

Image
A kiválasztottak - János Drábik
10,73 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
A kiválasztottság a zsidó létezés lényeges tulajdonsága. Egyes társadalomkutatók vitatják, mégis megállapíthatjuk, hogy a kiválasztottság tudata megnövelte a zsidó közösségek összetartását és elősegítette túlélési stratégiájuk sikerre vitelét. A történelem során hozzájárulhatott a zsidó közösségeket sújtó hátrányos megkülönböztetés és az ebből fakadó alacsony önbecsülési szint leküzdéséhez is. Ma már ez veszített jelentőségéből, hiszen a zsidó közösségek világszerte az előnyös helyzetű társadalmi csoportokhoz tartoznak. Minden etnikai csoport közül a legmagasabb jövedelemmel rendelkeznek, és létszámukat felülmúló arányban foglalnak el fontos állami, társadalmi és gazdasági pozíciókat. Egyes csoportjaik pedig a világot irányító globális hatalmi elit szerves részét is alkotják.
Krakkót látni és megírni
11,65 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Ablakot nyitunk a XX. századi Krakkóra, milyennek látták a magyarok, újságírók, katonák, építészek, papok, festők, diákok, tanárok vagy csak egyszerű turisták, akik felkeresték a várost, háborúban, békében, kongresszuson, futballmeccsen, lóversenyen, riportkörúton, nyári cseregyakorlaton, vagy csak úgy, autóstopposként integetve az út szélén. Ebből az ablakból egy élő város képe bontakozik ki, emberi történetek sokaságával. A szövegekben nem csupán az elsődleges látnivalókról, a Főtérről, a Wawelről, a műemlékekről esik szó, hanem arról is, hol lehetett a legjobban reggelizni, milyen érzés volt a lövészárok után Krakkóban színházba vagy legalább fürdőbe menni, miként lehetett a wieliczkai sóbányában a Himnusszal úgymond elégtételt venni az "oláh" erdész- és bányásznövendékeken, mi lógott Horthy Miklós waweli vendéghálószobájában, hogyan lehetett találkozni Nowa Huta építőállványain a majdani Márványember főhősével, hogyan rombolták a feketén forintot árusító honfitársaink az országimázst, milyen élet folyt a legnevesebb diákklubban, mi jellemezte a jó idegenvezetőt, mennyit kellett kilincselni egy emléktábla felállításához, és milyen volt, mikor Krakkóban még csak egyetlen internetkávézó működött.
Hódítók - Roger Crowley
15,32 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Crowley legújabb könyvében az aprócska Portugália 16. század eleji gyors és lélegzetelállító felemelkedését meséli el. A portugálok ritka tengerhajózási bravúrt hajtottak végre, amikor a Jóreménység fokát megkerülve felfedezték az Indiába vezető tengeri útvonalat. Gyarmatosító hadjáratokat vezettek a muzulmán uralkodók ellen, és a velencei kereskedőket háttérbe szorítva ellenőrzésük alá vonták a fűszerkereskedelmet. „Szerencsés" Mánuel király, a zsákmányszerző portyákat vezető Afonso de Albuquerque és a felfedező Vasco da Gama ügyesen lavíroztak személyes becsvágyuk és a birodalmi célkitűzések között. Eltökélt szándékuk volt, hogy kíméletlenül eltöröljék az iszlám kultúrát, és egy keresztény birodalmat hozzanak létre az Indiai-óceán térségében. A rákövetkező évszázadban egyetlen európai birodalom sem volt ambiciózusabb, egyetlen uralkodó sem bizonyult mohóbbnak Portugáliánál és királyainál.
A történelem nagy rejtélyei 10: Júdás evangéliuma
5,18 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
A Kossuth Kiadó 2014-ben nagy sikerrel jelentette meg A történelem nagy rejtélyei c. sorozat húszkötetes folyamát. Az új, 15 kötetes sorozat gazdagon illusztrált kötetei a történelem újabb talányait veszik górcső alá, jócskán kitágítva az időbeli és térbeli határokat, a dinoszauruszok pusztulásától kezdve a közelmúltban felfedezett exobolygók életlehetőségeiig. Az olvasó megismerkedhet egy-egy történelmi korszak, esemény vagy alak történeti hátterével, a megválaszolatlan kérdésekkel és az egymással vitázó teóriákkal, feltételezésekkel.
Dějiny Španělska v datech - Jiří Chalupa
30,83 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Detailní přehled španělských dějin od pravěku po současnost (závěrečným limitem je fotbalový triumf Španělska na šampionátu v létě roku 2010). Prerománské kultury a civilizace na Pyrenejském poloostrově, romanizace a evangelizace, vznik Hispanie. Ger mánská vsuvka španělské historie v podobě Vizigótů, příchod muslimů a vznik Al-Andalus, córdobský emirát a chalífát, křesťanská království, reconquista. Sjednocení Španělska Katolickými veličenstvy, inkvizice, represe vůči minoritám. Zlatý věk - Špan ělsko politickým i kulturním hegemonem západního světa. Ústup ze slávy, dekadence, nástup Bourbonů. Osvícenství a revoluce, napoleonské války, agónie absolutismu. 19. století - zápas o podobu španělské společnosti mezi konzervativci a liberály. Pokus y o regeneraci a modernizaci země, II. republika, občanská válka. Diktatura generála Franka, demokratická transformace, úspěšná cesta Španělska mezi nejvyspělejší státy světa.
Války růží (Střet Lancasterů a Yorků 1455–1485) - Pavel Vodička
20,85 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Vláda Jindřicha VI. (1422-1461) z lancasterské větve dynastie Plantagenetů vyústila v jeden z nejničivějších konfliktů, jaký se kdy odehrál na území ostrovního království. Autorita panovníka se ocitla v hlubokém úpadku, ambice mocných aristokratických rodů rozdělily Anglii, v zemi zavládl chaos a faktické bezvládí. V roce 1461 královská koruna spočinula na skráních Eduarda, hraběte z March, potomka starobylého rodu Yorků. Trvalo však téměř deset let, než Eduard IV. dosáhl rozhodného úspěchu v bitvách u Barnetu a Tewkesbury, a triumfálně tak završil své vítězství. Lancasterové byli zničeni. Třebaže v Anglii zavládl opět řád a stabilita, touha po královské koruně zasela rozkol mezi příslušníky vládnoucí dynastie. Po smrti Eduarda IV. se znovu rozhořel boj o moc. Krátká vláda Richarda III. (1483-1485), která skončila nečekaně jeho porážkou u Bosworthu, znamenala konec Yorků na anglickém trůnu. Výsadní místo na mocenském výsluní získal rod Tudorovců. Anglie tak vstoupila do nové éry svých dějin.
Bratislava - Pressburg die Stadt und Mutter Israel´s - Robert Neumann
51,21 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Publikácia v origináli, v nemčine o histórii Židovskej obce v Bratislave od začiatkov do roku 1526. V knihe sú uvedené širšie politické, sociálne a finančné súvislosti v Maďarskom Kráľovstve, edikty a nariadenia kráľov, vysokých úradníkov, pápeža a ich preklady do nemčiny, so špeciálnym zreteľom na židovské obyvateľstvo v celom kráľovstve. Sleduje obdobie od začiatkov príchodu židovských obyvateľov do roku 1526. Kniha obsahuje tiež register cca 1500 mien z uvedeného obdobia a môže pomôcť pri hľadaní predkov. Obrázky sa týkajú originálov písomností z archívov: archív mesta Bratislavy, Mestské múzeum Bratislava, Maďarské národné múzeum Budapešť, Bavorský krajský archív Mníchov, archív Wiener Neustadt, Vatikánsky archív, Reiderova zbierka máp Bamberg
Oběť pro život - Kapusta Jan
13,48 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Tato kniha se zabývá náboženstvím dnešních Mayů obývajících Guatemalskou vysočinu. Zkoumá mayskou kosmologii a pojetí božstev, vztah k přírodě a horám, obětní a poutní rituály a jejich existenciálně-fenomenologické ukotvení. Pozornost je věnována i mayskému kulturnímu obrození a s ním spjatému dynamickému a tvůrčímu setkávání a mísení lokální mayské tradice a globálního spirituálního diskursu. Tato kniha prezentuje náboženství jako takové myšlení a praxi, v nichž se podstatnou měrou vyjevují rozhodující témata lidské existence, pramenící ve zkušenosti nepřetržitého procesu utváření vždy nehotových životních forem v tenzi daností světa a možností lidí, kteří tento křehký a vrtkavý svět obývají. Kniha tak nepředstavuje jen první českou odbornou monografii pojednávající o současné mayské religiozitě, ale nabízí i svěží pohled na aktuální situaci nativních, šamanistických a animistických kultur stejně jako na některé teoretické problémy recentní antropologie náboženství.
Hranice snů - Tomasz Grzywaczewski
10,94 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Od slunečnicových polí Podněstří k minovým polím Doněcka provádí Tomasz Grzywaczewski čtenáře v knize Hranice snů. Neuznávané státy na území někdejšího Sovětského svazu jsou, jak ukazuje případ konfliktu v Náhorním Karabachu, tak trochu jako časované bomby: nedá se odhadnout, kdy tam zamrzlý konflikt znovu propukne. A přece tam všude, od Podněstří přes Abcházii či Jižní Osetii, Náhorní Karabach až po Doněckou a Luhanskou republiku, umírali a prchali z domova civilisté, vládla tam a vládne etnické či pseudoetnická zášť, a budoucnost je nejistá. Na některé z těch konfliktů už jsme už zapomněli, o jiných slyšíme denně ve zpravodajství a skutečné smíření a ani trvalý mír nejsou v dohledu. Sám autor o knize píše: Tato kniha je plodem mého cestování po postsovětských neuznávaných státech v letech 2014-2016. Každá taková výprava zachytila nejen vymezené místo, ale i konkrétní historický moment, v němž jsem tyto republiky-nerepubliky viděl a popisoval. Neuznávané republiky nejsou ničím stálým a neměnným. Právě naopak. Tyto drobné útvary podléhají násilným a často krutým proměnám. Když jsem v roce 2015 odjížděl do Náhorního Karabachu, nepředpokládal jsem, že tam o pouhý rok později dojde k eskalaci konfliktu, jaká byla už dvě desítky let nevídaná. Když jsem byl v roce 2015 na frontě u Doněcku, nevěděl jsem, že sleduji první tóny dlouhodobé uspané války zamýšlené na vyčerpání Ukrajiny. Ve chvíli, kdy tato kniha zamíří do rukou čtenářů, možná v situaci těch zemí dojde k dalším změnám. Bez ohledu na politické souvislosti je však především vyprávěním o lidech, kteří se čtvrt století po pádu sovětského impéria se mnou podělili o hranice svých snů.
Bílá Hora - Josef Pekař
11,08 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
V Bílé Hoře uvádí autor domácí názory a spory do širšího kontextu evropského ducha tragické epochy. Kniha proto nevychází vstříc ani jedné z ideologicky rozvášněných stran. Povstání „českých stavů“ (mezi jehož účastníky nacházíme polovinu Němců) bylo totiž ze všeho nejvíc konfliktem dvou německých panovníků českého království, podníceným náboženským fanatismem některých vůdců. Bylo zbytečnou tragédií, u jejíchž kořenů stál vliv nepatrné nezodpovědné menšiny. Porážka na bitevním poli ovšem ukončila českou státnost, ale ta se vytrácela už od volby prvního Habsburka na český trůn (1526). Šlechtická republika jako možné řešení nepřipadala vzhledem k mocenským poměrům v úvahu. Případné vítězství stavů by bylo vedlo k pronásledování katolíků, jako se to dělo v letech 1618–20. České země by se byly dostaly do vleku luteránského Německa a je pravděpodobné, že by byly poněmčeny. Násilnou rekatolizaci většinového nekatolického národa (z 80 procent!), výsledek amorálního německého augšpurského míru „cuius regio eius religio“ (1555), považuje historik za naprostou pohromu, která se vyznačovala hromadným lámáním charakterů a odměňováním kariéristů. Takové bylo šílenství Evropy. Pekař odmítá ideologizaci dějin, „temno“ je nesmysl, a vyjadřuje obdiv k barokní kultuře, jak se u nás rozvinula po třicetileté válce: „Historik musí připustiti také, že barok, jenž s vítězem vstoupil jako nový duševní vládce do dobytého Českého království, nesl s sebou velmi silný živel kulturní. Ten netkvěl jen v jeho estetickém bohatství..., ale záležel i v citovém důrazu... Barok dal svými stavbami, svými bezpočetnými sochami... nesmazatelný ráz české krajině, vtiskl i lidu v příbytku, kroji, písni, ba v cítění i životě pečeť svou, stvořil… svět Babičky, v němž naučili jsme se shledávati, cos specificky českého a z něhož vyšly poslední generace našeho národa. (…) Popírám, že s vítězstvím protireformace počíná se v duševním životě země jediná bezútěšná poušť… kdo přihlédne blíže, najde v době protireformační vedle hojných svědectví duševního úpadku, šířeného násilím autority začasté omezené, také doklady mravní snahy, stopy duchovní vzpoury, která musí státi tím výše v našem obdivu, čím pohotovější a bezohlednější byl duch útisku, jemuž se odvážila čeliti…“
Slovník disidentů - Alexandr Daniel
66,36 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
V souvislosti s výročím 30 let od pádu komunistických režimů v zemích střední a východní Evropy vydává Ústav pro studium totalitních režimů obsáhlý Slovník disidentů nesoucí podtitul Přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 19561989. Tato dvoudílná publikace (přes 1500 tiskových stran) popisuje disidentská hnutí v celkem 21 zemích někdejšího socialistického tábora. Slovník, který Ústav pro studium totalitních režimů vydává pro laickou i odbornou veřejnost, je cenný nejen zpracovanými přehledy událostí v daných zemích a medailony významných opozičních osobností, ale také úvodními studiemi, které jednotlivé informace a události, zejména z období let 19561989, uvádějí do kontextu jak národního, tak mezinárodního. Na obou dílech pracovalo 11 let několik stovek lidí v desítkách národních redakcí. Programovou radu české redakce tvořili Petr Pospíchal a Petruška Šustrová. Ta je také překladatelkou obou dílů, jež po dohodě národních programových rad vyšly nejprve v polském jazyce. Nyní v lednu 2019 ÚSTR vydává 1. díl věnovaný 13 evropským zemím východního bloku: Albánii, Bulharsku, bývalému Československu (Česku a Slovensku), bývalé Jugoslávii (Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Makedonii, Slovinsku, Srbsku a Černé Hoře), Maďarsku, Německu (NDR), Polsku a Rumunsku. V září 2019 plánujeme vydání 2. dílu věnujícího se 11 zemím bývalého Sovětského Svazu: Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Estonsku, Gruzii, krymským Tatarům, Litvě, Lotyšsku, Moldavsku, Rusku a Ukrajině.
Velehrad vás volá! - Markéta Doležalová
18,31 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Po zařazení agendy lidských práv do Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě nikdo nepředpokládal, že právě toto bude jedním z podstatných impulzů k rozkladu sovětského impéria. Vzniklo Helsinské hnutí, opoziční aktivisté se sdružovali s cílem poukazovat na všechny případy, kdy komunistické vlády nedodržely, k čemu se v Helsinkách zavázaly. Katolická církev měla své vlastní disidenty působící v podzemí. V 60. a 70. letech 20. století se Vatikán soustředil na diplomatická jednání o obsazení biskupských stolců ve státech sovětského bloku. Od podzemní církve zachovával odstup. To se však změnilo s nástupem papeže Jana Pavla II. V Československu se zlomovým bodem pro veřejné vystoupení mladých věřících za náboženskou svobodu stala poutní slavnost na Velehradě k uctění 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje v roce 1985. Tato publikace přináší nejen vzpomínky na tak výjimečnou událost, ale též zasazuje dění v církvi do širších historických souvislostí. Prostřednictvím pohledu zahraničních historiků umožňuje rovněž srovnání s církevně-politickými poměry v tehdejší východní Evropě.
Peloponnéská válka - Jiří Kovařík
20,84 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Jako peloponnéská válka se označují dva konflikty, které proběhly v letech 457 až 445 a 431 až 404 př. Kr. Došlo k nim ještě v průběhu války Řeků s Peršany a příčinou, alespoň tak to antičtí autoři tvrdili, byla rozpínavost Athén, nejmocnějšího řeckého městského státu. Obě strany, Athénský spolek a Spartou vedený Peloponnéský spolek, strhly do bratrovražedného zápolení nejen celé Řecko, ale i Sicílii. Se střídavými úspěchy měřily síly v desítkách bitev na souši i na moři, až byli Athéňané pokořeni jak Lakedaimónci, tak sebou samými. Průběh konfliktu i jeho vyústění, které skončilo ovládnutím Řecka Filippem II. a Alexandrem Makedonským, je vzdálený, v nejednom směru se ale podobá velmocenskému soupeření po 2. světové válce
Turbulentní dekáda - Wu Xiaobo,Zdeněk Hrdlička,Sebastian Aguas
18,99 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Zásadní kniha poprvé v českém jazyce mapuje deset let (2008–2018) vývoje čínského hospodářství. V jedenácti chronologicky řazených kapitolách popisuje přerod Číny z rozvojové země ve vyspělou ekonomiku, přičemž historické změny demonstruje na konkrétních příkladech a osudech lidí od obyčejných dělníků po multimiliardáře z řad čínských soukromých podnikatelů. Ukazuje, jak se ekonomika původně zaměřená na export spotřebního zboží a výrobu surové oceli nepozorovaně proměnila: mobilní technologie, sdílené služby a umělá inteligence se staly synonymy nové Číny, a kdo tak nežije, již není. Jedná se o fascinující průřez nedávnou historií, ze kterého někdy až mrazí. Jak je velká Čína, tak velké jsou i jednotlivé příběhy popsané v knize – od raketových startů, pohádkových úspěchů až po tragické pády…
Komunistické lágry - Jiří Padevět
20,12 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Autor postupuje tradiční metodou místopisného průvodce a přibližuje čtenáři místa v dnešní České republice, na kterých totalitní komunistický režim zřídil lágry a která jsou neodmyslitelně spojená s komunistickým terorem, páchaným na nevinných obětech. Průvodce zachycuje období od roku 1948 do počátku 60. let minulého století. Většina lokalit, kde existovaly tábory nucené práce, pracovní tábory nebo nápravně pracovní tábory, tedy místa internace a násilí zřízená komunistickým režimem, vypadá dnes zcela jinak než v padesátých letech a čtenáře jejich proměna překvapí. Nejen proto je nutné připomínat, co a kdy se na těchto místech odehrálo. Je důležité pamatovat si, kdo za tímto smutným obdobím stál, abychom se vyhnuli jeho opakovaní.
Ve spárech bolševické revoluce - Karel Richter
15,80 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Složité a krvavé dějiny Ruska od konce 19. století vyústily v převzetí moci bolševiky. Ti opanovali Rusko pod ideovým vedením V. I. Lenina za finanční a diplomatické podpory německého císařství, které pak dosáhlo svého cíle. Podepsáním hanebného brestlitevského míru Rusko oslabilo Dohodové mocnosti, ale očekávaný mír nenastal... Ani bolševismem nakažení Čechoslováci se nevyhnuli nesnázím. Ukazuje to osud Vladimíra Petrase, vyslaného Kominternou zajišťovat její řídící vliv při organizování komunistické strany v Československu, která se měla podílet na rozpoutání bolševické revoluce. V rámci převratných událostí v Rusku vznikaly a utvářely se československá legie, jejichž bojová cesta končí příchodem do republiky, jejímuž vzniku výrazně napomohly.
Sám spatříš svět stínů - Lucie Korecká
13,02 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Hranice mezi lidskou společností a světem mrtvých, snů a nadpřirozených bytostí je v pozdních ságách o Islanďanech úzká a lze ji oběma směry překračovat. Literární motivy překračování hranic nepředstavují v ději ság pouhé náhodně zvolené epizody, nýbrž odrážejí změny v náhledu pozdně středověkých Islanďanů na vlastní svět. Zatímco základním stavebním prvkem klasických rodových ság byly konflikty v rámci společnosti, v postklasických textech ustupují do pozadí a staroseverská literatura se širokým obloukem vrací k původnímu mytologickému modelu, jenž se zakládá na rozporu mezi sférou řádu a silami chaosu. Kniha tuto proměnu osvětluje z literárního i historického hlediska a studii doplňuje kompletními překlady osmi pozdních staroseverských textů.
Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina - Nikolaj Viktorovič Starikov
18,52 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Kniha sleduje Hitlerovu cestu od okamžiku jeho objevení se na politické scéně až do osudového útoku na Sovětský svaz. Jsou v ní vyjmenována jména osobností a události, které už většinou znáte, jenže tato kniha je cenná výkladem jejich návazností. Nabídnutou optikou vidíme Hitlerovu kariéru jako jakýsi politický curling. Stanete se svědky neuvěřitelného a téměř nekonečného řetězce náhod, které vždy v potřebný okamžik připletly Hitlerovi pod nohy jednotlivé politické příležitosti a pomocníky k jejich realizaci. Zjistíte, že prakticky každému zásadnímu pokroku jeho NSDAP předcházela změna zahraničněpolitické situace ve světě, většinou v Sovětském svazu. Ze stránek nabízené knihy se naučíte vnímat Velkou říjnovou socialistickou revoluci jako nezvládnutý investiční projekt. Rozpomenete se na strastiplný hospodářský vývoj Výmarské republiky a osvojíte si metodu zvládnutí hospodářské krize během několika dní. Seznámíte se s Hitlerovým prvním kurátorem a spoluautorem jeho slavného eposu. Naučíte se anektovat cizí území bez navazujících sankcí. Pochopíte logiku výběrů dějišť olympiád tehdy i dnes. Dovíte se, jak tomu bylo s Křišťálovou nocí a válkou ve Španělsku. Bude Vám nabídnut odlišný výklad mnichovských událostí i vzniku samostatného Slovenského štátu, než jsou ty, na které jste zvyklí. Dostane se vám objasnění, proč Francie podlehla tak rychle a proč v Anglii hitlerovci bombardovali civilní cíle a nikoliv ty vojenské. Kniha je nejen úchvatné čtení. Je to učebnice geopolitické logiky. Odmyslíte-li si uvedená jména a data, kniha se promění na metodologickou příručku k pochopení logiky ostatních světových konfliktů. I těch co teprve přijdou
Ako sa z Nitry a Székesfehérváru stal Ostrihom a z Ostrihomu Bratislava a Budapešť - Jaroslav Kukuča
7,32 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Ako sa z Nitry a Székesfehérváru stal Ostrihom a z Ostrihomu Bratislava a Budapešť (Ako sa zo Slovanov a Uhrov stali Apoštolskí Uhri a z Apoštolských Uhrov Slováci a Maďari) Kniha prináša nový pohľad na dejiny Uhorska, pozerá sa na ne ako na dejiny spoločného štátu Slovákov a Maďarov. Vo svojej predošlej knihe Dešifrovanie Magny Germánie som sa zaoberal identifikáciou najstarších stredoeurópskych miest zachytených na Ptolemaiovej mape. Teraz sa vraciam k dejinám Uhorska a pokúšam sa analyzovať vnútornú štruktúru Uhorského kráľovstva. Doteraz bolo Uhorské kráľovstvo považované buď za jednonárodný maďarský štát, alebo za mnohonárodnostný štát, v ktorom Maďari alebo Slováci boli len akoby jednou z národností. Vosvojej štúdii sa pokúšam hľadať strednú cestu, podľa ktorej bolo Uhorsko národným štátom dvoch národov – slovenského a maďarského.Do akej miery sa mi to podarilo, nechávam už na posúdenie čitateľovi. Autor
Az első bécsi döntés okmánytára - Kolektív autorov
13,58 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
A két világháború közötti magyar külpolitikát meghatározó revíziós törekvések 1937-1938 fordulóján kerültek közel a megvalósításhoz, amikor Németország erőteljes diplomáciai és katonai nyomást gyakorolt Ausztriára és Csehszlovákiára. Az Anschluss után a világháború kockázatát is magában hordó csehszlovák válságot a müncheni szerződéssel átmenetileg "megoldották". A szerződés "kiegészítő nyilatkozatai" lehetővé tették Magyarország és Lengyelország számára etnikai alapú revíziós követeléseik megvalósítását. Olaszország egyértelműen, Németország feltételesen támogatta, London és Párizs hallgatólagosan tudomásul vette a magyar igényeket. Az első bécsi döntés szinte minden - 1910-ben magyar többségű - szlovákiai és kárpátaljai területet visszaadott Magyarországnak. Csehszlovákia felszámolásával (1939. március 14-15.) egy időben a magyar kormány megkapta Hitler hozzájárulását Kárpátalja döntő többségében ruszin-ukrán részeinek katonai "birtokbavételére" is. Kötetünkben az első bécsi döntés nemzetközi diplomáciatörténeti forrásaiból adunk válogatást magyar nyelven. A DVD-mellékletben az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet könyvtárának gyűjteményeiből a "bécsi határok" kialakítását tükröző korabeli térképeket, valamint az 1938. októberi diplomáciai játszma Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában található dokumentumainak másolatát közöljük.
Myšlení člověka primitivního - Lucien Lévy-Bruhl
18,76 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Klasická práce uznávaného francouzského znalce pravěké i současné primitivní kultury. Přestože s některými jeho názory pozdější věda polemizovala, kniha si dodnes zachovala značnou aktuálnost díky nesmírně bohatému materiálu ilustrujícímu mentalitu primitivů, přičemž autor čerpal nejen z běžně citovaných odborných publikací, ale také ze zpráv cestovatelů, zápisů jezuitů působících v Severní Americe v 18. stol. apod.
Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech - Vladimír Liščák
35,26 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Chronologicky podané dějiny nejstaršího nepřetržitě existujícího a zároveň nejlidnatějšího státu světa se shrnujícími úvody k jednotlivým historickým obdobím z pera našeho předního sinologa (pro Libri napsal mj. Čínu a Taiwan v edici Stručná historie států a unikátní příručku Státy a území světa) nezachycují jen politický vývoj a významné události od pravěku po současnost a to včetně Taiwanu, Tibetu, Hongkongu, Macaa a Sin-ťiangu, ale také hospodářské, technické i kulturní dějiny této ojedinělé civilizace
Hovory o Ukrajině - Jiří Padevět,Radomyr Mokryk
14,37 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Jak vznikala ukrajinská státnost a založil Ukrajinu skutečně Lenin, jak tvrdí ruská média? Kdo byli „banderovci“ a proč toto téma dodnes vzbuzuje tolik vášní? Co byl ukrajinský Majdan a byla rusko-ukrajinská válka nevyhnutelná? Tato kniha vybízí k rozhovoru o složitých kapitolách ukrajinských dějin a pokusí se čtenářovi přiblížit moderní dějiny Ukrajiny a její současný boj bez propagandistických klišé a historických mýtů. Kniha je rozhovorem mezi Kyjevem a Prahou v zimě 2022, v době, kdy na Ukrajině již skoro rok trvá plnohodnotná válka. V průběhu minulého roku se Ukrajina opět objevila ve všech zprávách, v únoru 2022 Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu a tento stát se ocitl ve středu zájmu všech světových médií a veřejnosti. Ruská válka proti Ukrajině ale ve skutečnosti trvá už osm let a ze strany Ruské federace je v neposlední řadě obhajována za pomoci dějin a jejich překrucování. Po mnoho let se dějiny a současnost Ukrajiny staly předmětem manipulací a nástrojem v hybridní válce, kterou Ruská federace vede proti Západu. Ukrajinský příběh se až do uplynulého roku nacházel v zajetí mnoha mýtů, které můžeme často slyšet i v České republice.
A történelem bennünk él - Romsics hetven - Gergely Bödök
18,71 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
"Van-e annál felemelőbb érzés egy tanár számára, mint látni diákjai repülését, saját szárnyaikon? Nincs, istenemre mondom, nincs..." A kötetben, mely et az Olvasó a kezében tart, Romsics Ignác szűkebben vett tanítványi köre tiszteleg írásaival a mesterük előtt. Mindannyian kivételesen szerencsésnek tartják magukat, hogy diákként az előadásait hallgathatták, majd utóbb, immár kollégaként, együtt szerepelhettek vele konferenciákon, vagy publikálhattak ugyanazon folyóiratokban és kötetekben. E tanítványoknak Romsics Ignác 2021 júniusában, a hetvenedik születésnapja okán az otthonában rendezett baráti összejövetelen a jövőre vonatkozóan útravalóul János evangéliumának gondolatait (János 13: 34-35) adta: "szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást."
Magyarország leírása I-II. - Elek Fényes
30,69 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Már több izben felszólítottak barátaira és jóakaróira: adnám ki eddig megjelent geographiai és statisticai dolgozataimat egy summás kivonatban: minthogy 9 kötetet megvenni nem mindenkinek van módjában, de ideje sincs soknak illy terjedelmes munkák átolvasására. E felszólításnak engedni , czélszerűnek tartottam a most említett okokon kívül azért is, mert a statisticai adatok szüntelen változnak, s ennélfogva az illynemű munkák koronkénti megújítása minden országban, de különösen átalakulási korszakában levő hazánkban, elmúlhatlan szükséges. Jelen munkám tehát summás átnézete Magyarország földirati s állományiam viszonyainak, a legújabb adatok és változások szerint; mellynélfogva ezt azok is használhatják, kik eddig megjelent munkáimat birják. Névszerint egészen újonnan vannak átdolgozva a következő czikkek: 1. a népességi s pedig minden oldalról tekintve, 2, a bányászat, 3. műipari, 4. kereskedési, 5. közjövedelmi, 6. fenyitőügyi, 7. takarékpénztári. A földirati változások is, mint az olvasó látni fogja, tetemesek. E munkámat tehát mintegy kézikönyvül jónak tartottam előbocsátani addig is, mig az országos iparegylet felszólítására Magyarország részletes és kimerítő iparstatisticáját s legforróbb régi vágyam tetőpontját Magyarország geographiai nagy szótárát, (melly minden várost, falut, pusztát, nem csupán népességével, hanem határkiterjedésével s minémiiségével, és történetével is magába foglalna) kiadhatnám. E két utóbbira nézve azonban az adatok most is folyvást gyűlnek, s felvilágosításul jelenthetem az általam megkeresett t. cz. tisztviselő, lelkész, gyáros és tudománykedvellö uraknak, hogy a kapott kérdőpontokra teendő feleletek még el nem késtek, mert én ezeket akarmikor is, csak beküldessenek, a legszívesebb. köszönettel veszem, s fel is használom, mert bár testem már törődött és gyenge, de azért tollamat addig nem akarom letenni, mig e súlyos és nehéz, de hazám állapotját felderítő vállalatot be nem végzendem. Költ, Pesten, junius 23-kán, 1847. Fényes Elek.
Rasistický stát Německo 1933-45 - Michael Burleigh,Zdeněk Hajník
23,73 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
V letech 1933 až 1945 se nacistický režim pokusil o restrukturalizaci třídní společnosti na základě rasové příslušnosti. Kniha přibližuje ideje a práci institucí, které tuto snahu podporovaly a také odhaluje, jak nacistická politika ovlivňovala různé
A bolsevizmus Magyarországon - László Tápay-Szabó
10,68 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
A bolsevizmus 1919-es rémuralma felkészületlenül érte a magyar polgári réteget, ráadásul az még évekkel később is az átélt sokk hatása alatt próbálta értelmezni és megmagyarázni az elképzelhetetlent. A proletárdiktatúrát követően azonnal elkezdtek megjelenni azok a könyvek, cikkek, amelyek keresték az okokat és igyekeztek felfedni az események mozgatórugóinak hátterét, azzal a szándékkal, hogy soha többet ne ismétlődhessen meg az a borzalom, ami akkor megtörtént. Akkor még nem is sejtették, hogy 1918 és 1919 véres valósága csak az előszobája annak a pokolnak, amely 1945 után következett. Ebbe az okokat és a terror időszakának lefolyását kutató és elemző könyvek sorába illeszkedik bele Tápay-Szabó László 1919-ben (!) megjelent A bolsevizmus Magyarországon című könyve, mely joggal vívta ki a keresztény polgári sajtó elismerését is. Ez alapján is láthatjuk, nem meglepetés, hogy 1945-ben Tápay-Szabó László könyve is a betiltott és elkobzott művek tárát gazdagította és mindmáig úgy tűnt, a kommunista diktatúra cenzúrája sikeresen kiradírozta a magyar történelemből. A mű 1919-es kiadása után 2022-ben jelenik meg újra.
Česká Amerika: Chicago - Jaroslav Kríž
27,96 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Věděli jste, že v americkém Chicagu žilo před první světovou válkou přes sto tisíc Čechů, a jednalo se tak o třetí největší české město po Praze a Vídni? Slyšeli jste o havárii parníku Eastland, kterému se také přezdívá český Titanic? Víte, že v USA existuje Český národní hřbitov? Možná vás také překvapí, že roku 1931 se stal Čech dokonce chicagským starostou. Monografie Česká Amerika: Chicago přináší komplexní pohled na vývoj české komunity v americkém Chicagu v časovém horizontu 1848–1945. Stěžejní část publikace je věnována socio-kulturnímu, hospodářskému a politickému vývoji české menšiny z etno-historického pohledu.
Laos - Jiří Zelenda
9,93 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Laos je nevelký vnitrozemský stát s asi 7 miliony obyvatel patří k nejodlehlejším a nejzaostalejším zemím jihovýchodní Asie. Historie Laosu je z velké části průsečíkem dějin jeho silnějších sousedů: Thajska, Barmy, Číny, Vietnamu a Kambodže. Starobylá laoská království na středním toku Mekongu často upadala do závislosti na těchto státech. Protektorát Francie z konce 19. století přinesl Laosanům novou formu závislosti a uvedl je do moderní fáze dějin. Ani nezávislost po 2. světové válce nepřinesla konec zahraničnímu vměšování. Dějiny země poznamenaly rozvrat, chaos, války a nezměrné utrpení. Dnes patří Laos k posledním zemím, kde vládne komunistický režim. Při sledování dějin je třeba mít na paměti, že nejde jen o Laosany, ale i o desítky horských kmenů a jejich dodnes tajemného a svébytného světa.
A Hidegháború és még 30 év - László Gombos
18,35 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
A szerző őszintén, néhol szenvedélyesen, de tényszerűen igyekszik elénk tárni a Hidegháború korszakát és az azt követő 30 évet. Egyéni látásmódja új megvilágításba helyezi ezt a történelmi korszakot. Bemutatja azokat a politikai és hatalmi játszmákat, amelyek korunk történelmét és emberek millióinak sorsát alakítják, amely segít megérteni a jelenkor gyors változásait, háborúit és társadalmi törekvéseket. A könyv nem csak azoknak készült, akik a történelem megszállottjai, hanem úgymond mindenkinek, ezért a szerzője igyekezett olvasmányosan és könnyen érthetően fogalmazni. A könyv nem ragad bele a múltba, nem a már unalomig ismételt tényeket veszi sorra, hanem a háttérben zajló eseményeket, amelyek a mai napig formálják világunk geopolitikáját. A hidegháború stabil ismeretét adja át első lépésben, utána már magától értetődővé válik minden, ami 1990 után történt. Továbbá az író olyan olvasói réteghez is igyekszik a könyvben szólni, akiket ebben a témakörben nem szokás megszólítani: a női olvasókhoz. Az 1990 utáni időszak az írott történelem első időszaka, amikor a nők már érdemi, átfogóbb szerephez jutottak. Köszönet Romeo Dallaire tábornoknak, volt kanadai parlamenti képviselőnek, az ENSZ erők volt ruandai parancsnokának, hogy engedélyezte a könyve borítóképének felhasználását. Értékelés az előző kiadás angol verziójáról: „Nagyon jól olvasható könyv.” - ModernGhana.com (az összes helyi ghánai rádiót és nemzetközi híreket egyesítő híroldal)
Války Lva severu - Radek Fukala
26,08 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Švédský král Gustav II. Adolf, příslušník dynastie Vasa, smělý vojevůdce a jedinečný politik, se už ve své době těšil přízvisku Lev severu. Zvláště mezi protestanty došla pověst hrdého, cílevědomého, energického, inteligentního a zbožného panovníka uznání, nepřiměřené slávy a nekritické glorifikace. Jeho názoroví odpůrci a katoličtí protivníci jej zase nemilosrdně obviňovali z nenasytné ctižádosti a svévole, v neposlední řadě byl v záplavě pamfletů a satirických letáků často osočován z uzurpátorství a tyranie. Lze tohoto nejznámějšího a nejdůležitějšího skandinávského monarchu jednoznačně zařadit a objektivně zhodnotit? Pro historika je dodnes nesnadné vůči této výrazné postavě zajmout nezaujatý postoj a překonat všeobecně uznávané názory a některé neměnné soudy. Gustav II. Adolf zdědil po svém otci Karlovi IX. hned tři války: s Dánskem, moskevským státem a Polsko-litevskou unií. Po celou svou kariéru musel nepokojně putovat od jednoho evropského bojiště k dalším místům ozbrojeného střetnutí, řešit nakumulované mocensko-politické problémy a usměrňovat agresivní chování sousedních vladařů a jejich velmocenské zájmy. Poučil se však z mnohých nezdarů a jako vynikající vojenský organizátor a stratég zreformoval, takticky zdokonalil a úspěšně zmodernizoval švédskou armádu, která zvláště v průběhu třicetileté války budila značný respekt.
Jacek Kuroń. Naděje a rozčarování - Tomáš Zahradníček
12,95 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Kniha přináší komentovaný výbor z textů Jacka Kuroně (19342004), polského politického aktivisty a myslitele, politického vězně a prvního z významných středoevropských disidentů, který na konci komunistické éry zasedli do vládních úřadů. Po volebním trumfu Solidarity v červnu 1989 byl Kuroń jedním z kandidátů vítězné Solidarity na premiéra, nakonec se v nové vládě ujal postu ministra práce a sociálních věcí a jako nejpopulárnější člen kabinetu se podílel na všech významných politických rozhodnutích. V roce 1995 kandidoval v prezidentských volbách a zůstal na třetím místě za Aleksandrem Kwaśniewským a Lechem Wałęsou. Poté omezil své politické aktivity a napsal řadu úvah a studií o polské transformaci. Psané dílo, zejména analýzy, prognózy, politické programy a také vzpomínkové texty tvořily významnou část Kuroňova působení. Od úvah o práci s kolektivem, které Kuroń jako metodik Svazu polských junáků sepisoval na přelomu padesátých a šedesátých let, přes proslulý Otevřený dopis straně (v roce 1964 mu vynesl tři roky věznění), programové články disidentské éry až po texty z posledního období života, které přináší tento výbor. Snažil se v nich kriticky analyzovat své vládní zkušenosti, pojmenovat vznikající dějinnou situaci a hledat programové cesty k dalšímu rozvoji.

Vitajte na našom webe, kde sa venujeme podkategórii Svetové dejiny, dejiny štátov z rámca Filmy, knihy, hry. Ak ste zvedaví na fascinujúce udalosti, postavy a zmeny, ktoré formovali svet, ste tu správne. Na tejto stránke nájdete informácie o významných historických udalostiach a dejinách rôznych štátov na celom svete. Bez ohľadu na to, či sú vaše záujmy zamerané na starovekú Egyptskú ríšu, expanziu Rímskeho impéria, obdobie stredovekých rytierov, francúzskeho revolucionára Napoleon Bonaparta alebo vydieranie Amerického divokého západu, máme pre vás pokryté všetko. Naše stránky vám ponúkajú prístup ku knihám, filmom a hrám, ktoré oživujú históriu. Môžete si prečítať fascinujúce historické knihy od preslávených autorov, ktoré vás ponoria do dejín sveta. Ak preferujete interaktívnejšie zážitky, môžete si zahrať historické strategické hry, ktoré vám umožnia prevziať kontrolu nad významnými štátmi alebo postaviť sa do topánok slávnych hrdinov. Pre filmových nadšencov máme prepracovanú ponuku filmov zameraných na svetové dejiny a dejiny štátov. Od epických historických drám až po akčné filmy plné dobrodružstva, nájdete tu všetko, čo potrebujete uspokojiť svoj historický apetít. Naše stránky sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem o objavovanie a pochopenie dejín sveta. Nech už ste študent, historik amatér alebo iba zvedavý jednotlivec, nájdete tu zaujímavé a náučné informácie o rôznych historických témach. Takže neváhajte a prehliadajte našu stránku, aby ste sa ocitli v skvelom svete histórie a objavovali fascinujúce dejiny sveta štátov. Čakáme na vás s množstvom zábavy, vzdelania a zážitkov, ktoré vám pomôžu priblížiť si a porozumieť minulým udalostiam. Pridajte sa k nám dnes a začnite cestu do sveta histórie!

Image
Produkty

Populárne produkty

Obraz na stenu PANORÁMA FENG SHUI
24,90 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Ručne maľovaný POP Art obraz Pulp Fiction
84,90 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Nevädnúce dedičstvo - Vancák Peter
6,56 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Balónik fóliový číslo 8 samostatne stojaci Jungle 41 cm
1,77 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Irresistible Blueberry Bakeshop and Cafe (Simses Mary)
10,36 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
I Never Knew That About London (Winn Christopher)
24,92 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Alphabetical Africa (Abish Walter)
15,32 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Miss Lonelyhearts & the Day of the Locust (West Nathanael)
12,88 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Connectomics (Calder Alison)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Halálos együttérzés - András Nagy
15,30 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Cestující - Ulrich Alexandr Boschwitz
15,58 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Gyilkos tudatosság - Karsten Dusse
14,10 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile