Učebnice - ostatné

Image
Játékosan angolul
3,52 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
munkafüzet
Varázslatos helyesírásunk 2. évfolyam - Zoltánné Végh
4,06 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
A helyesírási gyakorlót az általános iskolák 2. osztályos tanulói számára ajánljuk.
Svetové náboženstvá - A3 karta
1,71 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
Náučná tabuľa je vhodná na začlenenie do školského vzdelávacieho programu vo vzdelávacích predmetoch dejepis, občianska náuka a na seminár spoločensko-vedných predmetov. Táto didaktická pomôcka zachytáva hlavné náboženské a myšlienkové smery, ich historický vývoj a širšie vzťahy v chronologickej následnosti formou časovej priamky, textových blokov, dejepisných máp a názorného obrazového materiálu. Na zadnej strane je na mape sveta zobrazené súčasné delenie náboženstiev
Német szókincs - Erwin Tschirner
10,05 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
A könyv tartalmazza: -a 4000 legfontosabb szót -átlátható, témák szerinti csoportosítását -a hatékony tanuláshoz szükséges alap- és kiegészítő szókincset -a szavak alkalmazását szemléltető példamondatokat -a kulcsszavak magyar fordítását -a gyors visszakeresést segítő szójegyzéket.
Életmentő angol állásinterjúra készülőknek - Éva Czifra
15,31 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Obilniny a trávy - A4 karta
0,86 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Náučná tabuľa Obilniny a trávy je súčasťou súboru náučných tabúľ určených na predmet prírodoveda. Didaktická pomôcka môže slúžiť ako názorná pomôcka pri výklade učiteľa alebo pri samostatnej práci žiakov o význame rastlín pre človeka, o rastlinách kultúrnych a divo rastúcich. Napomáhať pri osvojení potrebných vedomostí na určovanie a popis obilnín a divo rastúcich tráv podľa charakteristických znakov. Obsah tabule tvoria ilustrácie: pšenica obyčajná, raž siata, ovos siaty, jačmeň dvojradový, kukurica siata, timotejka lúčna, psiarka lúčna, reznačka laločnatá, mätonoh trváci, pýr plazivý, a trsť obyčajná. Tabuľa je určená pre 1. stupeň ZŠ, ale je vhodná aj do materských škôl.
Pády a pádové otázky - A4 karta
0,86 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Praktická didaktická pomôcka napomáha zvládnuť učivo z tvaroslovia a prispieva k lepšiemu osvojeniu a používaniu správnych gramatických tvarov v ústnom prejave. Je vhodná na trvalé vyvesenie.
Čítanie II - A4 karta - Kolektív autorov
0,86 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Didaktická pomôcka je určená pre 1. ročník ZŠ na aktívnu prácu hravou formou. Na prednej strane je farebná tabuľka so slabikami vytvorenými kombináciou piatich samohlások a deviatich spoluhlások, ktoré sa prváci učia v priebehu druhého školského polroka. Tabuľka v sebe ukrýva množstvo slov, ktoré sa dajú poskladať zo slabík a písmen. Ešte viac slov sa dá vytvoriť využitím a prepojením prvého dielu náučnej tabule Učíme sa čítať. Náučná tabuľa tvorí s prvým dielom vhodnú pomôcku na trvalé vyvesenie.
Bezstavovce I. - A4 karta
0,86 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Obsah tabule tvorí okrem základnej charakteristiky tejto nesúrodej a mimoriadne početnej skupiny živočíchov aj jej prehľadné členenie na kmene. Umožňuje spoznávať a rozlišovať jednotlivé druhy bezstavovcov podľa stupňa ich vývoja.Prvý diel tabule sa zameriava predovšetkým na kmene pŕhlivcov, ploskavcov a hlístovcov. Jeho súčasťou je aj názorné zobrazenie životného cyklu pásomnice.Zadná strana tabule je určená na precvičovanie a preskúšanie učiva. Ilustrácie sú zhodné s prednou stranou, ale zámerne nie sú doplnené textom.
Tepelné dělení materiálu. Řezání plazmou - Tomáš Dolejský
8,08 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Obsah: 1.Úvod 2.Doporučená příprava 3.Bezpečnost a požární ochrana 4.Nauka o materiálu 5.Základy elektrotechniky 6.Princip plazmového řezání 7.Plazmová zařízení 8.Technologie řezání plazmou 9.Vady řezu
888 kérdés és válasz német nyelvből (alapfok) - Kolektív autorov,Martonné Lányi Anikó
6,51 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
888, a szóbeli vizsgákon rendszeresen előforduló kérdést és választ tartalmaz. Nehézségi szintje szerint az egynyelvű és kétnyelvű alapfokú nyelvvizsgákra és a középszintű érettségi vizsgára készülőknek ajánljuk. A kötet bemutatja a vizsgákon előford uló húsz leggyakoribb témakört, amelyeket kérdés-felelet formájában dolgoz fel, aktuális és érdekes szövegkörnyezetben. Minden fejezetben megtalálható
Průmyslová toxikologie a životní prostředí - Hana Kubátová
8,36 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Publikace si klade za cíl uvést čtenáře do oboru průmyslová toxikologie. V obecné části se věnuje otázkám vstupu toxických chemických látek do organismu, jejich distribuci, biotransformaci a působení na organismus, včetně klinických projevů intoxikace. Současně popisuje aktuální systém klasifikace látek nebezpečných pro zdraví a životní prostředí a systém hodnocení rizika. Speciální část se zaměřuje především na toxické látky, které vznikají při požárech, ale jsou současně používány během mnoha průmyslových výrob.
Dejiny hudby a umenia pre školu a prax - Klára Kuliková
28,41 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Jednotlivé multimediálne CD Vás prevedú dejinami hudby a umenia aj zo zvukovými ukážkami. Úžitkové umenie • Architektúra • Výtvarné umenie • Hudobné umenie • Závažné udalosti obdobia
Studijní předpoklady a základy logiky - 2. díl - Pavel Kotlán
20,85 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Publikace vychází již v 9. přepracovaném a aktualizovaném vydání a reaguje na nové trendy v přijímacím řízení v českém vysokém školství, kde se u přijímacích zkoušek začínají masivně testovat obecné studijní předpoklady, jež vycházejí převážně z logických testů a SCIO testů. Test OSP je součástí přijímacích zkoušek na Univerzitu Karlovu v Praze, Ostravskou univerzitu, Univerzitu Palackého v Olomouci a další vysoké školy. V této publikaci také autoři aktuálně popisují současné trendy v přijímacím řízení na Masarykovu univerzitu v Brně, kdy je kritériem pro přijetí úspěšné absolvování „Testu studijních předpokladů“. Cílem přijímacích testů je prověřit znalosti v těchto oblastech: verbální a kritické myšlení, numerické a kvantitativní myšlení, prostorové a symbolické myšlení, analytické myšlení a úsudky, resp. základy vědeckého, kritického myšlení a kulturního přehledu. Zmíněné je dominantní náplní i této publikace. Kromě vysvětlení teoretických postupů řešení se v knize setkáte také s mnoha praktickými radami, ale především s velkým množstvím testových příkladů. Stejně tak je obsahovou náplní této publikace podrobné vysvětlení základů výrokové, predikátové a normativní logiky. V neposlední řadě zde naleznete ukázkový test obecných studijních předpokladů (SCIO test) a test studijních předpokladů, který je uplatňovaný např. na většině fakult Masarykovy univerzity v Brně. Tuto publikaci lze svým pojetím chápat jako cvičebnici k 1. dílu, ve kterém je vysvětlena i teoretická problematika. Připraví uchazeče o studium např. na Univerzitě Karlově v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Palackého v Olomouci, Ostravské univerzitě, VŠB - TU v Ostravě, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, VUT v Brně, UTB ve Zlíně, Slezské univerzitě v Opavě, VŠE v Praze, Západočeské univerzitě v Plzni, Univerzitě v Hradci Králové, Technické univerzitě v Liberci, UJEP v Ústí nad Labem, Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, MZLU v Brně nebo České zemědělské univerzitě v Praze.
Kvantitativní charakteristiky termínů - Dominika Kováříková
6,65 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kniha představuje novou metodu automatického vyhledávání termínů v odborných textech, která je založena na data miningu, tedy na vytěžování informací z velkých objemů (korpusových) dat. Výzkum je zaměřen nejen na samotnou úspěšnost rozpoznávání, tedy na co nejvyšší počet správně vyhledaných termínů, ale v první řadě na vlastnosti, které při identifikaci jednoslovných a víceslovných termínů hrají nejdůležitější roli. Tím přispívá k prohloubení našich znalostí o termínech a o terminologii obecně. Můžeme konstatovat, že automatické vyhledávání jazykových jevů může přispět k jejich bližšímu poznání a že i čistě kvantitativní přístup, jako je data mining, je vhodný pro zkoumání lingvistického (korpusového) materiálu.
Periodická sústava chemických prvkov - Lenka Harvanová
2,38 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.
Masarykova filozofia na Slovensku. - Tomáš Jahelka
7,60 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Masarykova filozofia nie je teoretická a akademická, netvorí systém a abstraktnú sústavu; je v prvom rade v tesnom spojení s praktickým životom. Obsahom jeho myslenia sú konkrétne problémy, ktoré prináša doba, aktuálna situácia a prežívané udalosti. Preto ho zamestnávajú tematické okruhy filozofie dejín, sociálnej otázky, náboženstva, krízy moderného človeka.Podobné okruhy tvoria aj kapitoly knihy o Masarykovej filozofii a jej reflexii na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Reflexia Masarykovej filozofie je predstavená skrze vybraných slovenských autorov, pričom ťažisko tvoria práce neznáme či opomínané a znovuobjavené po desaťročiach. Práca nie je len popisným textom, ako by to mohla predpokladať deskriptívno-historizujúca téma, ale jej prínos je aj v prepojení dobových poznatkov s názormi súčasných masarykológov a v polemike s postojmi jednotlivých autorov. Publikácia je výsledkom snahy a zámeru objaviť nové, neprebádané a zabudnuté texty podávajúce reflexiu myslenia tejto kľúčovej osobnosti našich dejín.Tomáš Jahelka (1980 v Bratislave), absolvent evanjelickej teológie na Univerzite Komenského a politológie na Trnavskej univerzite. Doktorát z filozofie získal na Masarykovej univerzite v Brne. Pôsobil v štátnej správe, v Slovenskom rozhlase, ako stredoškolský učiteľ či sociálny pracovník s ľuďmi bez domova. V súčasnosti je odborným asistentom na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Je podpredsedom a spoluzakladateľom občianskeho združenia Communio Minerva zameraného o. i. na výskum a vydavateľskú činnosť z oblasti dejín slovenského politického myslenia.
Klinická propedeutika pro studenty zdravotnických oborů - Marie Nejedlá
14,89 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Publikace je koncipována jako základní učebnice pro studenty ošetřovatelství, je však určena také všem sestrám v praxi. Naučí čtenáře základní techniky sběru anamnestických dat a fyzikálního vyšetření pacientů. Sestry budou schopné získat co nejvíce informací o pacientovi, sledovat změny ve zdravotním stavu, správně tyto změny dokumentovat a včas a fundovaně o nich informovat lékaře. Tyto dovednosti podporují větší samostatnost v práci sester, na kterou klade důraz současná koncepce ošetřovatelství schválená ministerstvem zdravotnictví. Autorka má bohaté zkušenosti s výukou tohoto předmětu v oboru ošetřovatelství. Text je doplněn četnými obrázky a fotografiemi.
Od totality k defektní demokracii - Michael Dobromil Klíma
15,63 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Po vstupu do Severoatlantické aliance a Evropské unie se zdálo, že Česká republika úspěšně završila politickou a ekonomickou transformaci i bezpečnostní ukotvení v euroatlantickém prostoru. Mnozí si mysleli, že demokracie nezvratně zvítězila a lze očekávat „lokální konec dějin“. Ovšem 25 let po pádu totalitního režimu nastala kvalitativně jiná situace. Politologové již nezkoumají, proč je Česká republika stabilizovanou zemí, ale naopak důvody, které ji dovedly do stavu defektní demokracie. Nabízí se kardinální otázka: Proč se občané nadvakrát, v letech 2010 a 2013, vzbouřili proti politické reprezentaci a svými volebními hlasy vyhodili do povětří strukturovaný a usazený stranický formát umírněného pluralismu s dvěma ústředními stranami? Ve stále ještě postkomunistické realitě České republiky není tolik důležité, zda se tu vyskytuje dvou či vícestranický systém, zda většinový, či konsenzuální model demokracie. Primární je odpověď na otázku, zda a v jaké míře netransparentní byznys a organizovaný zločin rozkládají jednotlivé strany, politický systém a společnost.
Marketing Základy marketingu 2 - Marek Moudrý
9,82 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Učebnice poskytuje čtenářům základ marketingového myšlení a vědomí, že marketing je objektivně nutná metoda řízení firem, a zároveň má za cíl iniciovat ve studentech snahu o další poznávání této disciplíny. Kniha vede k rozvíjení schopností ekonomického myšlení a usnadňuje pochopení marketingových činností ve firmě. Studenti se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi. Ujasní si význam marketingového řízení a získají základní předpoklady k pochopení trhu, rozlišení marketingového prostředí a na základě znalostí marketingových komunikací dokáží kriticky vyhodnotit reklamní sdělení a publicitu. Publikace naučí studenty efektivně pracovat s informacemi, což umožňuje získávat i kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu. Jedná se o moderně pojatý titul v podobě pracovní učebnice studenta, kde učivo tématu je doplněno prázdnými místy určenými pro vlastní zápisy studenta. Takto koncipovaný titul splňuje požadavky kladené na moderní výuku. Student má k dispozici špičkově připravenou pracovní učebnici, do níž si sám doplňuje důležité pasáže, na které vyučující ve svém výkladu upozorňuje. Student se tak spolupodílí na vzniku „své“ učebnice, kterou nebude vnímat pouze jako odborný text. Atraktivita knihy spočívá v poutavé grafice a velkém množství zajímavostí i praktických příkladů. Titul rovněž splňuje požadavky na výuku, které klade kontrolní hospitační subjekt: student aktivně používá kvalitní učebnici a pracuje i s vlastními pracovní zápisy, čímž je interaktivně zapojován do výuky.
Príručka slovenského jazyka pre každého - Miroslava Ryšková
13,86 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Príručka slovenského jazyka pre každého ponúka základný prehľad slovenskej gramatiky jednoducho, prehľadne, bez odborných výrazov. Kniha je plná príkladov z každodennej praxe, vďaka ktorým odhalíte, ktoré časté chyby v našom jazyku používate. Príručka je vhodná do domácností ako prvá pomoc pri pochopení slovenskej gramatiky, pravopisu a formálneho písania. Je vhodná pre rodičov, ktorí sa učia s deťmi, pre tínedžerov, pre manažérov, pre milovníkov slovenčiny, aj pre tých, ktorí sa chcú pri učení zabaviť a pripomenúť si školské vedomosti na praktických príkladoch a nie prostredníctvom nič nehovoriacich učebnicových poučiek. Publikácia predstavuje užitočný jazykový manuál pre pracovnú prax. Ponúka základné pravidlá pre spisovný jazykový prejav, aj pre správnu formálnu korešpondenciu, akou sú dnes e-maily či pracovné dokumenty. Vďaka prehľadnej grafike si dokážete osvojiť gramaticky správne tvary a v kapitolách s testami si môžete svoje novonadobudnuté vedomosti precvičiť. Gratulácia od Soni alebo od Sone? Exspirácia či expirácia liekov? Číta sa zámeno tieto tvrdo alebo mäkko? Aj tieto odpovede nájdete v príručke spisovnej slovenčiny.
Szuperagy - Barbara Oakley,Schewe Olav
11,24 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Túl sok időt töltesz tanulással, de a végeredmény kiábrándító? Nehezen emlékszel vissza arra, amit olvastál, és hajlamos vagy a halogatásra? Gyakran elkalandozik a figyelmed, és unalmasnak találod az anyagot? Ha mindez igaz rád, ez a könyv neked szól. A kötet szerzői, dr. Barbara Oakley és a Szuperdiák bestseller írója, Olav Schewe korábban tanulási nehézségekkel küszködtek, de rátaláltak azokra a technikákra, amelyek segítségével bármilyen anyagot könnyedén elsajátíthatnak. Az idegtudomány és a kognitív pszichológia meglátásaira építve képesek voltak fejleszteni és javítani tanulási képességeiket, legyen szó bármilyen témáról is. A sikeres tanulók folyamatosan bővítik az eszköztárukat olyan módszerekkel, amelyek segítenek a tanulásban. Ez teszi lehetővé, hogy maximális hatékonysággal használják az agyukat, függetlenül attól, hogy van-e kedvük épp a tanuláshoz, vagy nincs. Ebből a könyvből megtudhatod, hogyan legyél te is ilyen diák. Ajánjuk felvételikre, vizsgákra készülő diákoknak, felsőokatásban tanulóknak.
Hogyan kérdezzek németül? - Éva Czifra
8,95 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
"Több évtizedes nyelvtanári munkám során azt tapasztaltam, hogy a kérdésfeltevés mindig gondot okoz a tanulóknak. Ez a kiadvány azoknak szól, akik már tanultak németül, de eltévedtek a kérdésekre vonatkozó szabályok útvesztőiben. A mindennapi életből vett példamondatok és a 77+1 kérdés, valamint a rövid válaszok praktikus tudást nyújtanak minden nyelvtanuló számára." (a Szerző)
PONS Nyelvtan 3 lépésben: Angol - Birgit Wagner Piefke
10,70 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Ideális gyakorlás és ismétléshez. Számos életszerű gyakorlat megoldással. Áttekinthető felépítés, részletes magyarázatok. Nyelvtani témák három nehézségi szinten. Példamondatokkal és hasznos tippekkel. Mindez a jól bevált módszer szerint: fedezze fel - értse meg - gyakorolja be.
PONS Nyelvtan 3 lépésben: Spanyol (A1-B1) - Margarita Görrissen
13,36 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Ideális gyakorlás és ismétléshez. Számos életszerű gyakorlat megoldással. Áttekinthető felépítés, részletes magyarázatok. Nyelvtani témák három nehézségi szinten. Példamondatokkal és hasznos tippekkel. Mindez a jól bevált módszer szerint: fedezze fel - értse meg - gyakorolja be.
Magyar-Angol Egyetemes Kéziszótár - Péter A. Lázár,Kolektív autorov
32,85 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
jól használható általános szótár -keresést könnyítő színek, áttekinthető felépítés -modern szókincs és példaanyag -nyelvváltozatok -77 000 címszó 97 000 jelentéssel; 2500 címszóváltozat -203 000 angol fordítás; 32 000 kifejezés illetve példa -összetéveszthető magyar-angol szópárok (álbarátok) kiemelése -nyelvhasználati ablakok -tanulást segítő mellékletek -Magyar-brit-amerikai miniszótár
15 perc francia - Caroline Lemoine
10,95 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Mindössze napi tizenöt perc nyelvtanulással eljuthatsz a francia beszédig és szövegértésig. A könyv egyedi vizuális megjelenítése megkönnyíti és élvezetessé teszi a tanulást. Nem kell írni vagy házi feladatokat csinálni - csak használd a borítófület a válaszok letakarására, és folyamatosan ellenőrizd magad tanulás közben. A hétköznapi életből vett példák között megtalálsz minden olyan szituációt, amelyre utazásnál vagy az üzleti életben szükséged lehet. Akár teljesen kezdő, vagy akár csak szeretnéd felfrissíteni tudásod, nincs könnyebb útja a gyors nyelvtanulásnak.
Personální agentury: jejich úloha na trhu práce - Jaroslava Ester Evangelu,Ondřej Juřička
9,03 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
První ucelená publikace o personálních službách na českém trhu obsahuje: - rady, jak se vyhnout riziku při spolupráci s personální či vzdělávací agenturou, - jak na recruitment, personální audity, projekty vzdělávání, outplacement, headhunt, talent management, AC, Mystery Services a jiné služby pomocí personálního outsourcingu, - výčet rozdílů služeb a jejich úrovně v poradenské, personální agentuře či agentuře práce, - jak využívat současné trendy i sociálních sítí v personální práci, - popis nejčastějších chyb personálních agentur i jejich klientů, - srovnání českých a zahraničních personálních firem.
Hófehérke és a hét törpe - Róbert Ligeti
2,16 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Ez a könyvecske könnyen olvasható, mert olyan szavak és kifejezések fordulnak benne elő, amelyeket a kisiskolások ismernek. Nagy élményt jelent a kezdő olvasók számára, hogy már egy egész könyvet el tudnak olvasni. Ez a felolvasótól való függetlenség érzését nyújtja, és erősíti önbizalmukat. A gyermekek szívesen színezik ki a rajzokat. Színezés alatt a szöveg állandó jelenléte, látása növeli az olvasás biztonságát. A Hófehérke és a hét törpét jól ismerik a gyerekek. Ez a rövid változat felidézi a teljes mesét és a hozzá kapcsolódó érzelmeket.
888 kérdés és válasz spanyol nyelvből - Székácsné László Éva
8,33 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
"Könyvünkkel a spanyol nyelvtudás megszerzéséhez, illetve tökéletesítéséhez szeretnénk segítséget nyújtani. A kötet általános nyelvi szintje a Közös Európai Referenciakeret által meghatározott. A2/B1 szint, amely Magyarországon a középszintű érettségi, illetve az egynyelvű és kétnyelvű alapfokú nyelvvizsgák elfogadott szintje. A kötet 20 fejezetet tartalmaz, mindegyik fejezet egy-egy nagyobb témakört fed le. A fejezetek bemelegítő feladattal kezdődnek, amely a témára való ráhangolódást segíti. A szóbeli vizsgára való felkészülést teszik eredményesebbé a beszélgetést, vitát, véleménykifejtést kezdeményező kérdések, illetve az ezeket követő mintaválaszok. A kérdések megegyeznek az érettségin és a nyelvvizsgákon előforduló leggyakoribb kérdésekkel, a mintaválaszok pedig felölelik a vizsgákon felmerülő összes lehetséges témát. Minden kérdéssort egy spanyol-magyar szószedet követ, amely az adott téma legfontosabb szavait tartalmazza. A megszerzett ismereteket a tanulók az olvasott, illetve hallott szöveg értését ellenőrző feladatokkal fejleszthetik, illetve ellenőrizhetik. A fejezetek rövid nyelvtani emlékeztetőket, mintadialógusokat, valamint kommunikációs feladatokat is tartalmaznak. A szövegértés feladatok hanganyaga mp3 formátumban, ezek szövegátiratai, valamint a megoldókulcs kiadónk honlapjáról (www.olvas.hu) tölthető le." (a Kiadó)
Detská ilustrovaná panoráma Vysoké Tatry - hravá škola - Johana Chrienová,Michal Klaučo
6,56 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Detská ilustrovaná panoráma zobrazuje najznámejšie tatranské štíty Vysokých Tatier. Zachytáva priestor od Kôprovej doliny až po Veľkú Svišťovku. Ilustrovaná panoráma ponúka jednoduchý pohľad na rozmiestnenie tatranských štítov, dolín, plies, podtatranských obcí a vysokohorských chát. Vhodné ako učebný a vzdelávací materiál, ale aj ako turistická pomôcka.
137 számrejtvény - Sándor Roka
5,66 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Egy rejtvény megoldása mindig jóleső örömmel tölti el a rejtvényfejtőt. A számok világa pedig érdekes világ. Például egy kis csűrés-csavarással könnyedén bebizonyítjuk, hogy minden szám érdekes. Tétel: Minden pozitív egész szám érdekes. Bizonyítás: Tegyük fel, hogy nem igaz az állítás. Vegyük a legkisebb nem érdekes egész számot. De hiszen ez érdekes szám, mert ez a legkisebb "nem érdekes"! Ellentmondásra jutottunk. Tehát a tétel igaz. Választottunk egy érdekes számot: a 137-et. Ez lesz a könyv szuperszáma, amelyhez szuper feladatokat tűztünk ki, csak meg kell találni, hogy melyek azok, ha másképp nem, hát az összes megoldásával. Miért éppen ezt a számot választottuk? Nos, különös módon a modern fizikában ez a szám gyakran előfordul. De ebben a könyvben nincs szó a modern fizikáról, csak sok-sok számrejtvényről.

Web pre podkategóriu Učebnice - ostatné je súčasťou kategórie Odborná a náučná literatúra - ostatné. Táto podkategória ponúka široký výber učebných materiálov pre rôzne odbory a tématické okruhy, ktoré nie sú zaradené do iných špecifických podkategórií. Na webe nájdete učebnice z rôznych vedeckých oblastí, technických disciplín, humanitných odborov a ďalších študijných odvetví, ktoré nie sú zaradené do hlavných kategórií. Učebnice v tejto podkategórii sú doplnkom k bežne dostupným učebným materiálom a ponúkajú študentom, školám a inštitúciám ďalší zdroj poznatkov a informácií. Zoznam učebníc obsahuje diela od renomovaných autorov a špecialistov v jednotlivých oblastiach, ktorí svojimi skúsenosťami a odbornosťou prispievajú k lepšiemu vzdelávaniu študentov. Sú tu k dispozícii učebné materiály pre všetky stupne vzdelávania - od základných a stredných škôl až po vysoké školy a univerzity. Vďaka ucelenému a prehľadnému rozdeleniu kategórií a podkategórií učebných materiálov si každý návštevník stránky ľahko nájde to, čo hľadá. Prehliadanie a vyhľadávanie učebníc je jednoduché a efektívne, čím ušetríte svoj čas a energiu. Web pre podkategóriu Učebnice - ostatné Vám ponúka možnosť zakúpiť si učebnice priamo na stránke a všetky materiály sú prezentované s dostatočnou výstižnosťou, aby ste mohli správne zhodnotiť, či sú vhodné pre Vaše potreby. Ak hľadáte nové učebnice v rámci odbornej a náučnej literatúry, táto podkategória je pre Vás určená. Objavte široký výber učebných materiálov, ktoré Vám pomôžu rozšíriť a prehlbovať Vaše vedomosti.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Zľava 9%
5-dielny obraz nádherný vrchol hory v čiernobielom prevedení
79,20 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Mário Flaugnatti - Flaugnatti Mário
46,55 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Dekoria Plagát Abstract Lines II, 50 x 70 cm, Ramka: Czarna
51,90 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
A Long Way Down - Nick Hornby, Penguin Books Ltd
10,93 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Exactly What You Mean - Ben Hinshaw, Viking
16,10 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
České dějiny 100 památných míst - Jan Kvirenc
23,47 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Amscan Animatronic - Čarodejnica / Zlá kráľovná
290,00 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Neurodynamics (Dimon Theodore Jr.)
19,04 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Works (Marcus Aurelius Emperor of Rome)
24,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Differences That Make a Difference (Ackoff Russell)
16,04 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Kill Me If You Can (Patterson James)
9,68 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Knitting Answer Book (Radcliffe Margaret)
13,64 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Sepoy Mutiny: 1857 (Sorsky Richard)
48,96 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Mission Praise: Full Music (Horrobin Peter)
55,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Mathematics II - Daniela Velichová
15,81 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Egy szót se szólj! - Nagy Anikó Johanna
7,77 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Trojice - Jan-Marek Šík,Lenka Šíková
23,47 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile