Maturity - Ostatné

Image
Maturita 2011 Anglický jazyk
7,31 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Představujeme vám další titul z edice Odmaturuj!, který je tentokrát zaměřen na přípravu ke státní maturitě z anglického jazyka v základní úrovni obtížnosti. S jeho pomocí se letošní maturanti snadno zorientují v požadavcích na všechny části společné zkoušky z angličtiny a budou si moci zkusit vypracovat cvičné didaktické testy zaměřené na čtení a jazykovou kompetenci. V komentářích k didaktickému testu navíc najdou mnoho užitečných informací a rad.
Maturita Angličtina - Barbora Faktorová
5,22 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Maturita bez obav! Třicet vypracovaných maturitních témat pro vás bude základem k úspěšnému složení maturitní zkoušky z angličtiny. Každé téma je zpracováno na jednom listu tak, aby se list dal použít jako základ vaší vlastní přípravy nebo jako tahák .
Maturita z umenia, kultúry a dejín umenia - Katarina Platznerova
11,31 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Príručka je určená pre študentov, ktorí sa chystajú maturovať z predmetov Umenie a kultúra, či Dejiny umenia. Plne zodpovedá cieľovým požiadavkám novej maturitnej skúšky a poslúži aj na prípravu na prijímacie skúšky na vysokú školu.
Nová maturita z angličtiny Vyššia úroveň B2 - Kolektív autorov,Jana Bérešová
14,16 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
... náročnejšia vyššia úroveň B2 by mala zodpovedať úrovni ovládania anglického jazyka požadovanej na Prvom kambridžskom certifikáte, ... autentické texty slúžia na rozšírenie náročnejšej slovnej zásoby, gramatických štruktúr a osvojenie si jazyka na relatívne vysokej úrovni, ... ukážky slohových prác na získanie predstavy, ako možno zadanú tému spracovať, a na podnietenie vlastnej tvorivosti
Svetové dejiny II. Novovek 1492 - 1914, nová maturita - Marián Damankoš
9,42 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Študijná publikáciu Svetové dejiny II. tvorí spolu 35 kapitol chronologicky zoradených do 4 celkov s názvami: Raný novovek Osvietenstvo a revolúcia Európa a svet po roku 1815 Na ceste k prvej svetovej vojne. Publikácia je určená najmä študentom, ktorí sa pripravujú na maturitu a prijímacie pohovory na vysoké školy humanitného smeru, ako aj širokej verejnosti so záujmom o históriu. O knihe napísal: "Svetové dejiny II. sú vydareným prehľadným dielom zo svetových dejín, ktoré môže slúžiť ako učebnica dejepisu pre stredné školy, historická príručka pre študentov gymnázií, pomôcka pre uchádzačov o štúdium dejepisu na vysokých školách, no rovnako aj širokej laickej verejnosti. Autorovi sa podarilo podať v zrozumiteľnej a prístupnej podobe vývin európskeho kontinentu i veľkej časti ostatného sveta v priebehu raného novoveku a novoveku, pričom viaceré kľúčové udalosti a procesy vhodne, spôsobom zrozumiteľným aj neodborníkom a žiakom, vysvetľuje."
Maturujeme z práva - Pavel Káňa
17,41 €
Uvedená cena je platná k 23.04.2024
pro 1. až 4. ročník denního studia středních škol pro 1. až 5. ročník dálkového studia středních škol Vybrané kapitoly českého práva, mezinárodního práva a práva Evropské unie pro střední odborné školy. Publikace „ Maturujeme z práva“ je určena zejména žákům středních odborných škol, gymnázií a obchodních akademií, kteří mají vykonat maturitní zkoušku z předmětu Právo nebo z předmětu Základy společenských věd. Učebnice je vhodným zdrojem informací i pro studenty vyšších odborných škol, kteří mají v obsahu studijního programu předmět Právo. Ocení jí i ostatní čtenáři, kteří se prvně seznamují s problematikou práva. V publikaci čtenář získává základní orientaci ve spleti právních norem, jimiž se řídí náš právní systém. Učebnice je doplněna o pomocný text, který vede studenta učebním textem a napomáhá v orientaci v jednotlivých právních odvětvích. Autor žákům předkládá velmi zjednodušený přehled veřejného a soukromého práva dle rámcových vzdělávacích programů. Autor je i průvodce studiem, vstupuje do textu, komunikuje se studentem, povzbuzuje jej, doplňuje text o další informace. V mnoha případech je zjednodušený a encyklopedický předkládaný studijní text doplněn o poznámky, příklady a návody k využití WWW stránek. Studijní text je vhodně členěn do jednotlivých kapitol dle právních odvětví. Každá kapitola obsahuje seznam právních norem a kontrolní otázky související s předkládanou problematikou. Publikaci Maturujeme z práva prostudovali a doporučují pro studium studentů středních odborných škol, gymnázií a vyšších odborných škol.
Fyzika - maturita - Ivan Teplička
9,41 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Fyzika od skúseného a úspešného učiteľa RNDr. Ivana Tepličku, profesora na gymnáziu v Nitre. Učebnica fyziky je odborne a didakticky veľmi kvalitne napísaná vhodná k maturite z fyziky a na prípravu k prijímacím skúškam na vysokú školu. Fyzika vyšla v edícii CHYSTÁTE SA NA MATURITU? Obsahuje 277 strán textu s bohatou ilustráciou, na ktorých je prehľadne a zaujímavým spôsobom prezentované učivo z fyziky zo strednej školy. Kniha sa vyznačuje presnosťou v štylizovaní textu, v príkladoch a úlohách, ktoré sú určené na samostatné riešenie čitateľovi. Celý text nesie rukopis stredoškolského učiteľa, ktorý dosiahol mimoriadne výsledky v príprave priemerných, ale aj talentovaných žiakov (pripravil niekoľko nositeľov cien na medzinárodných fyzikálnych olympiádach). Odporúčam knihu všetkým záujemcom, ktorí chcú mať po ruke prehľad stredoškolskej fyziky. Predovšetkým žiakom a učiteľom základných a stredných škôl, ale aj učiteľom na vysokých školách kvôli informovanosti o obsahu a usporiadaní fyziky, ako aj o metódach a formách vyučovania fyziky na gymnáziách. Žiakom poslúži ako prehľadná príručka z fyziky, a samozrejme, v príprave na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy.
Němčina Maturitní cvičení - Joanna Röhr
8,46 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Tato učebnice obsahuje 10 kapitol cvičení pro přípravu k nové státní maturitě. Každá kapitola obsahuje vzory řízených rozhovorů, příkladové popisy fotografií a slovní zásobu pro jednotlivá témata.
Odmaturuj! z chemie 2. vydání - Kolektív autorov
11,12 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Druhé, přepracované vydání této učebnice informuje o praktických souvislostech s každodenním životem. -Tematické celky jsou doplněny o informace k výrobě chemických látek a jejich využití nejen v průmyslu, ale i v každodenním životě. - Nově je zařazena problematika působení chemických látek na životní prostředí a zdraví člověka.
Maturita z chémie, 2. vydanie - Viera Lisá
15,11 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Táto publikácia je aktualizovaným a doplneným vydaním obľúbenej knižky autorky V. Lisej. Ponúka ucelený a zrozumiteľný prehľad podstatných vedomostí z jednotlivých tém všeobecnej, anorganickej, organickej chémie a biochémie. Každá časť uvádza základné definície, pojmy, teórie, vzorce a chemické reakcie, ilustrované vždy na konkrétnych príkladoch s použitím názorných grafov, diagramov, tabuliek alebo obrázkov. Je určená stredoškolákom pripravujúcim sa na maturitu z chémie, ako aj všetkým uchádzačom o vysokoškolské štúdium medicíny, farmácie a iných prírodovedných odborov. Rovnako môže byť cenným pomocníkom aj pre učiteľov, pripravujúcich vyučovacie hodiny, písomné testy alebo vlastné maturitné zadania z chémie.
Maturita z matematiky - Mário Boroš
11,09 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Nové, revidované vydanie publikácie Maturita z matematiky je určené študentom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku matematiky. Nájdu v ňom prehľadne spracované kompletné učivo strednej školy: definície a vysvetlenia pojmov, 750 ukážkovo vyriešených úloh a úlohy na vlastné počítanie s výsledkami uvedenými v samostatnej kapitole na konci knihy. Vďaka tomu bude zbierka tiež vynikajúcou prípravou na prijímacie skúšky na vysokoškolské štúdium, a ako inšpirácia pri príprave rozličných testov môže poslúžiť aj učiteľom. Test prístupný na www.priroda.sk študentom umožní preveriť si nadobudnuté vedomosti. Pre maturantov
Nová maturita - Anglický jazyk - interná časť - Jana Bérešová
7,22 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Publikácia má pomôcť študentom dôkladne sa pripraviť na ústnu časť maturitnej skúšky z anglického jazyka. Uvádza cieľové požiadavky na komunikačné zručnosti žiaka podľa spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy. Študenti v nej nájdu všetky tematické obsahy pre obe úrovne náročnosti, ako aj extra materiál na precvičenie s potrebnou slovnou zásobou.

V tejto kategórii "Maturity - Ostatné" nájdete užitočné informácie a prípravné materiály, ktoré vám pomôžu úspešne zvládnuť maturitnú skúšku. Našou ambíciou je poskytnúť vám podporu a rady pre každého, kto sa pripravuje na maturitu, a to bezvýhradne vo všetkých odboroch. Bez ohľadu na to, či študujete prírodovedné, humanitné alebo spoločenské vedy, nájdete tu užitočné príklady z maturitných testov, tipy na písomné i ústne skúšky a ďalšie cenné materiály. Na našej webovej stránke nájdete rozmanité typy cvičení a príkladových otázok z rôznych predmetov. Tieto materiály vám pomôžu získať širšiu predstavu o tom, aké typy otázok sa môžu objaviť na skúške, a ako na ne správne odpovedať. Okrem toho vám poskytneme aj vzorové rozpisy a rady, ako si efektívne spracovať rôzne typy úloh. V časti "Uznesenia z maturitnej komisie" budete mať prístup k posledným novinkám a aktualitám týkajúcim sa maturitných skúšok. Tieto informácie vám pomôžu byť v obraze o tom, aké nové požiadavky maturitná komisia zaviedla a aké sú najčastejšie chyby, ktoré uchádzači robia. Pod kategóriou "Užitočné rady" nájdete tipy, techniky a stratégie, ktoré vám pomôžu zlepšiť váš prístup k štúdiu a zvládnuť stres spojený s maturitou. Našim cieľom je nielen pripraviť vás obsahovo, ale aj pomôcť vám s plánovaním času, organizačnými zručnosťami a zlepšením vašej pamäte. Pretože vieme, že niekedy sa štúdium môže zdať náročné, pripravili sme pre vás aj sekciu "Motivácia a zábava". Tu nájdete rôzne inšpiratívne príbehy a články, ktoré vám pomôžu udržať pozitívnu náladu a motiváciu počas celého obdobia prípravy na maturitu. Ak sa teda chystáte na maturitu a chcete sa pripraviť čo najlepšie, neváhajte navštíviť našu webovú stránku v kategórii "Maturity - Ostatné". Nájdete tu všetky informácie a materiály, ktoré potrebujete na úspešné zvládnutie tejto dôležitej skúšky.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Obraz na stenu PANORÁMA FENG SHUI
24,90 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Ručne maľovaný POP Art obraz Pulp Fiction
84,90 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Nevädnúce dedičstvo - Vancák Peter
6,56 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Balónik fóliový číslo 8 samostatne stojaci Jungle 41 cm
1,77 €
Uvedená cena je platná k 25.04.2024
Irresistible Blueberry Bakeshop and Cafe (Simses Mary)
10,36 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
I Never Knew That About London (Winn Christopher)
24,92 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Alphabetical Africa (Abish Walter)
15,32 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Miss Lonelyhearts & the Day of the Locust (West Nathanael)
12,88 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Connectomics (Calder Alison)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Halálos együttérzés - András Nagy
15,30 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Cestující - Ulrich Alexandr Boschwitz
15,58 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Gyilkos tudatosság - Karsten Dusse
14,10 €
Uvedená cena je platná k 24.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile