Literárna veda, jazykoveda, slovníky

Image
A világirodalom története - Antal Szerb
21,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
A 2019-ben újra sajtó alá rendezett Magyar irodalomtörténet után most A világirodalom története is megújult formában lát napvilágot. Az először 1941-ben megjelent művet nem kímélte a politikai cenzúra: a Rákosi-korszak kiadásaiban a Mai orosz irodalom fejezetet a sztálini Szovjetunió eredményei iránti lelkesedés jegyében teljesen újraírták, de a későbbi kiadások is eszközöltek kisebb-nagyobb változtatásokat a szövegen. A napjainkban is friss és izgalmas világirodalmi kalauz új kiadása az eredeti, még Szerb Antal életében megjelent szövegváltozat alapján készült. A művet jegyzetekkel, a sajtó alá rendező Pálfy Eszter tanulmányával adjuk közre.
Rétorika aneb Řeč jako nástroj - Eva Tinková
9,82 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Rétorika není pouze nauka o správné mluvě. Pod rétorikou se skrývá řada dovedností, které většina z nás potřebuje pro každodenní komunikaci i k porozumění sdělovaným informacím. Publikace tak přináší řadu zajímavých rad z oblasti stylistiky, nonverbální komunikace i argumentace. Poradí, jak bojovat s trémou, jak se starat o hlasivky i jak zaujmout posluchače. Titul obsahuje doslova stovky rad, tipů a doporučení, které Vám pomohou se dobře prezentovat, ale i lépe poznat a odhadnout svého "protivníka". Kniha je vhodná jak pro profesionální řečníky, tak pro všechny, kdo chtějí úspěšně čelit nástrahám lidské komunikace.
Itáliából Itáliába. Püspökök, póéták, professzorok - Miklós Boda
10,73 €
Uvedená cena je platná k 12.05.2024
Az irodalom- és művelődéstörténeti tanulmánykötet huszonnégy írást ad közre a szerző elmúlt másfél évtizedének kutatásából. Miként a kötet alcíme (Püspökök. professzorok, poéták) jelzi, olyan kiváló egyházi személyekről is olvashatunk a könyvben, mint az Itáliából hazánkba érkezett Szent Gellért püspök, a középkori pécsi egyetem alapításának időszakában tevékenykedő Neszmélyi Miklós püspök s utóda, az "egyetemalapító" Vilmos püspök, a 18. századból a "könyvtáralapító" Klimó (Klimo) György pécsi püspök, továbbá III. János pécsi püspök, ismertebb nevén Janus Pannonius. Őket a költő és hadvezér Zrínyi Miklós, a Madách-leszármazott Balogh Károly, a legújabb korból pedig Csorba Győző és Tüskés Tibor követi. A könyv további "szereplői": Luigi Ferdinando Marsigli, olasz hadmérnök; a "zseniális őrült" Kalmár György; a püspöki könyvtár tudós munkatársa, Koller József; a kiegyezés után Aradról Pécsre költözött kiváló festő Vizkelety Imre; az Erzsébet Tudományegyetem olasz intézetének alapító professzora, Koltay-Kastner Jenő, a római Gregoriana Egyetem munkatársa Arató Pál, végezetül Nagy Imre irodalomtörténész, professor emeritus.
Zrození světa: kosmologie básníka Hésioda - Eliška Luhanová
15,11 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Pod jménem básníka Hésioda tradice uchovala zejména dvě rozsáhlé epické skladby: Theogonii neboli Zrození bohů a Práci a dny. Jeho tvorba dnes bývá datována na závěr 8. století před naším letopočtem a spolu s Homérovou Íliadou a Odysseiou tak tvoří nejstarší literární kořeny evropského myšlení. Předkládaná kniha má za cíl předvést, že Hésiodos je nejen básník, ale též svébytný myslitel, vůbec první, který se ve své Theogonii pokusil vypracovat systematickou a ucelenou kosmologii, a který tak stojí na samém počátku evropské filosofie a vědy. K jeho dílu přistupuje z filosofických, nikoli filologických pozic a usiluje o systematickou rekonstrukci jednotného hésiodovského univerza v širším kontextu řeckého archaického myšlení a také s ohledem na jeho budoucí organický vývoj, zejména u takzvaných prvních filosofů. Vždyť pozdější myšlení z Hésioda přirozeně vycházelo jako z jednoho ze svých nejstarších zdrojů a Hésiodos a Homér byli uváděni (tradičně právě v tomto pořadí) jako „učitelé Hellady“. Návazná tradice svébytným způsobem rozvíjela a samozřejmě také přeznačovala možnosti, které Hésiodovo staré podání o povaze světa a místě člověka v něm otevřelo. Hlubší obeznámenost s tímto básníkem by tak měla patřit k základní výbavě každého, kdo se chce vážně zabývat předsokratovskými mysliteli, ale samozřejmostí by měla být i pro badatele, kteří studují takové filosofické „klasiky“, jako je Platón nebo Aristotelés.
Jak psát transkulturní literární dějiny? - Kolektív autorov,Václav Petrbok
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Konference uspořádané 15. - 16. 11. 2018 Germanobohemistickým týmem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Konference se zaměřila na teoretickou a metodologickou problematiku psaní dějin vícero literárních kultur v různých jazycích, jež koexistovaly na území českých zemí. Součástí sborníku jsou příspěvky týkající se jak středověké slovesné produkce či exponovaného dlouhého devatenáctého století až k první polovině století dvacátého, tak i celé řady problémových okruhů (překlad, kulturní transfer, periodizace, vícejazyčnost, kánon, regionalismus, konfesionalismus) i teoretických a metodologických přístupů (postkoloniální studia, transkulturní teorie, nový historismus). Vedle odborného záměru usiluje rovněž tento sborník stimulovat další debaty o podobě budoucí literárněhistorické syntézy literatur(y) českých zemí napříč obory bohemistikou, germanistikou i dalšími filologiemi a taktéž kulturálními studii či sociální a politickou historií.
Človek a jeho jazyk 4 - Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého - Jana Levická,Miroslav Zumrík
10,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikácia predstavuje voľné pokračovanie série Človek a jeho jazyk a usiluje sa predstaviť dielo Jána Horeckého ako zdroj inšpirácií pri ďalšom skúmaní jazyka a terminológie v historickom i systémovom aspekte. S týmto cieľom zostavovatelia prinášajú výber štúdií a textov J. Horeckého, v ktorých sa autor zamýšľal nad kľúčovými terminologickými a onomaziologickými otázkami, akými sú teoretické otázky terminológie, vzťah termínu a pojmu, onomaziologické hľadisko termínotvorby či sémantické vzťahy v terminológii, jej interlingválne skúmanie a ustaľovanie slovenskej terminológie. Na inšpiračný potenciál prác J. Horeckého sa poukazuje v štúdii J. Levickej o slovenskej terminológii v kontexte jazykovo-spoločenskej situácie 60. rokov 20. storočia a v štúdii M. Zumríka, v ktorej porovnáva Horeckého chápanie pojmu s procedurálnou teóriou pojmu. Špecifickosťou tohto zväzku je bilingválne slovensko-anglické spracovanie, ktorého cieľom je sprostredkovanie terminologického uvažovania a prác profesora Jána Horeckého nielen slovenskému, ale aj zahraničnému čitateľovi.
Od sentimentalizmu k symbolizmu: Francúzska literatúra 19. storočia - Štefan Povchanič
12,26 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Najznámejšie literárne prúdy vo francúzskej literatúre 19. storočia, počnúc sentimentalizmom cez preromantizmus k romantizmu zavŕšili urputný boj s pretrvávajúcim klasicizmom predchádzajúcich storočí. V literárnom virvare Júlovej monarchie sa stretáva oficiálne angažované umenie (l’art utile) so zástancami umenia pre umenie (l’art pour l’art) a k upadajúcemu romantizmu sa vynára mocný rival – realistická tvorba Balzaca a Stendhala. V druhej polovici 19. storočia na intelektuálnom pozadí rozmachu vedy a filozofie pozitivizmu sa zrodí hnutie Parnasu. Vedúcou osobnosťou poézie sa stáva Charles Baudelaire a v románovej tvorbe Flaubert, bratia Goncourtovci a Emil Zola, zakladateľ naturalizmu. Fenomén prekliatych básnikov (Rimbaud, Verlaine a ďalší) sa na konci storočia stretáva s dekadentným pohybom a symbolistickým hnutím, i so spätným pohybom tzv. románskej školy či neo-romantizmu Edmonda Rostanda (Cyrano z Bergeracu). Francúzska literatúra 19. storočia tak predstavuje úchvatný a dramatický obraz neustále sa meniacich literárnych zoskupení a ich urputný boj o miesto na mape literárnej histórie.
Národní literatura a komparatistika - Dalibor Tureček
7,54 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Antologie Národní literatura a komparatistika je soustředěna k problematice vzájemného poměru dvou základních modelů uspořádání literárního materiálu nové doby: národně filologického a komparatistického. Ambicí přitom není sledovat historické peripetie střetávání a prolínání obou přístupů. Snahou je představit hlasy, které jsou v rámci této problematiky zřetelně přítomné v současné literárněvědné bohemistice (Aleš Haman, Zdeněk Hrbata, Miroslav Petříček Jr., Vladimír Svatoň). Alespoň prostřednictvím dvou od původu německojazyčných (Jürgen Fohrmann a Petr V. Zima) a jednoho slovenského (Peter Zajac) příspěvku má zároveň být domácí myšlení konfrontováno se dvěma z bezprostředně blízkých zahraničních kontextů. Metodologickým východiskem je zejména ohled na stálou a vnitřně dynamickou přítomnost jinojazyčných prvků v realitě každé národní kultury. Svazek se zároveň pokouší alespoň dotknout různých vrstev zmíněné problematiky, od filozofických souvislostí po otázky interpretace.
Ekonomický slovník A-S/S-A - Michal Klimik,Mária Piťová
21,73 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Slovník je určený pokročilým profesionálnym používateľom anglického jazyka v oblasti ekonómie, predovšetkým vedúcim a odborným pracovníkom finančných inštitútov a búrz, majiteľom, šéfom, účtovníkom a sekretárkam zmiešaných podnikov, ale najmä preklad ateľom a tlmočníkom. 39 hesiel
Schizofrenická historiografie - Kolektív autorov,Jakub Češka
10,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha přináší příspěvky z konference pořádané před 2 lety v Nymburce. Tematickou osu tvoří mnohotvárnost styčných ploch mezi Hrabalovou tvorbou a historií / historiografií. Badatelé se věnují spisovatelovu přístupu k různým historickým obdobím, postavám, specifickým kulturám a prostředím apod. Stranou nezůstává ani středoevropský kontext díla, včetně např. způsobů osvojování hrabalovské tvorby konkrétními kulturami v dnešní době (Polsko). Kniha se skládá z bloku historického, který komparuje vybrané historické události v Hrabalově podání v dochovaných pramenech, a bloku literárněvědného, který postihuje svébytnou imaginativní (a/nebo imaginární) historii v Hrabalově díle. Klíčový význam přináleží autorské hře s vlastní identitou, což má mj. vyjádřit hlavní název knihy Schizofrenická historiografie.
Jak se tlumočilo a tlumočí v Namibii - Jelizaveta Getta
9,82 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace se zabývá dějinami tlumočení v Namibii zvláště v období německé koloniální správy (18841915). Jedná se o první práci, která poskytuje systematický souhrn historie tlumočení v kontextu formování německého koloniálního panství. Monografie, která vychází z namibijských a německých archiválií, nejprve podává souhrn jazykové a kulturní situace v kolonizované Namibii s ohledem na komunikační obtíže spojené s rozdílnou segmentací reality v africkém a evropském prostředí. Ačkoliv koloniální správa zamýšlela poskytnout oběma stranám dostatečné jazykové vzdělání, daný cíl se ukázal jako příliš ambiciózní, a proto bylo nutné využít služeb tlumočníků. Následuje analytický rozbor tří klíčových oblastí, v nichž se tlumočení uplatňovalo nejhojněji práva, náboženství a diplomacie. Největší pozornost je přitom věnována představení role, statusu, pracovních podmínek a kompetencí tlumočníků. Výklad stručně sleduje též problematiku překladu a vývoj tlumočení po zániku kolonie až do současnosti.
Úvod do teorie jazykové správnosti - Martin Beneš
13,18 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Monografie Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s časoprostorovými, smysly vnímatelnými entitami jazykovými prostředky, ale též s nečasoprostorovými, smysly nevnímatelnými entitami sociálními inherentně normativními jazykovými pravidly, která distribuci těchto prostředků řídí. Úvodní část knihy tento přístup k vlastní předmětné oblasti vykládá a obhajuje, prostřední část se věnuje popisu a (jinde přehlíženým) vlastnostem takto nově nahlédnuté předmětné oblasti, závěrečná část pak na tomto pozadí rozebírá řadu problémů a otázek kolem klasické pojmové triády úzus norma kodifikace, se kterými se čeští lingvisté potýkali především v rámci teorie jazykové kultury zabývá se tu např. kritérii jazykové správnosti, vztahem kodifikace k reálnému užívání jazyka a jejími možnostmi ovlivnit jej, útvarovým členěním českého národního jazyka, jazykovými změnami (pronikáním nových prostředků do spisovného úzu) atp.
Jak se dělá kniha - Vladimír Pistorius
16,47 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Čtvrté vydání úspěšné (a dnes již rozebrané) příručky poskytuje základní informace o vydávání knih, zejména o základních technologických pojmech, typografických zásadách, redakční praxi, práci s digitálními obrázky, ekonomice vydávání knih a právních normách spojených s nakladatelským podnikáním. Čtvrté, aktualizované vydání zohledňuje vývoj, který se odehrál během posledních osmi let, jež uplynuly od předchozího vydání. Kniha uvádí nejnovější dostupná data o evropském i českém knižním trhu. Oproti předchozímu vydání obsahuje rovněž kapitolu o vydávání a ekonomice e-knih. Kniha obsahuje 170 obrázků, tabulek a grafů a rovněž případové studie vydávání knih různých typů. Je určena především nakladatelským pracovníkům, studentům specializovaných škol a oborů, ale i lidem, kteří by chtěli si vydat knihu vlastními silami.
Tanec mezi hroby
8,71 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Výbor Tanec mezi hroby představuje čínskou povídku 20. a 30. let 20. století. Povídky vznikaly v době, která byla v mnoha ohledech přelomová. Čínská společnost procházela hlubokou proměnou, stará pravidla a tradiční zvyky se střetávaly s novými idejemi a představami. Také literatura tohoto období byla do značné míry odpovědí na nástup modernity. Rozmanitost takové reakce dobře reprezentují dva svébytné literární proudy, povídky z venkovského prostředí a povídky tematizující prostředí velkoměsta. Tyto povídky, z nichž žádná nebyla dosud přeložena do češtiny (některé jsou dokonce prvním překladem do cizího jazyka vůbec), zobrazují zcela odlišné světy. Povídky z venkovského prostředí, kde staré jen neochotně ustupuje novému, tvoří první polovinu výboru. Vznikaly převážně během 20. let a zaměřovaly se na širokou paletu aspektů tradiční venkovské společnosti. O něco později vznikaly povídky zacílené na svět města. Druhou část antologie takto tvoří povídky ztvárňující překotně se modernizující společnost dobové Šanghaje v její kráse i ošklivosti.
O detektívke - Kornel Földvári
14,25 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V štvrtom zväzku súborného diela nazvanom O detektívke sú publikované zasvätené, ale prepiatym teoretizovaním nezaťažené štúdie o umení detektívky, o jej najznámejších tvorcoch i hrdinoch. Kornel Földvári sa neusiloval o encyklopedickú dôkladnosť sám svoju knižku prirovnal skôr k čitateľskému denníku. Nebol ani zaslepeným vyznávačom tohto populárneho literárneho odvetvia, vyberal z nepreberného množstva tie diela a spisovateľov, ktorí podľa jeho názoru detektívku vývinovo posunuli, alebo ju obohatili pridanou literárnou hodnotou.
Vers és kontextus - János Mekis D.
7,66 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
A könyv szöveg- és diskurzusvizsgálataiban poétikai jelenségek és lényegesnek felismert kontextusok egymást értelmező megnyitására tesz kísérletet a szerző. Az irodalomelméleti és -történeti válaszok együttes vizsgálatát kanonikus versekkel, kötetekkel végzi el, többek között Ady Endre, Babits Mihály, Gyóni Géza, Kosztolányi Dezső, Nemes Nagy Ágnes, Domokos István, Cselényi László művek elemzésével. A könyv irodalomtörténeti érdekessége és jelentősége, hogy a modern magyar líra egyes jelentős szövegeit és a történeti, módszertani normákat és összefüggéseket egyaránt figyelembe véve jut újszerű következtetésekre. Egyszerre szól a szakmabeliekhez, a középiskolai tanárokhoz, a művelt érdeklődőkhöz és az egyetemi hallgatókhoz.
Alexandr Sommer Batěk: neoglyfy - Radka Fránová,Lada Hanzelínová
13,02 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Alexandr Sommer Batěk (18741944) byl učitelem, vynálezcem a šiřitelem vzdělanosti. Pro některé podivín, pro některé obraz své doby, každopádně člověk lidsky čistý a nadšený pro pravdu a poznání. Jeho posledním příspěvkem světu byl obrazový jazyk neoglyfy. V roce 1930 představil Batěk tento systém znaků, který měl být univerzálním písmem čitelným ve všech jazycích. Tato kniha popisuje základní milníky historie umělých jazyků a neoglyfy jako jejich pokračovatele. Stejně tak ukazuje důležité momenty Baťkova života, které souvisejí s tvorbou a šířením neoglyfů. Součástí je i edice všech dosud nalezených originálních textů o neoglyfech a s neoglyfy. Čtenář má možnost vnímat atmosféru sdělení i pokusit se o studium tohoto neobvyklého komunikačního prostředku.
Energie Ephialta - František Všetička
11,61 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Energie Ephialta, publikace o padesátých letech dvacátého století tedy o nejkontroverznější fázi ve vývoji české literatury je zaměřená na prózu, již autor pojal úhrnně. Tj. k domácí produkci přiřadil samizdatovou tvorbu a díla vycházející v zahraničí. Záměrně zde zúžil interpretační přístup. Prozaickou produkci dekády nahlíží pod úhlem kompoziční poetiky. Jediným kritériem při posuzování textů je mu uměleckost. Výsledkem přístupu je, že historie zvoleného desetiletí je poněkud jiná, než se tvrdívá.
Barvy černobílého světa - Antonín Kudláč
20,02 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Literárněvědná monografie A. K. K. Kudláče zkoumá vybraný segment současné české populární literatury, konkrétně tzv. populární fantastiku (science fiction, fantasy, horor) a komparativně též detektivní prózu, z hlediska teorie literárních žánrů. Analýza textů je funkčně doplněna vhledy do recepčních a komunikačních kontextů této literatury. Kudláčova kniha představuje minimálně svým tematickým záběrem zřejmě první takto komplexní odborné zhodnocení domácí populární literatury v českém akademickém prostředí.
Ady megmondja - Válogatás Ady Endre publicisztikai írásaiból - Endre Ady
7,63 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Sokszor hallottuk már, hogy "Ady publicisztikája mennyire aktuális ma is", és e kötet olvasója látni fogja, hogy ez mennyire így van. Két, ellentétes érzés fog eluralkodni rajta: az egyik az örömé, hogy milyen zseniális próféta élt ebben az országban alig száz éve, és mi a kezünkben tarthatjuk jövendöléseit; a másik viszont a gyötrő dühé és szomorúságé: egy tapodtat sem haladtunk előrébb! Ugyanott vagyunk, mint akkor. Sőt. Ady képes még most is botrányt okozni, hiszen ő, aki költészetében a magyar lélek legmélyebb húrjait pengeti, ezen írásaiban szenvedélyesen küldi el a francba az összes nacionalista, antiszemita és klerikális eszmét és politikust, miközben az évek során (1899-es az első, 1915-ös az utolsó szöveg) egyre harcosabb feminista és (bizony, most figyelj!) szocialista. Nagyon kritikus a fennálló világrenddel, az Európa uralta civilizációval, az oktatási rendszerrel, de legfőképp hőn szeretett hazájával, Komp-országgal, amely ismét Kelet felé igyekszik, mint már oly sokszor az elmúlt ezer évben. Hánykolódik, billeg, s mi a korláton kihajolva, aggódva nézzük a bukdácsolást.
Po divné krajině - Tereza Dědinová
16,25 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V těch nejlepších ze svých textů vypráví fantastická literatura příběhy o našem světě, o lidském vědomí a jeho hranicích. Posun za meze přirozeného fikčního světa a konkrétního časoprostoru přitom dovoluje nahlížet jasněji, příměji a z většího nadhledu. Prostřednictvím symbolu, metafory a alegorie se fantastika vztahuje k univerzálním otázkám a problémům našeho světa. Fantastická literatura je však a priori odsouvána na vedlejší kolej jakožto literatura triviální, úniková a nehodná zájmu náročnějšího čtenáře, a získává tak jen málo inspirativní zpětné vazby. Ambicí této studie je proto iniciovat širší diskuzi o fenoménu fantastické literatury a upozornit na problematiku její reflexe.
Jazyky sveta - Jozef Genzor
37,91 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Najucelenejšia publikácia z oblasti lingvistickej antropológie na slovenskom trhu. Úplný prehľad takmer 2 000 jazykov všetkých kontinentov. Vývoj tvaroslovia a slovnej zásoby od prajazyka až po súčasnosť. Zaujímavé informácie v rámčekoch. 200 pútavých fotografií dokresľujúcich rozmanitosť a krásu nášho sveta. Mapy, schémy jazykov a ukážky písem. Podrobný register a zoznam použitých jazykovedných termínov.
O českém verši - Květa Sgallová
19,86 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Předkládaný soubor statí O českém verši shrnuje výsledky dlouhodobého vědeckého směřování PhDr. Květy Sgallové. Autorka vychází ze strukturalistické tradice a již na počátku své odborné práce prosazovala uplatňování moderní techniky při versologickém výzkumu. V souboru jsou zastoupeny práce týkající se jak problematiky nového přístupu, tak i výsledků, jichž bylo takovým postupem dosaženo, a to v rámci výzkumu, který vedl prof. Miroslav Červenka. Podstatná část prací nemohla být v době normalizace v českém odborném prostředí publikována, studie byly zveřejněny ve Varšavě v rámci mezinárodního výzkumu verše. To se týká především společných prací autorky s prof. Červenkou. Studie zpracovávají obecné problémy výstavby verše, struktury verše v době národního obrození a ve druhé polovině 19. století a otázky teorie a praxe rýmování v české poezii.
Ako sa to povie po anglicky?
12,34 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Tento slovník pomáha deťom spoznať a naučiť sa najpoužívanejšie slová v angličtine. Roztomilé a farebné ilustrácie spolu s výslovnosťou pomáhajú dieťaťu rýchlejšie a jednoduchšie si osvojiť učené slovo. Z angličtiny sa tak stáva zábavná hra! Keďže sme učenie angličtiny chceli uľahčiť, výslovnosť anglických slovíčok je zapísaná jednoducho prostredníctvom bežných znakov slovenskej abecedy.
Modernizácia kritikou - Magdalena Bystrzak,Vladimír Barborík
11,40 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Táto kniha rekonštruuje slovenskú literárnu kritiku v medzivojnovom období, predovšetkým v jeho druhej polovici. Je venovaná štyrom osobnostiam: Jánovi E. Borovi, Michalovi Chorváthovi, Jánovi Igorovi Hamaliarovi a Alexandrovi Matuškovi. Spájala ich myšlienka modernizácie kultúry kritickým myslením. Hamaliar chcel inovovať skokom. Chorváth cez archaické zdroje. Bor imitáciou a Matuška vizionárstvom. Publikácia je ukotvená v súradniciach dobovej sociálnej, svetonázorovej a politickej sféry od záveru dvadsiatych a v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia. Autori VLADIMÍR BARBORÍK (1965) je pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. Výskumne sa zameriava na medzivojnovú a povojnovú slovenskú prózu (monografie Pavel Hrúz, Prozaik Gejza Vámoš a Hľadanie rozprávača: Prózy Vincenta Šikulu) a na problematiku povojnového literárneho života (s Petrom Darovcom napísal publikáciu Mladá tvorba 1956 – 1970 – 1996. Časopis po čase a s Vladimírom Petríkom Pohyb k nehybnosti. Literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka. Je spoluautorom knihy rozhovorov s Vladimírom Petríkom Hľadanie minulého času. MAGDALENA BYSTRZAK (1986) pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, v. v. i. Je autorkou knihy Kritik v spoločnosti. Spory Alexandra Matušku (1930 – 1938) a spolueditorkou kolektívnych monografii Kontakty literatúry a Zmena v praxi (limity - možnosti - spory). Prispieva do literárnych a kultúrnospoločenských časopisov, píše štúdie a literárne kritiky, príležitostne prekladá do poľštiny umelecké a odborné texty.
Komorne o Komornej knižnici Jána Smreka - Monika
11,40 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ján Smrek sa popri vydávaní časopisu Elán odhodlal v roku 1941 na ďalší, vo vojnových časoch ekonomicky veľmi odvážny čin – vydávanie kvalitnej knižnej série, ktorú nazval Komorná knižnica. Podarilo sa mu vytvoriť koncept, ktorý prežil nielen vojnu a ustanovenie nového režimu, ale nakoniec aj svojho tvorcu. V slovenskej kultúre zarezonovala tak silno, že našla svojich nasledovateľov a stala sa predmetom záujmu knihomilov i zberateľov. V knihe Moniky Kaprálikovej nájdete informácie o koreňoch Smrekovej lásky k tlačenému slovu, o jeho pôsobení u pražského vydavateľa Mazáča, o vzniku ikonickej série, o zápasoch za jej udržanie v zlomových rokoch 1949 – 1950 aj o jej obnovu v rokoch 1957 – 1967. Pamäť kultúry je úzko spätá s ľuďmi, ktorí sú presvedčení, že kvalitnú literatúru treba tvoriť a vydávať aj v zložitých časoch.
Anglicko-český česko-anglický příruční slovník - Josef Fronek
12,01 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Odlehčené vydání moderního oboustranného slovníku zkušeného lexikografa přináší více než 50.000 hesel a podhesel, více než 90.000 slov a frází a kolem 150.000 ekvivalentů. Slovník je zaměřen na současný jazyk spisovný i hovorový - najdete v něm výrazy jako: chav, detox, NGO, pandemic, swine flu; akvapark, detox, kapsáče, empétrojka, prasečí chřipka, šrotovné atd. Charakteristiky, vysvětlivky a syntaktické informace zapracované do hesel podporují uživatele slovníku při aktivním vyjadřování v angličtině.Slovník je vhodný pro široký okruh uživatelů, a to nejen pro rodilé Čechy, ale i pro ty, jejichž rodným jazykem je angličtina.
Rusko-slovenský slovensko-ruský vreckový slovník - 4.vydanie
9,41 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Slovník malý veľkosťou, no veľký rozsahom. To je základná charakteristika slovníka, ktorý patrí medzi najrozsiahlejšie vreckové slovníky na slovenskom trhu. Heslá sú vybrané a spracované tak, aby obsahovali slovnú zásobu, ktorú môžete v bežnom živote skutočne použiť. V prílohách nájdete okrem stručného prehľadu gramatiky aj niekoľko desiatok strán konverzačných fráz z rôznych oblastí. Na cestách určite oceníte tematické okruhy zamerané na cestovanie autom, hromadnou dopravou alebo lietadlom, hľadanie ubytovania, vypĺňanie dotazníkov či frekventované verejné nápisy. Na obálke je okrem orientačných mapiek aj mnoho ďalších užitočných informácií – kontakty na slovenské ambasády, tiesňové telefónne čísla atď.
Proust a jeho románový svět - Jiří Konůpek
15,11 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Komplikovaným, mnohovrstevnatým literárním světem francouzského spisovatele, známého především jako autora Hledání ztraceného času, provází čtenáře v této knize Jiří Konůpek, překladatel, esejista, básník a znalý vykladač Proustova díla. Jde o první českou monografii na dané téma.
Lingea olasz társalgás - Könnyített változat, 2. kiadás
6,10 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Lehetővé tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük.
Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník - 55000 hesiel -2. vydanie - Mária Piťová,Marian Mikula
13,29 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Najmodernejší typ slovníka, ktorý je určený začiatočníkom aj náročnejším používateľom. Obsahuje bohatú slovnú zásobu bežnej spoločenskej komunikácie a mnoho termínov z rôznych vedných odborov. Slovník je v závere obohatený o obrazovú prílohu `What is what` a konverzáciu z oblasti cestovného ruchu.
Kik vagytok ti? - Kötelező magyar irodalom - Újraélesztő könyv - János Háy
14,72 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Irodalomtörténet? Az is. Izgalmas oknyomozás, hogy valójában kik voltak ezek a valahai alkotók? Az is. Életútfeltárás, életműelemzés? Az is. Kor- és kórrajz? Az is. De legfőképp igazi Háy-próza. Tele humorral, gondolattal, a valahai életművek teljesen újszerű megközelítésével. Olyan könnyedén lép át más korok világába, olyan természetesen beszél a valahai alkotókról, hogy észre se vesszük, hány év választ el tőlük, s lelkesen vetjük bele magunkat ebbe a világba, aminek hősei a tankönyvekből jól ismert, sokszor unalmasnak vagy épp érdektelennek tartott alakok. "Író vagyok, nem akartam más írókat szobornak látni, nem akartam szobrok közt élni. Ki akartam szabadítani őket ebből a fogságból, mert a vaspáncél csak a középkori lovagoknak áll jól, az íróknak nem. Azt akartam, hogy legyenek újra érinthetők, közvetlenek és megszólíthatók. Hogy olyanok legyenek, mint a barátaink, a rokonaink, az osztálytársaink. Hogy embernek látszódjanak, nagyszerűeknek és esendőeknek, olyanoknak, akikre lehet haragudni, és olyanoknak, akiket lehet szeretni. Hogy minden olvasó érezze, ők még mindig hozzánk beszélnek, és rólunk beszélnek, a mi sorsunkhoz szólnak hozzá. Elevenséget akartam, mert az irodalom nem múzeumi tárgy. Ott van az életünkben, ha akarjuk, hogy ott legyen." (Háy János) A Kik vagytok ti? mint írói vállalkozás is példátlan. Hatalmas mű, óriási, sokéves munka. S az eredmény egy olyan könyv, ami Szerb Antal óta először mer újszerűen és jól olvasható stílusban a magyar irodalom alkotóihoz nyúlni.

Literárna veda, jazykoveda a slovníky patria do fascinujúcej podkategórie vedy, techniky a elektrotechniky. Tento web sa zameriava na tieto oblasti, poskytujúc prístup k informáciám a zdrojom pre študentov, výskumníkov a nadšencov týchto disciplín. Na tomto webe nájdete širokú škálu tém týkajúcich sa literatúry, jazyka a slovníkov. Literárna veda je zameraná na výskum literárnych diel, ich vývoj, štýly a trendy. Ponúkame prehľadné články, ktoré sa venujú rôznym literárnym periodám, žánrom a autorom. Okrem toho sa môžete dozvedieť o literárnej teórii a metodológii, ktoré tvoria základ literárnej vedy. Jazykoveda je ďalšou dôležitou súčasťou tohto webu. Zameriava sa na skúmanie jazyka ako systému a jeho používanie v rôznych kontextoch. Ponúkame články a analýzy o jazykovej štruktúre, gramatike, fonetike a sémantike. Našim cieľom je poskytnúť návštevníkom stránky prehľad o rôznych jazykových rodinách a ich histórii. Ďalej sú na webe dostupné informácie o slovníkoch. Sú neoddeliteľnou súčasťou jazyka a ponúkame vám recenzie a porovnania rôznych typov slovníkov. Od klasických papierových slovníkov až po moderné elektronické slovníky, môžete si prečítať o ich výhodách a nevýhodách, aby ste si mohli vybrať ten najvhodnejší pre vaše potreby. Na tomto webe pravidelne aktualizujeme novinky a trendy v literárnej vede, jazykovede a slovníkoch. Okrem článkov a recenzií nájdete tu aj odkazy na relevantné knihy a ďalšie zdroje. Ak ste študentom alebo výskumníkom, tento web vám môže poskytnúť cenné informácie a inšpiráciu na vaše projekty a dokonca aj na rozšírenie vedomostí. Vodať sa s jazykom, literatúrou a slovníkmi je fascinujúce a tento web vám pomôže objaviť hĺbku a komplexnosť týchto disciplín. Nech už ste akademik, študent alebo jednoducho milovník slova, naša stránka vám ponúka zábavnú a informačnú podporu v oblasti literárnej vedy, jazykovedy a slovníkov.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile