Európske právo

Image
Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie - Helena Barancová
29,45 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorá článkom 6 začlenila do svojho obsahu Chartu základných práv EÚ a všetky členské štáty sú tak viazané aj Dohovorom Rady Európy o ľudských právach a základných slobodách. V období ostatných rokov sa osobitne dynamicky rozvíjala najmä rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie, ktorá má tiež podstatný právny význam najmä pri právnej interpretácii právnych prameňov práva Európskej únie, v oblasti pracovného práva a osobitne smerníc. Judikatúra Súdneho dvora EÚ prešla v ostatných desaťročiach dynamickým vývojom ešte predtým, ako sa Slovenská republika stala členom Európskej únie. Je rozsiahla, komplikovaná a podľa nej by sa mala spravovať legislatívna prax, súdna prax, ale aj podnikateľská prax. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ majú postupovať súdy Slovenskej republiky rozhodujúce v právnych sporoch. Predkladané dielo predstavuje pracovné právo Európskej únie z pohľadu de lege lata, ako aj z pohľadu existujúcej právnej teórie a súdnej praxe Súdneho dvora EÚ. Ašpiráciou autorky bol vedecký a odborný rozbor všetkých základných právnych inštitútov pracovného práva EÚ tak, aby širokej odbornej verejnosti bližšie priblížila podstatu pracovného práva EÚ, jeho súvislosti s pracovnoprávnymi inštitútmi slovenského pracovného práva. Kniha je určená do pozornosti sudcom, advokátom, legislatívnym pracovníkom, zamestnávateľom, odborovým funkcionárom a hlavne študentom právnických fakúlt, ako aj študentom iných fakúlt zameraných na medzinárodné a európske právo.
Sociální právo EU - Kristina Koldinská,Igor Tomeš,Filip Křepelka
20,90 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Autoři monografie se snaží postihnout velice široký fenomén sociálního práva Evropské unie, tedy oblasti představující jednu ze stěžejních dimenzí Evropské unie a jejího práva. Kniha provede čtenáře filozofickými, historickými a mezinárodními souvislostmi současného sociálního práva Evropské unie. Zvláštní část knihy pak postupně osvětluje jednotlivé oblasti sociálního práva EU, nejdříve z pohledu rovnosti a svobody jako základních principů, na kterých stojí většina norem sociálního práva EU. Specificky je také pojednáno o dvou důležitých aspektech sociálního práva EU, a sice o zakotvení práva na vzdělání a práva na zdraví. Celou knihu pak uzavírá pojednání o sociálních politikách EU v oblastech, kterým se dosud nedostalo závazné právní úpravy, přesto jsou ale pro EU jako celek velmi důležité, tedy například o politice zaměstnanosti, o sociální integraci Romů či občanů třetích států a dalších důležitých otázkách. Pro lepší pochopení předmětné problematiky a její správný výklad se celou knihou prolíná rozhodování Soudního dvora Evropské unie, ale např. i Evropského soudu pro lidská práva. Autorský kolektiv se tématu sociálního práva EU věnuje celý svůj profesní život a do knihy se promítají více než bohaté zkušenosti autorů z této oblasti. Autoři přednášejí na vysokých školách a konferencích jak v České republice, tak v zahraničí. Totéž platí pro jejich publikační činnost – autoři o sociálním právu EU publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Európsky prokurátor - Anna Ondrejková
6,21 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
O tom, že sa pripravovalo vytvorenie Európskej prokuratúry, je slovenská verejnosť, najmä odborná, informovaná. Obsah informácií poskytnutých hromadnými oznamovacími prostriedkami je však nielen veľmi skromný, ale aj nepresný. Odborná literatúra sa tejto problematike zatiaľ nevenovala. Pritom práce na príprave nariadenia o vytvorení Európskej prokuratúry nedávno skončili, Slovenská republika oficiálne oznámila, že má záujem sa na realizácii tohto nariadenia podieľať a z nariadenia vyplýva, že sa bude dotýkať profesionálnej činnosti viacerých právnych profesií. Európska prokuratúra bude podávať obžaloby na slovenských súdoch. Ak nebude prijatá osobitná vnútroštátna právna úprava, tak na všetkých okresných súdoch podľa všeobecných pravidiel miestnej príslušnosti. Nariadenie o vytvorení Európskej prokuratúry sa teda bude s najväčšou pravdepodobnosťou dotýkať práce všetkých slovenských trestných sudcov. Mnohé oprávnenia a postupy Európskej prokuratúry budú upravené aj vo vnútornom slovenskom právnom poriadku, ale nie všetky. Navyše, v prípade nesúladu vnútroštátnej právnej úpravy má prednosť právna úprava obsiahnutá v nariadení Európskej únie. Nariadenie Európskej únie má všeobecnú platnosť, je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné v členských štátoch. Ide o dosť dôvodov na to, aby sa prinajmenšom právnici všetkých profesií podieľajúcich sa na trestnom konaní zaujímali o právnu úpravu týkajúcu sa Európskej prokuratúry. Keďže k nariadeniu, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry, neexistuje dôvodová správa ani judikatúra, pre lepšie pochopenie filozofie a dôvodov vzniku Európskej prokuratúry autorka pripojila prehľad historického vývoja snáh o jej vytvorenie a pre lepšie pochopenie jednotlivých inštitútov Európskej prokuratúry aj prehľad vývoja diskusií v priebehu legislatívnej prípravy nariadenia o jej vytvorení.
Právny styk s cudzinou - Marek Kordík
27,55 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Publikácia sa snaží o ucelený prehľadný popis jednotlivých inštitútov právneho styku s cudzinou a to v rámci piatej časti Trestného poriadku, ale taktiež aj všetkých doteraz prijatých osobitných zákonov. Publikácia analyzuje vzájomný vzťah týchto inštitútov, jednotlivé spôsoby konania a formy rozhodnutia. Súčasťou publikácie sú taktiež vzory jednotlivých príkazov a osvedčení, aby si čitateľ vytvoril konkrétnu predstavu o náležitostiach a forme konkrétneho inštitútu a spôsobe, ako sa vypĺňa a prehľadný katalóg jednotlivých inštitútov so sumárom najdôležitejších informácií. Publikácia je primárne určená odbornej verejnosti z radov sudcov, prokurátorov, vyšetrovateľov a advokátov. Taktiež môže slúžiť ako učebná pomôcka študentom právnických fakúlt.
Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie - Tomáš Fecák
38,10 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Problematika vztahu mezinárodních dohod o ochraně investic a práva Evropské unie v posledních letech přitáhla značnou pozornost akademiků i praktiků a postupně se dostává i do povědomí širší veřejnosti. Aktuálnost tématu, ale i kontroverznost některých dílčích otázek dokládají například bouřlivé diskuse provázející jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) mezi EU a USA, kde právě zahrnutí ochrany investic do této dohody představuje jednu z nejkontroverznějších otázek, či několik investičních arbitráží vedených v poslední době zahraničními investory proti státům střední a východní Evropy (včetně České republiky a Slovenska), v nichž byl vztah mezinárodních dohod o ochraně investic a práva EU jednou z otázek klíčových pro výsledek sporu. Obsáhlá monografie na téma mezinárodních dohod o ochraně investic a práva EU přináší komplexní a zároveň podrobný rozbor různých aspektů tohoto komplikovaného a mnohovrstvého vztahu. Po krátkém úvodu do problematiky je v kapitole 2 podán stručný přehled typické úpravy mezinárodních dohod o ochraně investic a o něco podrobnější rozbor úpravy investic v právu EU, a to pro účely následného srovnání těchto úprav a identifikace možných rozporů, které mezi nimi mohou vznikat. Kapitola 3 je věnována investičním dohodám uzavíraným Unií po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, a to především otázkám pravomoci EU v oblasti zahraničních investic, odpovědnosti za porušení unijních investičních dohod, jakož i obsahové stránce nové politiky EU v oblasti zahraničních investic. Kapitola 4 se zabývá právním statusem existujících dohod o ochraně investic uzavřených mezi členskými státy EU a třetími zeměmi. Kapitola 5 pak analyzuje různé otázky spojené s dohodami o ochraně investic uzavřenými mezi členskými státy EU navzájem (tzv. intraunijními dohodami). Práce čerpá, vedle relevantních mezinárodních smluv a právních předpisů, především z judikatury Soudního dvora Evropské unie, z rozhodovací praxe arbitrážních tribunálů a z četné, zejména zahraniční, odborné literatury, přičemž výsledkem je spojení jednotlivých dílčích poznatků do systematického a srozumitelného celku.
Evropské obchodní právo - Martin Janků
39,19 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Cílem monografie je přispět k lepšímu pochopení mechanismů unijního práva a jeho dopadů na obchodněprávní vztahy v rámci tří podoblastí. První se týká podmínek pro uzavírání obchodních transakcí mezi obchodníky z členských zemí. Je pokryta pravidly, jež upravují fungování jednotného vnitřního trhu, zejména základní svobody trhu, ale i v dalších oblastech, jako je hospodářská soutěž mezi podniky, poskytování státních (veřejných) podpor na pomoc podnikání či pravidla na ochranu práv duševního vlastnictví. Druhá se zabývá závazky mezi EU (členskými státy) a třetími zeměmi či mezinárodními organizacemi vytvářejícími prostor pro realizaci MOT, jejich usnadňování či možné restrikce. Tyto vyplývají z norem mezinárodního ekonomického práva (zejména práva WTO) a promítají se do naplňování společné obchodní politiky EU. Konečně třetí je oblast vztahů mezi EU a členskými státy, zaměřená na harmonizaci právních řádů v oblasti občanského, respektive obchodního práva. Z této oblasti vypichuje kniha právo EU na ochranu spotřebitele a na unijní právo obchodních společností. Celý výklad je uvozen dvěma krátkými kapitolami, jež charakterizují systém pramenů evropského unijního práva a právní ochrany EU zabezpečované především fungováním unijních soudů – Soudního dvora EU a Tribunálu. Tyto pojmy, respektive mechanismy, jsou důležité pro pochopení fungování práva EU a jeho rozvoje v oblastech, na něž je soustředěna hlavní pozornost. Zejména na právo vnitřního trhu, soutěžní právo EU, právo ochrany spotřebitele, nástroje společné obchodní politiky EU a evropské korporátní právo.

Európske právo je dynamická právna oblasť, ktorá sa zaoberá právnymi aspektmi Európskej únie (EÚ) a jej členských štátov. Táto podkategória je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o právne predpisy EÚ a chcú mať prehľad o európskom právnom systéme. Na našom webe Európske právo poskytujeme užitočné informácie o rôznych aspektoch európskeho práva, vrátane právomocí a kompetencií Európskeho súdneho dvora, európskeho zákonníka práce, európskeho občianstva a mnoho ďalších tém. Zoznamujeme vás s právnymi predpismi, ktoré majú vplyv na členské štáty EÚ a ich občanov. Napríklad sme tu prezentujeme smernice, nariadenia, rozhodnutia EÚ a ďalšie legislatívne akty, ktoré majú vplyv na európske právne prostredie. Európske právo je vo veľkej miere založené na princípe subsidiarity, ktorý znamená, že EÚ prijíma právne predpisy iba v prípade, ak členské štáty nemajú dostatočné možnosti riešiť konkrétnu problematiku samy. Tento princíp umožňuje členským štátom zachovať si určitú mieru samostatnosti v záležitostiach ako je trestné právo, rodinné právo a iné oblasti. Ak sa zaujímate o európske právo, na našej stránke nájdete aj rôzne príklady judikatúry Európskeho súdneho dvora, ktoré ilustrujú, ako sú právne predpisy EÚ interpretované a uplatnené v praxi. Tiež poskytujeme správy a analýzy najnovších európskych právnych udalostí a trendov. Naše stránky vám ponúkajú možnosť stať sa informovaným odborníkom na európske právo prostredníctvom obsahov, ktoré sú jednoducho čitateľné a prístupné. V prípade, že sa zaujímate o konkrétne témy alebo máte otázky z oblasti európskeho práva, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našich kontaktných informácií. Využite náš web o európskom práve a získajte ucelený prehľad o tejto zaujímavej oblasti práva, ktorá ovplyvňuje nás všetkých ako občanov EÚ.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 25%
Plagát s paspartou rastlinná bublina
19,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Amscan Latexové balóny mix - červená, zelená, žltá 6 ks
2,59 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Guardians - autor neuvedený
26,07 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Eva - Bruggen Carry van
11,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
DEKORAČNÁ sada HB pastelová
5,67 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Placka Bride to be 5 ks
4,18 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Božidara - Veronika Hurdová
26,91 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Popelka - prostorové leporelo s pohádkou - autor neuvedený
13,53 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
Jiří Příhoda - Christopher Long, Jiří Příhoda
41,28 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Tanec je vášeň - Škápíková Jitka
20,84 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Hlavou proti zdi - Hurwitz Gregg
19,60 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Flash 2: Rychlost temnoty (brož.) - Joshua Williamson
15,62 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mediocre - Ijeoma Oluo, Hodder & Stoughton
13,78 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Man of Good Hope (Steinberg Jonny)
11,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mountains and Lowlands (Collins Paul)
16,80 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
A Titoktündér - A Tündérek Kalendáriuma - Andrea Beck
9,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Václav Klaus - David Klimeš
13,35 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99