Učebnice, slovníky

Image
English for Everyone: Angol vonzatos igék - Az 1000 leggyakoribb szókapcsolat - Thomas Booth,Ben Ffrancon Davies
19,92 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Az English for Everyone kurzus azoknak szól, akik önállóan szeretnének angolul tanulni, vagy felidézni a nyelvtudásukat. A vonzatos igék (phrasal verbs) pontos használatának megértése és elsajátítása sokszor nehéz. Az Angol vonzatos igék 56 témakörbe rendezve mutat be több mint 1000 gyakori kifejezést. Ezeket mondatba foglalva látjuk, magyar megfelelőként pedig igekötős igét, szólást vagy rövid magyarázatot találunk. Az új kifejezések megértését színes illusztrációk, begyakorlásukat pedig számos feladat és ingyenes online hanganyag segíti.
Seminár z matematiky: Matematika pre maturantov 3. časť - Zbyněk Kubáček,Ján Žabka
17,96 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Zbierka úloh spojená s učebnicou v súlade s aktuálnymi požiadavkami na maturanta. Veľké množstvo vysvetlených a riešených úloh aj ďalších úloh na precvičenie. Obsahuje aj úlohy vhodné ako príprava na štúdium na slovenských a českých vysokých školách. Obsahom záverečnej – tretej – časti zbierky riešených úloh z matematiky je planimetria. Tá poskytuje vhodný priestor na formuláciu typovo aj obsahovo veľmi rozmanitých úloh – od rôzne náročných výpočtov cez úlohy umožňujúce jednoduchý objav a jeho formuláciu až k elementárnym dôkazom. Rovnako ako predchádzajúce dve časti tlačená verzia bude okrem prehľadu teórie a zadaní úloh obsahovať veľké množstvo riešení, vysvetlení a komentárov; zvyšné riešenia nájde čitateľ na internete. OBSAH: 1. Uhly, trojuholníky a mnohouholníky 2. Kružnica, kruh a ich časti 3. Trigonometria 4. Vektory 5. Analytická geometria
Literatúra v pohode 8 - učebnica - Renáta Sviteková
12,92 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Učebnica Literatúra v pohode 8 ponúka žiakom atraktívny prehľad literárnych útvarov umeleckej poézie a prózy, ako aj predstavenie literatúry faktu či populárno-vedeckej literatúry. Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou stavila na kvalitných autorov a príbehy, ktoré majú etický i vzdelávací charakter. Každá téma obsahuje okrem základných teoretických poznatkov a zaujímavých ukážok i pestrú skladbu tvorivých úloh na rozvoj pamäťových, klasifikačných a aplikačných zručností (reprodukuj - vyhľadaj - zamysli sa) a množstvo spoločensko-historických zaujímavostí. Literatúra v pohode neostane nič dlžná svojmu názvu – prináša súčasné, atraktívne ukážky, zaujímavé úlohy a v ôsmakoch buduje nenúteným spôsobom lásku k literatúre a rozvíja čítanie s porozumením i kritické myslenie.
New Horizons 1 WB - Paul Radley
13,29 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
New Horizons is a four-level upper secondary course that sets achievable goals and builds confidence. New Horizons includes 100% new content and updated exam training to prepare students for the B1 school-leaving exam. A wide range of topics engage teenagers’ interest and provide essential vocabulary. Practical grammar exercises then build students’ confidence in communication. Key futures •Brand-new features, fun activities and 100% rewritten texts and exercises •Clear structure and a moderate pace to suit classes with lower weekly contact hours, or mixed-ability classes •Dual entry points at levels 1 and 2 mean that students can work towards the B1 exam at their own pace •Updated and systematic exam training in levels 3 and 4 prepare students for the different requirements of their school-leaving exams •Language review at the end of every two units recycles and revises language as the course progresses
Chcete se dostat na právnickou fakultu? - Igor Kotlán,neuvedený
20,85 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Všeobecný přehled a základy práva - kniha navazuje na velmi úspěšný 1. díl a formou 1000 testových otázek z přijímacích zkoušek ukazuje potřebnou hloubku přípravy na uvedené vysoké školy. Zároveň obsahuje také kompletní přijímací test, ve kterém si p otenciální uchazeč o studium ověří své schopnosti. V knize jsou zohledněny všechny oblasti přijímacích testů tvořící tzv. všeobecný přehled. Jedná se o oblast politologie, základů práva, mezinárodní politiky a zeměpisu, mezinárodních organizací a int egrace, filozofie, sociologie a psychologie, ekonomie, kultury a historie. Určeno: Právnická fakulta UK v Praze, Právnická fakulta UP v Olomouci, Právnická fakulta ZČU v Plzni. Publikaci je výhodné zkombinovat s 1. dílem - teoretické vysvětlení probl ematiky a přípravou na testy studijních předpokladů a z logiky - viz knihy Testy studijních předpokladů a základy logiky (1. a 2. díl).
Príbehy Sherlocka Holmesa CD
15,11 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Slovenský jazyk 4 - učebnica - Nguyenová Ľuba Anhová
9,88 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Nové vydanie učebnice slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ z edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom. Oddelená gramatická a slohová zložka. V súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.
Mapka literatúry SŠ 2 - Dana Hašková,Ján Tarábek
2,84 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
2. diel praktickej učebnej pomôcky, ktorú ocení každý študent strednej školy. Obsahuje: - charakteristiku literárnych období od realizmu až po súčasnosť - prehľadné zoradenie autorov a ich diel podľa období v rozsahu učiva strednej školy 2. diel: - realizmus - literárna moderna - literatúra medzi svetovými vojnami - literatúra po roku 1945 Kvalitná laminovaná úprava umožňuje časté používanie bez poškodenia. Mapku využijú študenti stredných škôl počas celého štúdia a tiež na prípravu na maturitu.
Creativo - Fun card English Future Simple
9,49 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
With this set your students will develop the skill of answering Future Simple questions automatically. Students have to answer questions using both affirmative and negative sentences. You can mix cards from different sets and practise a few tenses at the same time. The set consists of 50 cards with 50 questions, 100 pictures and the answers on the reverse side.
Grammar Friends 1 - Student's Book - Eileen Flannigan,Tim Ward
19,94 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
The step-by-step grammar presentations in Grammar Friends introduce form, use and meaning in a way that even young beginner learners can understand and remember. The series was written to support the syllabus of Family and Friends but is an ideal supplement to any elementary general English course. There are lots of controlled activities to help children improve their written grammar and the fun interactive activities on the Grammar Friends Student Website to really encourage them to learn by themselves.
Logico Piccolo Prvouka - Ročné obdobia - Počasie - Čas
9,41 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Súbor Ročné obdobia je určený deťom v predškolskom veku a žiakom prvého a druhého ročníka základných a špeciálnych škôl. Súbor obsahuje cvičenia určené na poznávanie a rozpoznávanie ročných období podľa počasia, sviatkov, slávností, oblečenia, dejov v prírode, ktoré sú pre jednotlivé ročné obdobia charakteristické. Postupne si deti uvedomujú súvislosti medzi striedajúcimi sa klimatickými podmienkami a ich pozorovateľnými, konkrétnymi vplyvmi na každodenný život v rôznych krajinách. Získavajú povedomie, ako jednotlivé ročné obdobia podmieňujú usporiadanie života človeka a zvierat vo voľnej prírode a vegetačnej fáze, či ako sa človek a príroda týmto podmienkam prispôsobili. Tiež sa zamyslia nad dôsledkami klimatických zmien. Druhá časť súboru je zameraná na pojem čas v podobe konkrétnych príkladov. Deti sa zaoberajú určovaním a porovnávaním časových úsekov (dĺžok rôznych činností a dejov) a časovými postupnosťami udalostí v priebehu dňa, roku a života. K súboru je potrebný rámik Logico Piccolo, ktorý sa objednáva samostatne.
Nová ruština pre samoukov - Ľubor Matejko
14,24 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Nová ruština pre samoukov je určená všetkým, ktorí chcú postupne spoznať nielen ruský jazyk, ale aj ruskú kultúru. Učebnica je zostavená tak, aby sa z nej mohli učiť už úplní začiatočníci, ktorí sa s azbukou ešte nikdy nestretli, ale aj pokročilejší používatelia ruštiny. Slovíčka, dôležité frázy aj gramatiku sa čitateľ učí popri čítaní príbehu o mladom ruskom podnikateľovi Sašovi, ktorý cestuje, nakupuje, riadi firmu, vedie dôležité obchodné rozhovory a dáva rady o podnikaní či marketingu. Čitateľ sa tak učí a zároveň aj spoznáva život v Moskve či Petrohrade a fakty o ruskej histórii aj kultúre. Súčasťou učebnice je CD s nahrávkami ruských textov, slovíčok a fráz v MP3 formáte. Gramatika a cvičenia v tejto knihe sú na úrovni A1 až A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.
Daždivé prázdniny 4 - Ingrid Simaničová
3,94 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 4. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prírodovedy a vlastivedy. Doplnené o plnofarebné kresby a obrázky. Vhodné aj počas školského roka.
Matematika 6 - Učebnica - Zuzana Berová
8,08 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na Slovensku ojedinelý súbor učebníc a pracovných zošitov od jedného autorského kolektívu pre prvú až deviatu triedu spracovaný v modernej grafickej úprave. Učebnice aj pracovné zošity sú spracované podľa inovovaného ŠVP platného od septembra 2015. Tieto texty podporujú riadené aktívne učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a pri ktorom je učiteľ inšpirátorom a organizátorom diania v triede (metóda R.A.U.) tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí. Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme úlohy od najjednoduchších až po veľmi zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Je v nich veľmi veľa projektov, či už čisto matematických, alebo začleňujúcich do vyučovania matematiky prierezové témy. Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.
Testy z angličtiny + 2CD - Helena Šajgalíková,Štefánia Dugovičová,Věra Eliašová
15,11 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Testovanie pomáha zistiť úroveň vedomostí, identifikovať slabé miesta a zároveň je vhodným motivačným faktorom pre ďalšie napredovanie. Publikácia obsahuje sto úloh na úrovni B2 (dobré jazykové vedomosti v bežnej komunikačnej sfére) a C1 (primerané jazykové vedomosti v profesijnej komunikačnej sfére), ktoré zahrnujú široké spektrum spoločenskovedných tém, ekonómie aj prírodných vied. Zostavené sú tak, aby boli samovysvetľujúce a pre každého zrozumiteľné. Náročnosť úloh sa zvyšuje postupne. Úvodné časti obsahujú úlohy zamerané na jednotlivé gramatické i lexikálne javy. Bez stresu si môžete overiť vlastnú úroveň čítania s porozumením, počúvania aj písania. Sami ľahko zistíte, či pri používaní anglického jazyka vám chýbajú vedomosti, alebo len nemáte skúsenosti používať ho v konkrétnych komunikačných situáciách. Úspešnosť pri riešení úloh vám napovie, kde máte medzery a v čom sa ešte musíte zlepšiť. Správnosť riešení si môžete overiť v kľúči. Publikácia je vynikajúca pomôcka na precvičovanie a osvojovanie si anglického jazyka, pri jej tvorbe autorky vychádzali z rozsiahleho výskumu aj z vlastných pedagogických skúseností.
PONS Nyelvkönyv lustáknak - Német 2. - Linn Hart,Paul Hawkins
10,68 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Ajánljuk azoknak a kezdő és újrakezdő németeseknek, akik nagyon el vannak foglalva, és úgy érzik lusták a nyelvtanuláshoz, de mégiscsak szeretnék fejleszteni nyelvtudásukat. Ezt a kötetet Neked találtuk ki, ha kedveled - a szellemes és őrült sztorikat, - a kreatív gyakorlatokat, - az újító gondolatokat, - a modern megjelenést és dizájnt, - +1 ha az első könyvvel is velünk tanultál, és folytatnád a nyelvtanulást. Dőlj hátra, és élvezd azokat a sajátságos és vicces helyzeteket, amikbe Paul, Linn és a velük kapcsolatba kerülők keverednek! Kövesd őket, és gyakorold a némettudásod a rövid feladatokkal, amik az olvasásértést és a hallásértést fejlesztik a német nyelv felfedezésén keresztül. A megoldásokat és a mondatok magyar fordítását mindig megtalálod a lap alján, a hallásértések szövegét pedig a függelékben.
Szuperagy - Barbara Oakley,Schewe Olav
11,24 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Túl sok időt töltesz tanulással, de a végeredmény kiábrándító? Nehezen emlékszel vissza arra, amit olvastál, és hajlamos vagy a halogatásra? Gyakran elkalandozik a figyelmed, és unalmasnak találod az anyagot? Ha mindez igaz rád, ez a könyv neked szól. A kötet szerzői, dr. Barbara Oakley és a Szuperdiák bestseller írója, Olav Schewe korábban tanulási nehézségekkel küszködtek, de rátaláltak azokra a technikákra, amelyek segítségével bármilyen anyagot könnyedén elsajátíthatnak. Az idegtudomány és a kognitív pszichológia meglátásaira építve képesek voltak fejleszteni és javítani tanulási képességeiket, legyen szó bármilyen témáról is. A sikeres tanulók folyamatosan bővítik az eszköztárukat olyan módszerekkel, amelyek segítenek a tanulásban. Ez teszi lehetővé, hogy maximális hatékonysággal használják az agyukat, függetlenül attól, hogy van-e kedvük épp a tanuláshoz, vagy nincs. Ebből a könyvből megtudhatod, hogyan legyél te is ilyen diák. Ajánjuk felvételikre, vizsgákra készülő diákoknak, felsőokatásban tanulóknak.
Biologie rostlin, 6. vydání - Jan Kincl
11,56 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložky MŠMT ČR.
PONS Beginners' Course: Hungarian (2 CD melléklettel) - Mária Sántha
31,39 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
What's the best way to learn Hungarian? By practising the language in realistic situations. That's why dialogues play an important role in this course. Using modern, communicative learning methods, you will practise speaking and understanding Hungarian just as if you had gown up in the country. And, what's more, you'll discover the ins and outs of Hungarian grammar, vocabulary and cultural information. Learning Hungarian made easy by - modern, communicative learning methods - motivating ongoing story - relevant cultural information - a wide variety of activities with many illustrations - grammar explanations - and authentic recordings.
Vzdelávacia politika a kultúra - Branislav Pupala
14,25 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Akási malá mapa či mozaika zdrojov a dôsledkov vzdelávacej politiky tak, ako ju autor zo svojho pohľadu zachytával posledné roky a ako o nej písal smerom k širokej verejnosti v novinových článkoch či rozhovoroch pre viaceré denníky a iné médiá. Kniha zachytáva rôzne roviny a úrovne vzdelávacieho systému, takpovediac od jasličiek až po vysoké školy, pretože ide o spojené nádoby, ktoré by mali byť zastrešené súdržnou vzdelávacou politikou celého systému. To sa u nás akosi nedeje, vzdelávacia politika je dodnes rozbitá a rozpačitá, takže systém nefunguje v súvislostiach a v celku. Príbeh textov sa začína rokom 2016, keď sa na stole objavil ďalší z pokusov o reformu školstva v Slovenskej republike v podobe projektu Učiace sa Slovensko. Pokračuje cez rôzne epizódy v ďalších rokoch až po pandémiu a otázky, ktoré táto situácia nastolila ako podnety k zmenám vzdelávacieho systému. Časovo sa končí tam, kde Európu zasiahla vojna na Ukrajine a keď sa možno vynoria úplne nové otázky a iné pohľady na to, čo sa pre vzdelávaciu politiku stane podstatné. A hoci sme s úmyslami zmeniť vzdelávací systém podľa nových pravidiel od roku 2020 zase na ďalšej novej ceste, nedokážeme ani teraz predvídať, ako a kam povedie. No kniha nie je len o Slovensku a o slovenskej vzdelávacej politike. Má aj mierne exotickú príchuť a zafarbenie. Lebo to časové obdobie, ktoré zachytáva, bolo pre autora spojené aj s priamym a dlhým stretom so vzdelávacími systémami a kultúrami krajín juhovýchodnej Ázie, konkrétne Indonézie a Nepálu.
Stavební technologie II. pro 2. ročník SOU - Otomar Tibitanzl
14,63 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Učebnice je určena žákům 2. ročníku SOU a popisuje způsoby zakládání, zemní práce, a druhy základů, kanalizaci a bytová jádra, železobetonové konstrukce, příčky, stropy, klenby, způsob omítání. Hlavní pozornost věnuje progresivním způsobům prací a klade důraz na bezpečnost při práci.
Chémia - Maturita - Ivan Hnát
9,41 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Táto knižka je určená maturantom a záujemcom o štúdium chémie na vysokých školách, či už v podobe teoretickej alebo aplikovanej. Vychádza už zo súčasných názvoslovných zvyklostí a zahŕňa aj najnovšie zmeny v názvosloví anorganických a organických zlúčenín. Je tretím, prepracovaným a doplnením vydaním.
Anatomie domácích savců 2 Anatómia domácich cicavcov 2 - H. E. König
123,50 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Rozsiahla dvojdielna monografia, kombinácia učebnice a atlasu, česko-slovenský preklad s doplňujúcimi poznámkami v intenciách anatomickej školy Českej a Slovenskej republiky. Jedna zo svetovo najkvalitnejších publikácií, ktoré sa zaoberajú anatómiou domácich cicavcov s excelentnou celofarebnou obrazovou dokumentáciou je výnimočnou kombinácia učebnice a atlasu. Táto monografia dopĺňa o latinsko-česko-slovenský slovník anatomických pojmov spĺňa najnáročnejšie kritériá modernej vedeckej publikácie. Je spracovaná pomocou najmodernejších technológií, vznikla v intenciách potrieb veterinárov pôsobiacich v štátoch Európskej únie a je vrcholom vedeckého úsilia v danej oblasti. Na stránkach tejto mimoriadnej publikácie nájdete nielen röntgenogramy, angiogramy a sonogramy, ale aj také moderné diagnostické metódy akými sú CT, MRI, či dokumentácia funkčno-histologickej štruktúry opisovaných orgánov. Podľa recenzentov tejto knihy ide skutočne o knihu 3. tisícročia! Obsah 2. dielu: 6. Tělní dutiny 7. Trávící ústrojí – apparatus digestorius 8. Dýchací ústrojí – apparatus respiratorius 9. Močová ústrojí – organa urinaria 10. Samčí pohlavní orgány – organa genitalia masculina 11. Samičí pohlavní orgány – organa genitalia feminina 12. Orgány krvného obehu 13. Imunitný systém a miazgové orgány – organa lymphopoetica 14. Nervový systém – systema nervosum 15. Endokrinní žlázy – glandulae endocrinae 16. Zrakový orgán – organum visus 17. Ústrojí rovnováhy a sluchu – organum vestibulocochleare 18. Kožní soustava
Pravopis prídavných mien a zámen, 2. vydanie
3,33 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Na tvorbe tohto edičného radu sa podieľali skúsení pedagógovia, ktorí pri ich spracovaní uplatnili svoje dlhoročné skúsenosti. Publikácie pomôžu žiakom zvládnuť a precvičiť obťažné gramatické javy slovenského jazyka. Sú vhodné nielen pre žiakov základnej školy, ale aj pre budúcich stredoškolákov, pre ktorých sú vhodnou pomôckou pri príprave na prijímacie skúšky. Súčasťou každej knižky je kľúč k cvičeniam.
Kríky - A5 karta
0,38 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Náučná tabuľa Kríky je súčasťou súboru náučných tabúľ určených na predmet prírodoveda. Didaktická pomôcka môže slúžiť ako názorná pomôcka pri výklade učiteľa alebo pri samostatnej práci žiakov. Napomáha pri osvojení potrebných základných vedomostí o prírodných spoločenstvách lesa, lúky – o stromoch, kríkoch a ich druhoch, o ich premenách v jednotlivých ročných obdobiach. Obsah náučnej tabule tvoria ilustrácie: ostružina černicová, ostružina malinová, trnka obyčajná, baza čierna, kalina obyčajná, lieska obyčajná, ruža šípová, rakytník rešetliakovitý a cezmína ostrolistá. Tabuľa je určená pre 1. stupeň ZŠ, ale je vhodná aj do materských škôl.

Vitajte v sekcii "Učebnice, slovníky" na našom webe s rozprávkami pre malé deti! V tejto podkategórii ponúkame široký výber učebníc a slovníkov, ktoré budú vašim deťom nápomocné pri ich vzdelávaní a rozvoji jazykových schopností. Naša ponuka zahŕňa učebnice rôznych predmetov, ako sú matematika, prírodné vedy, angličtina a mnoho ďalších. Učebnice sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli pútavé a zábavné pre deti, s farbami, ilustráciami a vtipnými príbehmi. Tieto učebnice sú určené pre deti vo veku od 3 do 7 rokov, aby sa mohli učiť a rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti už od najútlejšieho veku. Okrem učebníc ponúkame aj rôzne slovníky a encyklopédie, ktoré sa stanú nápomocnými spoločníkmi vašich detí pri objavovaní nových slov a pojmov. Naše slovníky sú rozmanité a obsahujú obrázky, vysvetlenie významu a jednoduché príklady použitia slov, aby deti mohli ľahko pochopiť a zapamätať si nové slová a ich významy. Slovníky sú vhodné pre deti vo veku od 4 do 8 rokov a pomôžu pri rozvoji ich slovnej zásoby a jazykových schopností. Veríme, že naša ponuka učebníc a slovníkov vám pomôže pri výchove vašich detí a zlepší ich zručnosti vo vzdelávaní. Vyberte z našej širokej škály materiálov, ktoré sú nielen pedagogicky hodnotné, ale aj zábavné pre vaše deti. Sme presvedčení, že skvelé vzdelávanie môže byť zábavné a že vaše deti sa budú čoskoro tešiť na nové objavy s našimi učebnicami a slovníkmi. Nechajte svoje deti objaviť nový svet učenia a zábavy s našimi materiálmi v sekcii "Učebnice, slovníky". Objednajte si ešte dnes a pomôžte svojim deťom rásť a rozvíjať sa prostredníctvom kvalitného vzdelávacieho materiálu.

Image
Produkty

Populárne produkty

ASIR Súbor obrazov AFRICKÉ ŽENY 70 cm MDF
24,00 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Plagát s paspartou Budha na exotickom pozadí v čiernobielom prevedení
20,25 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Iron Maiden Fear Of The Dark
4,99 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Original Flava - autor neuvedený
27,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Winx Family - Rodinné šťastie - Iginio Straffi
4,23 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Svoboda - Odvaha být sám sebou - Osho
13,48 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Times Convert - Deborah E. Harkness, Headline
15,68 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Ver Sacrum - autor neuvedený
56,95 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
1000 Retail Graphics - autor neuvedený
37,53 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Když se život začne hroutit - Rachel Hollis
20,84 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Čiapočky papierové Starburst 6 ks
1,88 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Estetické čtení Vladaře
15,83 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
"Triple" negativní karcinomy mléčné žlázy
22,30 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Foucaultova filozofie svobody
6,97 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Keď sa more upokojí
14,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Život je len jeden
8,91 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Medvedík v kuchyni
7,59 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Súčasná slovenská literatúra po roku 1989
13,21 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile