Učebnice, slovníky

Image
Příklady z analytické chemie pro bakaláře - Karel Volka
14,05 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Tato skripta jsou určena pro posluchače bakalářského kurzu analytické chemie. Obsahují hlavně příklady, které se řeší na cvičeních z předmětu Analytická chemie I. Některé kapitoly (komplexotvorné rovnováhy, interpretace spekter) budou využity na cvičeních z předmětu Analytická chemie II. Důležitou pomůckou při řešení příkladů jsou Analytické tabulky (Fogl, Volka, skripta VŠCHT). Další příklady je možno najít na webových stránkách Ústavu analytické chemie.
Matematika pre 1. ročník ZŠ: Pracovný zošit na precvičovanie učiva - Eva Dienerová
5,61 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Táto publikácia vám pomôže zistiť, ako váš prváčik zvládol učivo z matematiky a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete v nej testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka. Sú to uzavreté úlohy s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností. Sú primerané veku, adekvátne nasýtené matematickými pojmami a zamerané na základné vedomosti potrebné na úspešné pokračovanie v druhej triede. Žiak je pri práci s nimi nútený premýšľať, experimentovať a rozvíjať predstavivosť, čím si prehĺbi matematické zručnosti a návyky. Svoje odpovede si overí v kľúči správnosti na konci knižky. Pracovný zošit je vynikajúcim doplnkom k školskému učivu pre dieťa, no poslúži aj učiteľom ako inšpirácia pri zadávaní úloh či testov. Jeho obsah korešponduje s požiadavkami ISCED I na matematiku a zodpovedá novému Štátnemu vzdelávaciemu programu.
Varázslatos helyesírásunk 2. évfolyam - Zoltánné Végh
4,06 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
A helyesírási gyakorlót az általános iskolák 2. osztályos tanulói számára ajánljuk.
English for Banking and Finance + CD - Rosemary Richey
27,15 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
The Pearson Longman Vocational English series is designed to meet the English language needs of learners in a range of vocational specialisations. Designed for both pre-work and in-work learners these titles combine a strong grammar syllabus with the essential vocabulary that these students will need in their working lives. On line downloadable Teachers Books are available with this series and contain: • Multi-lingual glossaries in British and American English • Audio glossaries in British and American English • Editable tests • Advice on teaching these specialisations for those with no vocational knowledge
Otestuj sa z matematiky 8 - Silvia Bodláková
10,45 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 8. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.
Krátke cvičenia z matematiky pre 3. ročník ZŠ - Eva Dienerová
6,18 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Táto publikácia ponúka žiakom 3. ročníka ZŠ príležitosť precvičiť si tie typy matematických úloh, ktoré im robia problémy. Obsahuje množstvo hravých a zaujímavých príkladov, pri ktorých si deti zautomatizujú násobenie i delenie v obore do 100, prácu s trojcifernými i so štvorcifernými číslami, zaokrúhľovanie a premeny jednotiek. Úlohy vedú dieťa k pochopeniu matematických počtových výkonov, podnecujú jeho kreativitu a motivujú ho k samostatnej práci. Žiaci sa im môžu venovať vo voľných chvíľach, doma, no dajú sa využiť aj na vyučovacích hodinách. Správnosť svojich výpočtov si môžu overiť v závere knižky, kde nájdu výsledky. Cvičenia sú usporiadané do jednotlivých celkov tak, ako sa preberajú v škole. Zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 na matematiku. Pre žiakov 3. ročníka ZŠ
DA! Ruština + CD - Eva Dekanová,Erika Ondrejčeková
12,97 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Učebnice reaguje na aktuální požadavky výuky ruského jazyka na středních i vysokých školách. Je zaměřena na praktické osvojení si cizího jazyka, na formování návyků praktické komunikace. Její využití je mnohostranné, je vhodná pro výuku ruského jazyka na vysokých školách filologického i nefilologického směru, na gymnáziích a jiných středních školách v pokročilé, mírně pokročilé i počáteční etapě studia. Texty, dialogy a cvičení jsou sestaveny tak, aby rozvíjely komunikační aktivitu studentů. Dialogy (resp. polylogy) svou strukturou a obsahem stimulují v poměrně krátkém čase osvojení řečových situací, typických pro běžnou komunikaci (jsou fabulovány jako společný příběh účastníků komunikace). Při prezentaci a nácviku slovní zásoby je uplatněna přímá a překladová metoda. Gramatické učivo podáváme v přehledných tabulkách s přihlédnutím k požadavkům posloupnosti. Paradigmata jednotlivých slovních druhů prezentujeme v modelových slovních spojeních a větách. Lexikálně-gramatické učivo se aktivizuje a upevňuje v jazykových promluvách a situačních rozhovorech. Adekvátní pozornost věnujeme i překladovým cvičením. Texty, určené pro doplňkové čtení, jsou vysoce informativní a jsou zaměřeny na rozvíjení komunikačních a intelektuálních schopností studentů. Mohou se používat jako doplňující materiál ve výuce nebo je učitel může studentům zadávat k samostatné práci. Základním cílům učebnice odpovídá i výběr typizovaných řečových modelů a zařazení učiva z oblasti lingvoreálií a kulturologie. K učebnici je přiloženo CD. Tato audionahrávka obsahuje základní fonetická a intonační cvičení a též nahrávky dialogických a monologických textů, které korespondují s textovým materiálem učebnice.
Testovanie 9 z matematiky - testy pre 9. ročník ZŠ - Kolektív autorov
10,45 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Pracovný zošit Testovanie 9 - príprava žiaka z matematiky pre 9. ročník svojou koncepciou, formou a typom úloh pomáha žiakom osvojiť si zručnosti testovania, ktoré využijú na celoslovenskom testovaní deviatakov – Testovaní 9. Publikácia zohľadňuje všetky tematické okruhy z matematiky, ktoré si majú žiaci osvojiť počas štúdia na ZŠ.
Matika pre spolužiakov: Zbierka úloh I. - Marek Liška,Tomáš Valenta,Lukáš Král,Kolektív autorov
19,95 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Prvý diel zbierky úloh obsahuje príklady zo všetkých učebníc Matiky pre spolužiakov, štandardne určených pre prvý a druhý ročník strednej školy (tzn. Základné poznatky, Rovnice a nerovnice, Planimetria, Funkcie a Goniometria). Príklady sú zoradené vzostupne podľa náročnosti. Táto zbierka ako jediná na trhu obsahuje naviac QR kódy, po ktorých načítaní sa študent dostane na webové stránky, kde sú príklady kompletne vyriešené a okomentované, tým si môže nájsť chybu, prípadne zistiť, ako dôjsť k správnemu výsledku. Zbierka spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu.
Vybrané kapitoly z reumatológie pre študentov lekárskych fakúlt - Želmíra Macejová
12,82 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Vysokoškolský učebný text: Vybrané kapitoly z reumatológie pre študentov lekárskych fakúltje určený na pregraduálne štúdium pre študentov lekárskych fakúlt v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo v rámci predmetu interná medicína 4. Kapitoly uvedené v danom diele zahŕňajú základy reumatológie, ktoré postačuje pre absolventa LF UPJŠ, zároveň slúži aj pre pregraduálnu prípravu v nelekárskom študijnom odbore fyzioterapia. Uvedené informácie sú základom pre prípravu na tzv. postupovú skúšku v rámci spoločného internistického kmeňa a zároveň podkladom aj pre špecializačné štúdium v odboroch všeobecný lekár a fyziatricko- rehabilitačný lekár. Text je rozdelený na tieto časti: vyšetrovacie metódy v reumatológii, terapeutické výkony v reumatológii, autoimunitné ochorenia v reumatológii, kryštálmi indukované artritídy, infekčné artritídy, nezápalové reumatické ochorenia a metabolické ochorenia kostí. V závere je obrazová príloha k jednotlivým nozologickým jednotkám, ktoré sú podrobne opísané v texte.
Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Učebnica - Milada Caltíková,Kolektív autorov
13,47 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy 1 je osvedčená učebnicová sada kolektívu autorov pod vedením Milady Caltíkovej prešla rozsiahlou inováciou: výkladový text sa aktualizoval na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku, prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí, zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra učebnice, zohľadnili sa nové prístupy vo vyučovaní slovenského jazyka, prispôsobili sa jednotlivé komponenty požiadavkám iŠVP, aktuálnemu stavu komunikácie spoločnosti i súčasnej maturite. Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Učebnica je východiskový materiál výučby, obsahuje vyvodzovanie jazykového a slohového učiva, prehľad gramatiky, základné ukážkové slohové útvary, jednoduchú aplikáciu učiva a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie. Užitočná je aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole nebol. Obsahuje mnoho zaujímavostí, ale hlavným zámerom učebnice je slúžiť ako teoretické i pragmatické pozadie vyučovania. Obsahuje známe prvky: karta vyzdvihuje kľúčové pojmy preberanej témy výkladový text slúži na pochopenie alebo doplnenie informácií o preberanej téme; kľúčové pojmy sú vyznačené rozlišujte rôzne problémové javy znaky a výrazové prostriedky, ktoré sú typické pre daný slohový útvar viete, že…? upozorňuje na rôzne zaujímavosti prehľady, schémy, tabuľky – sprehľadňujú abstraktné a upozorňujú na problematické javy ukážky reálnych slohových útvarov aj živých textov slúžia na vyvodenie učiva, motiváciu žiaka, nútia zamyslieť sa; pracuje sa aj s nesúvislými textami; niektoré ukážky majú ambíciu nahrádzať vysvetľovací text; ukážky zohľadňujú aj prierezové témy a rôzne spoločensky aktuálne kontexty úlohy o jazyku a komunikácii, týkajúce sa témy alebo slohového útvaru s riešeniami podporujú prácu na rozsiahlejšom projekte, diskusiu, individuálnu i spoločnú prácu Titul je odporučený MŠVVaŠ SR.
Zvládni prijímacie skúšky zo slovenského jazyka na stredné školy - Eva Cesnaková
9,41 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Zbierka úloh a cvičení zo slovenského jazyka z nevyhnutnou teóriou Obsahuje prehľadne a logicky zhrnuté učivo slovenského jazyka zo základnej školy. Pre jej ucelený obsah je jedinou úplnou pomôckou vhodnou na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy. Nájdete v nej nevyhnutnú jazykovednú teóriu potrebnú na správne osvojenie si a používanie jazyka. Teoretické poznatky si precvičíte na praktických úlohách a cvičeniach rozmanitého typu. Úroveň precvičeného učiva si zasa overíte prostredníctvom testov. Riešenie testov poslúži aj ako modelová situácia budúcich prijímacích skúšok, ktoré s touto príručkou určite zvládnete ľahšie a úspešnejšie.
Primary Resource Books for Teachers - Drama with Children - Sarah Phillips
27,54 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Practical ideas for introducing drama activities into the English class, including mime, chants, puppets, role play, and short plays. As well as developing speaking and pronunciation, drama helps children to develop self-confidence and express their imagination, personalities, and creativity.
English in Medicine 3rd Edition SB - Beverly S. A. Holmström,Eric H. Glendinning,neuvedený
34,49 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
English in Medicine is a course for doctors, medical students and other medical professionals who need to communicate with patients and medical colleagues. Each of the seven units focuses on one area of doctor-patient communication, from history-taking and examination to diagnosis and treatment. The course develops all four skills through a wide variety of activities. The third edition is now in full colour and has been updated to take account of developments in medicine and the impact of new information technology. The course does not require specialist knowledge on the part of the teacher.
Creativo - Fun card English My 50 questions part three
9,49 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
50 conversation cards aimed at practising Past Simple and Present Perfect. To get rid of a card, you have to unscramble a question and ask it to the next player. It is such a fun way to make your students talk, get to know one another and practise Past Simple and Present Prefect at the same time.
Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia - pre 1. stupeň základných škôl 2. vydanie - Anna Holovačová
6,56 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia - pre 1. stupeň základných škôl
Nemcina Pro Zdravotni Sestry - Eva Karasová
14,11 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Seznamuje s německými odbornými termíny týkajícími se stavby lidského těla a nejčastějších onemocnění a dává návod pro komunikaci s německy mluvícími pacienty. Určeno studentům středních a vyšších zdravotnických škol a studentům bakalářského studia na lékařských fakultách. Může však dobře posloužit i zájemcům z řad zdravotnických pracovníků.
Angličtina do vrecka – základná slovná zásoba - Lukeš
7,59 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Naučte sa 777 nových slovíčok a posuňte sa v angličtine na vyššiu úroveň! Na jednej strane kartičky je slovo v angličtine, na druhej v slovenčine. Správnu výslovnosť sa naučíte podľa priloženého CD. Kartičky vďaka perforácii ľahko oddelíte. Súčasťou kompletu je aj praktická krabička. Zostavte si vlastný súbor a učte sa, kedykoľvek budete mať príležitosť - cestou do školy, do zamestnania, pri čakaní na kamarátov alebo pri jazde autom.
Simply speaking pro středně pokročilé - Alena Kuzmová,Aleš Čuma
15,67 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Učebnice pro středně pokročilé preferuje metodu přímého mluvení, kdy od počátku hovoříte nahlas společně s hlasem rodilého mluvčího. Učíte se prostřednictvím řady vět, které překládáte z češtiny do angličtiny a také naopak. Na počátku každé lekce je slovní zásoba, následuje výklad několika gramatických jevů, po výkladu gramatiky je zařazen oddíl procvičovacích českých vět přeložených do angličtiny a anglických vět přeložených do češtiny, tyto věty překládáte nahlas společně s nahrávkou. CD obsahuje přes 2,5 hodin poslechů. Cvičné věty v angličtině jsou namluvené britským i americkým mluvčím. O autorce: Alena Kuzmová se již více než 17 let věnuje individuální výuce anglického jazyka. Mnohaleté zkušenosti ji inspirovaly k napsání řady úspěšných publikací, např. English All Around – kurz angličtiny pro školy a samouky, Get Talking! - intenzivní kurz anglické konverzace, Dogged by Bad Luck - anglicko-české povídky, The Bouquet – Slavic Legends a další.
PONS Képes szótár - Francia - A1-B2 szint
16,21 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
A PONS Képes szótár - Francia az új, vizuális PONS-módszernek köszönhetően nem kevesebbet vállal: forradalmat a szókincsfejlesztésben! Az innovatív koncepciót magáénak tudó, rendkívül impulzív, színes képekkel tanító szótár elsődleges feladata, hogy áttekinthető, tematikus szerkezetével, látványos ábrázolásával minél könnyebbé, hatékonyabbá, s ami talán a legfontosabb: élvezetessé tegye a szótanulást.
Masarykova filozofia na Slovensku. - Tomáš Jahelka
7,60 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Masarykova filozofia nie je teoretická a akademická, netvorí systém a abstraktnú sústavu; je v prvom rade v tesnom spojení s praktickým životom. Obsahom jeho myslenia sú konkrétne problémy, ktoré prináša doba, aktuálna situácia a prežívané udalosti. Preto ho zamestnávajú tematické okruhy filozofie dejín, sociálnej otázky, náboženstva, krízy moderného človeka.Podobné okruhy tvoria aj kapitoly knihy o Masarykovej filozofii a jej reflexii na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Reflexia Masarykovej filozofie je predstavená skrze vybraných slovenských autorov, pričom ťažisko tvoria práce neznáme či opomínané a znovuobjavené po desaťročiach. Práca nie je len popisným textom, ako by to mohla predpokladať deskriptívno-historizujúca téma, ale jej prínos je aj v prepojení dobových poznatkov s názormi súčasných masarykológov a v polemike s postojmi jednotlivých autorov. Publikácia je výsledkom snahy a zámeru objaviť nové, neprebádané a zabudnuté texty podávajúce reflexiu myslenia tejto kľúčovej osobnosti našich dejín.Tomáš Jahelka (1980 v Bratislave), absolvent evanjelickej teológie na Univerzite Komenského a politológie na Trnavskej univerzite. Doktorát z filozofie získal na Masarykovej univerzite v Brne. Pôsobil v štátnej správe, v Slovenskom rozhlase, ako stredoškolský učiteľ či sociálny pracovník s ľuďmi bez domova. V súčasnosti je odborným asistentom na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Je podpredsedom a spoluzakladateľom občianskeho združenia Communio Minerva zameraného o. i. na výskum a vydavateľskú činnosť z oblasti dejín slovenského politického myslenia.
Angličtina - Barevná konverzace + audiokniha s mp3 CD
7,59 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Kniha obsahuje 31 základních témat, ve kterých se nejen děti naučí nezbytná slovíčka a základní konverzační fráze. Poutavé ilustrace a nahrávky rodilých mluvčích pomohou rychleji si osvojit slovní zásobu a zvládnout fráze jednotlivých témat. Kniha je doplněna mp3 CD s nahrávkou.
Fyziológia rastlín - Aktivity z biológie pre gymnáziá 1 - Pracovný zošit - Silvia Mihaličová,Jana Fančovičová
14,25 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Pracovný zošit pre gymnáziá, obsahujúci námety na aktivity z fyziológie rastlín pre žiakov gymnázií. Okrem samotnej praktickej časti témy obsahujú aj teoretický prehľad, úlohy na precvičenie učiva či prácu s textom. Predložené námety je možné využiť v rámci vyučovacích jednotiek rastlinnej fyziológie, praktických cvičení alebo seminárov z biológie. Je vhodný aj ako príprava na maturitnú skúšku.
Geografia pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá PZ - Mária Nogová,Peter Tremboš
5,70 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Pracovný zošit je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a obsahovo nadväzuje na učebnicu – Slovensko, Miestna krajina.
Market Leader Upper Intermediate Course Book 3rd Edition Audio CDs 1-3 - David Cotton,David Falvey,Simon Kent
36,58 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
The 3rd edition Course Book includes: * All new reading texts from the Financial Times * All new case studies with opinions from successful consultants who work in the real world of business * All new listening texts reflecting the global nature of business * New 'Business Across Cultures' spreads * New Vocabulary Trainer www.marketleader.vocabtrainer.net
48 óra alatt angolul - Éva Czifra
14,58 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
"Hihetetlen, de igaz! Módszeremmel mát 48 óra tanulás elegendő ahhoz, hogy a beszélt nyelvben használt szavakat, mondatokat használni tudd a mindennapi élet számos területén (utazás, útbaigazítás, álláskeresés stb.). Összesen 34 témakörben lehetsz jártas rövid idő alatt. A rövid leckéket egy óra alatt érdemes elsajátítani, a hosszabbakra szánj többet. A 48 órát oszd el egy-két hónapra, hogy a megtanult tananyag hosszú távon beépüljön. Nos, mindez rajtad áll. Kezdd el még ma, és 48 óra múlva (megtanulva a könyv anyagát) garantáltan beszélni fogsz angolul." (a Szerző)
Hravá škôlka: Kreatívne aktivity - Jana Pavlíková,Jana Čerešňová
5,61 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Pracovný zošit KREATÍVNE AKTIVITY je piatym a zároveň posledným dielom série Hravá škôlka, vytvorenej v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Skúsené autorky – psychologička a špeciálna pedagogička, pripravili príťažlivý systém hravého učenia, zameraného na cieľavedomé rozvíjanie kreativity u detí v predškolskom veku a u žiakov prvého ročníka základnej školy. Úlohy, ktoré tu nájdete, sú zamerané na rozvoj fantázie, tvorivosti a kreatívneho myslenia. Svojím zadaním podnecujú dieťa, aby prostredníctvom tvorby vyjadrovalo svoje myšlienky, túžby, zážitky a pocity. Dávajú mu priestor nato, aby k aktivite pristúpilo novým, netradičným spôsobom a v neposlednom rade mu poskytnú radosť zo samotnej tvorby, ako aj pozitívne vnímanie seba samého. V zošite nájdete praktické tipy a rady na rozvoj tvorivosti, pracovné listy s konkrétnymi cvičeniami i súhrn všetkého, čo by mal budúci prvák v oblasti logického myslenia ovládať. Pre predškolákov a začínajúcich prvákov Ilustrovala Alžbeta Kováčová
Česká gramatika v kostce - Arabská verze - Lída Holá,Pavla Bořilová
2,68 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Čtyřstránková příručka o něco většího formátu než A4, tištěná na oboustranně laminované křídě. Její inovovaná, rozšířená verze z roku 2010 je určena začátečníkům a středně pokročilým studentům češtiny jako cizího jazyka, k občasnému nahlédnutí ji však využijí i pokročilí mluvčí. Představuje jednoduchý přehled základních gramatických a lexikálních jevů, důležitých pro úspěšnou každodenní komunikaci, který je vždy po ruce. Nekopíruje mechanicky tradiční gramatická pravidla, ale přizpůsobuje výklad vnímání a potřebám cizojazyčných mluvčích (využívá např. barevné kódování pro značení gramatického rodu, zjednodušené schéma ilustrující vyjadřování směru a lokace apod.).
Detská ilustrovaná panoráma Vysoké Tatry - hravá škola - Johana Chrienová,Michal Klaučo
6,56 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Detská ilustrovaná panoráma zobrazuje najznámejšie tatranské štíty Vysokých Tatier. Zachytáva priestor od Kôprovej doliny až po Veľkú Svišťovku. Ilustrovaná panoráma ponúka jednoduchý pohľad na rozmiestnenie tatranských štítov, dolín, plies, podtatranských obcí a vysokohorských chát. Vhodné ako učebný a vzdelávací materiál, ale aj ako turistická pomôcka.
Easy Reading for ESL Students - Book 4 - Johnny Bread
12,54 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Easy Reading for ESL Students - Book 4 is a comprehensive reader designed especially for intermediate and advanced students of English as a Second Language. The book was developed and tested by full-time teachers of English. There are twelve stories accompanied by comprehension, vocabulary, speaking and writing exercises. The stories are short (400 - 500 words). Each story and its exercises can be completed in 60 minutes. A horse goes crazy after a car hits the trailer he is in. He becomes a danger to the people who take care of him. The vet can't help him. The animal psychologist can't help him. Then a girl talks to him, and he gets well. What does she tell him? A man meets a woman in the forest. She tells him she wants to go on a date with him. But the woman died ten years ago. He has a date with a ghost. A man and a woman meet by chance at a place where they want to end their lives. The man decides to save the woman. But is it too late for them? An old gypsy fortune-teller tells a man that if he ever wants to get married, he has to find the woman fated to be his wife. She gives him two hints, but the woman could be anywhere in the world. Is he going to find her? And many more … This book is for everybody who wants to improve their English. It's fun to learn English by reading interesting stories.
Úvod do vedy kniha 1
3,13 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Uvod Sématika Logika Množiny a relácieYoung Scientist 2008Kniha.

Vitajte v sekcii "Učebnice, slovníky" na našom webe s rozprávkami pre malé deti! V tejto podkategórii ponúkame široký výber učebníc a slovníkov, ktoré budú vašim deťom nápomocné pri ich vzdelávaní a rozvoji jazykových schopností. Naša ponuka zahŕňa učebnice rôznych predmetov, ako sú matematika, prírodné vedy, angličtina a mnoho ďalších. Učebnice sú špeciálne navrhnuté tak, aby boli pútavé a zábavné pre deti, s farbami, ilustráciami a vtipnými príbehmi. Tieto učebnice sú určené pre deti vo veku od 3 do 7 rokov, aby sa mohli učiť a rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti už od najútlejšieho veku. Okrem učebníc ponúkame aj rôzne slovníky a encyklopédie, ktoré sa stanú nápomocnými spoločníkmi vašich detí pri objavovaní nových slov a pojmov. Naše slovníky sú rozmanité a obsahujú obrázky, vysvetlenie významu a jednoduché príklady použitia slov, aby deti mohli ľahko pochopiť a zapamätať si nové slová a ich významy. Slovníky sú vhodné pre deti vo veku od 4 do 8 rokov a pomôžu pri rozvoji ich slovnej zásoby a jazykových schopností. Veríme, že naša ponuka učebníc a slovníkov vám pomôže pri výchove vašich detí a zlepší ich zručnosti vo vzdelávaní. Vyberte z našej širokej škály materiálov, ktoré sú nielen pedagogicky hodnotné, ale aj zábavné pre vaše deti. Sme presvedčení, že skvelé vzdelávanie môže byť zábavné a že vaše deti sa budú čoskoro tešiť na nové objavy s našimi učebnicami a slovníkmi. Nechajte svoje deti objaviť nový svet učenia a zábavy s našimi materiálmi v sekcii "Učebnice, slovníky". Objednajte si ešte dnes a pomôžte svojim deťom rásť a rozvíjať sa prostredníctvom kvalitného vzdelávacieho materiálu.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Sleva 25%
Plagát s paspartou rastlinná bublina
19,50 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Amscan Latexové balóny mix - červená, zelená, žltá 6 ks
2,59 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Guardians - autor neuvedený
26,07 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Eva - Bruggen Carry van
11,39 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
DEKORAČNÁ sada HB pastelová
5,67 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Placka Bride to be 5 ks
4,18 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Božidara - Veronika Hurdová
26,91 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Popelka - prostorové leporelo s pohádkou - autor neuvedený
13,53 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
Jiří Příhoda - Christopher Long, Jiří Příhoda
41,28 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Tanec je vášeň - Škápíková Jitka
20,84 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Hlavou proti zdi - Hurwitz Gregg
19,60 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Flash 2: Rychlost temnoty (brož.) - Joshua Williamson
15,62 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mediocre - Ijeoma Oluo, Hodder & Stoughton
13,78 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Man of Good Hope (Steinberg Jonny)
11,32 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Mountains and Lowlands (Collins Paul)
16,80 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
A Titoktündér - A Tündérek Kalendáriuma - Andrea Beck
9,50 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Václav Klaus - David Klimeš
13,35 €
Uvedená cena je platná k 12.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99