Učebnice pre SŠ - ostatné

Image
Technológia pre 2.ročník UO cukrár 2 - Gabriela Sládečková
26,60 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Učebnica je obsahovo zameraná na technologickú prípravu a spracovanie výrobkov zo šľahaných, trených hmôt a jadrovej hmoty. Záverečná kapitola sa venuje výrobkom zo smotany. Základné informácie sú vhodne doplnené o rozširujúce informácie, obrázky a schémy, či úlohy na overenie vedomostí a námetmi na uvažovanie, ale aj slovníček cudzích a menej známych výrazov.
Zeměpis I. v kostce pro střední školy - Pavel Kantorek,Karel Kašparovský
8,54 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Středoškoláci pozor! Přepracované a aktualizované vydání Zeměpisu v kostce přehledně shrnuje veškeré učivo probírané na středních školách. 1. díl obsahuje úvod do geografie, základní informace o Zemi, kartografii, fyzickou geografii a socioekonomicko u geografii. Nejpopulárnější doplňková učebnice je nepostradatelnou pomůckou nejen k přípravě na maturitu, ale i během celého studia na střední škole.
Pozemní stavitelství v kresbách - Jozef Michálek,Jan Novotný
14,73 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Učebnice Pozemní stavitelství v kresbách, kterou napsali Jan Novotný a Jozef Michálek, obsahuje základní informace o pozemním stavitelství. Její převážnou náplní jsou ukázky stavebně konstrukčních variant řešení budov a jejich částí, což tvoří asi 70 % náplně výuky pozemního stavitelství na SPŠ stavebních. Učebnice nezahrnuje montované stavby, poruchy, rekonstrukce a adaptace budov, typologii bytových a občanských staveb, technická zařízení budov a další menší oddíly. Publikace je doplňkovou učeb ní příručkou pro studenty 1. až 4. ročníku stavebních průmyslovek. Forma kreslených obrázků se stručným výkladem zaměřeným na zodpovězení otázek co, proč a jak objasňuje srozumitelným způsobem problematiku pozemního stavitelství i pro širší veřejnost .
Pozemní stavitelství IV pro 4. ročník SPŠ stavební - Petr Hájek
10,54 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Kniha je určena studentům 4. ročníku SPŠ stavebních a je posledním dílem souboru učebnic pozemního stavitelství. Kniha seznamuje zejména s tématy, která syntetizují poznatky t konstrukcí a technologií obsažených v předcházejících dílech. Zahrnuje kapitoly o údržbě, rekonstrukci a modernizaci staveb, o novodobých nosných systémech pozemních staveb, o průmyslových a zemědělských stavbách.
Odborné kreslení I pro 1. ročník SOU - Magdaléna Kissová
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
V učebnici se probírají základy technického kreslení, konstrukcí základních geometrických útvarů, zobrazování geometrických těles a jejich průmětů, způsoby kótování a jejich popisování, kreslení zařizovacích předmětů a techniky náčrtů. Nové vydání úspěšné učebnice bylo kromě drobných úprav a aktualizací rozšířeno o doplněk k učivu zabývající se změnami v technické normalizaci a struktuře učiva podle platné učební osnovy k 1. 1. 2000. Učebnice je především určena žákům 1. ročníků stavebních učebních oborů SOU, může však být využívána i jako praktická příručka pro profesní řemeslníky a technické pracovníky zainteresovaných stavebních profesí.
Opravárenství a diagnostika II - Josef Pošta
15,42 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Druhý díl učebnice seznamuje studenty podrobně s kontrolou, zkouškami, demontáží, montáží, opravami a údržbou podvozku, brzd, převodných ústrojí a motorů.
Dějepis II. v kostce pro střední školy - Marie Sochrová
8,54 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Doplňková učebnice dějepisu pro střední školy. Stručně a přehledně se zabývá dějinami světa v novověku a současnosti.
Biologie v kostce pro střední školy - Marie Vlková,Hana Hančová
8,54 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Přepracované a aktualizované vydání populární doplňkové učebnice pro střední školy v novém praktickém formátu. Učebnice shrnuje přehledně to podstatné, co student střední školy potřebuje nejen při přípravě k maturitě, ale během celého studia na střední škole. Publikace pokrývá veškeré obory biologie, od obecné biologie přes botaniku, zoologii, biologii člověka až ke genetice.
Písemky z fyziky SŠ + CD - Vladimír Kohout
20,38 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Databáze úloh z fyziky ve dvou rovnocenných variantách A a B je podkladem k sestavování desetiminutovek i souhrnných písemek a testů. Zadání písemných prací lze zpracovat na počítači – součástí titulu je i CD s daty a programem na volbu a tisk zvolených úloh. PÍSEMKY z fyziky SŠ jsou vhodným doplňkovým materiálem k výuce fyziky na všech typech středních škol. Lze je využít i k procvičování během celé doby studia na SŠ či k opakování a přípravě na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ.
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví - Kolektív autorov
6,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Učebnice seznamuje žáky se systémem zdravotní péče, s významnými zdravotnickými organizacemi, s právní úpravou zdravotní péče, s aktuálními otázkami ve zdravotnictví. Dále se zabývá faktory podílejícími se na zdraví každého z nás, programy na podporu zdraví, metodami a prostředky výchovy ke zdraví. Má připravit žáky k tomu, aby byli schopni vhodným způsobem ovlivňovat postoj svých pacientů i spoluobčanů k vlastnímu zdraví a podílet se na realizaci programu na podporu zdraví.
Literatura pro 2. ročník středních škol - Taťána Polášková
9,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
" Učebnice je zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání) a podle RVP pro gymnaziální vzdělávání (ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace). Lze ji tedy použít ve výuce jak na středních odborných školách, tak i na gymnáziích. " Učebnice plynule navazuje na učivo obsažené v předchozím titulu Literatura pro 1. ročník středních škol. Skládá se ze 6 tematických celků, v nichž se studenti seznámí s vývojem kultury v 19. století a s literárními druhy a žánry, které se v daném období v literatuře nejvíce uplatňovaly, a dále s hlavními historickými, kulturními a literárními událostmi v době českého národního obrození, romantismu, působení májovců, ruchovců a lumírovců, realismu a rozvoje moderních uměleckých směrů ve světové literatuře. " Na začátku každé kapitoly je opět dvoustrana tzv. novin, kde se studenti pomocí útvarů publicistického stylu seznámí s historickým i společenským pozadí doby, které je dále v kapitole probíráno
Odmaturuj! z matematiky 1 - Kolektív autorov
8,88 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Průvodce středoškolským učivem matematiky, který vás připraví k maturitě a na přijímací zkoušky. Přehledné a netradiční grafické zpracování publikace umožní snadno si zapamatovat nejdůležitější pojmy a vzorečky. V každé kapitole najdete dostatek příkladů k procvičení a zopakování látky.
Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy, 2.doplněné vydání - Ilona Jelínková
9,06 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Učebnice je určena převážně studentům oborů praktická sestra, ošetřovatel a zdravotnické lyceum. Je vhodná nejen pro studenty VOŠZ – diplomované všeobecné sestry a diplomované zdravotnické záchranáře, ale také pro sestry a záchranáře v praxi. Druhé vydání přináší aktualizované informace o zdraví, nemoci a prevenci. Seznamuje s jednotlivými klinickými obory, vyšetřovacími metodami, anamnézou, diagnostikou, objektivními a subjektivními příznaky nejčastějších onemocnění. Obsahuje také kapitolu z farmakologie, neboť znalost a podávání léčiv je nedílnou součástí práce zdravotnických pracovníků a naopak neznalost léčiv a jejich nežádoucích účinků může ohrozit zdraví i život pacientů. Kniha je doplněna obrázky a tabulkami pro lepší přehled a orientaci. Na konci každé kapitoly jsou otázky k opakování učiva.
Základy evoluční biologie - Jaroslav Flegr
7,27 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Text učebnice je přehledně rozdělený do krátkých podkapitol, přičemž názvy jednotlivých podkapitol jsou natolik informativní, že i samy o sobe umožňují snadné opakování látky napríklad před maturitou nebo přijímací zkouškou na vysokou školu. Hlavní autor díla využil své rozsáhlé zkušenosti s populárně naučnou literaturou, takže i výklad poměrne obtížné látky je zde podán svěží a snadno zvládnutelnou formou. Ve druhé části jsou jednotlivé kapitoly doplněny sadami kontrolních otázek, které mohou sloužit k prověření zvládnutí dané látky a zároven mohou navést studenta k hlubšímu promýšlení příslušných témat. Kniha je určena v první řade středoškolským studentům, pedagogům, případně studentům bakalářského stupně vysokoškolského studia. Poslouží však stejně dobře každému, kdo se chce živou, jednoduchou a především stručnou formou seznámit s moderními poznatky nejspíše nejdůležitejšího biologického oboru. Jak totiž napsal jeden z nejvýznamnejších genetiků 20.století Theodosius Dobzhansky: V biologii získávají veci smysl pouze ve svetle evoluce.
Bankovnictví - Alena Lochmanová
9,82 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
S bankovními, finančními a pojistnými produkty se setkáváme prakticky po celý svůj život. Proto je bankovnictví ze všech ekonomických oborů jedním z těch, které jsou do jisté míry bližší naší každodenní žité realitě. Cílem této učebnice je přiblížit žákům, studentům, pedagogům i široké veřejnosti základní principy bankovnictví, měnovou politiku, peníze a úrokovou míru, fungování bankovního systému, centrální i obchodní bankovnictví. Pozornost je věnována rovněž bankovním produktům, platebnímu styku, bankovní regulaci a dohledu, druhům a řízení bankovních rizik, finančnímu systému, burze a oblasti pojišťovnictví. Závěrem se publikace věnuje také mezinárodním měnovým a finančním institucím a jejich úloze, kterou sehrávají ve světovém bankovnictví.
Biológia II. kötet
25,28 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
A könyv felöleli a biológia legfontosabb elméleti (biokémia, rendszertan, szervezettan, élettan, mikrobiológia stb.) és alkalmazott részterületeit (egészségtan, orvoslás, növénytermesztés, állattenyésztés, környezetvédelem, védett növények és állatok stb.), és érinti a megértésükhöz szükséges fizikai és kémiai alapokat. Az általános és középiskolai tananyagra épülő szakmai igényességgel, közérthető stílusban, megfogalmazott tudnivalók megértését több mint ezerötszáz ábra segíti. Egyaránt szól az érettségi vizsgára készülő diákoknak és tanáruknak, a biológiát egyetemen tanuló hallgatóknak, és sok-sok kérdésre választ találhat benne a biológia iránt érdeklődő laikus olvasó is.
Fyziológia rastlín - Aktivity z biológie pre gymnáziá 1 - Pracovný zošit - Silvia Mihaličová,Jana Fančovičová
14,25 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Pracovný zošit pre gymnáziá, obsahujúci námety na aktivity z fyziológie rastlín pre žiakov gymnázií. Okrem samotnej praktickej časti témy obsahujú aj teoretický prehľad, úlohy na precvičenie učiva či prácu s textom. Predložené námety je možné využiť v rámci vyučovacích jednotiek rastlinnej fyziológie, praktických cvičení alebo seminárov z biológie. Je vhodný aj ako príprava na maturitnú skúšku.
Nauka o materiálech pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář - Zdeňka Křupalová
15,41 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Publikace je určena žákům 1. a 2. ročníků SOU učebního oboru truhlář. Může však sloužit i u ostatních učebních oborů týkajících se zpracování dřeva a výroby hudebních nástrojů a rovněž jako pomůcka pro početný okruh zájemců z řad širší veřejnosti.
Biológia - život organizmov a hygiena - Kolektív autorov
26,60 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov v oblasti životných podmienok a životného prostredia človeka, hygienických podmienok na podporu zdravia, životného štýlu a starostlivosti o zdravie.
Biológia a starostlivosť o zdravie človeka - Kolektív autorov
26,60 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Biológia pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie.
Ekonomika pre 4. ročník študijného odboru technické a informatické služby - Ondrej Mokos
26,60 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Učebnica sa bližšie venuje tematike cenných papierov, daňovej sústavy, riadiacich procesov v podniku, bankám a ich postaveniu v bankovej sústave, činnosti poisťovní, zahraničnému obchodu a medzinárodnej ekonomickej integrácii. V závere učebnice sa nachádzajú testové úlohy k jednotlivým tematickým celkom.
Zdravověda III.-kosmetička - Stanislav Trojan
14,37 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Podrobně probírá stavbu, vlastnosti a zákonitosti fungování nervové a smyslové soustavy. Přináší základní poznatky z mikrobiologie, imunologie a patologie. Závěrečná kapitola o hygieně zdůrazňuje dodržování platných právních norem a hygienických předpisů.
Firma - Nemčina pro podnikový management - Kolektív autorov
6,69 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Učebnice je založena na aktuálním příběhu - vzniku obchodní společnosti a jejích prvních krocích v podnikatelském prostředí. Studentům gymnázií, obchodních a jazykových škol, manažerských kursů, ale i zaměstnancům firem pohybujících se v německém pod nikatelském prostředí.
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I. - Interna - 2. vydání - Kolektív autorov,Lenka Slezáková
11,05 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelství ve vnitřním lékařství je pro žáky SZŠ základní učebnicí v předmětu ošetřovatelství pro 3. a 4. ročník. Publikace obsahuje učivo potřebné k vykonání maturitní zkoušky. Učebnici doplňují 2 pracovní sešity, které slouží k procvičení a zafixování probrané látky a podporují mezipředmětové vztahy. Nové vydání učebnice je doplněné o moderní informace, vyšetřovací metody, postupy v léčbě a v péči o nemocného.
První pomoc - Andrea Kurucová
6,04 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
První pomoc - pracovní sešit je moderně zpracovanou učební pomůckou pro žáky SZŠ. Stručnou a srozumitelnou formou seznamuje žáky SZŠ a zdravotnických lyceí se základními pravidly poskytování první pomoci. Studenti tak získají dovednosti nutné k ošetření drobných i větších poranění i pro případ život ohrožujících stavů. Každá kapitola obsahuje vedle výkladu dané problematiky cíle i úkoly, text je doplněn obrázky. Kniha nabízí i prostor pro vlastní poznámky studentů, vytvoření slovníku cizích slov a zapsání poznatků z exkurzí na pracovištích první pomoci a ur-gentní medicíny.
Chémia pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Kolektív autorov
26,60 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Učebnica je obsahovo rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná štruktúre a vlastnostiam anorganických látok, druhá časť štruktúre a vlastnostiam organických látok. Poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách umožnia žiakom chápať vzťahy medzi zložením, štruktúrou, vlastnosťami a použitím anorganických a organických látok, ako aj zákonitosti priebehu chemických reakcií. Základné učivo vhodne dopĺňajú: príklady vzorcov a chemických reakcií, rôzne typy modelov molekúl, rozširujúce informácie, informácie zamerané na kontamináciu a ochranu životného prostredia, zhrnutie s kľúčovými informáciami a otázky a úlohy, návody na školské pokusy a laboratórne práce.
Zmaturuj! z biológie - Kolektív autorov
11,50 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Učivo je rozdelené do logických celkov a zahŕňa široké spektrum poznatkov od všeobecnej biológie až po ochranu životného prostredia. Prvá kapitola sa zaoberá vlastnosťami a taxonómiou živých sústav, základným rozdelením organizmov. Venuje sa bunke ako základnej stavebnej a funkčnej jednotke živých organizmov, ako aj chemickému zloženiu, metabolizmu a rozmnožovaniu živých sústav. V ďalších kapitolách postupne podáva poznatky o vírusoch, jednobunkovcoch, rastlinách, hubách a živočíchoch. Rozsiahla samostatná kapitola je venovaná biológii človeka a jednotlivým sústavám ľudského tela. Obohatením knihy sú aj obe záverečné kapitoly, ktoré prinášajú poznatky z genetiky a ekológie.
Optika a prístroje II pre UO fotograf - Ján Kolcún,Miriam Andrejiová
26,60 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Učebnica je určená žiakom učebného odboru 6452 2 fotograf, ale aj záujemcom a nadšencom, ktorí chcú o fotografovaní vedieť niečo viac. Kniha je rozdelená na deväť kapitol, v ktorých sa žiaci postupne oboznámia so základmi vlnovej optiky, chybami optického zobrazenia, optickými vlastnosťami objektívov, s používaním fotografického príslušenstva až po vývoj v konštrukcii fotografického digitálneho prístroja.
Čítanka výkresů ve stavebnictví - Antonín Doseděl
20,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Učebnice Čítanka výkresů ve stavebnictví obsahuje příklady výkresů pozemních staveb. Výkresy zobrazují objekty a jejich konstrukce, a to staveb pro bydlení, zemědělství, průmysl a adaptace starých budov. Třetí doplněné vydání učebnice obsahuje výběr obrázků s příklady kreslení stavebních výkresů podle ustanovení harmonizovaných ČSN EN ISO v transformačním procesu technické normalizace k 1.7.2004
Občanský a společenskovědní základ Politologie Člověk v mezinárodním prostředí, aktualizované 4. vydání - Tereza Konečná,Marek Moudrý
13,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na oblast politologie, mezinárodní a evropské instituce a vztah člověka k nim. Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Občan ve státě / Mezinárodní vztahy, globální svět. Politologie je velmi starou naukou, jejíž kořeny sahají až do starověkých říší. Význačného rozmachu doznala za středověku a novověku. V 19. a 20. století byly položeny základy moderní politologie, z jejíchž poznatků se čerpá i v současnosti. Politologie se dotýká všech oborů lidské činnosti a také života každého člověka. Posláním první části učebnice je poskytnout základní přehled o problematice politologie a seznámit čtenáře se základními pojmy, skutečnostmi a oblastmi politologie. Témata v učebnici přispívají k vytvoření základní podoby politického povědomí. Druhá část, "Člověk v mezinárodním prostředí" se zabývá strukturami mezinárodních organizací, evropskou integrací a poznáním Evropské unie a principů na kterých funguje. Neopomíjí ani současná žhavá témata, jako je globalizace, konzumní společnost nebo trvale udržitelný rozvoj. Titul zohledňuje stanovený obsah učiva vycházející z RVP Občanský a společenskovědní základ. Učivo však bude vyhovovat i těm školám, které mají ve vzdělávacím plánu zařazenu výuku práva. Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie politologie. K jednotlivým tématům jsou k dispozici časté odkazy na internet, a to nejenom k problematice politologie, ale i ostatním doplňkovým materiálům z oblasti historie, práva, zeměpisu, ekonomie apod. Pro jednodušší načtení vybraných stránek a multimediálních souborů (dokumentů, audio a videosnímků) na mobilním zařízení jsou k dispozici i QR kódy. Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování. Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Občan ve státě ze vzdělávacího programu RVP Občanský a společenskovědní základ.

V tejto podkategórii "Učebnice pre SŠ - ostatné" zo širšej kategórie "Rozprávky pre malé deti" ponúkame rôzne učebnice a študijné materiály určené pre žiakov stredných škôl, ktoré sú zamerané na rôzne predmety a tematické okruhy. Tieto učebnice sú vytvorené s cieľom pomôcť žiakom pri ich štúdiu a ponúknuť im kvalitné informácie a materiály, ktoré ich podporia pri získavaní hlbšieho a širšieho vedomia v jednotlivých predmetoch. Naša ponuka zahŕňa učebnice z matematiky, fyziky, chémie, slovenčiny, angličtiny, dejepisu a mnohých ďalších odborov. Všetky učebnice pre SŠ v našej ponuke sú starostlivo vybrané a prispôsobené študijným potrebám stredoškolákov. Sú založené na učebných osnovách a sú napísané jednoduchým, zrozumiteľným jazykom, aby si žiaci dokázali osvojiť učivo čo najefektívnejšie. Každá učebnica je doplnená o cvičenia, príklady, návody či ilustrácie, ktoré majú za úlohu uľahčiť pochopenie a aplikáciu učiva. Okrem toho sú učebnice pre SŠ prekonvertované do digitálnej podoby, čo umožňuje žiakom prístup k nim prostredníctvom internetu a ich používanie aj v online prostredí. Vďaka kvalitným učebniciam pre SŠ žiaci získajú pevné základy v jednotlivých predmetoch a budú sa môcť s vedomím odovzdávaným v týchto materiáloch ďalej rozvíjať a excelovať vo svojom vzdelávaní. Naše učebnice pre SŠ sú sprievodcom a oporou na ceste za poznávaním a úspechom vo vzdelaní. Vyberte si tú najvhodnejšiu učebnicu pre vášho žiaka a pomôžte mu dosiahnuť vynikajúce výsledky vo svojom štúdiu.

Image
Produkty

Populárne produkty

Moje hrdinská akademie 9 - Můj hrdina - Horikoši Kóhei
11,12 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Paddington at the Zoo - autor neuvedený
9,45 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Dekoria Plagát Fern Green, 30 x 40 cm, Ramka: Srebrna
20,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
MAKRO - Slamky JUMBO nerez 3ks s kefkou
5,90 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Organza so zlatou potlačou 36cm/9m
9,19 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Selected Writings - René Magritte, Alma Books
12,30 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Ako sa medvedík stratil a ako sa našiel - Beer Hans de
5,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
POP! Animation: Monkey D. Luffy (One Piece) POP-0098
14,39 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Attack of the Demon Dinner Ladies (Butchart Pamela)
7,48 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
First Russia, Then Tibet (Byron Robert)
17,68 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Off Minor (Harvey John)
13,16 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Hell's Corner (Baldacci David)
9,76 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Bus for Us (Bloom Suzanne)
7,32 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Villette (Bronte Charlotte)
8,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručení zdarma
Rýchle fakty - Diabetes mellitus - Ian N Scobie,Katherine Samaras
25,08 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Medvídek na zahradě - Petra Bartíková,Katarína Macurová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Někdy dojde ke zvláštním věcem ...
19,84 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile