Španielčina

Image
Španielčina - slovníček ...nielen pre začiatočníkov
7,51 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Charakteristika slovníka: • 30 000 hesiel • Súčasná slovná zásoba • Predložkové väzby a praktické príklady • Ideálny na cesty aj štúdium
Španielsko - jazykový sprievodca
12,26 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Španielčina, katalánčina, baskitčina, galícijčina. Táto príručka vám pomôže spoznať vzdialenékrajiny aj život a tradície ich obyvateľov.
Jazyková situace v současném Španělsku
14,43 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Monografie se zabývá sociolingvistickou analýzou současné situace ve Španělsku. Vychází z detailního popisu jazyků a dialektů současného Španělska a snaží se načrtnout jazykovou dimenzi konfliktů, ke kterým dochází v tomto mnohojazyčném státě.
Qué pasa? Slovník slangu a hovorovej španielčiny
11,31 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Obsah slovníka: - 10 000 aktuálnych slangových a hovorových výrazov - Slangové a hovorové idiómy s príkladmi a slovenskými prekladmi - Stručný slovník domáckych podôb mien - Prehľad skratiek používaných na internete. V e-mailoch a SMS správach
Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy + 1 CD
13,21 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Moderne koncipovaná učebnica, ktorá spĺňa všetky požiadavky efektívneho prístupu k osvojeniu si jazyka. Tematické okruhy v pätnástich kapitolách zodpovedajú požiadavkám praxe, či už ide o bežné témy každodenného života, korešpondenciu, objednanie hotela, pohyb na letisku a pod.
Španielčina pre samoukov - cvičebnica + MP3 CD
9,69 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Cvičebnica k Španielčine pre samoukov obsahuje jedinečný súbor nových cvičení na zopakovanie gramatiky či na precvičenie najbežnejších fráz a slovnej zásoby. Všetky cvičenia v tejto knihe sú zoradené podľa obsahovej a gramatickej štruktúry učebnice Španielčina pre samoukov, takže môžu byť skvelým doplnkovým materiálom pre všetkých, ktorí sa z tejto učebnice učia či učili sami alebo ju využívajú v rámci jazykových kurzov.
Španielčina SÍ! - Cvičebnica
11,40 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Cvičebnica je určená tým, ktorí si chcú udržiavať a zdokonaľovať zručnosti v španielskom jazyku. Pomôže: - zosumarizovať slovnú zásobu k základným tematickým okruhom - zlepšiť schopnosť rozprávať o sebe, slovenskej kultúre a aktuálnych témach - prresnejšie používať problematické gramatické javy v jazyku - vylepšiť schopnosť počúvať s porozumením a poskytne návod na písanie základných slohových útvarov.
Nová učebnice současné španělštiny, 1. díl
23,27 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Nová učebnice současné španělštiny – 1. díl je určena všem zájemcům o získání základů španělského jazyka. Díky klíči k většině cvičení je vhodná i pro samostudium.
Modality in Spanish and Combinations of Modal Meanings
9,51 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Monografie se zabývá španělskou modalitou. Analýza španělského modálního systému je postavena na teoretické koncepci vypracované Bohumilem Zavadilem, která pracuje se spektrem modálních významů.
Caribe hispano y Europa
13,12 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
V předkládané publikaci autoři sledují různorodé vztahy španělsky mluvící části karibského regionu – ostrovů a přilehlých břehů kontinentu – s evropskými zeměmi v posledních dvou stoletích. Pozornost je věnována především problematice vztahů Kuby s některými evropskými státy.
Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník
47,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Najväčší španielsky frazeologický slovník vydaný na Slovensku. Je určený učiteľom a všetkým študentom španielskeho jazyka, tlmočníkom a prekladateľom.
Španělsko-český a česko-španělský slovník
31,08 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Tento slovník je určen široké odborné veřejnosti se zájmem o mezinárodní obchod a právo. Zpracovává aktuální obchodní a právní terminologii včetně odborných výrazů používaných v nařízeních Evropské unie upravujících mezinárodní příslušnost soudu a určení rozhodného práva v závazkových i mimozávazkových vztazích.
Španělština pro pokročilé samouky + 2 MP3 CD
31,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Upravené vydání komplexní učebnice španělštiny je určeno těm, kdo tento jazyk už zvládli na začátečnické úrovni, při náročném pojetí studia pak také úplným začátečníkům. Učebnice je vhodná nejen pro samouky, ale i pro nejrůznější jazykové kurzy odpovídající úrovně.
Gramatika súčasnej španielčiny s praktickými príkladmi
8,46 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
O B S A H: · opis aktuálnych gramatických javov · množstvo praktických príkladov · poznámky, výnimky, zaujímavosti · podrobný register · dvojfarebná tlač
Habla y opina! Intenzivní kurz španělské konverzace
15,67 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
!Habla y Opina! je první španělskou učebnicí v České republice, která jevěnována výhradně výuce konverzace. Snahou autorů je předložit studentůmzajímavá témata a dlouhou řadu modifikovaných aktivit, díky kterýmmohou vyučující přizpůsobit výuku tak, aby vyhovovala jednotlivým skupinám,jejím potřebám, požadavkům a náladám.
Veľký slovník španielsko-slovenský
53,25 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
OBSAH: • 100 000 hesiel • 63 000 príkladov, idiómov a fráz • 363 000 prekladov HLAVNÉ VLASTNOSTI: · Najväčší jednozväzkový obojstranný slovník · Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný aj hovorený jazyk · Množstvo výrazov z ekonomiky, práva, vedy a techniky · Určený všetkým vážnym záujemcom o cudzí jazyk od študentov po učiteľov a prekladateľov
Španělsko-český a česko-španělský slovník
33,62 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Zcela přepracované a aktualizované vydání široce užívaného slovníku středního rozsahu dvou předních českých hispanistů. Španělsko-česká část slovníku obsahuje přibližně 72 000 španělských výrazů a 153 000 českých ekvivalentů, v části česko-španělské je asi 64 000 českých výrazů a 137 000 španělských ekvivalentů.
Španělština + 2 CD
26,43 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Nové, doplnené a prepracované vydanie osvedčenej učebnice.
Španělština nejen pro samouky + CD MP3
22,47 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Nové, aktualizované a doplněné vydání oblíbené učebnice zaměřené na výuku evropské španělštiny (doplňkově je pozornost věnována také španělštině latinskoamerické), a to jednoduchou, přehlednou a zábavnou metodou. Ve 44 lekcích uživatel nalezne tematicky i stylisticky rozmanité texty, nejfrekventovanější slovní zásobu španělštiny a běžné frazeologismy.
Španielčina - konverzácia so slovníkom a gramatikou
8,46 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Po španielsky hovorí vyše 400 miliónov ľudí, preto neváhajte a naučte sa aspoň základné slová a frázy. Nerátajte veľmi s tým, že sa v Španielsku, alebo dokonca v Južnej Amerike, dohovoríte napríklad po anglicky.
Španielčina pre samoukov + MP3 CD
14,54 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
S kompetným prehľadom gramatiky a CD s mp3 nahrávkami textov. Autor: Bohdan Ulašin Odborná redaktorka: Mónica Sánchez Presa Dobrá správa pre všetkých, ktorí sa chcú učiť španielsky, ale nenašli pre seba tú správnu učebnicu.
Španielska konverzácia
9,11 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Učebnica je určená pre široký okruh záujemcov o španielčinu, ktorí už ovládajú základy tohto jazyka, t. j. ovládajú slovnú zásobu na úrovni tzv. základného lexikálneho minima (približne 2000 slov) a základné gramatické minimum. Učebnica je zameraná na upevnenie a rozšírenie slovnej zásoby a na rozvíjanie a aktivizovanie ústneho prejavu.
Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky vreckový slovník
11,31 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Španielsko-slovenský a slovensko-španielský vreckový slovník je spracovaný podľa moderných lexikografických kritérií. Jadro slovnej zásoby tvoria základné neutrálne aj rozličným spôsobom príznakové lexikálne jednotky (t.j. slová a slovné spojenia rozmanitého typu) charakteristické pre dorozumievanie v základných sférach života súčasnej spoločnosti, a to v hovorenej i písanej podobe.
Španielsko-slovenský slovník
31,87 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Predkladaný Španielsko-slovenský slovník má aspoň čiastočne pokryť nedostatok španielskych slovníkov na našom trhu, pričom máme na zreteli značné množstvo študentov španielčiny nielen na univerzitách, ale aj na gymnáziách, jazykových kurzoch a pod. Publikácia je určená predovšetkým študentomšpanielčiny, ale aj širšej verejnosti, a to najmä tlmočníkom a prekladateľom (umeleckých i odborných textov), diplomatickým pracovníkom na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v hispanofónnych oblastiach a vôbec všetkým organizáciám, ktoré sú v nejakom kontakte so Španielskom a s krajinami, kde je úradným jazykom španielčina.
Slovensko-španielsky a španielsko-slovenský slovník
4,47 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovník obsahuje okrem základnej slovnej zásoby aj mnoho odborných výrazov z rozličných vedných odborov, hovorové, ľudové a frazeologické výrazy. Autori prihliadali aj na latinsko-americký variant španielčiny.
Slovensko-španielsky hovorník
11,31 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Hovorník vám pomôže: pohotovo a správne sa vyjadrovat v španielčine, vybrať si vhodné preklady slov zodpovedajúce daným situáciám, osvojiť si preklad ustálených slovných spojení a gramatických väzieb a získať istotu vo vyjadrovaní.
Praktická španielska gramatika
8,99 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Mluvnice současné španělštiny
22,06 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Přátelská setkání se známými osobnostmi mohou být z mnoha různých důvodů. Kvůli knížce Když hvězdy vaří dětem se tentokrát Miroslava Besserová sešla se svými kamarády na kus řeči proto, aby se povídalo o dětství, dětech, vzpomínalo na různá setkání - a jak napovídá název - na setkání s vařením.
Fonetika a fonologie současné španělštiny
10,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Výrazně přepracované a rozšířené vydání textu publikovaného poprvé v roce 2005 reaguje na nejnovější vývoj v oboru, zejména pak na sérii normotvorných gramatických příruček vydaných španělskou Královskou akademií v letech 2009–2011. Text je primárně určen studentům španělské filologie a seznamuje je se základy fonetiky a fonologie španělštiny.
Španielsky 15 minút denne
11,35 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
S touto príručkou vám bude stačiť len 15 minút denne, aby ste v cudzom jazyku s prehľadom zvládli bežné situácie. Celý kurz pritom trvá len 12 týždňov.
1000 španělských slovíček. Ilustrovaný slovník
8,54 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Učte se důležitá slovíčka pomocí veselých obrázků! Zapamatujete si je rychleji a vštípí se vám i mnohem hlouběji do paměti! Ilustrace znázorňují běžné životní situace, které denně prožíváme, obsahují postavy a věci, se kterými se denně setkáváme. Ať jde již o domácnost, město, školu, přírodu, zábavu, cestování, sport ad.
Španielsko-slovenský, slovensko-španielsky šikovný slovník ...nielen do školy
14,16 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
OBSAH SLOVNÍKA: • 35 000 hesiel • 5 000 príkladov, idiómov a fráz • 75 000 prekladov • 68 strán konverzačných okruhov vhodných na školskú výučbu • 200 študijných poznámok • Starostlivo vybraná aktuálna slovná zásoba • Prehľad gramatiky s príkladmi • Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel

Španielčina je romantický a melodický jazyk hovorený v Španielsku a mnohých ďalších krajinách. Je to jeden z najrozšírenejších jazykov na svete a má bohatú históriu a kultúru. Na našom webe nájdete široký výber učebníc, pracovníc zo španielčiny, slovníkov a encyklopédií, ktoré vám pomôžu zdokonaliť svoje jazykové schopnosti a lepšie porozumieť španielskej kultúre. Nech už sa učíte španielčinu pre prácu, cestovanie alebo len z vášho osobného záujmu, naša ponuka obsahuje všetko, čo potrebujete na cestu k ovládnutiu tohto krásneho jazyka. Okrem toho, na našom webe nájdete aj užitočné tipy a triky na rýchle a efektívne učenie sa španielčiny. Začnite učiť sa španielčinu ešte dnes a otvorte si dvere do nového sveta možností!

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Obraz na plátne FENG SHUI
45,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Ručne maľovaný POP Art obraz Muhamad Ali
91,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Set obrazov výhľad na Eiffelovu vežu v Paríži
61,42 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Plagát púpava na tmavom pozadí
19,50 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
PartyDeco Tyl hladký - fuchsiový
1,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rodák z Unitasu verný Bratislave - Pavel Ondrčka
15,20 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Oslavy v Bullerbyne - Astrid Lindgrenová
7,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Italština - časování sloves - Kupka Petr
1,32 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Bestie - Dán Dominik
15,62 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Sorbetové dievča - Claire Hennessyová
7,93 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rozdelená spoločnosť - Sebastián Jahič
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Couchsurfing v Íránu - Stephan Orth
5,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Timeless Living 2014-2015 - Wim Pauwels, Beta Plus
75,05 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Být otcem znamená... - Steffens Martin
12,48 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Paranoia - Daniel Freeman, William Collins
20,85 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kde sú včely?
9,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Básnické dielo
11,04 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile