Literárna veda, jazykoveda

Image
Řád tvaru - Tomáš Kubíček
14,69 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Monografie Řád tvaru na základě analýzy čtveřice periodik, jejichž prostřednictvím vstupovala katolická inteligence v období první Československé republiky do nejenom uměleckých debat, zachycuje vývoj vztahu tradicionalisticky zaměřených autorů k dobové společnosti. Ve středu zájmu se přitom neocitají pouze estetické či společensko-politické debaty, ale také způsob, jak se autoři uvedených časopisů vyrovnávali s dobovým modernistickým akcentem na umění jako specifický noetický nástroj, který na sebe v situaci po první světové válce bere závazek nového hodnotového ukotvení člověka. Průvodci na této cestě se stali Jaroslav Durych a Bedřich Fučík. Jejich myšlení o literatuře a jejich proměna ve sledovaném období pak pomáhají tematizovat i rozdíly či napětí uvnitř tohoto autorského okruhu. Kniha je rovněž motivována otázkou strukturalistické analýzy: Do jaké míry je možné studiem jedinečného fenoménu, tj. tradicionalistických časopisů, rozpoznat celek, jehož jsou součástí a k němuž odkazují?
Nyelvtan - Kolektív autorov
21,39 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Az Osiris Nyelvtan a magyar nyelv rendszerét a legkorszerűbb funkcionális nyelvészet elméleti keretében és módszertanával mutatja be, a nyelvtant a magyar anyanyelvűek közösségéhez, nyelvi kommunikációjához és kultúrájához közel hozva. A Nyelvtan fő leíró fejezete a nyelvtani bevezető után a hangtan, a jelentéstan, az alaktan, a mondattan és a pragmatika. Ezeket a fő területeket a Nyelvtan szorosan egymásra vonatkoztatva, rendszer és használat egységében, hálózatosan tárgyalja, a beszélő emberek tudásának, kommunikációs szándékainak, nyelvi tevékenységeinek megfelelően. A Nyelvtan fontos elve a prototipikus és lényegi rendszerelemek részletező bemutatása, a szerkezet és a működés egységben történő tárgyalása, élőnyelvi adatok alkalmazásával, érthetőségre törekvő, magyarázó stílusban. Az Osiris Nyelvtan a magyar nyelv funkcionális kognitív alapú, teljességre törekvő leírását adja.
Slavíci, mořské víly a bolavé zuby - Helena Březinová
12,45 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Proč jsou Andersenovy pohádky tak znepokojivé? Měsíc před smrtí si Andersen poznamenal: „Žádný sochař mě nezná, neviděl mě číst, neví, že děti nemám za zády, na klíně ani na koleni; že mé pohádky jsou stejně tak pro starší publikum jako pro děti. Že naivní jsou mé pohádky jen zčásti, že jejich solí je humor.“ Humor tu opravdu najdeme, jenže jak známo, sůl dokáže být pěkně štiplavá. První česká monografie o Andersenových pohádkách se zaměřuje právě na jejich dospělou rovinu, vznikla totiž z potřeby přiblížit českému čtenáři rafinovanost těchto známých pohádek a přemístit je alespoň v myslích čtenářů z polic dětské knihovničky mezi četbu pro dospělé. Tam by směle snesly srovnání s dílem Andersenova krajana a dalšího slavného představitele zlatého věku dánské literatury Sorena Kierkegaarda. V trpce zábavné kapitole o českých překladech Andersenových pohádek se čtenář navíc obeznámí s vydařenými i vysloveně obskurními českými verzemi slavných příběhů.
Hrůza v české literatuře - Patrycjusz Pajak
20,09 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Kniha je v polském i českém kontextu vůbec první komplexní monografií věnovanou české hrůzostrašné literatuře. Na téměř pěti stech stránkách mapuje její autor vývoj tohoto žánru v širším kontextu dějin české literatury 19. a 20. století i jeho balancování na pomezí populární a umělecky náročné tvorby, včetně řady přesahů do jiných vědních disciplín, například filozofie či filmové vědy. Předmětem analýzy se staly klíčové texty tzv. literatury hrůzy – od obrozeneckých knížek lidového čtení a tzv. krvavých románů přes vybrané Máchovy, Erbenovy či Sabinovy texty a avantgardní prózy Ladislava Klímy, Josefa Váchala nebo Vítězslava Nezvala až po proměny literární hrůzy ve 20. století (Ladislav Fuks, Jiří Gruša, Pavel Kohout, Ludvík Vaculík, Jan Křesadlo aj.) včetně současné literatury (Miloš Urban).
Čeština pro cizince - Jazykové hry - Kolektív autorov
7,10 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
Knížka malého formátu, kde si cizinci můžou zábavnou formou (hry, křížovky, kvízy, hádanky) procvičovat češtinu a naučit se něco nového o České republice.
Německá próza po roce 2000 - Naděžda Heinrichová
9,36 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
V Německu vychází každoročně buď nově, nebo v reedici přes 90 000 knižních titulů, z nichž největší oblibě se těší německá próza. V letech 2010–2014 se počet prvních vydání prózy pohyboval mezi 11 286 až 14 111 tituly ročně. Publikace Německá próza po roce 2000 přibližuje situaci toho literárního druhu na německém knižním trhu a nabízí – vedle tradičního dělení autorů německé literatury na generaci otců, synů a vnuků – rozdělení autorů do jednotlivých generací korespondující s historickými mezníky dvacátého století (1945, 1968, 1990 a 2000): generace klasiků německé literatury, generace 1968, generace 1990 a generace 2000. Poslední skupinu tvoří autoři neněmeckého původu píšící německy. Tři nosná navzájem se prolínající témata – historie, osobní sféra, jazyk a řeč – se objevují napříč všemi generacemi včetně autorů neněmeckého původu, kteří je obohacují o svůj pohled zvenčí. Uvedené dělení autorů a vymezení hlavních tematických okruhů představuje navzdory riziku, které v sobě přiblížení nejnovější literatury přináší, jednu z možností, jak se v německé próze po roce 2000 zorientovat. Publikace je doplněna o tři seznamy: autorů nominovaných v letech 2005–2015 na Německou knižní cenu, na Cenu Lipského knižního veletrhu a rovněž titulů vydaných v českém překladu. Naším cílem je usnadnit orientaci mezi novinkami německé beletrie.
Mihályi tájszó- és névtár - Jenő Kiss
13,36 €
Uvedená cena je platná k 03.07.2024
A Mihályi tájszó- és névtár múltbeli és friss gyűjtések Mihályira vonatkozó adatainak a tömegét foglalja magában. Az első tulajdonnévi adatok 1198-ból valók, az utolsó tájszó 2022-ben került a könyvbe (a különbség 824 év). Tájszavak, személynevek (család- és keresztnevek), földrajzi nevek (falurész- és utcanevek, dűlőnevek), háziállatok nevei, névcsúfolók, Mihályi fő nevezetességének, a Dőry-kastélynak a története is olvasható a kötetben. Térképek és képek, középületek és emlékművek bemutatása, valamint egy rövid falutörténet segítenek az eligazodásban. A tájszótár korszerűsített nyelvjárási lexikográfiai elvek alapján készült, s több tudnivalót is következetesen közöl a szócikkekben (milyen tájszótípus, mikor jegyezték föl, kihalt vagy ma is él; mezőgazdasági szó vagy más; stb.). Egy-egy néprajzilag is érdekes tájszó részletesebb bemutatást kapott (pl. bohócjárás, hanyiszéna, rábaköziperec). A Mihályi tájszó- és névtár a nyelvtudomány és a néprajz, valamint a művelődéstörténet, helytörténet művelőin kívül minden érdeklődőnek érdekes olvasmányul kínálkozik. Ha tallózik benne, megtalálja az Olvasó, ami a legjobban érdekli. A könyvet némi túlzással akár Mihályi lexikonnak is nevezhetnénk, amelyben Rábaközről természetszerűleg gyakran esik szó. Kiss Jenő a rábaközi Mihályiban született (1943) és nevelkedett. 1966 óta az ELTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékének a tanára, 2018-tól emeritus professzorként. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke, Széchenyi-díjas, Mihályi község díszpolgára. Nyelvész, fő kutatási területei a dialektológia, a szociolingvisztika, a nyelvtörténet és a nyelvtudomány-történet. Nyelvjárástani kutatásának központjában szülőfaluja nyelvének a vizsgálata áll. Ennek a nyelvjárásnak gyermekkora óta birtokában van. Nyelvészeti gyűjtéseit otthonos terepen, rokonai, barátai, ismerősei körében végezte és végzi.

Vitajte na webovej stránke venovanej literárnej vedejazykovede. Táto podkategória v rámci vedy, techniky a elektrotechniky sa zaoberá štúdiom literatúry a jazyka. Na našom webe nájdete rôzne informácie a zdroje týkajúce sa tohto fascinujúceho odboru. Naším cieľom je poskytnúť vám relevantné informácie o literárnej vede a jazykovede, ako aj užitočné zdroje a návody, ktoré vám pomôžu sa v tomto odbore lepšie orientovať. Od vývoja literatúry a jazyka až po analýzu literárnych diel a výskum jazykových štruktúr, naša stránka vám ponúka pestrú škálu tém. Naši odborníci vám poskytnú informácie o rôznych literárnych teóriách, skupinách a smeroch, ktoré súvisia s literárnou vedou. Zistíte viac o klasických dielach svetovej literatúry, ako aj o súčasnosti a trendy vo vývoji literárnej teórie. V oblasti jazykovedy sa zameriavame na rozbor jazykových štruktúr, ako je gramatika, morfológia, fonetika a sémantika. Naše články a návody vám pomôžu pochopiť tieto zložité jazykové termíny a postupy a predstavíme vám najnovšie trendy vo výskume jazyka. Okrem toho na našom webe nájdete tipy na zlepšenie vašich jazykových zručností, napríklad prostredníctvom praktických cvičení a osvedčených postupov. Ak sa chcete dozvedieť viac o histórii jazyka, poskytneme vám prehľad o jazykovom vývoji a jeho vplyve na jazyk, ako ho poznáme dnes. Nezávisle od toho, či ste študent, učiteľ alebo jednoducho milovník literatúry a jazyka, na našej webovej stránke nájdete niečo pre seba. Dúfame, že vám naše informácie a zdroje pomôžu lepšie pochopiť literárnu vedu a jazykovedu a rozšíria vaše poznatky v týchto oblastiach. Užite si prehľad na našej webovej stránke a nezabudnite sa pravidelne vrátiť, pretože budeme pridávať nové články a informácie. Ak máte akékoľvek otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu s vami a vašu vášeň pre literárnu vedu a jazykovedu.

Image
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Obraz na plátne FENG SHUI
45,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Ručne maľovaný POP Art obraz Muhamad Ali
91,90 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Set obrazov výhľad na Eiffelovu vežu v Paríži
61,42 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Plagát púpava na tmavom pozadí
19,50 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
PartyDeco Tyl hladký - fuchsiový
1,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rodák z Unitasu verný Bratislave - Pavel Ondrčka
15,20 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Oslavy v Bullerbyne - Astrid Lindgrenová
7,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Italština - časování sloves - Kupka Petr
1,32 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Bestie - Dán Dominik
15,62 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Sorbetové dievča - Claire Hennessyová
7,93 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Rozdelená spoločnosť - Sebastián Jahič
13,29 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Couchsurfing v Íránu - Stephan Orth
5,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Timeless Living 2014-2015 - Wim Pauwels, Beta Plus
75,05 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Být otcem znamená... - Steffens Martin
12,48 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Paranoia - Daniel Freeman, William Collins
20,85 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Kde sú včely?
9,41 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Básnické dielo
11,04 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile