Chémia

Image
Chemický slovník německo-český
11,73 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Základná chemická terminológia v rozsahu, ktorý zodpovedá stredoškolskému učivu.
Dějiny elektrochemie v českých zemích 1882-1990
13,69 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Autor sleduje vývoj vědecké disciplíny, která doznala v polarografii, tj. v součásti elektrochemie a fyzikální chemie, světového úspěchu udělením Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému roku 1959. Jsou popsány jak obory elektrochemie (hlavně elektroanalýza), tak i střediska výzkumu, aktivity a možnosti vzdělávání českých elektrochemiků a vědecký i technický pokrok ve jmenované disciplíně na území českých zemí v období let 1882–1989.
Všeobecná a anorganická chémia
21,34 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Vysokoškolská učebnica je v prvej časti zameraná na všeobecnú chémiu, a tvorí tak teoretický základ všetkých chemických disciplín zaradených do študijných programov farmácie. V druhej časti sa venuje systematickej anorganickej chémii.
Chemie bez fobie
14,33 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Naše schopnosti odhalit v každodenních produktech i sebemenší stopu toxických látek jsou od devadesátých let 20. století na takové úrovni, že nám nic škodlivého neunikne, i kdyby koncentrace této látky byla jen několika částic z miliardy. Zachytíme tak vše škodlivé ve chvíli, kdy to ještě žádnou škodu způsobit nemůže.
Chemické názvosloví
12,63 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Učební text shrnuje obecné zásady českého chemického názvosloví anorganických i organických sloučenin, rozšiřuje stávající přehledy latinského názvosloví a vysvětluje tvorbu latinských názvů organických sloučenin. Určeno pro potřeby lékařů a farmaceutů.
Analytical Chemistry: Chemical Analysis
23,17 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
The textbook „Analytical Chemistry: Chemical Analysis“ provides students of pharmacy a consistent and sufficiently extensive theoretical and methodical knowledge basis as well as practical experimental skills for performing the identification and the quantification of substances based on their characteristic chemical reactions. The acquired theoretical knowledge and experimental skills will allow the use of group and selective chemical reactions to detect inorganic cations and anions in a sample; the use of procedure based on combining the steps of elemental analysis, solubility class testing, proof of functional groups and, in addition, measurement of selected characteristic parameters (melting temperature, boiling temperature, chromatographic retention), to identify organic molecules in a sample; and, finally, the use of gravimetric and volumetric (titration) analytical methods along with calculations from corresponding chemical reactions/equilibria (acid-base, complexing, redox, precipitation) to quantify targeted inorganic ions as well as organic molecules in a sample.
Superjednoduchá chémia
23,66 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Superjednoduchá CHÉMIA ponúka ucelený prehľad všetkých dôležitých tém, ktoré sú zahrnuté v učebných osnovách chémie pre druhý stupeň základných škôl, pre stredné školy a gymnáziá, a pridáva k nim ďalšie súvislosti a širší pohľad. Táto podrobná, bohato ilustrovaná publikácia vás rýchlo presvedčí o tom, že chémia je zrozumiteľná a fascinujúca! Kniha je rozdelená do 15 väčších kapitol, pričom jednotlivé témy sú vždy zhrnuté v časti Kľúčové fakty, čo je veľmi užitočné pre opakovanie.
Anorganická chemie
72,08 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Anorganická chemie přináší studentům i učitelům jasně a srozumitelně podaný úvod do teoretických principů anorganické chemie doplněný skvělými ilustracemi. V systematické části chemie prvků je vyzdvižena úloha, kterou anorganická chemie zaujímá v našem každodenním životě.
Anorganická chemie pro farmaceuty
10,82 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Učební text Anorganická chemie pro farmaceuty vychází z přednášek anorganické chemie přednášených v rámci předmětu Obecná a anorganická chemie v prvním ročníku studia na Farmaceutické fakultě UK a navazuje na učebnici Obecná chemie pro farmaceuty. Předkládaný text popisnou formou podává přehled o vlastnostech prvků a jejich sloučenin, a to s jistým důrazem na farmaceutické využití a biologickou aktivitu.
Je voda víc než H2O?
8,77 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Věda posledních dvou staletí zredukovala mytické představy o vodě na jednoduchý chemický vzorec „čisté vody“, popř. v ní rozpuštěné různé látky. Vygenerovala obrovské množství dílčích poznatků a převážně zavrhla ty staré, které až vlivem posledních výzkumů začíná brát opatrně na milost. A přece nám neposkytla o moc hlubší představu o vodě, než měli naši dávní předkové.
Chemie lékařská
63,06 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Kniha je reedicí čtyřsvazkové učebnice lékařské chemie Jana Horbaczewského (1854–1942), která původně vyšla v nakladatelství Grosman a Svoboda mezi lety 1904–1908. Přináší bravurní výběr tehdy aktuálních chemických vědomostí a i dnes – po více jak sto letech – zůstává inspirativní svojí skladbou i pojetím výkladu, které se staly do značné míry určující i pro další české učebnice oboru od první poloviny 20. století až do současnosti.
Látky, ich vlastnosti a zmeny, látkové množstvo
5,82 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Predmetom tejto monografickej práce je uvedenie detí nižšieho sekundárneho vzdelávania do chémie, a to konkrétne do poznávania a rozlišovania látok a ich chemických zmien a do ich kvantifikácie s využitím „chemickej“ veličiny látkové množstvo. Uvedené dve časti predkladaných výskumov boli spracované s časovým odstupom asi desať rokov.
Kapilárna elektroforéza, hmotnostná spektrometria a ich kombinácie vo farmaceuti
19,89 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Predkladaná publikácia je učebnicou pre farmaceutické fakulty a fakulty prírodovedného a technického smeru so zameraním na analytickú chémiu a farmaceutickú chémiu. Jej obsah je založený na definovaných princípoch a najnovších poznatkoch vrátane relevantných príspevkov vlastnej vedeckej práce autorov, vo všetkých spomínaných oblastiach, a kritického hodnotenia vybraných aspektov.
Názvosloví organických sloučenin
9,92 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Učební text přehledně seznamuje s názvoslovím organických sloučenin v rozsahu potřebném zejména pro studenty Farmaceutické fakulty UK. Zahrnuje názvosloví uhlovodíků, heterocyklických sloučenin, názvosloví vycházející z jiných hybridů, seznamuje s nomenklaturními principy, funkčními deriváty, tvorbou názvů organických sloučenin pomocí počítače, s názvoslovím prostorových uspořádání, názvoslovím přírodních látek a uvádí také ukázky některých skupin sloučenin.
Chemická laboratorní technika pro farmaceuty
5,49 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Čtvrté vydání učebního textu seznamuje posluchače Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové se základními pojmy a metodami, které jsou obsahem preparativních postupů používaných v chemické laboratoři. Autoři studenty seznamují i se základním materiálním vybavením syntetické a analytické laboratoře.
Laboratorní cvičení z organické chemie pro farmaceuty
7,95 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Učební text pro posluchače Farmaceutické fakulty UK je určený k výuce praktických cvičení z organické chemie. Třetí vydání.
Základy fyzikální chemie
8,94 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Třetí vydání učebního textu, určeného studentům oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika na Farmaceutické fakultě UK. Neklade si za cíl seznámit čtenáře podrobně s celou šíří fyzikální chemie.
Základy obecné chemie pro farmaceuty
8,61 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Učební text pro posluchače prvního ročníku Farmaceutické fakulty UK vHradci Králové je zaměřen zejména na stavbu atomu, teorii chemické vazby, obecné znalosti o skupenských vlastnostech látek a na chemický děj z pohledu termodynamiky a reakční kinetiky. Je vhodnou pomůckou k přípravě ke zkoušce z Obecné a anorganické chemie.
Systematická anorganická chemie
11,64 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Učebný text je určený ako doplnok k prednáške z anorganickej chémie pre poslucháčov prvých ročníkov bakalárskeho štúdia chemických odborov.
Souhrnné texty z chemie 1. pro přípravu k přijímacím zkouškám I.
7,71 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
První díl učebního textu z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů, kde chemie není hlavním předmětem studia. Kniha shrnuje základní poznatky z obecné, anorganické a organické chemie.
Souhrnné texty z chemie 2. pro přípravu k přijímacím zkouškám II.
11,73 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Druhý díl souhrnných textů z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů, kde chemie není hlavním předmětem studia. Kniha shrnuje základní poznatky z obecné, anorganické a organické chemie.
Celok je jednoduchší ako jeho časti
11,64 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Publikácia je súborom portrétov a štúdií venovaných histórii prírodných vied. Ohromujúca je šírka autorovho záberu – od dejín filozofie cez matematiku, fyziku, astronómiu, rozmanité odbory chémie až po chemickú technológiu a využitie vedy v praxi.
Chémia materálov
15,52 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Chémia materiálov sa zaoberá štúdiom vzťahov medzi usporiadaním stavebných jednotiek tvoriacich materiál a jeho vlastnosťami. Ide o multidisciplinárny odbor, ktorý zasahuje aj do fyziky tuhej fázy a rôznych oblastí materiálového inžinierstva.

Vitajte v našej podkategórii Chémia, zameranej na prírodné vedy! Chémia je fascinujúca vedná disciplína, ktorá študuje zloženie, štruktúru, vlastnosti a transformácie látok. Naša stránka je určená pre všetkých zvedavých jedincov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tomto fascinujúcom vednom odbore. Na našej stránke nájdete informácie o základných prvkoch, chemických zlúčeninách a ich vlastnostiach. Pokryjeme širokú škálu tém, ako napríklad organická a anorganická chémia, kvantová chémia, fyzikálna chémia a biochémia. Prezentujeme vám základné princípy, vzorce a reakcie, ktoré tvoria základ chémie. Sme tu preto, aby sme vám pomohli pochopiť rôzne aspekty chémie. Naše príspevky obsahujú zrozumiteľné a jasné vysvetlenia, ktoré vám umožnia lepšie porozumieť chémii. Môžete sa dozvedieť nielen o základných konceptoch, ale aj o pokročilejších a aktuálnych témach, ktoré ovplyvňujú svet chémie dnes. Okrem toho nájdete na našej stránke aj informácie o najnovších vedeckých objavoch, experimentoch a výskumných projektoch v oblasti chémie. Budeme sa snažiť prinášať vám novinky z chemickej komunity, ako aj zaujímavé články a články o histórii chémie. Naša stránka je určená nielen pre študentov chémie, ale aj pre všetkých záujemcov o prírodné vedy. Veríme, že chémia je disciplína, ktorá nám umožňuje lepšie porozumieť svetu okolo nás a je kľúčom k objavovaniu nových liekov, materiálov a technológií. Príďte a objavujte svet chémie spolu s nami! Naša stránka je tu, aby poskytla informácie, vysvetlenia a inšpiráciu pre každého, kto je prekvapený tým, ako chemické procesy formujú svet, v ktorom žijeme. Čakáme na vás s novými a zaujímavými témami a budeme sa tešiť, keď vám pomôžeme objaviť skryté tajomstvá chémie!

Image
Produkty

Populárne produkty

ASIR Súbor obrazov AFRICKÉ ŽENY 70 cm MDF
24,00 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Product Images
Zľava 25%
Plagát s paspartou Budha na exotickom pozadí v čiernobielom prevedení
20,25 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Iron Maiden Fear Of The Dark
4,99 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Original Flava - autor neuvedený
27,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Winx Family - Rodinné šťastie - Iginio Straffi
4,23 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Svoboda - Odvaha být sám sebou - Osho
13,48 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Times Convert - Deborah E. Harkness, Headline
15,68 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Ver Sacrum - autor neuvedený
56,95 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
1000 Retail Graphics - autor neuvedený
37,53 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Když se život začne hroutit - Rachel Hollis
20,84 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Čiapočky papierové Starburst 6 ks
1,88 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Estetické čtení Vladaře
15,83 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
"Triple" negativní karcinomy mléčné žlázy
22,30 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Foucaultova filozofie svobody
6,97 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Keď sa more upokojí
14,50 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Život je len jeden
8,91 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Medvedík v kuchyni
7,59 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Súčasná slovenská literatúra po roku 1989
13,21 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile